English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Finnish to get their english version

3001. Taulukon tyyppi Tyypin nimi ei ole kelvollinen.
3002. Tämä kokoelma on kooltaan kiinteä.
3003. Syötevirta ei ole kelvollinen binaarimuotoinen virta. Sisällön alussa (tavuina) on seuraavaa: X ...
3004. StandardErrorEncoding-koodausta tuetaan vain, kun vakiovirhe uudelleenohjataan.
3005. Sanastosta hankitun arvokokoelman muuttaminen ei ole sallittua.
3006. Kuvadekooderi ei voi purkaa kuvan koodausta. Kuva voi olla vioittunut.
3007. Palvelulajin lataaminen epäonnistui: Tyypin nimi.
3008. Lokimerkinnän X lukeminen ei onnistunut. Tapahtumaloki saattaa olla vioittunut.
3009. Avainviittausta suhteessa lisäämistoiminnon suorituskohtaan ei löydy.
3010. Sovelluksen luottamusasetus ei voi olla Null.
3011. Lue lisää valitsimia vastaustiedostosta
3012. Edellisessä kanavatoiminnossa ei voitu kutsua GetResponseStream-menetelmää, koska pino on tyhjä.
3013. Tekstin muotoilumoduuli ei voi muotoilla kappalevälimuistia. Virhe: X.
3014. Argumentin arvo X ei ole kelvollinen SocketPermission-objektin luomiseen.
3015. Aktivointimäärite ei toteuta IContextAttribute-liittymää.
3016. Istunnon &aikakatkaisu (minuutteina):
3017. Convert()-toiminto on suoritettava tai Encoder.Reset()-kutsu esitettävä, ennen GetBytes()- tai GetByteCount()-kutsua. Käytetään koodaajan X asetusta Y.
3018. Pyydetty vain välimuistia käyttävä käytäntö ei salli verkkopyyntöä, eikä vastausta löydy välimuistista
3019. ApplicationBase on määritettävä ennen tämän ominaisuuden hakemista.
3020. Otsikon nimi ei vastaa tätä ominaisuutta.
3021. Merkintöjen X on sisällettävä määrite Y, jonka muoto on xmlTypeName, xmlTypeNamespace.
3022. Kenttien allekirjoituksilla ei ole paluutyyppejä.
3023. Kanava alas
3024. Kohteelle X on määritettävä arvo.
3025. Jo liitettyä Visual-kohdetta ei voi liittää uudelleen.
3026. Avainten on oltava merkkijonoja, joiden arvo ei ole null tai tyhjiä.
3027. Tuntematon luettelointityyppi.
3028. Hallitun aktivoinnin edellyttävien tyyppien alustamattomia esiintymiä ei voi luoda.
3029. Täyttö ei saa olla negatiivinen.
3030. Tämä API ei tue EventInfo-tunnussanomia.
3031. Toimintoa ei voi suorittaa.
3032. RangeStream-konstruktoriin välitetystä siirtovirtaesiintymästä ei voi hakea, joten sitä ei tueta.
3033. Määritetty ApplicationGesture ei kelpaa.
3034. ArgIterator-esiintymää ei voi luoda dynaamisesti.
3035. Kohdattiin virheellinen oletusarvon tyyppi.
3036. Määrityksen päivitysvirhe
3037. Kohteessa X olevan mukautetun sanastotiedoston lataaminen epäonnistui.
3038. Yhtä tai useata lähdetaulukon osaa ei voitu liittää kohdetaulukon tyyppiin.
3039. Yhdistämismääritystä ei voi luoda, kun ensisijainen objekti on sama kuin toissijainen objekti.
3040. Ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin nolla tai määrittämätön.
3041. Kukin asynkroninen toiminto voi kutsua kohdetta X vain kerran.
3042. Toimittajan kahva on virheellinen. Näin voin tapahtua yritettäessä asettaa anonyymin ydinobjektin käyttöoikeusluetteloa.
3043. Ominaisuutta, jonka nimi on X, ei löytynyt.
3044. Asiakas X voi hyväksyä vain InterNetwork- tai InterNetworkV6-osoitteita.
3045. Väärin muotoiltu heksamerkkijono.
3046. CultureAndRegionModifiers.Neutral-lippu ei vastaa maa-asetuksen X CultureInfo.Neutral-ominaisuutta.
3047. Pituus ei voi olla negatiivinen arvo.
3048. Kirjoita kokoonpanon tiedot &itse
3049. SDDL-merkkijono sisältää virheellisen sid-tunnuksen tai sid-tunnuksen, jota ei voi kääntää.
3050. Määrän on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin virrassa olevien bittien jäljellä oleva määrä.
3051. Määritetty tietovälinelaji ei kelpaa.
3052. Tämän sanaston avaimet puuttuvat.
3053. Edustajalla voi olla vain yksi kohde.
3054. Tyypin Tyypin nimi koodiryhmän luominen epäonnistui.
3055. X+Y-avain- ja valitsinyhdistelmä ei ole tuettu KeyGesture-toiminnossa.
3056. Määrittää, onko Membership-osa lukittu.
3057. Objektin on oltava pääkansio ("C:\") tai aseman tunnus ("C").
3058. Sen ToolboxItem-kohteen luonti epäonnistui, jonka laji on Tyypin nimi
3059. Parametrin arvon on oltava suurempi kuin nolla.
3060. Tiedoston tiedoista ei voi tehdä kyselyitä, kun tiedosto on avoinna kirjoittamista varten.
3061. Määritettyä ominaisuutta ei ole määritetty.
3062. Tyypin Tyypin nimi konstruktoria ei löytynyt.
3063. Dll-kohdetta ei löytynyt.
3064. Vary-otsikko: Välimuistin otsikkokenttä ei vastaa pyynnön otsikkokenttää, otsikon nimi: X, välimuistikenttä: Y, pyyntökenttä: Z.
3065. all: Kaikki ominaisuudet ja ominaisuuksien kaikki yhteiset taulukot sekä tallennetut toimisarjat
3066. X on pyytänyt yhdistettyä vastausta, mutta välimuistissa oleva virta on null.
3067. Nimetyn parametrin on oltava muun kuin hakemisto-objektin käyttöoikeusluettelo.
3068. Kelvolliset arvot ovat välillä X - Y.
3069. URL-osoitteen pitää sisältää protokolla, kuten ftp:// tai http://. URL-osoitteen lopussa voidaan käyttää yleismerkkinä tähteä (*).
3070. Toiminnon aikana ilmennyt poikkeus. Null, jos virhettä ei ole.
3071. Vahvistamattomat tiedot
3072. Määritetyn Matrix-elementin on oltava käännettävä.
3073. Osa X vaaditaan.
3074. TouchDevice on jo aktivoitu.
3075. Käytä sääntöä anonyymeille käyttäjille.
3076. Riippuvuussuhteessa olevat kokoonpanot
3077. Objektin tyypin on oltava GUID.
3078. X ei ole oikein muodostettu IIS-metatietokannan polku.
3079. Rekursiivinen varmistustoiminto ei ole sallittu tavuille X.
3080. Mukautettuja maa-asetuksia ei voi välittää LCID:n avulla. Vain välitys nimen avulla on mahdollista.
3081. Virheellinen arvo X tyypille Tyypin nimi.
3082. Kohdetaulukon tyyppi ei ole yhteensopiva kokoelman kohteiden tyypin kanssa.
3083. SQL Server -tietokannan luominen tai muuttaminen epäonnistui.
3084. BackgroundWorker on varattu eikä pysty suorittamaan useita tehtäviä samanaikaisesti.
3085. Tunnussanoma ei voi olla nolla.
3086. Säikeen käynnistys epäonnistui.
3087. Välimuistin merkinnän Vary-otsikko on tyhjä.
3088. Asetusten ominaisuus Ominaisuuden nimi on vain luku -muotoa.
3089. Etäkohteen todennus epäonnistui (virta saattaa edelleen olla käytettävissä muille todennusyrityksille).
3090. DisplayIndex-arvo on jo toisen sarakkeen käytössä. DisplayIndex-arvon on oltava yksilöllinen kunkin sarakkeen osalta.
3091. CharacterMetrics-elementti ei kelpaa. Pystysuuntainen siirtyminen (joka on määritetty BlackBoxHeight-, TopSideBearing- ja BottomSideBearing-arvojen summaksi) ei voi olla negatiivinen.
3092. VisualTarget-kohteen Visual-pääelementillä ei voi olla ylemmän tason elementtiä.
3093. Menetelmälle Menetelmän nimi.Y odotettujen argumenttien määrä: X.
3094. DataGridColumn-asetus, jonka Header-arvona on X, on jo määritettynä DataGrid-kohteen Columns-kokoelmassa. DataGrid-kohteet eivät voi jakaa sarakkeita tai sisältää samoja sarake-esiintymiä.
3095. GUID-tunnuksen tavutaulukon pituuden on oltava täsmälleen X tavua.
3096. MaterialGroup ei voi olla vuorovaikutteinen Material-kohde (IsVisualHostMaterial-arvo on true).
3097. Alustus epäonnistui.
3098. Prosessiobjektin UseShellExecute-ominaisuuden arvon on oltava epätosi, jotta prosessi voidaan käynnistää käyttäjänä.
3099. ByRef-arvotyypin parametri ei voi olla Null.
3100. Julkisen avaimen tunnussanoma

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions