English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1401. Βρέθηκαν πολλαπλά προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά του ίδιου τύπου.
1402. Αυτή η λειτουργία επιτρέπεται μόνο μία φορά ανά αντικείμενο.
1403. Η δημιουργία IL δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν έχουν κλείσει.
1404. Έγιναν υπερβολικά πολλές ταυτόχρονες αλλαγές στον κατάλογο:X.
1405. Η σύνταξη XML στο αρχείο "File Name" κοντά στο στοιχείο "X" δεν είναι έγκυρη. Η ενότητα <δορυφορικές_συγκροτήσεις> υποστηρίζει μόνο ετικέτες <συγκρότηση>.
1406. Το μοτίβο που ζητήθηκε το στοιχείο ";component" που περιέχει URI είναι "AssemblyName;Vxxxx;PublicKey;component", όπου το Vxxxx είναι η έκδοση της συγκρότησης και το PublicKey είναι η συμβολοσειρά 16 χαρακτήρων που αντιπροσωπεύει το διακριτικό δημόσιου κλειδιού της συγκρότησης. Το Vxxxx και το PublicKey είναι προαιρετικά.
1407. Υπέρβαση της εκχώρησης χώρου αποθήκευσης (για τον τρέχοντα κατάλογο ή την ομάδα δεδομένων)
1408. Η τιμή null δεν είναι έγκυρη σταθερή τιμή για τον συγκεκριμένο τύπο.
1409. Αυτό το αντικείμενο έχει DrawingContext που εκκρεμεί. Το DrawingContext πρέπει να είναι κλειστό ή να έχει διατεθεί για να γίνουν κλήσεις Open και Append.
1410. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του εκχωρημένου δικαιώματος για την εφαρμογή.
1411. Μια αίτηση περιοχής υπό όρους Http <= 1.0 δεν υλοποιείται.
1412. Ο συντελεστής μεγέθυνσης της ουράς πρέπει να έχει τιμή μεταξύ X και Y.
1413. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας αφού έχει υποβληθεί η απόκριση.
1414. Η μετάφραση δεν είναι έγκυρη.
1415. Αυτή η ιδιότητα δεν υποστηρίζεται από αυτή την κλάση.
1416. Το ποσό χρόνου CPU που έχει καταναλώσει η διαδικασία στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
1417. Έγινε προσπάθεια λειτουργίας σε πίνακα με λανθασμένο αριθμό διαστάσεων.
1418. Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση της συγκρότησης δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται από άλλες διαδικασίες. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να απαιτεί άλλα δικαιώματα.
1419. Η παράμετρος From δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την παράμετρο To.
1420. Δεν είναι δυνατή η λήψη κωδικού επιστροφής για ένα πρόγραμμα που εκτελείται. Εντολή που εκτελείται: 'X'.
1421. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτή την καταχώρηση πολιτικής σύνδεσης;
1422. Δεν έχετε το δικαίωμα να προσθέσετε συγκροτήσεις στο cache συγκροτήσεων. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για βοήθεια.
1423. Συγχωνευμένη λίστα ρυθμίσεων συμβολοσειράς σύνδεσης.
1424. Απενεργοποίηση MaxStale (ορισμός σε 0).
1425. Κατάργηση της ρύθμισης παραμέτρων των συγκροτήσεων
1426. Το όρισμα δεν μπορεί να είναι μηδενικό.
1427. Πρέπει να καθορίσετε ένα όνομα καταλόγου, όχι μια σχετική ή απόλυτη διαδρομή.
1428. Η διεργασία δεν διαθέτει το δικαίωμα 'X' που απαιτείται για αυτή τη λειτουργία.
1429. Η φόρτωση της τρέχουσας ομάδας εγγραφών από τη ροή απέτυχε.
1430. Ανοίξτε το προεπι&λεγμένο αρχείο πολιτικής για το επιλεγμένο επίπεδο
1431. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για μια νομισματική μονάδα.
1432. Η γραμμή Grid πρέπει να έχει οριστεί μεταξύ 0 και μέγιστης τιμής γραμμής.
1433. Ο χρήστης επαλήθευσε ότι το απομακρυσμένο πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
1434. Ο αρχικός κατάλογος εργασίας για τη διαδικασία.
1435. Η λειτουργία Undo πρέπει να εκτελεστεί στο νήμα στο οποίο ορίστηκε το αντίστοιχο περιβάλλον.
1436. Η αλλαγή του συνόλου δικαιωμάτων για το FileCodeGroup δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
1437. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων είναι ήδη ανοιχτή σε άλλο παράθυρο. Μόνο ένα παράθυρο μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά. Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο άλλο παράθυρο, να το κλείσετε και να ανοίξετε νέο παράθυρο;
1438. Η υπηρεσία παροχής περιγραφής τύπου X επέστρεψε null από το Y και αυτό δεν επιτρέπεται.
1439. Η διαγραφή δεν είναι δυνατή. Ο κατάλογος ή κάποια αρχεία του καταλόγου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται.
1440. Δεν θα πρέπει να δοθεί επιπλέον δικαίωμα για τον ορισμό πληροφοριών φόρτωσης.
1441. Απόκριση==304 ή η Αίτηση ήταν HEAD, γίνεται ενημέρωση της καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης.
1442. Συνηθισμένες ρυθμίσεις μεταγλώττισης, σελίδας και χρόνου εκτέλεσης
1443. Δεν είναι δυνατή η προσάρτηση σε μια σταθεροποιημένη συλλογή DrawingGroup.Children.
1444. Η τιμή time span για την ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' ξεπερνά το μέγιστο που μπορεί να αποθηκευτεί στη ρύθμιση παραμέτρων.
1445. Η τιμή RoundtripKind του DateTimeStyles δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις τιμές AssumeLocal, AssumeUniversal ή AdjustToUniversal.
1446. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη πολλαπλών χαρακτηριστικών χρόνου υπογραφής PKCS 9.
1447. Ο καθορισμένος χρόνος δεν υποστηρίζεται σε αυτό το ημερολόγιο. Θα πρέπει να βρίσκεται από X (Γρηγοριανή ημερομηνία) έως και Y (Γρηγοριανή ημερομηνία).
1448. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των πληροφοριών ερώτησης αλλαγής λόγω των περιορισμών ασφαλείας.
1449. Το καθορισμένο διάνυσμα προετοιμασίας (IV) δεν ταιριάζει με το μέγεθος μπλοκ για αυτό τον αλγόριθμο.
1450. Ο κωδικός κατάστασης πρέπει να είναι μεταξύ100 και 999.
1451. Ο διακομιστής πραγματοποίησε παραβίαση πρωτοκόλλου
1452. Η αποστολή της τμηματικής κωδικοποίησης δεν υποστηρίζεται στο πρωτόκολλο HTTP/1.0.
1453. Δεν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι ασφάλειας. Είναι δυνατή η πρόσβαση και η χρήση όλων των πόρων του υπολογιστή σας από τα προγράμματα. Αποφύγετε αυτή τη ρύθμιση εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν πιθανώς επιζήμια ή εσφαλμένα προγράμματα από την επιλεγμένη ζώνη.
1454. Καθορίζει το cookie HTTP που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ταυτότητας.
1455. Ένας κωδικός κατάστασης απόκρισης δεν είναι 304 ή 206.
1456. Η συλλογή είναι μόνο για ανάγνωση.
1457. Η καθορισμένη τιμή δεν είναι έγκυρο 'X'.
1458. Η τιμή της παραμέτρου δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη από 'X'.
1459. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων 'X' στον υπολογιστή 'Y' δεν υπάρχει.
1460. Το διάνυσμα bit είναι πλήρες.
1461. Η Image που πέρασε στο ImageVisualManager δεν είναι δυνατόν να σταθεροποιηθεί.
1462. Ο συνολικός αριθμός ορισμάτων που καθορίζεται στο 'X' δεν ταιριάζει με τον αριθμό TypeArguments που παρέχεται. Έχουν παρασχεθεί 'Y' TypeArguments.
1463. X: Η υποδοχή δεν μπορεί να είναι δεσμευμένη ή συνδεδεμένη.
1464. Το buffer εισόδου περιέχει ανεπαρκή δεδομένα.
1465. Συνδέει τον καθορισμένο πόρο σε αυτήν τη συγκρότηση
1466. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία κελιού, όταν το στοιχείο DataGridColumn βρίσκεται σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.
1467. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κοινόχρηστη μνήμη, έχει γίνει κατάργηση της φόρτωσης του AppDomain.
1468. Η κατάσταση ανατροφοδότησης εξόδου (OFB) δεν υποστηρίζεται από αυτή την υλοποίηση.
1469. Λίστα ρημάτων οριοθετημένη με κόμμα.
1470. Η καθορισμένη λειτουργία δεν υποστηρίζεται στις περιοχές.
1471. Ενεργοποιείται όταν το βοηθητικό νήμα δείχνει ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος.
1472. Πολιτική προγράμματος πελάτη MaxStale = X.
1473. Δημιουργία νέου προσαρμοσμένου σφάλματος.
1474. Η μέθοδος 'get' δεν υποστηρίζεται για αυτή την ιδιότητα.
1475. Οι πληροφορίες για τον υποκείμενο τύπο στην απαρίθμηση δεν έχουν καθοριστεί.
1476. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός δικαιώματος, επιλέξτε το δικαίωμα και πατήστε "Προβολή δικαιώματος".
1477. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση από ένα κλειστό TextReader.
1478. Τα δυαδικά δεδομένα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα DateTime με υποδιαιρέσεις μεταξύ των DateTime.MinValue.Ticks και DateTime.MaxValue.Ticks.
1479. Άγνωστος τύπος μπλοκ. Η ροή ενδέχεται να είναι κατεστραμμένη.
1480. Το διακριτικό X αναλύεται σε τύπο ειδικής λειτουργικής μονάδας που αντιπροσωπεύει αυτή τη λειτουργική μονάδα.
1481. Η συμβολοσειρά δεν αναγνωρίστηκε ως έγκυρο DateTime, διότι η ημέρα εβδομάδας δεν ήταν σωστή.
1482. _Switch ViewingMode
1483. Πρέπει να καθοριστεί παραλήπτης.
1484. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη πόρου σε μεταβατική λειτουργική μονάδα ή σε μεταβατική συγκρότηση.
1485. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του τύπου Όνομα τύπου
1486. Η προέλευση δεν είναι έγκυρη, βλέπε System.IO.SeekOrigin.
1487. X byte στο Buffer.
1488. Το MemberData περιέχει αριθμό μελών που δεν είναι έγκυρος.
1489. Η διαδρομή δεν πρέπει να είναι μονάδα δίσκου.
1490. Δεν υπάρχει καταχωρημένη λειτουργική μονάδα για αυτό το σχήμα ελέγχου ταυτότητας.
1491. Η υπηρεσία παροχής πρέπει να υλοποιήσει την κλάση 'Class Name'.
1492. Το χρονικό όριο της λειτουργίας έληξε.
1493. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου στο 'X'.
1494. Το URI δεν είναι έγκυρο: Το σχήμα του URI δεν είναι έγκυρο.
1495. Το στοιχείο δεν υπάρχει ή έχει γίνει αναπαράστασή του. Χρησιμοποιήστε το μοτίβο VirtualizedItem, εάν υποστηρίζεται.
1496. Η τελευταία ενημέρωση της απόκρισης δεν βρίσκεται στα καθορισμένα όρια της πολιτικής.
1497. Το κείμενο στοιχείου 'X' δεν είναι έγκυρο.
1498. Η συμβολοσειρά UTF8 που διαβιβάστηκε δεν μπορεί να μετατραπεί σε Unicode.
1499. Καθορίζει αν είναι κλειδωμένη η ενότητα Authentication.
1500. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του χειρισμού συμβάντος, καθώς δεν υπάρχει δημόσια μέθοδος προσθήκης για το συμβάν.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions