English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Norwegian to get their english version

1. SignalAndWait for en STA-tråd støttes ikke.
2. Kan ikke utføre denne operasjonen mens en klokke er tilordnet medieavspilling.
3. Username var angitt, men ikke passord. Du må angi passordet når du endrer Username til noe annet enn machine, ASPNET eller SYSTEM. Endringene for Username lagres ikke.
4. Typen må være en TransparentProxy
5. Attributtnavn må være unike.
6. En kanalmottaker forsøkte å hente data fra stakken uten først å legge data på stakken.
7. Kan ikke skrive til dataflyt.
8. Søking støttes ikke for dataflyten.
9. URI-skjemanavnet X er allerede registrert som egendefinert parser.
10. Forespørsels-URIen har en forespørsel, og det hurtigbufrede svaret er fra en HTTP 1.0-server.
11. Feil under lukking av WebResponse.
12. Oppretting av asynkron kontekst mislyktes.
13. Innlasting og registrering av typebiblioteket innebygd i X, er fullført
14. Tidspunktet prosessen ble startet.
15. Pressure må være en verdi mellom 0 og 1.
16. Størrelsen på skrivebufferen i byte. Dette er det maksimale antallet byte som kan bufres for skriving.
17. Ikke nok argumenter
18. UseAttribute er ikke tillatt i SoapTypeAttribute.
19. Flytt fokus ned
20. Denne typen kan ikke representeres som en egendefinert attributt.
21. Kan ikke kalle EndInit uten å ha kalt BeginInit først.
22. Kan ikke se om en tast har blitt trykket når programmet enten mangler konsoll eller konsollinndataene har blitt omadressert fra en fil. Prøv Console.In.Peek.
23. Kan ikke gjøre endringer
24. Byte som skal skrives til dataflyten, overstiger lengden som er angitt for Content-Length.
25. Når du utfører en skriveoperasjon med AllowWriteStreamBuffering angitt til False, må du angi en ikke-negativt tall for ContentLength eller angi True for SendChunked.
26. Om prosessen skal startes uten å opprette et nytt vindu som inneholder den.
27. Funksjonen krever en prosess-ID.
28. Sent bundne operasjoner kan ikke utføres på typer eller metoder hvor ContainsGenericParameters er sann.
29. Frigjør FTP-tilkobling #X.
30. Konsollens nøkkelverdier må ligge mellom 0 og 255.
31. Startantallet for semaforen må være større enn eller lik 0 og mindre enn maksimalantallet.
32. Dataflyten er ugyldig.
33. Samlingen eller programdomenet som mislyktes, var:
34. Kan ikke opprette katalog.
35. ugyldig eventId. Bruk AddAutomationFocusChangedEventHandler til å lytte etter fokusendringer.
36. Deaktiverer oppdatering av hurtigbufferhoder for 304, de nye hodene legger ikke til noe.
37. X er ikke en gyldig type for IInputElement. UIElement eller ContentElement var forventet.
38. DateTime som er representert av strengen, er ugyldig.
39. Samlingen er allerede fullstendig klarert
40. Klikk Neste for å fortsette eller Forrige for å endre innstillingene.
41. Finner start-egenskap utenfor ElementStart, ElementEnd.
42. Opplistingen er ikke gyldig lenger fordi samlingen som nummereres, er endret.
43. Kan ikke analysere HTTP-hoder i oppføringsmetadata. Streng med feil: X.
44. Kall til X med null for parameteren Y.
45. Deklarer alle tillatelser som er gitt
46. Indeksen og antallet må referere til en plasseringen i strengen.
47. Pekertypen X er ugyldig.
48. Det oppstod et uventet unntak under henting av den lokale adresselisten: X.
49. Du må angi et gyldig typenavn for attributtet X.
50. objectID kan ikke være mindre enn eller lik null.
51. Forsøkte å dele med null.
52. Dataflyt kan ikke være null.
53. Ugyldig godkjenningsramme mottatt. Meldingsstørrelsen er begrenset til X byte. Prøvde å lese Y byte.
54. Et objekt som ikke avledes fra System.Exception har blitt skjult i et RuntimeWrappedException.
55. Kan ikke oppdatere ytelsestelleren. Dette objektet er startet som skrivebeskyttet.
56. Egenskapen Egenskapsnavn må ha en lengde på mellom X og Y tegn.
57. Kan ikke bruke en kontekst som har blitt formidlet på tvers av programdomener, som ikke ble hentet gjennom en "Capture"-operasjon eller som allerede har vært argument i et "Set"-kall.
58. Typekonflikt.
59. Ugyldig alternativ for sterkt navn - X
60. Skriv inn et nytt passord.
61. Du bør ikke angi alternativet -d ved konfigurasjon av SQL Server Express.
62. DeferrableContentConverter krever at SchemaContext er av typen System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.
63. Utsjekking ble avbrutt av brukeren.
64. Kan ikke endre samlingen.
65. Enumerator er utenfor verdiområdet.
66. Ikke samsvar mellom fargekonteksttyper.
67. Utdataflyt støtter ikke TypeBuilders.
68. Serialiseringsformatering
69. X er ikke en gyldig RepeatDuration-verdi for en RepeatBehavior-struktur. En RepeatDuration-verdi må være en TimeSpan-verdi som er større enn eller lik null tikk.
70. Kan ikke analysere alle strengene i systemmetadata som navn:verdi. Streng med feil: X.
71. Finner ikke en del av banen X.
72. From- eller To-parameteren kan ikke være mindre enn 0.
73. Finner ikke kilden, men kunne ikke søke i noen eller alle hendelsesloggene. Logger uten tilgang: X.
74. Elementet angir ikke en klasse.
75. dwDirection-parameterverdien X støttes ikke.
76. Du redigerer andre konfigurasjoner som arver fra denne konfigurasjonen. Klikk OK for å lagre endringene for konfigurasjonene og lukke vinduene.
77. Nummeret som ble funnet, var ikke en fast mengde.
78. Kan ikke angi policy for dette domenet to ganger.
79. Målelementet kan ikke motta fokus.
80. Kommadelt liste over roller.
81. Argumenttypen Typenavn kan ikke konverteres til parametertypen Typenavn.
82. ResourceReader er lukket.
83. Flytt fokus frem
84. Kan ikke negere minimumsverdien for et tilleggstall.
85. Innstillingen Innstilling har både en ApplicationScopedSettingAttribute og en UserScopedSettingAttribute.
86. Attributtet kan ikke ha flere definisjoner.
87. Den ukjente verdien Y ble funnet i noden X.
88. Det oppstod en feil under skriving av registreringsinformasjon til registret. Du må ha tilgang som administrator for å utføre denne oppgaven. Kontakt systemansvarlig hvis du trenger hjelp
89. Kan bare vise attributtet X når Y finnes.
90. Urien må være en fil eller pakke-Uri.
91. En subtraksjon må være det siste elementet i en tegnklasse.
92. Ugyldig URI: Sertifiseringsinstansen/verten kan ikke slutte med en omvendt skråstrek (\).
93. ExecuteMessage kan bare kalles fra objektets opprinnelige kontekst.
94. Vis tillatelsene i dette tillatelsessettet.
95. Startoperasjonen mislyktes. Kan ikke redigere en annen celle eller rad mens gjeldende celle eller rad har valideringsfeil.
96. Forespørselen ble avbrutt
97. Angitt parameterverdi kan ikke være null.
98. Tekstformateringsmotoren kan ikke hente referanse til straffemodul på grunn av feil: X.
99. Mengden CPU-tid tråden har brukt siden den ble startet.
100. Typen er ikke opprettet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions