English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1101. Παρουσιάστηκε σφάλμα. Λεπτομέρειες της εξαίρεσης:
1102. Υποδεικνύει εάν ο μετρητής είναι μόνο για ανάγνωση. Οι απομακρυσμένοι μετρητές και οι μετρητές που δεν δημιουργήθηκαν με χρήση αυτού του στοιχείου είναι μόνο για ανάγνωση.
1103. Υπερβαίνει το μέγεθος της συλλογής.
1104. Το αντικείμενο πρέπει να είναι πίνακας με στοιχειώδεις τύπους.
1105. Μια απαίτηση ασφαλείας της απομακρυσμένης πλευράς δεν εκπληρώθηκε κατά τον έλεγχο ταυτότητας. Αυξήστε το ProtectionLevel ή/και το ImpersonationLevel.
1106. Η μολυβιά που αντικαθίσταται δεν υπάρχει στην τρέχουσα συλλογή.
1107. Η κατηγορία X δεν υπάρχει.
1108. Ο χώρος αποθήκευσης LocalDataStoreSlot έχει απελευθερωθεί.
1109. Οι διαδρομές προέλευσης και προορισμού πρέπει να έχουν πανομοιότυπες ρίζες. Η μετακίνηση διαμέσου διαφορετικών τόμων δεν είναι δυνατή.
1110. Κατάργηση μιας επιλεγμένης υπηρεσίας παροχής.
1111. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε πεδίο που δεν υπάρχει.
1112. Η μη στατική μέθοδος απαιτεί έναν προορισμό.
1113. Τα χρονικά όρια δεν υποστηρίζονται σε αυτή τη ροή.
1114. Η διαθέσιμη μνήμη δεν επαρκεί για να καλύψει τις αναμενόμενες απαιτήσεις μιας λειτουργίας αυτή τη στιγμή, ίσως λόγω εικονικού κατακερματισμού χώρου διευθύνσεων. Δοκιμάστε αργότερα.
1115. Μη έγκυρο URI: Δεν ήταν δυνατή η ανάλυση της αρχής/του κεντρικού υπολογιστή.
1116. Εσφαλμένη παράμετρος Rotation. Υποστηρίζεται μόνο Rotate0, Rotate90, Rotate180, και Rotate270.
1117. Ηλικία χώρου αποθήκευσης = X, MaxAge Cache = Y.
1118. Το Object Graph δεν μπορεί να έχει τιμή null.
1119. Το όνομα αρχείου RenameTo δεν μπορεί να είναι null ή κενό.
1120. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες απομακρυσμένης πρόσβασης για αυτό το αντικείμενο.
1121. Η μέθοδος RangeFromChild δεν υποστηρίζεται σε αυτήν την υλοποίηση.
1122. Ο καθορισμένος τύπος δεν επιδέχεται τιμές null.
1123. Το AuthenticationType και το ServicePrincipalName δεν είναι δυνατό να καθοριστούν ως null για τη λειτουργική μονάδα διαπραγμάτευσης SSPI του διακομιστή.
1124. Έγινε προσπάθεια μετακίνησης της θέσης πριν από την αρχή της ροή.
1125. Ο κόμβος LinkedList δεν ανήκει στο τρέχον LinkedList.
1126. Η μορφή εικόνας δεν αναγνωρίζεται.
1127. Ορισμός ObjRef που δεν ήταν έγκυρο στο 'X'.
1128. Το CR πρέπει να ακολουθείται από LF
1129. Ασυμφωνία αριθμού παραμέτρων.
1130. Έγινε προσπάθεια δημιουργίας γνωστού αντικειμένου τύπου 'Όνομα τύπου'. Τα γνωστά αντικείμενα πρέπει να προέρχονται από την κλάση MarshalByRefObject.
1131. Ενεργοποίηση απομακρυσμένης ρύθμισης παραμέτρων
1132. &Διαχείριση υπηρεσιών παροχής...
1133. Το αρχείο δεν βρέθηκε
1134. Δεν είναι δυνατή η εύρεση ενός κατάλληλου χαρακτήρα εισαγωγικών για το χαρακτήρα 'X'.
1135. Οι καθορισμένοι πίνακες πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό διαστάσεων.
1136. Το Key δεν μπορεί να έχει τιμή null.
1137. Λείπει χαρακτήρας ελέγχου.
1138. Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την κατάργηση της καταχώρησης της κουλτούρας 'X'. Το αρχείο μπορεί να χρησιμοποιείται ή μπορεί να μην έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα.
1139. Δεν βρέθηκε η μέθοδος 'Όνομα μεθόδου'.
1140. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Int64.
1141. Οι καταχωρήσεις 'X' πρέπει να περιέχουν ένα χαρακτηριστικό 'Y' της μορφής 'typeName, assemblyName'.
1142. Το κείμενο του μηνύματος για αυτή την καταχώρηση
1143. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση της εξαγόμενης βιβλιοθήκης τύπων:
1144. Ο πίνακας τύπου υπογραφής περιέχει ορισμένους τύπους που δεν είναι έγκυροι (δηλαδή null, void)
1145. Η επαναλαμβανόμενη κλήση στο API ομότιμου αυτοματισμού δεν είναι έγκυρη.
1146. Δεν επιτρέπεται η λήψη ή ο ορισμός της τιμής σε ένα πεδίο ενός τύπου που έχει φορτωθεί μέσω του ReflectionOnlyGetType.
1147. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του εκτελέσιμου αρχείου File Name του μεταγλωττιστή.
1148. Το PixelFormat 'X' δεν υποστηρίζεται για αυτή την λειτουργία.
1149. Μια κλήση στο SSPI απέτυχε, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
1150. Το δικαίωμα ουράς μηνυμάτων είναι απεριόριστο.
1151. Διαχείριση υπηρεσιών παροχής μελών...
1152. Δεν είναι έγκυρο ημερολόγιο για τη δεδομένη κουλτούρα.
1153. Η λειτουργία προκάλεσε μια μη έγκυρη κατάσταση.
1154. Ανεπαρκής κατάσταση για αποσειριοποίηση του αντικειμένου. Λείπει το πεδίο 'X'. Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες.
1155. Το ApplicationId δεν μπορεί να έχει κενή συμβολοσειρά ως όνομα.
1156. Δεν υπάρχει σε εξέλιξη ασύγχρονη λειτουργία ανάγνωσης στη ροή.
1157. Δεν ήταν δυνατή η λήψη του ονόματος του υπολογιστή.
1158. Ο τύπος κώδικα στη ροή 'X' δεν είναι έγκυρος.
1159. Ο χώρος αποθήκευσης δεν ενημερώνεται σύμφωνα με τη μέθοδο αίτησης = Όνομα μεθόδου.
1160. Η τιμή απαρίθμησης δεν είναι έγκυρη: X.
1161. Το AssemblyName δεν μπορεί να έχει τιμή null.
1162. Η αποσυμπίεση δεδομένων πακέτων απέτυχε.
1163. Ο αριθμός που υποδεικνύει το μήνυμα για αυτή την προέλευση.
1164. Οι παράμετροι 'members' και 'data' πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος.
1165. Δημιουργεί λίστα των προσαρμοσμένων σφαλμάτων (του κωδικού κατάστασης HTTP και τις σελίδας σφάλματος όπου έχει γίνει η ανακατεύθυνση) που ορίζονται στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων αυτού του κόμβου.
1166. Εσφαλμένος τύπος επιστροφής για κλήση ενεργοποίησης μέσω Invoke: ο τύπος πρέπει να είναι IConstructionReturnMessage.
1167. Παρουσιάστηκε σφάλμα στον οδηγό κατά την εγγραφή στο X. Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο και αν το αρχείο χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή.
1168. Η επιλογή σε X - Y δεν είναι έγκυρη.
1169. Μη αναμενόμενη εγγραφή στη ροή Baml. Επιχειρείται η προσθήκη του X, το οποίο δεν είναι συλλογή ή έχει στοιχείο TypeConverter.
1170. Υποστηρίζονται μόνο URI πακέτου τοποθεσίας προέλευσης για πολυμέσα.
1171. Η ποσότητα εικονικής μνήμης που απαιτείται από τον κώδικα και τα δεδομένα στο αρχείο της λειτουργικής μονάδας.
1172. Ο τοπικός πόρος έχει οριστεί ήδη.
1173. Οι εφαρμογές πρέπει να επιτρέπουν στη διακοπή ελέγχου να τερματίζει τη διεργασία τους.
1174. Το SetData δεν είναι δυνατόν σε ένα σταθεροποιημένο αντικείμενο δεδομένων OLE.
1175. Βρέθηκε εσφαλμένη κεφαλίδα πεδίου X αναγνώσθηκε = Y, αναμένεται= Z.
1176. Η ιδιότητα UseShellExecute για το αντικείμενο Process πρέπει να έχει τιμή false προκειμένου να γίνει ανακατεύθυνση των ροών εισόδου/εξόδου.
1177. Η καθορισμένη διάταξη περιεχομένου δεν ήταν έγκυρη.
1178. Δεν υπάρχει αρχείο ασφάλειας
1179. Η ιδιότητα δεν βρέθηκε.
1180. Ο μαγικός αριθμός στην κεφαλίδα του GZip είναι εσφαλμένος. Βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε ροή GZip.
1181. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η μέθοδος Όνομα μεθόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1182. Αναφέρθηκε μια ασυμφωνία τύπων από το OleAut.
1183. Έχει καταχωρηθεί διόρθωση μέλους για ένα αντικείμενο το οποίο υλοποιεί το ISerializable ή το οποίο έχει υποκατάστατο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί διόρθωση με καθυστέρηση.
1184. Η διαδρομή πρέπει να είναι ένα έγκυρο όνομα αρχείου.
1185. Ο μετρητής δεν είναι μονής παρουσίας, πρέπει να καθοριστεί όνομα παρουσίας.
1186. Το salt δεν είναι τουλάχιστον οκτώ byte.
1187. Λίστα υπηρεσιών παροχής.
1188. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Int64.
1189. Η συμβολοσειρά σύνδεσης που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη. Δεν μπορείτε να καθορίσετε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά "AttachDBFilename" ή "Initial File Name". Καθορίστε μια βάση δεδομένων στη συμβολοσειρά σύνδεσης με τη λέξη-κλειδί "Database" ή χρησιμοποιήστε την επιλογή -d της γραμμής εντολών.
1190. Ο απαριθμητής είναι τοποθετημένος πριν την πρώτη γραμμή ή μετά την τελευταία γραμμή του αρχείου.
1191. Η κουλτούρα X δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε αντικείμενο CultureInfo σε αυτόν τον υπολογιστή.
1192. Το αρχείο δεν βρέθηκε. Επιβεβαιώστε ότι έχει δοθεί το σωστό όνομα αρχείου.
1193. Το πεδίο X λείπει.
1194. Η σειριοποίηση καθολικών μεθόδων (συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης σειριοποίησης μέσω της χρήσης ασύγχρονων παραπομπών) δεν υποστηρίζεται.
1195. Το χαρακτηριστικό ConfigurationValidation πρέπει να ανακτηθεί από το ConfigurationValidation.
1196. True αν η λειτουργία ακυρώθηκε.
1197. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από μία αποκλειστικές ενότητες.
1198. Ο προορισμός δεν είναι WebBrowserPermissionLevel.
1199. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Όνομα αντικειμένου για αυτό το αντικείμενο RequestCache.
1200. Παρουσιάστηκε σφάλμα στην εφαρμογή.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions