English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3801. Το αναγνωριστικό ασφάλειας δεν επιτρέπεται να είναι η πρωτεύουσα ομάδα αυτού του αντικειμένου.
3802. Το Pixel Shader Model 2.0 απαιτεί οι σταθερές κινητής υποδιαστολής να βρίσκονται σε καταχωρήσεις [0-31].
3803. Το μέγεθος πίνακα πρέπει να κυμαίνεται από X έως και Y.
3804. Το όνομα της εφαρμογής, του εγγράφου ή του URL του οποίου πρόκειται να γίνει εκκίνηση.
3805. Τύπος υποστήριξης κατάστασης περιόδου λειτουργίας:
3806. Επιλογή μέχρι την αρχή
3807. Το όνομα κουλτούρας X ή Y δεν υποστηρίζεται.
3808. Αποτυχία διεκδίκησης: Ματαίωση=Έξοδος, Επανάληψη=Εντοπισμός σφαλμάτων, Παράβλεψη=Συνέχεια
3809. Το GetPortNames δεν υποστηρίζεται σε πλατφόρμες Win9x.
3810. Ο μετρητής είναι μονής παρουσίας, το όνομα παρουσίας 'X' δεν είναι έγκυρο για αυτή την κατηγορία μετρητή.
3811. Ο κωδικοποιητής δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τον τύπο URI που δόθηκε.
3812. Πάρα πολλά ).
3813. Το δικαίωμα αρχείου σε απομονωμένο χώρο αποθήκευσης είναι απεριόριστο.
3814. Το σύνολο εκχώρησης της συγκρότησης που απέτυχε ήταν:
3815. το τρέχον σύστημα παραμέτρων δεν υποστηρίζει ρυθμίζεις του πεδίου του χρήστη.
3816. Ο τύπος δεν υποστηρίζεται.
3817. Το μήκος των δεδομένων ISF πρέπει να είναι μεγαλύτερο από μηδέν.
3818. Το κανάλι 'X' έχει καταχωρηθεί ήδη.
3819. Η απαρίθμηση είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είτε έχει ήδη ολοκληρωθεί.
3820. Το 'X' δεν είναι έγκυρο System.Windows.Automation.AutomationEvent.
3821. Δεν είναι δυνατή η χρήση υπολογισμού συνάρτησης για τη δημιουργία ενός αντικειμένου TypedReference.
3822. Ρυθμίσεις διακομιστή κατάστασης
3823. Να θεωρoύνται αξιόπιστες οι συγκροτήσεις από αυτόν τον εκδότη;
3824. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία συνόλου δικαιωμάτων. Ενδέχεται τα δεδομένα εισόδου XML να είναι ακατάλληλα.
3825. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ολοκληρωμένης υπογραφής.
3826. Το SSL δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για μεθόδους παράδοσης καταλόγου συλλογής.
3827. Ο αριθμός των καθορισμένων διευθύνσεων IP πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0.
3828. Εξαρτήσεις συγκρότησης
3829. Η μέθοδος επικύρωσης Όνομα μεθόδου() επέστρεψε αποτυχία για αυτή την αίτηση.
3830. Το αντικείμενο έχει ήδη CCW που σχετίζεται με αυτό.
3831. Αυτό το AnimationEffectCollection χρησιμοποιείται ήδη από ένα άλλο UIElement.
3832. Η χρήση CompareOption.Ordinal δεν είναι δυνατή με άλλες επιλογές.
3833. CacheControl στο χώρο αποθήκευσης = no-cache.
3834. Το στοιχείο προορισμού αντιστοιχεί σε περιβάλλον εργασίας χρήστη που δεν είναι πλέον διαθέσιμο (για παράδειγμα, το γονικό παράθυρο έχει κλείσει).
3835. Η λήψη TypeToken για τύπο ByRef δεν είναι δυνατή.
3836. Επισημαίνει εάν το στοιχείο της διεργασίας πρέπει να επιβλέπει τον τερματισμό της συσχετισμένης διεργασίας και να εκκινήσει το συμβάν Exited.
3837. Η ονομαζόμενη παράμετρος πρέπει να είναι αντικείμενο καταλόγου ACL.
3838. Το αντικείμενο καθορίζει ένα αναγνωριστικό που δεν είναι έγκυρο.
3839. Το μήνυμα CMS δεν είναι κρυπτογραφημένο.
3840. Το εξωτερικό στοιχείο δημιούργησε μια εξαίρεση.
3841. Η πολιτική cache δεν είναι έγκυρη.
3842. Η διόρθωση ValueType στους πίνακες δεν έχει υλοποιηθεί.
3843. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την πρόσβαση στο IsolatedStorage.
3844. Επεξεργασία/Προσθήκη συμβολοσειράς σύνδεσης
3845. Η τιμή SelectedDate δεν είναι έγκυρη.
3846. Απόκριση Cache-Control = public.
3847. Ενημέρωση χρόνου τελευταίου συγχρονισμού καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης = X.
3848. Η επεξεργασία πληκτρολογίου είναι δυνατόν να επεξεργαστεί μόνο μηνύματα πληκτρολογίου.
3849. Το αρχείο είναι πολύ μεγάλο. Αυτή η λειτουργία περιορίζεται προς το παρόν σε αρχεία υποστήριξης μεγέθους μικρότερου από 2 gigabyte.
3850. Έχει καθοριστεί το όρισμα 'X' και απαιτεί επίσης τον καθορισμό ενός από τα ακόλουθα ορίσματα: Y
3851. Οι τύποι πινάκων ή δεικτών δεν είναι έγκυροι.
3852. Η ζητούμενη έκδοση πρέπει να είναι ένας αριθμός έκδοσης με τη μορφή "Κύρια.Δευτερεύουσα.Έκδοση.Αναθεώρηση". Για παράδειγμα:
3853. Αποτυχία τοπικής κλήσης του UserDomainName.
3854. Η συμβολοσειρά TextDecorationCollection που ζητήθηκε δεν είναι έγκυρη: 'X'.
3855. Το όνομα κεφαλίδας δεν είναι έγκυρο
3856. Το URI που ζητήθηκε δεν είναι έγκυρο για αυτή την εντολή FTP.
3857. Η τιμή για την κλίμακα των δεκαδικών πρέπει να ανήκει στο κλειστό διάστημα από 0 έως 28.
3858. Ο αριθμός καταχωρήσεων υπερβαίνει την καθορισμένη χωρητικότητα της VisualCollection.
3859. Το NetworkStream δεν υποστηρίζει χρονικό όριο 0 millisecond, χρησιμοποιήστε μια τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν για το χρονικό όριο.
3860. Η θέση που επιχειρείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη. X
3861. Η υπάρχουσα καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης καταργείται επειδή μια απόκριση που επανεκκινήθηκε στο διακομιστή έχει αλλάξει, ημερομηνία LastModified χώρου αποθήκευσης = X, νέα ημερομηνία LastModified = Y.
3862. Δημιουργεί λίστα των κανόνων ελέγχου ταυτότητας που είναι μεταβιβαζόμενοι από τη ρύθμιση παραμέτρων αυτού του κόμβου. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους εδώ.
3863. Η υπάρχουσα καταχώρηση καταργήθηκε επειδή δεν ήταν έγκυρη.
3864. Καθορίζει ένα ισχυρά ονοματοδοτημένο κοντέινερ κλειδιού.
3865. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Char.
3866. Όλα τα στοιχεία στον πίνακα τιμών πρέπει να είναι μεταξύ του ένα και του εννέα, εκτός από το τελευταίο στοιχείο που μπορεί να είναι μηδέν.
3867. Κάθε RoutedEventArgs πρέπει να έχει συσχετισμένο ένα μη μηδενικό RoutedEvent.
3868. Στον κώδικα από μια αξιόπιστη ζώνη εκχωρείται το σύνολο δικαιωμάτων Internet. Αυτό το σύνολο δικαιωμάτων περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης απομονωμένων χώρων αποθήκευσης καθώς και περιορισμένη πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
3869. Η τιμή 'X' δεν μπορεί να αλλάξει μετά την ανάκτηση των byte.
3870. Το όνομα της προσαρμοσμένης βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί αν το -sstype είναι "c".
3871. Το WebProxy παρουσίασε εξαίρεση κατά τη λήψη/μεταγλώττιση της δέσμης ενεργειών μεσολάβησης: X.
3872. Η έκδοση στο χώρο αποθήκευσης δεν είναι έγκυρη, θα θεωρηθεί HTTP 1.0.
3873. Το BinaryReader συνάντησε συμβολοσειρά με μήκος X χαρακτήρων που δεν είναι έγκυρο.
3874. Ένα από τα στοιχεία που προσδιορίστηκαν δεν είχε έγκυρη μορφή.
3875. Το αρχείο καταγραφής X έχει ήδη καταχωρηθεί ως προέλευση στον τοπικό υπολογιστή.
3876. Σφάλμα στο διακόπτη ανίχνευσης 'X': Η τιμή ενός διακόπτη πρέπει να είναι ολοκληρωμένη.
3877. Δεν είναι δυνατή κλήση της μεθόδου ClockController.SkipToFill για ένα Clock που έχει Duration ή RepeatDuration Forever, επειδή αυτό το Clock δεν θα συμπληρώσει ποτέ την περίοδο ολοκλήρωσης.
3878. Η αίτηση περιοχής byte απέτυχε.
3879. Όνομα παραμέτρου: X
3880. Εκχώρηση πρό&σβασης στις συγκροτήσεις για τις παρακάτω διαδρομές υπηρεσιών καταλόγου:
3881. Το μέγεθος της στοίβας είναι πολύ μεγάλο. Ενδεχομένως υπάρχουν υπερβολικά πολλά ορίσματα.
3882. Ο διακόπτης -delaysign μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν καθορίζεται το keyfile ή το keycontainer.
3883. Η χωρητικότητα υπερχείλισε και έγινε αρνητική. Ελέγξτε τη χωρητικότητα της συλλογής.
3884. [MaxAge] Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του MaxAge χώρου αποθήκευσης, έγινε χρήση του 10% από LastModified: X, LastModified: Y.
3885. Σφάλμα πρωτοκόλλου: Ένα μήνυμα που λήφθηκε περιέχει έγκυρη υπογραφή αλλά δεν ήταν κρυπτογραφημένο, όπως απαιτείται από το επίπεδο προστασίας που ισχύει.
3886. Δεν ήταν δυνατή η χρήση αποσειριοποίησης συμβολοσειράς για τη ρύθμιση: Ρύθμιση.
3887. Αναμένεται παρουσία του τύπου 'Όνομα τύπου' στη θέση X στον πίνακα ορισμάτων.
3888. Το όρισμα πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με 2^31 - 1 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
3889. Η συντεταγμένη οθόνης βρίσκεται εκτός του ορθογωνίου οριοθέτησης.
3890. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία της λειτουργίας ακρόασης 'X'.
3891. Προέκυψε λήξη του χρονικού ορίου κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο UI. Η εφαρμογή ίσως να είναι απασχολημένη ή να μην ανταποκρίνεται.
3892. Η σύνταξη XML στο αρχείο File Name κοντά στο στοιχείο X δεν είναι έγκυρη
3893. Επεξεργασία του κλειδιού/της τιμής AppSettings για την επιλεγμένη καταχώρηση στο πλαίσιο λίστας.
3894. Το SafeHandle δεν είναι έγκυρο.
3895. Το 'X' δεν υλοποιεί το IChannelReceiver ή το IChannelSender. Όλα τα κανάλια πρέπει να υλοποιούν μία από αυτές τις διασυνδέσεις.
3896. Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ).
3897. Παράλειψη επαλήθευσης
3898. Το κανάλι 'X' δεν έχει καταχωρηθεί με υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης.
3899. Ο προσωρινός κατάλογος δεν είναι έγκυρος X, πρέπει να περιέχει πληροφορίες απόλυτης διαδρομής. Θα χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη τιμή.
3900. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε CompressedStack.(Capture/Run) ή API ExecutionContext.(Capture/Run).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions