English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1601. Το αρχείο 'File Name' υπάρχει ήδη.
1602. Το καθορισμένο στοιχείο Visual δεν είναι απογονικό στοιχείο αυτού του στοιχείου Visual.
1603. Δεν υποστηρίζεται η συνθήκη κλήσης Vararg.
1604. Καθορίστηκε μηδενικός άξονας περιστροφής.
1605. Δεν έχει οριστεί κατασκευή χωρίς παραμέτρους για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
1606. Το μήκος του κωδικοποιημένου OID είναι πολύ μεγάλο (μεγαλύτερο από 0x7f byte).
1607. Σφάλμα κατά την τροποποίηση του διανεμητέου πακέτου
1608. Η καθορισμένη τιμή δεν είναι έγκυρη βασική διεύθυνση.
1609. Η περίοδος πρέπει να είναι μικρότερη από 2^32-2.
1610. Ο μετασχηματισμός χρωμάτων δεν είναι έγκυρος.
1611. Το όνομα κατηγορίας δεν είναι έγκυρο. Το μήκος του πρέπει να είναι μεταξύ 'X' και 'Y'. Δεν επιτρέπεται η χρήση διπλών εισαγωγικών, χαρακτήρων ελέγχου και αρχικών ή τελικών κενών.
1612. Ο τύπος για το συμβάν X δεν είναι έγκυρος.
1613. Το μήνυμα που διαβιβάστηκε στο Invoke έπρεπε να διαβιβαστεί στο PropagateOutParameters.
1614. Δεν είναι δυνατή η προσάρτηση σε μηδενική συλλογή DrawingGroup.Children.
1615. Το URI δεν είναι έγκυρο: Δεν ήταν δυνατή η ανάλυση του ονόματος του κεντρικού υπολογιστή.
1616. Εκχώρηση πρό&σβασης στις συγκροτήσεις για τα παρακάτω αρχεία και καταλόγους:
1617. Το StartIndex δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μηδέν.
1618. Ο τύπος σύγκρισης συμβολοσειρών που έχει διαβιβαστεί δεν υποστηρίζεται προς το παρόν.
1619. &Λειτουργία προσαρμοσμένου σφάλματος:
1620. Η καθορισμένη StylusPointDescription πρέπει να είναι ένα υποσύνολο.
1621. Το όνομα κουλτούρας IETF X δεν είναι αναγνωρισμένο όνομα IETF.
1622. Δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση της κλήσης προς τη σωστή κατασκευή.
1623. Δεν είναι δυνατή η εύρεση της μεθόδου για την παρουσία αντικειμένου.
1624. Τα χαρακτηριστικά ενεργοποίησης δεν υποστηρίζονται για τύπους που δεν προέρχονται από MarshalByRefObject.
1625. Το μήκος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0 ή να υπερβαίνει το μήκος εισόδου.
1626. Μια συμβολοσειρά με μήκος null ή μηδενικό δεν αντιπροσωπεύει έναν έγκυρο τύπο.
1627. Άγνωστο σφάλμα "X".
1628. Πολιτική προγράμματος πελάτη MaxAge = X.
1629. Μόνο τα πρότυπα 'X' μπορούν να έχουν χαρακτηριστικό 'id'.
1630. Σφάλμα αντανάκλασης κεφαλίδας: αριθμός τιμών μελών: X.
1631. Το όρισμα θα πρέπει να είναι του τύπου Όνομα τύπου.
1632. Η φόρτωση του αρχείου τρέχουσας ομάδας εγγραφών 'File Name' απέτυχε.
1633. Σφάλμα μοτίβου αντικατάστασης.
1634. Δεν υπάρχει συσχετισμένη διεργασία με αυτό το αντικείμενο.
1635. Αναφορά σε μεταδεδομένα από το καθορισμένο αρχείο συγκρότησης
1636. Ο τύπος περιεχομένου δεν είναι έγκυρος.
1637. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του FamilyMap επειδή δεν έχει οριστεί η ιδιότητα Target.
1638. Η τρέχουσα τιμή της ιδιότητας SelectionUnit στο γονικό DataGrid εμποδίζει την επιλογή των γραμμών.
1639. (?(X) ) αναφορά σε ομάδα που δεν έχει οριστεί.
1640. Το αναγνωριστικό:"X" στην ιδιότητα:"Όνομα ιδιότητας" του τύπου:"Όνομα τύπου" δεν είναι έγκυρο όνομα αναγνωριστικού που δεν εξαρτάται από τη γλώσσα. Ελέγξτε αν το CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier επιτρέπει το όνομα του αναγνωριστικού.
1641. Η ενότητα κώδικα δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα και σχηματίζει τη ρίζα του δέντρου για τις ενότητες κώδικα.
1642. Δεν ήταν δυνατή η απενεργοποίηση της ασφάλειας.
1643. Σφάλμα σύνταξης στις παραμέτρους ή τα ορίσματα
1644. Η ζώνη της συγκρότησης που απέτυχε ήταν:
1645. Η Τυπική σύνταξη κρυπτογραφημένων μηνυμάτων (CMS) δεν υποστηρίζεται σε αυτή την πλατφόρμα.
1646. Η σύνταξη σχολίων δεν είναι έγκυρη.
1647. Καθορίζει αν θα αποθηκευτεί η κατάσταση περιόδου λειτουργίας.
1648. Ο καθορισμένος τύπος δεν επιτρέπεται να είναι ορισμός γενικού τύπου.
1649. Αποτυχία προετοιμασίας επειδή λείπει το CounterName.
1650. Η επιβολή CAS έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά. Πατήστε εάν θέλετε να επαναφέρετε τη ρύθμιση.
1651. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή σε Int32Collection.
1652. Η βάση δεδομένων λείπει από τα ορίσματα.
1653. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει θυγατρικό στοιχείο null.
1654. Το μέγιστο ποσό μνήμης που μπορεί να σελιδοποιηθεί στο δίσκο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία από την έναρξή της.
1655. Δεν βρέθηκε στοιχείο απεικόνισης κατάλληλο για να ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία.
1656. Ο δείκτης χειρισμού δεν υποστηρίζει σύγχρονες λειτουργίες. Οι παράμετροι στην κατασκευή FileStream ενδέχεται να πρέπει να αλλαχθούν για να υποδειχθεί ότι ο δείκτης χειρισμού άνοιξε ασύγχρονα (δηλαδή, ότι άνοιξε ειδικά για επικαλυπτόμενη είσοδο/έξοδο).
1657. Η διαδρομή στον κατάλογο προς παρακολούθηση.
1658. Το καθορισμένο στοιχείο Visual δεν είναι θυγατρικό στοιχείο αυτού του στοιχείου Visual.
1659. Επαναφορά περιεχομένου
1660. Η συμβολοσειρά περιέχει κωδικοσημεία Unicode που δεν είναι έγκυρα.
1661. Δεν είναι δυνατή η κλήση αποτελέσματος σε συμφωνία που έχει αποτύχει.
1662. Ο υποκείμενος τύπος της απαρίθμησης και το αντικείμενο πρέπει να είναι του ίδιου τύπου ή αντικειμένου. Ο τύπος που διαβιβάστηκε ήταν 'X' και ο υποκείμενος τύπος της απαρίθμησης ήταν 'Y'.
1663. Επιλογή μέχρι PageUp
1664. Η συνάρτηση κατάργησης καταχώρησης COM πρέπει να είναι στατική.
1665. X, MaxStale = Y, Κατάσταση ενημέρωσης = Z.
1666. Ο πίνακας εισόδου δεν είναι έγκυρη κατάταξη.
1667. Διπλή Stroke στο StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
1668. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου.
1669. Το ScriptEngine ειδοποιήθηκε για μια αλλαγή στις παραμέτρους IP και θα ενημερώσει τις ρυθμίσεις WebProxy.
1670. Η σειριακή θύρα δεν υποστηρίζει κωδικοποίηση 'X'. Οι υποστηριζόμενες κωδικοποιήσεις περιλαμβάνουν include ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding, UTF32Encoding και τις περισσότερες κωδικοσελίδες μονών ή διπλών byte. Για πλήρη λίστα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση.
1671. Η αλλαγή του συνόλου δικαιωμάτων ή των σημαιών είναι δυνατή μόνο σε ενσωματωμένες ενότητες κώδικα
1672. Προσθήκη και ρύθμιση παραμέτρων μιας υπηρεσίας παροχής μελών.
1673. Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του μεγέθους της προβολής αρχείου.
1674. Ο αριθμός byte που ζητήθηκε υπερβαίνει το μέγιστο.
1675. Η καθορισμένη τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0.
1676. Πρέπει να ορίσετε το όνομα της μεταβλητής περιβάλλοντος.
1677. Η καθορισμένη τιμή δεν περιέχει χαρακτηριστικό 'class'.
1678. Επιλέξτε μια συγκρότηση από τη &λίστα των συγκροτήσεων που χρησιμοποιούνται από αυτή τη συγκρότηση
1679. Η ώρα κατά την οποία το σύστημα κατέγραψε αυτή την καταχώρηση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
1680. Ο αριθμός στοιχείου X της ιδιότητας Y δεν πρέπει να έχει μήκος μεγαλύτερο από Z χαρακτήρες.
1681. Η λειτουργία εγγραφής απέτυχε, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
1682. Η συγκρότηση 'X' δεν βρέθηκε.
1683. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' έχει μια συνάρτηση ComRegisterFunction η οποία δεν θα κληθεί εφόσον ο τύπος δεν καταχωρείται
1684. Δεν είναι δυνατή η κλήση μεθόδων σε IRemoteDispatch.
1685. Το Assembly δεν μπορεί να έχει τιμή null.
1686. Δημιουργήθηκε εξαίρεση τύπου 'Όνομα τύπου'.
1687. Ο διακόπτης -aptca μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν καθορίζεται το keyfile ή το keycontainer.
1688. Το κύριο σημείο εισόδου δεν έχει καθοριστεί.
1689. Κανόνες ελέγχου ταυτότητας
1690. Δεν έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε αυτό το αρχείο επιπέδου πολιτικής. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του υπολογιστή ή του συστήματος για να αποκτήσετε πρόσβαση.
1691. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία παρουσία DBNull και δεν επιτρέπονται οι κλήσεις σε μεθόδους αποσειριοποίησης DBNull.
1692. Το χαρακτηριστικό έκδοσης σύμβασης δορυφόρων στη συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης ' καθορίζει έκδοση που δεν είναι έγκυρη: X.
1693. Ο δείκτης έναρξης δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος από 0 ή μεγαλύτερος από το μήκος των δεδομένων εισόδου.
1694. Δεν βρέθηκε κωδικοποιητής που είναι δυνατόν να αποκωδικοποιήσει το καθορισμένο αρχείο.
1695. Η προέλευση 'X' δεν έχει καταχωρηθεί στον υπολογιστή 'Y' ή δεν διαθέτετε δικαιώματα εγγραφής στο κλειδί μητρώου Z.
1696. Η εντολή δεν έχει υλοποιηθεί.
1697. Αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε περιβάλλον ασφαλείας όπου έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας.
1698. Δεν είναι δυνατό να οριστεί το όνομα της βιβλιοθήκης τύπων για τις συγκροτήσεις που περιέχουν ενσωματωμένες βιβλιοθήκες τύπων
1699. Το AsyncResult δεν είναι έγκυρο.
1700. Η ενότητα 'X' μπορεί να εμφανίζεται μόνο μία φορά ανά αρχείο παραμέτρων.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions