English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

1701. Määritetyn tiedoston koodauksen purkamiseen pystyvää pakkauksenhallintaa ei löytynyt.
1702. Lähdettä X ei ole rekisteröity tietokoneessa Y, tai käyttäjällä ei ole rekisteriavaimen Z kirjoitusoikeuksia.
1703. Komentoa ei ole toteutettu.
1704. Tätä toimintoa ei sallita suojauskontekstissa, joka on jo todennettu.
1705. Tyyppikirjaston nimeä ei voi määrittää upotettuja tyyppikirjastoja sisältäville kokoonpanoille
1706. AsyncResult ei kelpaa.
1707. Osa X voi esiintyä vain kerran kussakin määritystiedostossa.
1708. Alueen pyyntö (käyttäjän määrittämä), alue: X.
1709. Viestissä käytettävät sovelluksesta peräisin olevat merkkijonot.
1710. Puskuri ei ole riittävän suuri muistin kopiointiin.
1711. Tämä pohjana olevan luettelon alue ei kelpaa. Syynä voi olla, että osat on poistettu.
1712. Määritettyä rekisteriavainta ei ole.
1713. Järjestelijän rajoitus: Liian pitkä merkkijono.
1714. Koostettavan sovelluksen näennäispolku (esimerkiksi /MyApp). Jos -p on määritetty, sovellus löytyy fyysisen polun avulla. Muussa tapauksessa IIS-metatietokantaa käytetään ja sovelluksen oletetaan sijaitsevan oletussivustossa (polussa /LM/W3SVC/1/Root). Tämän valitsimen kanssa ei voi käyttää valitsinta -m.
1715. Virheellinen X luotaessa sellaisten resurssien tietoja, joita ei hallita.
1716. Tämä luokka ei tue kloonausta.
1717. ScriptEngine-moduulille ilmoitettiin mahdollisesta muutoksesta järjestelmän välityspalvelimen asetuksista, ja se päivittää WebProxy-asetukset.
1718. Luokkaa ei ole.
1719. Aikakatkaisun on oltava vähintään -1.
1720. Taulukon SQL-välimuistiriippuvuus poistetaan.
1721. Vain yksiulotteisia taulukkoja tuetaan.
1722. Tapahtuu, kun tiedoston tai kansion poistaminen vastaa suodatinta.
1723. Määritetty salaustila ei kelvollinen tälle algoritmille.
1724. Suojauspakettia X ei löydy.
1725. Tarvittavaa muistia ei voitu varata.
1726. ClockController.Seek-metodia kutsuttiin argumenteilla, joiden kuvaamalla hakukohteella on negatiivinen arvo. Hakukohteen on oltava aika, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.
1727. Välimuistissa olevaa vastausta ei tueta pyynnölle määritetyn pyyntömenetelmän kanssa.
1728. Maa-asetuksen tunnusta {0} (0x{0:X4}) ei tueta.
1729. Suoritettavan tiedoston (.exe) tai kirjastotiedoston (.dll) muoto ei ole kelvollinen.
1730. Tiedoston X koodauksen purku ei onnistu.
1731. BAML-sisällön jäsentämisen aikana kohdattiin sisäinen virhe: tunnettujen typeId-arvojen tulee olla negatiivisia.
1732. Luominen ei onnistunut: X.
1733. Tuetut arvot ovat Identification, Impersonation ja Delegation.
1734. Suorituskykylaskurin oikeus:
1735. Ei tueta sellaisen tyyppimääritelmän taulukkomenetelmässä, joka ei ole valmis.
1736. Tiedostoa File Name ei löytynyt.
1737. Palvelun esiintymän on toteutettava kohdetta Liittymätyyppi tai oltava johdettu siitä.
1738. Kohdetta X ei ole kokoelmassa.
1739. SMTP-palvelin edellyttää suojatun yhteyden, tai asiakasta ei todennettu.
1740. Kohdetiedosto File Name on hakemisto eikä tiedosto.
1741. Määritetyn arvon tunnisteena ei ole IPermission.
1742. Kokoelmaa muokattiin luetteloinnin aikana.
1743. Soap-jäsennysvirhe, xsd:tyyppi Tyypin nimi, virheellinen X
1744. Tämän viestin luokka.
1745. X ei ole GenericMethodDefinition. MakeGenericMethod-kutsu voidaan esittää vain menetelmälle, jonka MethodBase.IsGenericMethodDefinition on true.
1746. Puuttuvalla parametrilla ei ole oletusarvoa.
1747. Tila ei ole kelvollinen todellisen objektin palauttamiseen.
1748. MSBUILD : virhe MSB1009: Projektitiedostoa ei ole.
1749. Mukautettu maa-asetus X on käytössä.
1750. Otsikoiden arvot eivät voi olla pidempiä kuin X merkkiä.
1751. TypedReference on alustettava.
1752. InitialLeaseTime-ominaisuus voidaan määrittää vain, jos varaus on alkutilassa. Tila on X.
1753. Kenttää X ei löytynyt.
1754. KeyTime-ominaisuutta, jonka arvo on X, ei voi luoda, koska se on pienempi kuin nolla.
1755. Prosessiobjektin UseShellExecute-ominaisuuden arvon on oltava False, jotta ympäristömuuttujia voidaan käyttää.
1756. Parametri X ei ole kelvollinen. Käytä vastaavan asynkronisen Begin-kutsun palauttamaa objektia.
1757. Desimaalitavujen taulukon konstruktori edellyttää taulukkoa, joka sisältää neljä kelvollista desimaalitavua.
1758. AsyncFlowControl-objektia on käytettävä säikeessä, jossa se on luotu.
1759. Joko X tai Y on määritettävä.
1760. Osa X sisältää yhden tai useita virheellisiä arvoja.
1761. Tiedonvaihdon vuonohjauksen kättelyprotokolla, jonka arvona voi olla Ei mitään.
1762. Source-ominaisuus on asetettava RoutedEventArgs-määritteessä ennen tapahtumareitin muodostamista tai käsittelijöiden kutsumista.
1763. Tunnussanoma {0:x} ei ole kelvollinen FieldInfo-tunnussanoma moduulin {1} alueella.
1764. TypedReferences-kohteita ei voi uudelleenmääritellä primitiiveiksi.
1765. MSBUILD : virhe MSB1023: Vastaustiedostoa ei voi lukea. X
1766. Tarkkailee tiedostojärjestelmän muutosten ilmoituksia ja käynnistää tapahtumia, kun kansio tai tiedosto muuttuu.
1767.
1768. Kahvaa ei ole kiinnitetty.
1769. Vahvistus epäonnistui, koska liikaa metatietoja oli muuttunut.
1770. Aiemmin luotu välimuistin merkintä on hylättävä.
1771. IPv4-osoite 0.0.0.0 ja IPv6-osoite ::0 ovat määrittämättömiä osoitteita, joita ei voi käyttää kohdeosoitteina.
1772. Koodiryhmäotsikoiden luominen epäonnistui.
1773. LinkedList on tyhjä.
1774. IObjectReference-liittymän toteutus palauttaa liian monta sisäkkäistä viittausta muihin IObjectReference-liittymää käyttäviin objekteihin.
1775. Yritettiin kutsua välityspalvelinta käsiteltäessä konstruktorin kutsua.
1776. Toimialueen selvittäminen ei onnistunut.
1777. Jos tämä on määritetty, kokoonpanoa ei täysin allekirjoiteta luomisen yhteydessä.
1778. Annetun IWebProxyn URI-malli on virheellinen (X). Tuetaan vain arvoa http.
1779. Määritetty menetelmä ei voi olla dynaaminen tai yleinen, ja sen on oltava yleisessä tyyppimäärityksessä asetettu.
1780. Koostettavan sovelluksen fyysinen polku. Jos -p puuttuu, sovellus etsitään IIS-metatietokannan avulla. Tämän valitsimen kanssa on käytettävä valitsinta -v.
1781. Pyynnön aikakatkaisu
1782. Välimuistin merkinnän Vary-otsikko sisältää merkin *.
1783. &Myönnä kokoonpanoille seuraavien rekisteriavainten käyttöoikeus:
1784. Tyyppiparametrin on viitattava ResourceSet-alaluokkaan.
1785. TextAttribute-arvoa ei tueta.
1786. Vastaanottajan sertifikaattia ei ole määritetty.
1787. Yleinen tyyppiparametri ei ole kelvollinen
1788. Määritettyä todennusmoduulia ei ole rekisteröity.
1789. this-tyyppi ei voi olla liittymä.
1790. Ehdollista pyyntöä ei voi muodostaa.
1791. Sinun on kutsuttava Listen-menetelmää ennen tämän toiminto suorittamista.
1792. Määritetty objekti ei toteuta ISerializable-liittymää.
1793. Append-tilassa avatussa tiedostossa aiemmin olleita tietoja ei voi katkaista.
1794. Prosessin lopettamisen seurauksena tehtyjen tapahtumakäsittelyn kutsujen järjestelemiseen käytettävä objekti.
1795. CodeDom-palvelun lajia Tyypin nimi ei löydy.
1796. Objektin tyypin on oltava String.
1797. X ei voi muuntaa kohdetta Y kohteeksi Z.
1798. Objektityyppiä ei voi muuntaa kohdetyypiksi.
1799. Kansiota ei löydy: X.
1800. Vertailun tukemiseksi tyypin on toteutettava IComparable- tai IComparable-liittymä.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions