English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3401. Hakumallissa ei voi olla kansioiden välillä siirtymisessä käytettäviä merkkejä "..". Kyseisiä merkkejä voidaan käyttää vain sisäisesti tiedostojen ja kansioiden nimissä, esimerkiksi "a..b".
3402. Ilmoitusresurssia ei löytynyt.
3403. Sovellukset vaihtavat tietoja etäsovellusten kanssa tietoliikennekanavien avulla. Jokaisella kanavalla saattaa olla määritettäviä ominaisuuksia.
3404. Menetelmää voidaan kutsua vain tyypille, jonka Type.IsGenericParameter on true.
3405. Virheellinen versionumero
3406. Luetteloi SQL-välimuistiriippuvaiset taulukot.
3407. Ominaisuus Ominaisuuden nimi ei saa olla tyhjä tai null.
3408. Parametrin arvo (X) ei ole kelvollinen ITextRangeProvider.
3409. Enum-arvo oli sallitun arvoalueen ulkopuolella.
3410. Virhe purettaessa OAEP-täytön salausta.
3411. Syntaksivirhe parametreissa tai argumenteissa.
3412. Yhdistetyn prosessin lopetusaika.
3413. On oltava taulukon tyyppi.
3414. Kapasiteetti on suurempi kuin sallittu enimmäiskapasiteetti.
3415. Tunnistamaton ryhmittelyrakenne.
3416. Tyypin Tyypin nimi käyttöoikeuksien pyytäminen epäonnistui.
3417. Kohteen value on oltava jäsennettävissä DateTime-kohteeksi, ja tuloksen on oltava suurempi kuin startAfter.
3418. Parametrin lajin on oltava kokonaisluku tai merkkijono.
3419. Tietovirran loppu havaittiin.
3420. Luettelointi saavutti kokoelman lopun.
3421. Liittymien näkyvyyden on oltava jokin seuraavista: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate tai NestedPublic.
3422. RtsEnable-kohdetta ei voi käyttää, jos kättelyasetus on RequestToSend tai RequestToSendXOnXOff.
3423. Paikalla tapahtuva bittikartan metatietojen muokkaaminen ei ole sallittu, koska alkuperäinen lähde ei ole kirjoitettava.
3424. Virheellinen IDN-koodattu merkkijono.
3425. DragMove- tai Activate-kutsua ei voi suorittaa, ennen kuin ikkuna on näkyvissä.
3426. Määritetty pituus on suurempi kuin SecureString-kohteen enimmäiskapasiteetti.
3427. Yhteyden muodostaminen etätietokoneeseen ei onnistunut.
3428. PortName ei voi olla tyhjä.
3429. Odottamaton paketin koko kynäpalvelusta.
3430. Määritetty GUID ei tarkoita painiketta, joten isButton-arvon on oltava epätosi (false).
3431. Tyypin latauksen yhteydessä ilmeni virhe.
3432. Tietotyypin kohdistusvirhe havaittiin lataus- tai tallennuskäskyssä.
3433. Joidenkin tai kaikkien tunnisteviittauksien muuntaminen epäonnistui.
3434. Arvon täytyy olla nolla.
3435. Varattu tallennustila ylitettiin.
3436. Uusi konsoli-ikkunan koko pakottaisi konsolipuskurin koon liian suureksi.
3437. Tätä toimintoa ei tueta.
3438. Merkki X on Unicode-koodipistealueen ulkopuolella.
3439. Ominaisuuden Ominaisuuden nimi arvo X ei kelpaa.
3440. Suhteellisen polun on oltava merkkijono, joka sisältää alimerkkijonon ".." tai joka ei sisällä pääkansiota.
3441. Kohteen X esiintymää ei voi luoda, koska se on liittymä.
3442. Säie luotiin ThreadStart-edustajalla, joka ei hyväksy parametria.
3443. FontFamily-kohteella voi olla vain yksi FamilyTypeface-ominaisuus, jolla on sama Style-, Weight- ja Stretch-arvo.
3444. Tämä ohjattu toiminto tekee muutoksia siihen tietokoneesi suojauskäytännön osaan, joka vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin. Tämä asetus sopii kotikäyttäjille ja tietokoneen järjestelmänvalvojille, jotka haluavat muuttaa käytäntöä niin, että muutokset vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin.
3445. Lisätyt SortDescriptions-kohteet eivät kelpaa. Ongelma voidaan todennäköisesti ratkaista määrittämällä Column-kohteen CanUserSort-arvoksi epätosi, käyttämällä Column-kohteessa SortMemberPath-ominaisuutta tai käsittelemällä lajittelutapahtuma DataGrid-kohteessa.
3446. Myönnä kokoonpanoille vastakkeiden &rajoittamaton käyttöoikeus
3447. Ohjattu toiminto ei pysty palauttamaan tämän alueen suojaustasoa oletusarvoon muihin käytäntötasoihin tehtyjen muutosten vuoksi.
3448. Objekti ei voi olla tyhjä.
3449. Parametrin arvo (X) ei voi olla negatiivinen.
3450. Osatyyppiä Tyypin nimi ei tueta.
3451. Fonttiperheen nimen absoluuttisessa URI-tunnuksessa on oltava file://-malli.
3452. BadImageFormatException-poikkeus allekirjoitusta jäsennettäessä. Tämä johtuu luultavasti yleisen kontekstin puuttumisesta. Varmista, että genericTypeArguments ja genericMethodArguments on määritetty ja että ne sisältävät riittävästi kontekstia.
3453. Kohteessa ILGenerator oli virheellinen otsikon sisältö.
3454. Luettelo X sisältää liikaa kohteita, sallitaan enintään Y kohdetta.
3455. Poistaa (O/S:n mukaisen) ASP.NET-oletustilin kyvyn luoda automaattisesti tietokantoja SQL Server Expressissä (SSE) poistamalla tilin dbcreator-roolista.
3456. BitmapMetadata-tiedot eivät ole käytettävissä BitmapImage-kohteessa.
3457. Evästeen muotovirhe.
3458. Virheellinen lukutyyppipyyntö X.
3459. X ei ole kelvollinen tyyppi tai arvo.
3460. Ehdollista Range-pyyntöä ei voi muodostaa.
3461. Kohteeseen DefineUnmanagedMarshal välitetty UnmanagedType ei ole yksinkertainen tyyppi. Mitään seuraavista arvoista ei voi käyttää: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
3462. Mahdollistaa vuorovaikutuksen Windowsin tapahtumalokien kanssa.
3463. Tekeytyminen on valittu, mutta salasanaa ei ole määritetty. Tekeytymisessä käytettävä salasana on määritettävä. Tekeytymisen muutoksia ei oteta käyttöön.
3464. X, hakutoiminto epäonnistui -> Y.
3465. Vahingoittunut .resources-tiedosto. Nimi-indeksi X ulottuu tiedoston lopun ulkopuolelle.
3466. GUID ei voi olla arvo Null.
3467. Tuo täysi nimi kokoonpanosta
3468. Ominaisuutta X (Y) ei voi animoida käyttämällä kohdetta Z. Lisätietoja on sisäisessä poikkeuksessa.
3469. Poikkeustyyppiä ei tule määrittää suodatuslohkon sieppauslauseelle.
3470. Värivalikoiman värien määrä on suurempi kuin annetun kuvapistemuodon sallima värien enimmäismäärä.
3471. Tämä työkalu ei pysty luomaan mukautettuja jäsenyysehtoja. Jos haluat lisätä mukautetun jäsenyyehdon suojauskäytäntöön, luo se tämän työkalun ulkopuolella XML-tiedostona ja tuo tiedosto Tuo-vaihtoehdon avulla.
3472. Viedään automaattisesti kohde X kohteena Y.
3473. Heijastamisen kohdistaminen ReflectionOnlyGetType-toiminnon avulla ladatun tyypin mukautettuihin määritteisiin ei ole sallittua (lisätietoja: Assembly.ReflectionOnly) -- käytä CustomAttributeData-toimintoa.
3474. Virheellinen odotettu tyyppi.
3475. Ominaisuuden arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla tai määrittämätön.
3476. Alustamaton sertifikaattiobjekti.
3477. Tämän laskurin tyyppi.
3478. Indeksissä X on korkea korvikemerkki ilman sitä vastaavaa matalaa korvikemerkkiä. Syötettä ei ehkä tehty tätä koodausta käyttäen, tai se ei sisällä kelvollisia Unicode (UTF-16) -merkkejä.
3479. Vain elementit sallitaan.
3480. Odottamaton metatietotyyppi.
3481. Undo-toiminto kohtasi kontekstin, joka poikkeaa sitä vastaavassa määritystoiminnossa käyttöönotetusta. Syy voi olla, että konteksti määritettiin säikeessä, eikä sitä ole palautettu (kumottu).
3482. Tyyppiristiriita lähde- ja kohdetyyppien välillä.
3483. Objektin tyypin on oltava Byte.
3484. Todennus epäonnistui, katso sisempi poikkeus.
3485. Vastaus on kelvollinen käytännön X perusteella.
3486. Siirrä kohdistinta ylöspäin
3487. Ilmaisee, kirjoitetaanko prosessin virhetulosteet prosessin esiintymän StandardError-jäseneen.
3488. Xml ei kelpaa. Järjestelmä voi jäsentää ainoastaan version yksi osia.
3489. p: pysyvä. Sekä istuntotiladata että tallennetut toimintosarjat tallennetaan ASPState-tietokantaan.
3490. Postilaatikon nimeä ei sallita.
3491. Käyttöliittymän oikeus on rajoittamaton.
3492. Pyyntö ladata muistissa oleva aaltotiedosto aikakatkaistiin.
3493. Asetuksen X argumentti puuttuu.
3494. Pakollinen elementti X puuttuu.
3495. Tätä toimintoa ei tueta suhteelliselle URI-tunnisteelle.
3496. Pääosan on vastattava tiedostoon File Name viittaavan osion nimeä
3497. Ei voi käyttää suljettua tiedostoa.
3498. Shape-elementin poisto ei voi olla tyhjäarvoinen.
3499. Pyynnön tila on If-None-Match:X.
3500. Käsittely on jo rekisteröity TrackingServices-palvelussa.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions