English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2801. Οι διαδρομές προέλευσης και προορισμού πρέπει να είναι διαφορετικές.
2802. Το βοηθητικό εργάζεται ακόμη σε λειτουργία παρασκηνίου;
2803. Το PixelShader πρέπει να οριστεί στο ShaderEffect.
2804. Πανομοιότυπα αντικείμενα σε όρισμα.
2805. Το πλήθος των byte δεν μπορεί να ξεπερνά τα X byte για αυτό τον τύπο ροής.
2806. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο λογισμικό λήψης περιοχής byte HTTP που έχει διατεθεί.
2807. Δεν είναι δυνατή η επίλυση της μεθόδου Όνομα μεθόδου επειδή ο τύπος δήλωσης του δείκτη χειρισμού της μεθόδου X είναι γενικός. Απαιτείται ρητή παροχή του τύπου δήλωσης στο GetMethodFromHandle.
2808. Υπηρεσίες καταλόγου
2809. Οι μόνοι τύποι πίνακα που υποστηρίζονται για CopyTo σε BitArrays είναι Boolean[], Int32[] και Byte[].
2810. Η σύνταξη στη γραμμή X - Y δεν είναι έγκυρη.
2811. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάγνωση του καταλόγου X.
2812. Το αντικείμενο Όνομα αντικειμένου απομακρύνεται από διακομιστή μεσολάβησης που δεν υποστηρίζει εντοπισμό διασύνδεσης. Αυτός ο τύπος απομακρυσμένου αντικειμένου δεν υποστηρίζεται.
2813. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του χειρισμού συμβάντος, καθώς δεν υπάρχει δημόσια μέθοδος κατάργησης για το συμβάν.
2814. Το InstanceLifetime δεν χρησιμοποιείται από μετρητές ReadOnly.
2815. MSBUILD : σφάλμα MSB1004: Καθορίστε το όνομα προορισμού.
2816. Οι τύποι καταχωρήθηκαν με επιτυχία
2817. &Ανακατεύθυνση διεύθυνσης URL:
2818. Η συλλογή περιέχει ήδη το στοιχείο.
2819. Η καθορισμένη κατασκευή πρέπει να δηλωθεί στον ορισμό γενικού τύπου του καθορισμένου τύπου.
2820. Προβάλει επιπλέον πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό σφαλμάτων ορισμένων συνθηκών.
2821. Εσωτερικό σφάλμα σε πρόσφατα δημιουργημένες τιμές διαδρομής.
2822. Ένα θυγατρικό στοιχείο μιας Timeline σε "XAML" πρέπει να είναι και Timeline ή κλάση που προέρχεται από Timeline.
2823. Για όλο τον αξιόπιστο κώδικα ισχύει το δικαίωμα σύνδεσης στην τοποθεσία προέλευσής του.
2824. Τα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου δεν πρέπει να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες.
2825. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμβολοσειρών αντικατάστασης είναι 255.
2826. Η ακόλουθη εντολή μεταγλωττίζει την εφαρμογή /MyApp επιτόπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χρειάζονται επιπλέον μεταγλωττίσεις όταν θα αποστέλλονται σε αυτή αιτήματα HTTP:
2827. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση MemberInfo για το ISerialized αντικείμενο 'Όνομα αντικειμένου'.
2828. Η τιμή δεν είναι δυνατόν να είναι Double.NaN.
2829. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση (απόρριψη) από το X : Κλειδί = Y, Σφάλμα = Z.
2830. Επιτρέπονται μόνο απόλυτοι κατάλογοι για τον κατάλογο συλλογής.
2831. Η αναζήτηση πόρου επέστρεψε στους θεμελιώδεις πόρους επιστροφής σε μια δορυφορική συγκρότηση, ωστόσο αυτός ο δορυφόρος είτε δεν ήταν δυνατό να βρεθεί, είτε δεν ήταν δυνατό να φορτωθεί. Προτείνεται η επανεγκατάσταση ή επιδιόρθωση της εφαρμογής.
2832. Η κουλτούρα 'X' είναι ουδέτερη. Δεν είναι δυνατή η χρήση της στη μορφοποίηση και ανάλυση και συνεπώς δεν είναι δυνατό να οριστεί ως τρέχουσα κουλτούρα του νήματος.
2833. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρχείο ήχου στην καθορισμένη θέση.
2834. Έγινε προσπάθεια εκτέλεσης μη εξουσιοδοτημένης ενέργειας.
2835. Το μήκος των δεδομένων θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 16 byte.
2836. Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον μια σημαία.
2837. Η διεργασία έχει τερματιστεί, επομένως οι ζητούμενες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.
2838. Η ενότητα κώδικα εκχωρεί πλήρη αξιοπιστία σε όλον τον κώδικα και σχηματίζει τη ρίζα του δέντρου για τις ενότητες κώδικα.
2839. Εφαρμογή του κανόνα σε όλους τους χρήστες.
2840. Μη αναμενόμενη τιμή. Το περιεχόμενο με δυνατότητα αναβολής πρέπει να παρέχεται ως System.Stream ή System.Byte[].
2841. Αντιστοίχιση μεμονωμένων δικαιωμάτων σε σύνολο δικαιωμάτων
2842. Η βάση δεν είναι έγκυρη.
2843. Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα σε μια αποστολή
2844. Η αίτηση για εκχώρηση κύριου δικαιώματος απέτυχε.
2845. Η συμβολοσειρά δεν αναγνωρίστηκε ως έγκυρο DateTime.
2846. Το μέγεθος buffer δεν είναι επαρκές.
2847. Δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός μιας κλήσης σε αυτή την υποδοχή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια προγενέστερη ασύγχρονη κλήση.
2848. Το καθορισμένο παράθυρο δεν ανήκει στο τρέχων νήμα.
2849. Το αντικείμενο CultureInfo που χρησιμοποιείται για αντικατάσταση αριθμών πρέπει να είναι μια καθορισμένη κουλτούρα, να μην είναι ουδέτερη κουλτούρα ή InvariantCulture.
2850. Η οδηγία περιοχής 'X' περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες. Το RegionText δεν μπορεί να περιέχει χαρακτήρες σε νέα γραμμή.
2851. Η τιμή 'X' δεν είναι έγκυρη για αυτό το στοιχείο ελέγχου.
2852. Ρύθμιση Expires =X.
2853. Ρυθμίσεις υπηρεσιών παροχής.
2854. Ακατάλληλη αναδρομική αναφορά με όνομα \k<...>.
2855. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, η σύνδεση ελέγχου θα κλείσει
2856. Η ροή δεν υποστηρίζει εγγραφή.
2857. Το καθορισμένο αντικείμενο δεν επιτρέπεται να είναι παρουσία γενικού τύπου.
2858. Λείπουν οι μέθοδοι των στοιχείων πρόσβασης για το συμβάν X.
2859. Πολιτική προγράμματος πελάτη MinFresh = X.
2860. Πανομοιότυπο όνομα δυναμικής λειτουργικής μονάδας σε μια συγκρότηση.
2861. Ο επιλογέας βρίσκεται ήδη στη λίστα των επιλογέων.
2862. Οι χαρακτήρες υποκατάστασης Unicode πρέπει να διαγράφονται ως ζεύγη από κοινού στην ίδια κλήση και όχι μεμονωμένα. Προτείνεται η διαβίβαση σε έναν πίνακα χαρακτήρων.
2863. Το χαρακτηριστικό 'X' πρέπει να έχει ακέραια τιμή.
2864. Δημιουργία νέου συνόλου δικαιωμάτων
2865. Η συμβολοσειρά δεν είναι δυνατό να έχει μηδενικό μήκος.
2866. Ο κατακερματισμός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν ανακτηθεί η τιμή κατακερματισμού.
2867. Η τιμή δεν ήταν έγκυρη.
2868. Μια κουλτούρα για να είναι γονική, πρέπει να μπορεί να επιστρέψει στην αμετάβλητη κουλτούρα σε X βήματα. Δυστυχώς, η κουλτούρα Y έχει πολύ βαθιά αλυσίδα υποχώρησης. Επιλέξτε μια διαφορετική κουλτούρα.
2869. Η τιμή του X πρέπει να είναι NaN ή μια πεπερασμένη τιμή μεγαλύτερη από ή ίση με 1.
2870. Όνομα παρουσίας για το αντικείμενο μετρητή επιδόσεων.
2871. Κατά τον καθορισμό FieldInfo για τη ρύθμιση ενός ένθετου τύπου, πρέπει να οριστεί και ένα έγκυρο αναγνωριστικό για το αντικείμενο που τον περιέχει.
2872. Υπάρχει άλλο HwndTarget συσχετισμένο με αυτό το παράθυρο.
2873. Η ενότητα κώδικα εκχωρεί πλήρη αξιοπιστία σε όλον τον κώδικα που προέρχεται από τον τοπικό υπολογιστή
2874. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Ενδέχεται να μην έχετε στοιχεία διαχειριστή για να εκτελέσετε αυτή την εργασία. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας για βοήθεια.
2875. Δεν είναι δυνατή η χρήση του 'X' ως υπηρεσίας παροχής αποδεκτών καναλιών. Δεν υλοποιεί το 'Τύπος διασύνδεσης'.
2876. Ενεργοποιεί τη δυνατότητα του προεπιλεγμένου λογαριασμού ASP.NET (βασισμένου σε O/S) να δημιουργεί αυτόματα βάσεις δεδομένων στο Sql Server Express (SSE), προσθέτοντας το λογαριασμό στο ρόλο dbcreator.
2877. Είτε το αντικείμενο IAsyncResult δεν προήλθε από την αντίστοιχη ασύγχρονη μέθοδο σε αυτόν τον τύπο, είτε το EndWrite κλήθηκε πολλές φορές με το ίδιο IAsyncResult.
2878. Τυχόν αλλαγές σε αυτό το αρχείο ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλμένη συμπεριφορά και θα χαθούν αν
2879. Μη έγκυρο URI: Το σχήμα Uri είναι πολύ μεγάλο.
2880. Απομόνωση συγκροτήσεων από το χρήστη
2881. Η αίτηση απέτυχε.
2882. Η τιμή ιδιότητας πρέπει να είναι πεπερασμένη και μεγαλύτερη από μηδέν.
2883. Η τοπική μεταβλητή που διαβιβάστηκε δεν ανήκει σε αυτό το ILGenerator.
2884. Η παραπομπή σε μια μέθοδο παρουσίας δεν μπορεί να έχει τιμή null για το 'this'.
2885. Το όνομα της μεταβλητής περιβάλλοντος δεν μπορεί να περιέχει ισοδύναμο χαρακτήρα.
2886. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός σχετικού URI επειδή η παράμετρος 'uriString' αντιπροσωπεύει ένα απόλυτο URI.
2887. Το μέγεθος δρομέα δεν είναι έγκυρο. Πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστό μεταξύ 1 και 100.
2888. Ενεργοποίηση διαχείρισης &ρόλων
2889. Το FileStream δεν ανοίγει συσκευές Win32 όπως διαμερίσματα δίσκων και μονάδες ταινίας. Αποφύγετε τη χρήση του "\\.\" στη διαδρομή.
2890. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας χωρίς περιεχόμενο.
2891. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης ενός στοιχείου ως τύπου ασύμβατου με τον πίνακα.
2892. Ένας έγκυρος χαρακτήρας υποκατάστασης υψηλού επιπέδου κυμαίνεται από 0xd800 έως και 0xdbff.
2893. Το ζητούμενο πρωτόκολλο ασφαλείας δεν υποστηρίζεται.
2894. Αποτυχία δημιουργίας νήματος για το παράθυρο συμβάντων συστήματος.
2895. Διορθώνει αυτή την εφαρμογή αν έχει καταστραφεί
2896. Οι τιμές για αυτό το λεξικό λείπουν.
2897. Ο πίνακας δεν είναι μονοδιάστατος.
2898. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσει σημεία διακοπής εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
2899. Δεν βρέθηκε η καθορισμένη ιδιότητα 'X'.
2900. Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν επιτρέπεται στο IsolatedStorageFileStream.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions