English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

701. Άγνωστο σφάλμα.
702. Ο δείκτης χειρισμού για το κύριο παράθυρο της διαδικασίας.
703. Το FileTime Win32 δεν είναι έγκυρο.
704. Προσδιορίζει εάν το νήμα χρειάζεται ενίσχυση προτεραιότητας όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με το περιβάλλον εργασίας που σχετίζεται με αυτό.
705. Η τιμή δεν μπορεί να είναι null.
706. Η διαδρομή δεν έχει έγκυρη μορφή.
707. Έναρξη προσθήκης των ακόλουθων δυνατοτήτων:
708. Δεν είναι δυνατή η παροχή ορισμάτων για τη λήψη μιας τιμής πεδίου.
709. Επέκταση επιλογής δεξιά
710. Τα αρχεία πόρων που είναι μεγαλύτερα από 2^63 byte δεν έχουν υλοποιηθεί προς το παρόν.
711. Αν θα απορριφθούν τα byte που είναι null και έχουν ληφθεί στη θύρα πριν την προσθήκη στο σειριακό buffer.
712. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' πρέπει να έχει τιμή 'true' ή 'false'.
713. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί Windows 2000.
714. Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται μόνο όταν χρησιμοποιείται περιβάλλον όπου έχει γίνει με επιτυχία έλεγχος ταυτότητας.
715. Τα StylusPointPropertyInfos που είναι κουμπιά πρέπει να έχουν ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη 1.
716. Το καθορισμένο όρισμα δεν ανήκει στην περιοχή των έγκυρων τιμών.
717. Απόκριση χωρίς CacheControl και κωδικός κατάστασης = X.
718. Η τιμή DisplayMode δεν είναι έγκυρη.
719. Η τιμή της παραμέτρου πρέπει να είναι μεταξύ 'X' και 'Y'.
720. Η θύρα είναι ήδη ανοιχτή.
721. MSBUILD : σφάλμα MSB1015: Το MSBuild δεν εκτελείται σε αυτήν την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Υποστηρίζεται μόνο σε Windows 2000, Windows XP και σε μεταγενέστερες εκδόσεις.
722. Δεν είναι δυνατή η αναστροφή της μήτρας, επειδή η μήτρα δεν είναι αντιστρέψιμη.
723. Ο τύπος στοιχείων του πίνακα είναι Object, το χαρακτηριστικό 'dt' είναι null.
724. Έχετε προσθέσει μια συγκρότηση στο σύστημα πολιτικής η οποία δεν έχει υπογραφεί με ισχυρό όνομα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα φόρτωσης και άλλη μη αναμενόμενη συμπεριφορά. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να κάνετε αυτή την προσθήκη;
725. Ο διακομιστής επέστρεψε το όνομα αρχείου (X) το οποίο δεν είναι έγκυρο.
726. Ο μέγιστος αριθμός μολυβιών είναι δύο.
727. Δεν ήταν δυνατόν να οριστούν ενεργοποιημένες κινήσεις.
728. Εσφαλμένη προεπιλεγμένη τιμή.
729. Ο τύπος πόρου στην απαρίθμηση ResourceScope μεταβάλλεται από πιο περιοριστικό τύπο πόρου σε πιο γενικό τύπο. Από: "X" Σε: "Y"
730. Η τιμή είναι μικρότερη από την ελάχιστη.
731. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε μετρητή επιδόσεων σε απομακρυσμένο υπολογιστή.
732. Αν καθοριστεί, η προ-μεταγλωττισμένη εφαρμογή επαναδομείται πλήρως. Τυχόν στοιχεία που είχαν μεταγλωττιστεί προηγουμένως θα επαναμεταγλωττιστούν. Αυτή η επιλογή είναι πάντα ενεργοποιημένη όταν είναι καθορισμένο το targetDir.
733. X, Σφάλμα κατά τη διαγραφή ονόματος αρχείου = Y.
734. Απαιτείται η παράβλεψη και του HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext και του HostExecutionContextManager.Revert.
735. Το αρχείο είναι ήδη ανοιχτό. Κλείστε το πριν να προσπαθήσετε να ανοίξετε ξανά το FileObject.
736. Η αναμονή ολοκληρώθηκε λόγω αμοιβαίου αποκλεισμού που διακόπηκε.
737. Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για να ρυθμίσετε την ιδιότητα παραμέτρων 'Όνομα ιδιότητας'.
738. Το GUID δεν είναι τμήμα του ExtendedPropertyCollection.
739. Το 'X' δεν είναι έγκυρη μορφή pixel.
740. Το πεδίο 'Όνομα χρήστη' δεν μπορεί να είναι κενό. Οι αλλαγές στο όνομα χρήστη δεν θα εφαρμοστούν.
741. Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε αυτή την πλατφόρμα.
742. Οι διαστάσεις της εικόνας είναι εκτός της περιοχής που υποστηρίζεται από αυτό τον κωδικοποιητή.
743. Κατάσταση που δεν έχει υλοποιηθεί.
744. Αυτή η επιλογή δεν είναι έγκυρη με την επιλογή "X"
745. Η αριθμητική πράξη προκάλεσε υπερχείλιση.
746. Λή&ξη Cookie:
747. Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά την εγγραφή των δεδομένων ανίχνευσης εξόδου στο αρχείο καταγραφής 'File Name'. X
748. Το όρισμα πρέπει να είναι συμβολοσειρά και όχι X.
749. Το στοιχείο TouchDevice δεν είναι ενεργοποιημένο.
750. Αυτή η ενότητα κώδικα αντιγράφηκε από το επίπεδο πολιτικής του υπολογιστή μέσω ενός οδηγού. Μην τη μετονομάσετε ή την τροποποιήσετε.
751. Εσφαλμένη πύλη
752. Η λειτουργία ακυρώθηκε.
753. Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Το όνομα πόρου επεκτείνεται και μετά το τέλος του αρχείου.
754. Η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται για νήματα σε απομακρυσμένους υπολογιστές.
755. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός Set σε μια ιδιότητα και Invoke σε μια μέθοδο.
756. Η μέθοδος SetObjectUriForMarshal έχει κληθεί ήδη για αυτό το αντικείμενο ή το αντικείμενο έχει ήδη δρομολογηθεί.
757. Η συνθήκη συμμετοχής "Τοποθεσία" έχει τιμή true για όλες τις συγκροτήσεις που προέρχονται από το παρακάτω όνομα τοποθεσίας. Οι συγκροτήσεις που πληρούν αυτή τη συνθήκη συμμετοχής θα αποκτήσουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτήν την ενότητα κώδικα.
758. Το σφάλμα HRESULT E_FAIL επιστράφηκε από μια κλήση σε στοιχείο COM.
759. Το αρχείο προέλευσης 'X' πρέπει να έχει ένα διακόπτη με το ίδιο όνομα όπως αυτό που ορίζεται στην ενότητα Switches.
760. Η τρέχουσα CachePolicy είναι CacheOnly αλλά ο πόρος που ζητήθηκε δεν υπάρχει στην cache.
761. Το σημείο διακοπής κειμένου έχει διατεθεί νωρίτερα.
762. Η τρέχουσα ποσότητα φυσικής μνήμης που χρησιμοποιείται από τη διαδικασία.
763. Έγινε εξαγωγή της συγκρότησης στο 'X' και η βιβλιοθήκη τύπων καταχωρήθηκε με επιτυχία
764. Αυτή η λειτουργία δεν είναι έγκυρη σε κενή συλλογή.
765. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' δεν έχει μέθοδο Parse.
766. Ο χρήστης δεν είναι τοπικός. Θα γίνει προώθηση στην καθορισμένη διαδρομή.
767. Ο κωδικοποιητής προστέθηκε περισσότερες από μια φορές.
768. Η διαδικασία δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη θύρα επειδή αυτή χρησιμοποιείται από άλλη διαδικασία.
769. Η διασύνδεση δεν βρέθηκε.
770. &Μεταβιβαζόμενοι κανόνες ελέγχου ταυτότητας:
771. Το Pixel Shader Model 3.0 απαιτεί οι σταθερές ακέραιου να βρίσκονται σε καταχωρήσεις [0-15].
772. Οι μολυβιές που αντικαθίστανται πρέπει να υπάρχουν συνεχόμενα στην τρέχουσα StrokeCollection.
773. Απαιτείται λογαριασμός για την αποθήκευση των αρχείων
774. Θέλετε να επαναφέρετε αυτό το επίπεδο πολιτικής στην προεπιλεγμένη πολιτική; Θα χαθούν όλες οι προσαρμογές αυτού του επιπέδου πολιτικής.
775. Αυτός ο διακομιστής μεσολάβησης απομακρυσμένης πρόσβασης δεν έχει αποδέκτη καναλιού, πράγμα που σημαίνει είτε ότι ο διακομιστής δεν έχει καταχωρημένα κανάλια διακομιστή τα οποία εκτελούν ακρόαση είτε ότι αυτή η εφαρμογή δεν έχει κατάλληλο κανάλι προγράμματος-πελάτη ώστε να μπορεί να απευθύνεται στο διακομιστή.
776. Η πλήρης διαδρομή της μετα-βάσης των υπηρεσιών IIS της εφαρμογής. Αυτός ο διακόπτης δεν μπορεί να συνδυαστεί με τους διακόπτες -v ή -p.
777. Το Dictionary δεν μπορεί να έχει τιμή null.
778. Δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια.
779. Οι μη μηδενικές ονομαστικές τιμές ευρετηρίου γραμματοσειράς είναι έγκυρες μόνο για τις συλλογές TrueType (.ttc).
780. Το μοναδικό αναγνωριστικό για τη διαδικασία.
781. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο UInt32.
782. Δεν έχει οριστεί αναφορά αντικειμένου σε μια παρουσία αντικειμένου.
783. Το όνομα χρήστη για το λογαριασμό που σχετίζεται με αυτή την καταχώρηση από την εφαρμογή που δημιούργησε την εγγραφή.
784. Η ροή δεν υποστηρίζει Flush.
785. Η καθορισμένη συμβολοσειρά δεν έχει τη φόρμα που απαιτείται για διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
786. Δεν είναι δυνατή η δυναμική δημιουργία παρουσίας του System.Void.
787. Η συμβολοσειρά Guid θα πρέπει να περιέχει μόνο δεκαεξαδικούς χαρακτήρες.
788. Δεν βρέθηκε το μέλος 'Μέλος'.
789. Ενσωματώνει τον καθορισμένο πόρο
790. Κουμπί 'Προηγούμενο'
791. Η μορφή της ημερομηνίας δεν είναι έγκυρη.
792. Ασυμφωνία εκδόσεων των PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll, ή D3d9.dll. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα DLL προέρχονται από την ίδια προέλευση.
793. Χρήση του δείκτη πιστοποιήσεων του χώρου αποθήκευσης.
794. Δεν είναι δυνατή η αναφορά σε μεταβατική λειτουργική μονάδα από μη μεταβατική λειτουργική μονάδα.
795. Ορίστε τη σημαία Exclusive της πρότασης πολιτικής
796. Ένα 'X' έχει το όνομα 'Y'. Μην ονομάσετε τα περιεχόμενα του ResourceDictionary γιατί αναβάλλεται η δημιουργία τους.
797. Το όνομα πίνακα λείπει από τα ορίσματα.
798. Μετακίνηση στο τέλος
799. Η συγκρότηση που επιλέξατε περιέχει πληροφορίες για τον εκδότη. Μπορείτε να θεωρήσετε αξιόπιστες όλες τις εφαρμογές και συγκροτήσεις από αυτό τον εκδότη.
800. Η κύρια λειτουργική μονάδα για τη συσχετισμένη διεργασία.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions