English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3501. Yritettiin lisätä useita takaisinsoittoja edustajalle, joka ei tue monilähetystä.
3502. Poikkeuslohkoissa voi olla enintään yksi finally-lause.
3503. Toiminto ei ole sallittu yhdistämättömille vastakkeille.
3504. Luettelointi on jo päättynyt.
3505. InstanceLifetime ei voi olla määritettynä esiintymän alustamisen jälkeen. Sinun on käytettävä oletusmuodostinta ja määritettävä CategoryName-, InstanceName-, CounterName-, InstanceLifetime- ja ReadOnly-ominaisuudet manuaalisesti ennen RawValue-määritystä.
3506. Mallin TemplateContent-ominaisuus voidaan määrittää vain kerran.
3507. CreateInstance-komentoa ei voi käyttää TypeBuilder-tyyppisen objektin yhteydessä.
3508. Lähetetään komentoa [X]
3509. DSA-allekirjoituksen pituus ei ollut 40 tavua.
3510. Objektiin ei liity pohjalla olevia COM-tietoja.
3511. Eri säikeessä suoritettava tapahtumakäsittely, kun toiminto alkaa.
3512. @@SOAP-sovellussanoma
3513. Komentorivi ei ole täydellinen, koska toimintoa ei ole määritetty. Saat lisäohjeita suorittamalla komennon aspnet_regsql.exe -?.
3514. Kohteen eventID arvo X ei kelpaa. Arvon on oltava välillä Y - Z.
3515. Prosessia suorittavan tietokoneen nimi.
3516. Syöttötietoja ei voi koodata kelvolliseksi sertifikaatiksi.
3517. Syötemerkkijono ei sisällä parametrin X Y kelvollista koodausta.
3518. Hallintatyökalu, jonka avulla voidaan asentaa SQL Serverin ASP.NET-ominaisuuksia ja poistaa näiden asennuksia.
3519. Tämä koodiryhmä myöntää oikeusryhmän X kohteen Y kokoonpanoille. Z. Ohjattu suojauksen muuttaminen on muokannut tätä koodiryhmää.
3520. Tätä MMC-versiota ei tueta.
3521. Välimuistissa olevaa vastausta ei tueta sisällön tekstin pyynnölle.
3522. Aloitusmenetelmää ei ole määritetty samassa kokoonpanossa.
3523. X ei ole Visual eikä Visual3D.
3524. ConsoleColor-Enum-arvoa ei määritetty kyseisessä Enum-kohteessa. Käytä Enum-kohteessa määritettyä väriä.
3525. Tunnussanoma {0:x} ei ole kelvollinen MethodBase-tunnussanoma moduulin {1} alueella.
3526. ShellServices.ShellExpression.Parse() kutsuttiin käyttäen virheellisesti muotoiltua pattern-kohdetta: X.
3527. Kentän arvoa määritettäessä voi määrittää vain kentän arvon.
3528. Virheellinen CultureAndRegionModifiers-arvo.
3529. Kohteen X arvoa ei voi muuttaa, kun intertia-käsittelytoiminto on käynnissä.
3530. Virheenkorjaustoimintoa ei voi käynnistää. Varmista, että Microsoft (R) .NET Framework virheenkorjaustoiminto on asennettu oikein.
3531. Kansiota X ei ole. Edellistä arvoa käytetään.
3532. Kokoonpanoilla on oikeudet Leikepöytään vain saman sovellustoimialueen sisällön liittämiseksi. Kopioiminen ja leikkaaminen Leikepöydältä sallitaan ilman rajoituksia.
3533. Sekä IKeyComparer- ja IHashCodeProvider/IComparer-liittymiä ei voi käyttää, käytä jompaakumpaa.
3534. Virheellinen allekirjoitusmuoto.
3535. CPU-aika, jonka säie on käyttänyt käyttöjärjestelmän ytimen ulkopuolella.
3536. Suojauskäytäntöä ei voi lukea.
3537. Määrittää evästeiden salaustyypin.
3538. Määritetty arvo ei ole kelvollinen.
3539. Määritetty GUID tarkoittaa painiketta, joten isButton-arvon on oltava tosi (true).
3540. Prosessin nimi.
3541. Edustajia ei voi järjestellä alkuperäisestä koodista toimialueeseen, joka ei ole niiden päätoimialue.
3542. RoutedEvent/EventPrivateKey-raja ylittyi. Reititetyt tapahtumat tai varmenteiden kumousluettelon tapahtumien EventPrivateKey-ominaisuudet ovat yleensä staattisia luokan jäseniä, jotka on rekisteröity kentän alustajilla tai staattisilla konstruktoreilla. Tällöin reititetyt tapahtumat tai EventPrivateKey-ominaisuudet voivat tulla alustetuiksi esiintymäkonstruktoreissa, jolloin raja ylittyy.
3543. Tyypin Tyypin nimi sarjoituksen suoraa poistoa ei tueta.
3544. Epäonnistuneen kokoonpanon estetty asetus oli:
3545. Ajanjakson arvo ei ollut kelvollinen.
3546. Vastaanotettiin 206-vastaus, ja ETag tai Last-Modified-otsikkoarvo ei vastaa välimuistin merkintää.
3547. Yritettiin tehdä aikainen kutsu vain lähetys -tyyppisessä COM-liittymässä.
3548. Pakkausvirtaan kirjoittamista ei tueta.
3549. Menetelmän kohdistaminen ReflectionOnlyGetType-toiminnon avulla ladattuun tyyppiin ei ole sallittua.
3550. ConfigurationPropertyConverter-määrite on johdettava kohteesta TypeConverter.
3551. Edustajia, joiden tyyppi ei ole MulticastDelegate, ei voi yhdistää.
3552. Virheellinen URI
3553. InPlaceBitmapMetadataWriter-elementtiä ei voi kopioida.
3554. Määritetyn polun muotoa ei tueta.
3555. IDN-otsikkojen pituuden on oltava 1 - 63 merkkiä.
3556. Taulukkojen pituuksien on oltava samat.
3557. Pakkaus, jolla on sama URI, on jo pakkaussäilössä.
3558. Kokoonpano on ladattu ReflectionOnly-tilassa. Tämä API-liittymä edellyttää suorittamiseen soveltuvaa kokoonpanoa.
3559. Sertifikaatin julkinen avain ei vastaa määritettyä arvoa.
3560. Rekisteriavainta X\Y\Z ei voi avata tietokoneessa A.
3561. Tyypin on oltava __ComObject tai oltava johdettu kohteesta __ComObject.
3562. GCHandle MDA:n käytettävissä olevat evästeet ovat loppuneet.
3563. Kokoonpanon lisääminen ei onnistu
3564. Kokoelma hyväksyy vain objektit, joiden tyyppi on CommandBinding.
3565. Uutta Web-välityspalvelimen komentosarjaympäristöä ei voi luoda nyt.
3566. Täyttö on virheellinen, eikä sitä voi poistaa.
3567. Sijainti ei voi olla pienempi kuin nolla.
3568. Siirry edelliselle sivulle
3569. Vasemmalta oikealle kirjoitettavia merkkejä ei voi käyttää yhdessä oikealta vasemmalle kirjoitettavien merkkien kanssa IDN-otsikoissa.
3570. S&alli ohjaus käytännön perusteella
3571. Datayhteyden avaaminen ei onnistu
3572. SQL 7.0:n ja SQL 2000:n SQL-välimuistiriippuvuuden kanssa käytettävä tietokantanimi. Tietokanta voidaan myös määrittää yhteysmerkkijonossa asetuksen -C avulla. (Vaadittu)
3573. Yritettiin käyttää COM-objektia, jolla ei ole luokkafaktoria.
3574. Todennus epäonnistui käyttäjätietojen puuttumisen vuoksi.
3575. Tietokantanimien kyseleminen SQL-palvelimesta epäonnistui.
3576. Taulukko ei ollut kaksiulotteinen taulukko.
3577. CMS-viestiä ei ole allekirjoitettu.
3578. Sovelluksen käyttäjätiedoissa ei ole luettelon polkuja vastaava määrä osia.
3579. Objekti on merkitty Read Only -tyyppiseksi.
3580. Tallennetaan pyyntöotsikoita, Vary: X.
3581. X ei ole kelvollinen InputScopeName-arvo.
3582. Pakkausvirrasta lukemista ei tueta.
3583. HTTP-versiota ei tueta
3584. X ei ole GenericTypeDefinition. MakeGenericType-kutsu voidaan esittää vain tyypille, jonka Type.IsGenericTypeDefinition on true.
3585. Määritetty liitos ei ole kelvollinen.
3586. Versiomerkkijonossa voi olla vain yksi yhdysmerkki (-).
3587. DateTime-muoto X esiintyy monta kertaa eri arvoilla.
3588. Luokan X lukeminen ei onnistunut.
3589. Määritettyä kohdetta ei voi poistaa, koska kohdetta ei löytynyt määritetystä kokoelmasta.
3590. Sarjoitettu Count-tieto ei vastaa kohteiden määrää.
3591. Tämän verb-tyypin sisältävää sisältöosaa ei voi lähettää.
3592. Kokoonpanon Kokoonpanon nimi tyyppiä Tyypin nimi ei ole määritetty sarjoitustoimintoa varten.
3593. I/O-toiminto keskeytettiin säikeen sulkemisen tai sovelluksen pyynnön vuoksi.
3594. WriteXml palautti arvon null.
3595. Määritetty vientitiedosto on jo olemassa.
3596. BitmapEffect- ja Effect-kohteita ei voi yhdistää Visual-kohteessa.
3597. Alueen [x-y] järjestys on käänteinen.
3598. Tyypin on oltava Pointer.
3599. Kelvollisia käyttäjätietoja ei voitu luoda saapuvalle pyynnölle.
3600. Merkkisiirtymä ei kelpaa TextRange-alueessa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions