English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3901. Ο χώρος αποθήκευσης στο σύστημα δεν επαρκεί
3902. Διαθέτουμε πιστοποιητικά που έχουν δοθεί από το χρήστη. Ο διακομιστής δεν έχει καθορίσει εκδότες, για αυτό το λόγο δοκιμάστε όλα τα πιστοποιητικά.
3903. Το αντικείμενο ασύγχρονου αποτελέσματος είναι null ή μη αναμενόμενου τύπου.
3904. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας αντικειμένου ανώτατου επιπέδου για το στοιχείο 'X'.
3905. Η παράμετρος θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικό PKCS 9.
3906. Μόνο συμβάντα PreProcessInput και PostProcessInput είναι δυνατόν να προσπελάσουν την περιοχή προεργασίας InputManager.
3907. Το EndWrite μπορεί να κληθεί μόνο μία φορά για κάθε ασύγχρονη λειτουργία.
3908. Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στο αρχείο πολυμέσων.
3909. Η καθορισμένη τιμή δεν μπορεί να είναι false.
3910. Η πραγματική τιμή ήταν X.
3911. Αποστολή απόκρισης 500, το AuthenticationSchemeSelectorDelegate προκάλεσε εξαίρεση: X.
3912. Δεν υπάρχει ιδιότητα εξάρτησης Όνομα ιδιότητας στο X.
3913. Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου δύο φορές στην ίδια παρουσία.
3914. X Columns.Count:Y
3915. Απομόνωση τομέων από το χρήστη
3916. Μη έγκυρο δεκαεξαδικό ψηφίο 'X'.
3917. Σχόλιο (?#...) που δεν έχει τερματιστεί.
3918. Επεξεργασία/Προσθήκη ρυθμίσεων υπηρεσίας παροχής
3919. Το χαρακτηριστικό 'X' πρέπει να έχει θετική ακέραια τιμή.
3920. Δεν επιτρέπονται διπλότυπα στοιχεία στη συλλογή.
3921. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί Windows NT.
3922. Το ObjectManager εντόπισε αριθμό διορθώσεων που δεν είναι έγκυρος. Αυτό οφείλεται συνήθως σε πρόβλημα του μορφοποιητή.
3923. Θα μπορούσε να είναι μερική απόκριση από το χώρο αποθήκευσης, Μέγεθος = X, Μήκος περιεχομένων απόκρισης = Y.
3924. Η λειτουργία έχει λήξει
3925. Αυτή η επιλογή εκτελεί μια δέσμη ενεργειών που δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων ή ρυθμίζει τις παραμέτρους μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για να αποθηκεύει τα στοιχεία μελών, προφίλ, διαχείρισης ρόλων, προσαρμογής και υπηρεσίας παροχής συμβάντος web SQL του ASP.NET.
3926. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' δεν φορτώθηκε στο περιβάλλον ReflectionOnly ωστόσο το AssemblyBuilder δημιουργήθηκε ως AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
3927. Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του απομακρυσμένου ονόματος
3928. Σφάλμα κατά τη δημιουργία των λειτουργικών μονάδων που καθορίζονται στην ενότητα παραμέτρων 'system.net/authenticationModules'.
3929. Ο αριθμός των ορισμάτων δεν πρέπει να είναι αρνητικός.
3930. Η συμβολοσειρά εισόδου είτε ήταν άδεια είτε περιείχε μόνο χαρακτήρες κενού διαστήματος.
3931. Η ιδιότητα OtherKeyAttribute δεν είναι διαθέσιμη για κανένα παραλήπτη κλειδιού συμφωνίας KID.
3932. Μόνο τα στοιχεία TreeScope.Element, TreeScope.Children και TreeScope.Descendants είναι έγκυρα για αυτήν την κλήση.
3933. Η υπηρεσία είναι έτοιμη.
3934. MSBUILD : σφάλμα MSB1019: Ο διακόπτης της λειτουργίας καταγραφής δεν μορφοποιήθηκε σωστά.
3935. Το στοιχείο ItemsSource για το στοιχείο DataGridCellsPresenter είναι μόνο για ανάγνωση.
3936. Δεν ήταν δυνατή η χρήση σειριοποίησης συμβολοσειράς για τη ρύθμιση: Ρύθμιση.
3937. Έγινε προσπάθεια επαναφοράς του URI για ένα αντικείμενο από 'X' σε 'Y'.
3938. Το αναγνωριστικό κουλτούρας X (0xX) αφορά ουδέτερη κουλτούρα και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία περιοχής.
3939. Εφαρμογή λίστας σε καθορισμένους ρόλους.
3940. Το στοιχείο έχει προστεθεί ήδη. Κλειδί στο λεξικό: 'X' Κλειδί που προστίθεται: 'Y'
3941. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας εφαρμογής του καλούντος.
3942. Το μέγεθος δεδομένων πρέπει να είναι > 0 και < 0x3f0000
3943. Το επιλεγμένο αρχείο XML δεν είναι έγκυρο.
3944. Το όνομα δεν είναι έγκυρο.
3945. Κάποια ορίσματα δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.
3946. Διαβιβάστηκαν τα ορίσματα Z στο 'X::Y'. Αναμένονταν τα ορίσματα A από αυτή τη μέθοδο.
3947. Ήδη σε κατάσταση προετοιμασίας.
3948. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία CMS σε φάκελο για κενό περιεχόμενο.
3949. Ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από -1.
3950. Το καθορισμένο TypeInfo δεν είναι έγκυρο επειδή δεν υποστηρίζει τη διασύνδεση ITypeInfo.
3951. Περισσότερες πληροφορίες για αλλαγές σε αυτό τον υπολογιστή
3952. Σύνολο [] που δεν έχει τερματιστεί.
3953. Δεν είναι δυνατή η ανάμιξη σύγχρονης και ασύγχρονης λειτουργίας στη ροή της διαδικασίας.
3954. Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου AsyncProcessResponse στον προηγούμενο αποδέκτη καναλιού επειδή η στοίβα είναι κενή.
3955. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ένα κλειστό σύνολο πόρων.
3956. Η ακόλουθη συγκρότηση στην οποία γίνεται αναφορά δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί σε καμία από τις θέσεις που καθορίζονται μέσω του /asmpath: X
3957. Το switchType πρέπει να είναι έγκυρο όνομα κλάσης. Δεν μπορεί να είναι κενό.
3958. Έγινε προσπάθεια καταχώρησης ενός γνωστού ή ενεργοποιημένου τύπου υπηρεσίας με τύπο 'Όνομα τύπου, X'. Αυτό δεν επιτρέπεται, καθώς έχει γίνει ήδη ανακατεύθυνση του τύπου, ώστε να ενεργοποιείται αλλού.
3959. Η τιμή null δεν είναι έγκυρη τιμή για το X.
3960. Ο τύπος της 'τιμής' πρέπει να είναι XamlReader.
3961. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποσειριοποίηση του OrderedDictionary. Το ArrayList δεν περιέχει DictionaryEntries.
3962. Μη έγκυρη μορφή περιοχής αίτησης:X.
3963. Κάθε μέλος του πίνακα NativeDigits πρέπει να είναι ένα μεμονωμένο στοιχείο κειμένου (ένα ή περισσότερα κωδικοσημεία UTF16) με ιδιότητα Unicode Nd (αριθμός, δεκαδικό ψηφίο) που υποδεικνύει ότι είναι ψηφίο.
3964. Δεν υπάρχει κονσόλα.
3965. Το πεδίο στο TypedReferences δεν μπορεί να είναι στατικό ή μόνο προετοιμασίας.
3966. Δεν έχει οριστεί είσοδος.
3967. Ο οδηγός δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που ζητήσατε.
3968. Η ροή δεν υποστηρίζει αναζήτηση.
3969. Η λειτουργία δημιουργίας απέτυχε -> X.
3970. Τα χαρακτηριστικά ενεργοποίησης δεν υποστηρίζονται για αντικείμενα COM.
3971. Το αντικείμενο IWebProxy που είναι συσχετισμένο με την αίτηση δεν επέτρεψε την επεξεργασία της αίτησης
3972. Η απαίτηση για αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας δεν ικανοποιήθηκε από τον απομακρυσμένο διακομιστή.
3973. [MaxAge] Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του MaxAge χώρου αποθήκευσης, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο RequestCacheValidator.UnspecifiedMaxAge: X.
3974. Η τιμή ετών πρέπει να βρίσκεται μεταξύ +/-10000.
3975. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας σε αντικείμενο ασύγχρονου αποτελέσματος που έχει ολοκληρωθεί.
3976. Το χαρακτηριστικό κλάσης τιμής δεν είναι έγκυρο.
3977. Η μέθοδος 'Όνομα μεθόδου' δεν είναι δυνατόν να έχει σώμα.
3978. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή της κατηγορίας επιδόσεων επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει καταχωρηθεί ή είναι κατηγορία συστήματος.
3979. Η ιδιότητα ρυθμίσεων 'Όνομα ιδιότητας' είναι μη συμβατού τύπου.
3980. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα byte χωρίς πρόσημο.
3981. Το X δεν είναι υποστηριζόμενη κωδικοσελίδα.
3982. Το μήνυμα CMS δεν είναι υπογεγραμμένο από το NoSignature.
3983. Το όνομα στοιχείου 'X' δεν είναι έγκυρο.
3984. Η ιδιότητα δεν υποστηρίζεται.
3985. Λειτουργία κατάστασης &περιόδου λειτουργίας:
3986. Κατάσταση δικαιώματος που δεν είναι έγκυρη.
3987. Ο αριθμός των παραμέτρων που καθορίστηκε δεν συμφωνεί με τον αριθμό που αναμενόταν.
3988. Η χρήση του ILGenerator δεν είναι έγκυρη.
3989. Το πλήθος σημείων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μηδέν.
3990. Πρέπει να καθοριστεί ένας πίνακας των ονομάτων τύπων ετικετών ή των τύπων ετικετών
3991. Το κλειδί μητρώου έχει δευτερεύοντα κλειδιά και η επαναλαμβανόμενη κατάργηση δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη μέθοδο.
3992. Τα μεταδεδομένα bitmap δεν είναι συμβατά με αυτή τη μορφή κοντέινερ.
3993. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί από την προεπιλεγμένη της τιμή επειδή η προεπιλεγμένη τιμή είναι διαφορετικού τύπου.
3994. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε διαδρομή που δεν υπάρχει στο δίσκο.
3995. Η κεφαλίδα Content-Type δεν είναι δυνατό να οριστεί σε πολυμερή τύπο για αυτή την αίτηση.
3996. Έκδοση χρόνου εκτέλεσης:
3997. Το MaxCapacity πρέπει να έχει τιμή ένα ή μεγαλύτερη.
3998. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Double.
3999. Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Το όνομα πόρου για τον δείκτη ονόματος X επεκτείνεται και μετά το τέλος της ροής.
4000. Σελίδες ιδιοτήτων

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions