English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2001. Αυτό το υποκατάστατο δεν υποστηρίζει PopulateData().
2002. Δύο πίνακες, X και Y, πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους.
2003. Όλα τα παράθυρα και τα συμβάντα
2004. X, Κλειδί = Y, Αποτυχία της λειτουργίας Commit -> Z.
2005. Η φυσική διαδρομή για το ένα ισχυρά ονοματοδοτημένο αρχείο κλειδιού.
2006. Απαιτείται αριθμός μεγαλύτερος από το μηδέν.
2007. Το advanceWidths και το glyphOffsets αποτελούν πολύ μεγάλες συντεταγμένες για ανάγλυφο στο ευρετήριο 'X'. Για το renderingEmSize 'Y' οι τιμές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 'Z'.
2008. Έλεγχος ταυτότητας με τις τρέχουσες πιστοποιήσεις των Windows.
2009. Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μετρητή επιδόσεων των Windows.
2010. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας εικόνας χωρίς πλαίσια.
2011. Το CriticalHandle δεν μπορεί να έχει τιμή null.
2012. Το 'X' δεν είναι έγκυρη τιμή Percent για ένα KeyTime. Η τιμή Percent πρέπει να είναι ένας αριθμός από το 0.0 έως το 1.0.
2013. Το πρωτόκολλο 'X' δεν υποστηρίζεται από αυτή την κλάση.
2014. Η μέθοδος 'X' απέτυχε επειδή η ιδιότητα 'Y', η οποία θα έπρεπε να περιέχει ένα αντικείμενο 'Z', δεν είχε αντιστοιχιστεί και δεν ήταν δυνατό να παραχθεί από πρότυπο κουλτούρας.
2015. MSBUILD : σφάλμα MSB1026: Το αρχείο σχήματος δεν υπάρχει.
2016. Κύλιση προηγούμενη σελίδα
2017. Ημέρα διακοπής λειτουργίας - X
2018. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε κλειστό TextWriter.
2019. Το X επέστρεψε μια ροή περιοχής του χώρου αποθήκευσης, Μετατόπιση = Y, Μήκος = Z.
2020. Η συνθήκη κλήσης πρέπει να είναι VarArgs.
2021. Το μέγεθος του buffer κονσόλας δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το τρέχον μέγεθος και τη θέση του παραθύρου κονσόλας, ούτε μεγαλύτερο από ή ίσο με Int16.MaxValue.
2022. Επιλογή μέχρι PageDown
2023. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Single.
2024. Οι ακόλουθες δύο εντολές είναι αντίστοιχες και στηρίζονται στη μετα-βάση των υπηρεσιών IIS. Η μεταγλωττισμένη εφαρμογή αναπτύσσεται στη θέση c:\MyTarget:
2025. Χρησιμοποιείται τιμή DateTimeStyles που δεν έχει οριστεί.
2026. Η ιδιότητα CurrentContext του LicenseManager είναι αυτήν τη στιγμή κλειδωμένη και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί.
2027. X, Δεν υπάρχει καμιά εγγραφή στη ροή, να μην ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης.
2028. Απέτυχε η προσθήκη πιστοποιητικού με δείκτη 'X'.
2029. Ο τύπος μέλους ParameterInfo στην κλάση Attribute δεν είναι έγκυρος.
2030. Ειδική αίτηση ανάλυσης Uri: Το 'X' δεν μπορεί να αναμιχθεί με άλλες σημαίες ανάλυσης στοιχείων Uri: 'Y'.
2031. Ο τύπος πρέπει να είναι δυνατό να δημιουργηθεί από COM.
2032. Υπάρχει ήδη σύνδεση.
2033. Το πλήθος πρέπει να είναι θετικός αριθμός και πρέπει να αναφέρεται σε μια θέση στη συμβολοσειρά/στον πίνακα/στη συλλογή.
2034. Η ενέργεια που απέτυχε ήταν:
2035. Η εντολή FTP που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται με τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης HTTP.
2036. Πανομοιότυπα ονόματα αρχείων.
2037. Υπάρχει σε εξέλιξη ασύγχρονη λειτουργία ανάγνωσης στη ροή.
2038. Το OleInitialize απέτυχε για 'X'.
2039. Το στοιχείο DisplayIndex για το στοιχείο DataGridColumn με κεφαλίδα 'X' βρίσκεται εκτός περιοχής. Το στοιχείο DisplayIndex πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 0 και μικρότερο από την τιμή Columns.Count.
2040. Το URI δεν είναι έγκυρο: Υπάρχει μια ακολουθία στη συμβολοσειρά η οποία δεν είναι έγκυρη.
2041. Μόνο το LPArray ή το SafeArray διαθέτει ένθετη, μη διαχειριζόμενη δρομολόγηση.
2042. Το όνομα της θύρας επικοινωνιών που θα ανοίξει.
2043. Είτε το αντικείμενο IAsyncResult δεν προήλθε από την αντίστοιχη ασύγχρονη μέθοδο σε αυτόν τον τύπο, είτε το EndRead κλήθηκε πολλές φορές με το ίδιο IAsyncResult.
2044. Η συγκρότηση δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε με επιτυχία.
2045. Το 'X' δεν είναι έγκυρο όνομα KeyStore.
2046. Δεν είναι δυνατή η χρήση ενός .. στην αρχή προκειμένου να γίνει έξοδος πάνω από τον κατάλογο ανώτατου επιπέδου.
2047. Η τιμή ώρας ήταν εκτός της περιοχής περιόδου.
2048. Οι αριθμοί της ομάδας καταγραφής πρέπει να είναι ίσοι ή μικρότεροι από το Int32.MaxValue.
2049. Το StandardOutputEncoding υποστηρίζεται μόνο όταν γίνεται ανακατεύθυνση της κανονικής εξόδου.
2050. Τα δεδομένα προς αποκρυπτογράφηση υπερβαίνουν τη μέγιστη τιμή για τον συγκεκριμένο τελεστή υπολοίπου διαίρεσης των X byte.
2051. Το ύψος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το DrawingAttributes.MinHeight και μικρότερο ή ίσο με το DrawingAttribute.MaxHeight.
2052. Δεν υποστηρίζεται ενημέρωση του χώρου αποθήκευσης για αποκρίσεις FTP που έχουν εκκινηθεί εκ νέου. Μετατόπιση επανεκκίνησης = X.
2053. Έγινε λήψη κλειδιού περιόδου λειτουργίας null από το SSPI.
2054. Δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση της κλήσης προς τη σωστή μέθοδο.
2055. Ο έλεγχος επεξεργασίας Win32 δεν είναι δυνατόν να έχει θυγατρικό στοιχείο.
2056. Υποστηρίζονται μόνο προθέματα Uri με έγκυρο όνομα κεντρικού υπολογιστή.
2057. Δεν είναι δυνατή η εύρεση καταχώρησης για την απομακρυσμένη εφαρμογή 'X'.
2058. Το πιστοποιητικό είναι τύπου X509Certificate2 και περιέχει το ιδιωτικό κλειδί.
2059. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της επιστροφής όταν το buffer δεν είναι κενό. Από την προηγούμενη κλήση της συνάρτησης Convert() έχουν απομείνει δεδομένα στο buffer επιστροφής.
2060. Μόνο ένας ασύγχρονος αναγνώστης δικαιούται χρόνο κάθε φορά.
2061. Το ποσό χρόνου CPU που έχει καταναλώσει η διαδικασία έξω από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
2062. Έγινε προσπάθεια εκτέλεσης μιας λειτουργίας απαγορευμένης από τον κεντρικό υπολογιστή CLR.
2063. Το μέγιστο ποσό εικονικής μνήμης που έχει εκχωρηθεί από τη διαδικασία από την έναρξή της.
2064. Δεν είναι δυνατή η κλήση Save σε ένα Encoder περισσότερες από μια φορές.
2065. Το όνομα 'X' περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι έγκυροι για μια Κουλτούρα ή Περιοχή.
2066. Το μέγιστο μήκος γραμμής είναι πολύ μικρό.
2067. Δεν υποστηρίζεται WaitAll για πολλαπλούς δείκτες χειρισμού σε ένα νήμα STA.
2068. Οι τιμές μετατόπισης και μήκους ήταν εκτός των ορίων του πίνακα ή η μέτρηση υπερβαίνει τον αριθμό των στοιχείων από το ευρετήριο έως το τέλος της συλλογής προέλευσης.
2069. Η τιμή για τις σημαίες δεν είναι έγκυρη.
2070. Το καθορισμένο πεδίο Singleton υπάρχει ήδη στη συλλογή και δεν είναι δυνατή η προσθήκη του.
2071. Μόνο ο σύγχρονος τύπος κλήσης υποστηρίζεται για μηνύματα που δεν έχουν τύπο Message.
2072. Σφάλμα κατά την επεξεργασία του WebResponse.
2073. Να μην γίνεται ενημέρωση των αποθηκευμένων κεφαλίδων.
2074. Ο πίνακας προορισμού δεν είναι αρκετά μεγάλος για την αντιγραφή όλων των στοιχείων στη συλλογή. Ελέγξτε τον δείκτη και το μέγεθος του πίνακα.
2075. Επαναφορά πολιτικής για το επίπεδο X
2076. Ο τύπος του πρώτου δικαιώματος που απέτυχε ήταν:
2077. Προσθήκη υποστήριξης για την κατάσταση περιόδου λειτουργίας της λειτουργίας SQLServer.
2078. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός δευτερεύοντος δέντρου ομάδας μητρώου.
2079. Αναμενόταν το X, έγινε λήψη του Y.
2080. Αυτή η παρουσία υπηρεσίας παροχής έχει ήδη προετοιμαστεί.
2081. Μη αναμενόμενος τύπος ή τιμή ιδιότητας.
2082. Η τιμή που έχει καταχωρηθεί για το X δεν είναι έγκυρη. Θα χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη τιμή.
2083. Μια δομή μερικού περιεχομένου δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία ή το όρισμα μιας μεθόδου είναι εκτός ορίων.
2084. Τάξη υπηρεσίας παροχής &μελών:
2085. Η τιμή επιστροφής του TextEmbeddedObject.Format περιέχει μια τιμή εκτός περιοχής για την ιδιότητα Width.
2086. Το όνομα ιδιότητας που καθορίστηκε υπάρχει ήδη.
2087. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός σημαιών.
2088. Το όρισμα δόθηκε στο βοηθητικό χειριστή από το BackgroundWorker.RunWorkerAsync.
2089. Το 'X' έχει ήδη ξεκινήσει.
2090. Το πρωτόκολλο αποθήκευσης στο χώρο αποθήκευσης απέρριψε την απόκριση του διακομιστή. Για να επιτραπεί η αυτόματη επανάληψη προσπάθειας αίτησης κάντε τη ρύθμιση request.AllowAutoRedirect=true.
2091. Παρουσιάστηκε σφάλμα εισόδου/εξόδου.
2092. Δεν απαιτείται τιμή για την επιλογή /X
2093. Δεν εκχωρήθηκαν τα εξής δικαιώματα:
2094. Έγινε λήψη απόκρισης 304 σε αίτηση χωρίς όρους, αλλά ο αναμενόμενος κωδικός απόκρισης είναι 200 ή 206.
2095. Η καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης έχει κεφαλίδα Authorization και δεν έχει οδηγία Cache-Control που θα επέτρεπε τη χρήση αυτής της καταχώρησης.
2096. Το δημόσιο κλειδί πρέπει να καθορίζεται.
2097. Η εικόνα δεν περιέχει πλαίσια.
2098. Ο αριθμός των bit διακοπής ανά byte που μεταδίδεται/λαμβάνεται.
2099. Το καθορισμένο κριτήριο φίλτρου δεν ήταν έγκυρο.
2100. Η ανανέωση στοιχείων του DataGrid απέτυχε. Μια πιθανή αιτία είναι ότι τα στοιχεία SortDescriptions που προστέθηκαν δεν είναι έγκυρα, όπου σε αυτήν την περίπτωση η πιθανή λύση είναι να οριστεί για το στοιχείο CanUserSort στη στήλη η τιμή 'false' ή να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα SortMemberPath στη στήλη ή να γίνει χειρισμός του συμβάντος ταξινόμησης στο στοιχείο DataGrid.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions