English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3601. Ο χαρακτήρας δεν είναι έγκυρος στην αίτηση ερωτήματος μεταδεδομένων.
3602. Το OleRegisterDragDrop απέτυχε με κωδικό επιστροφής 'X' και δείκτη χειρισμού παραθύρου 'Y'.
3603. Η προέλευση 'X' δεν έχει καταχωρηθεί στο αρχείο καταγραφής 'Y'. (Έχει καταχωρηθεί στο αρχείο καταγραφής 'Z'.) " Οι ιδιότητες Source και Log πρέπει να συμφωνούν ή μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Log στην κενή συμβολοσειρά, ώστε να συμφωνεί αυτόματα με την ιδιότητα Source.
3604. Το σύστημα παραμέτρων μπορεί να οριστεί μόνο μια φορά. Το σύστημα παραμέτρων έχει οριστεί ήδη
3605. Υπάρχουν πολλές εκτελέσεις ανάγλυφων στη σκηνή για να αποδοθούν.
3606. Αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία άλλων ρυθμίσεων παραμέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν πριν να επεξεργαστείτε αυτήν την θέση. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στα άλλα παράθυρα, να τα κλείσετε και να ανοίξετε νέο παράθυρο;
3607. Η προέλευση αναζήτησης δεν είναι έγκυρη.
3608. Η αποθήκευση στο χώρο αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται για μη δυαδική κατάσταση αίτησης FTP.
3609. Μόνο οι τύποι που παρέχονται από το σύστημα μπορούν αν διαβιβαστούν στη μέθοδο GetUninitializedObject. Το 'X' δεν είναι έγκυρη παρουσία ενός τύπου.
3610. Ο χώρος αποθήκευσης απομονώνεται αρχικά από τον χρήστη και κατόπιν από τη συγκρότηση. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή από τη συγκρότηση ανεξάρτητα από την εφαρμογή αλλά μόνο από τον ίδιο χρήστη.
3611. Καθορίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για μια εφαρμογή.
3612. Τα μεταδεδομένα bitmap δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν.
3613. Δεν είναι δυνατή η λήψη του χρόνου αποτελέσματος του περιβάλλοντος SSPI.
3614. Όλες &τις συγκροτήσεις από τον ίδιο εκδότη
3615. Το MethodInfo πρέπει να είναι RuntimeMethodInfo.
3616. Κατάσταση απόκρισης = X.
3617. Αν η ιδιότητα WatchForExit έχει οριστεί ως true, αυτό το συμβάν παρουσιάζεται κατά τον τερματισμό της συσχετισμένης διεργασίας.
3618. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία υπογραφής CMS για κενό περιεχόμενο.
3619. Το σχήμα ισοτιμίας ελέγχει κάθε byte που λαμβάνεται και προσθέτει σήμανση σε κάθε byte που αποστέλλεται.
3620. Εφαρμογή του κανόνα σε συγκεκριμένους χρήστες.
3621. Το ReaderWriterLock.RestoreLock κλήθηκε χωρίς την αποδέσμευση όλων των στοιχείων κλειδώματος που αποκτήθηκαν από την πραγματοποίηση της κλήσης στο ReleaseLock.
3622. Ο διακόπτης 'X' πρέπει να ακολουθείται από ένα όρισμα.
3623. Δεν έχει καθοριστεί MaxSize για αυτόν το χώρο αποθήκευσης. Εκτελέστηκε λειτουργία που απαιτεί πρόσβαση στο MaxSize. Οι χώροι αποθήκευσης που έχουν αποκτηθεί με χρήση API απαρίθμησης δεν έχουν πλήρως καθορισμένο MaxSize, καθώς για το άνοιγμα του χώρου αποθήκευσης χρησιμοποιούνται μερικές αποδείξεις.
3624. Οι μέθοδοι PInvoke δεν είναι δυνατό να υπάρχουν σε διασυνδέσεις.
3625. Ο κλάδος ενός byte δεν είναι έγκυρος στη θέση: X. Ο απαιτούμενος κλάδος ήταν ο: Y.
3626. Κώδικας κατάστασης
3627. Το Url της συγκρότησης που απέτυχε ήταν:
3628. Δημιουργία ενός διανεμητέου πακέτου πολιτικής ασφάλειας
3629. Σημαία που υποδεικνύει για ποιο συμβάν αλλαγής θα γίνει παρακολούθηση.
3630. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο κλειδί μητρώου.
3631. Δεν ήταν δυνατή η χρήση της σειριοποίησης Xml για τη ρύθμιση: Ρύθμιση.
3632. Τα ρολόγια με CanSlip δεν είναι δυνατόν να έχουν γονικά ή προγονικά στοιχεία με AutoReverse, AccelerationRatio, ή DecelerationRatio.
3633. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση προς τα πίσω για την αντικατάσταση δεδομένων τα οποία υπήρχαν προηγουμένως σε αρχείο που έχει ανοίξει σε κατάσταση Append.
3634. Μια απόκριση που προέρχεται από αίτηση HEAD έχει διαφορετική κεφαλίδα ETag.
3635. Τα δυαδικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτή την καταχώρηση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
3636. Άγνωστη ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας'.
3637. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του αναγνωριστικού διεργασίας από το δείκτη χειρισμού διεργασίας.
3638. Η τιμή της παραμέτρου πρέπει να είναι αριθμός.
3639. Έχουμε πιστοποιητικά που έχουν δοθεί από το χρήστη. Ο διακομιστής έχει ορίσει X εκδότη(ες). Αναζήτηση πιστοποιητικών που ταιριάζουν σε κάποιον από τους εκδότες.
3640. Η συμβολοσειρά μορφής μπορεί να είναι μόνο "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" ή "b".
3641. Απόκρυψη του μηνύματος πνευματικών δικαιωμάτων του μεταγλωττιστή.
3642. Η τιμή HandoffBehavior δεν είναι έγκυρη.
3643. Το αντικείμενο UnitySerializationHolder είναι σχεδιασμένο να μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με άλλους τύπους και δεν μπορεί να σειριοποιηθεί το ίδιο.
3644. Δεν βρέθηκε η λειτουργική μονάδα 'X'.
3645. Κατά το Common Language Runtime εντοπίστηκε πρόγραμμα που δεν είναι έγκυρο.
3646. Η ετικέτα ή το όνομα δεν είναι έγκυρα - X
3647. Η συχνότητα του Console.Beep πρέπει να βρίσκεται μεταξύ X και Y.
3648. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των πληροφοριών συγκρότησης.
3649. Οι δυνατότητες συγκρότησης του προγράμματος περιήγησης δεν είναι εγκατεστημένες αυτήν τη στιγμή.
3650. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους αυτής της στήλης.
3651. Τα δικαιώματα ταυτότητας δεν είναι δυνατό να μην έχουν περιορισμούς.
3652. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας συγκρότησης στον τομέα συστήματος.
3653. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μια υπηρεσία πένας που έχει διατεθεί.
3654. Οι συγκροτήσεις έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλους τους εκτυπωτές του δικτύου και τη δυνατότητα απαρίθμησης όλων των εκτυπωτών.
3655. Είναι δυνατή η προσθήκη στο CounterCreationDataCollection μόνο για αντικείμενα του τύπου CounterCreationData.
3656. Ο τύπος δεν υλοποιεί το IMembershipCondition
3657. Invalid internal state: Failed to create an envoy sink for the object.
3658. Το καθορισμένο μέγεθος μπλοκ δεν είναι έγκυρο για αυτό τον αλγόριθμο.
3659. Εκ νέου υποβολή της αίτησης.
3660. Το αρχείο προέλευσης είναι πολύ μεγάλο
3661. Δεν ήταν δυνατός ο καθορισμός ενός καθολικού αναγνωριστικού πόρων για τη θέση του ήχου.
3662. Το ζητούμενο κοντέινερ κλειδιών δεν βρέθηκε.
3663. Το όριο δίσκου περιορίζει την ποσότητα πληροφοριών που μπορεί να αποθηκεύσει ο τρέχων χρήστης μιας συγκρότησης.
3664. Ένας κεντρικός υπολογιστής ServicePoint που έχει επιλυθεί θα μπορούσε να θεωρηθεί, λανθασμένα, απομακρυσμένος διακομιστής.
3665. Οι προστατευμένοι πόροι (διαθέσιμοι μόνο με πλήρη αξιοπιστία) ήταν:
3666. Η τιμή SelectionMode δεν είναι έγκυρη.
3667. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός και του SetField και του GetProperty.
3668. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ψηφίων που να μπορούν να αναγνωριστούν.
3669. Ο τύπος δεν υλοποιεί το IPermission
3670. Αλλαγή της ενότητας κώδικα στο επίπεδο X.
3671. Το όνομα μέλους δεν είναι έγκυρο.
3672. Γίνεται προσπάθεια συσχετισμού του URI με έναν διακομιστή μεσολάβησης.
3673. Το αρχείο είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό για εγγραφή. Κλείστε το αρχείο και ανοίξτε το ξανά πριν να το επιχειρήσετε.
3674. Το δικαίωμα ασφάλειας είναι απεριόριστο.
3675. Το CanSlip υποστηρίζεται μόνο σε λωρίδες χρόνου χωρίς AutoReverse, AccelerationRatio, ή DecelerationRatio.
3676. Για τη δυνατότητα αυτή απαιτούνται Windows XP ή νεότερα.
3677. Έγινε προσπάθεια κλήσης μιας μεθόδου που έχει δηλωθεί στον τύπο 'Όνομα τύπου' σε ένα αντικείμενο το οποίο εκθέτει το 'X'.
3678. Η τιμή του X πρέπει να είναι πεπερασμένη ή NaN.
3679. Το όνομα κουλτούρας "X" δεν είναι έγκυρο.
3680. Το αρχείο bitmap έχει πολλές γραμμές σάρωσης για τον καθορισμένο κωδικοποιητή.
3681. Το καθορισμένο ευρετήριο χρησιμοποιείται ήδη. Αποσυνδέστε πρώτα το θυγατρικό στοιχείο Visual στο καθορισμένο ευρετήριο.
3682. Παρουσιάστηκε σφάλμα μέσα στις συναρτήσεις Register/Unregister που έχουν οριστεί από το χρήστη:
3683. Δεν επιτρέπεται κενό όνομα.
3684. Πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον μία ιδιότητα για το στοιχείο AddAutomationPropertyChangedHandler.
3685. Η χρήση \ στο τέλος του μοτίβου δεν είναι έγκυρη.
3686. Η κατάργηση φόρτωσης του AppDomain απέτυχε.
3687. Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα
3688. Καθορίζει το χρονικό διάστημα, σε ακέραια λεπτά, μετά από το οποίο λήγει το cookie.
3689. Μη έγκυρη τιμή για το χαρακτηριστικό X.
3690. Αυτό το AnimationEffect είναι ήδη προσαρτημένο σε ένα UIElement.
3691. Πρέπει να καθοριστούν σημαίες σύνδεσης που περιγράφουν τη λειτουργία κλήσης που απαιτείται (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
3692. Μετακίνηση κανόνα προς τα κάτω
3693. Ο τύπος mime που καταχωρήθηκε στο σύστημα δεν συμφωνεί με τον τύπο mime του αρχείου.
3694. Το πιστοποιητικό βρέθηκε στο χώρο αποθήκευσης X.
3695. Δεν υποστηρίζονται SID με αναθεώρηση διαφορετική από '1'.
3696. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του 'switchValue' και του 'switchName' ταυτόχρονα στο αρχείο προέλευσης 'X'.
3697. Το μήνυμα περιγραφής για αυτό τον μετρητή.
3698. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργίας ασφαλείας σε αντικείμενο που δεν έχει συσχετισμένη ασφάλεια. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά την προσπάθεια λήψης ACL ενός ανώνυμου αντικειμένου πυρήνα.
3699. Λειτουργία οδηγού. (Προεπιλογή αν δεν καθοριστούν άλλες παράμετροι.)
3700. MSBUILD : σφάλμα MSB1007: Καθορίστε μια λειτουργία καταγραφής.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions