English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

401. Το μέλος Properties αυτής της εκτέλεσης κειμένου δεν είναι δυνατόν να είναι μηδενικό.
402. Τα περιεχόμενα του αρχείου καταγραφής.
403. MSBUILD : σφάλμα MSB1008: Είναι δυνατός ο καθορισμός ενός μόνο έργου.
404. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση από τον καθορισμένο δείκτη buffer εντολής.
405. Ο υποκείμενος τύπος της απαρίθμησης και το αντικείμενο πρέπει να είναι του ίδιου τύπου ή το αντικείμενο πρέπει να είναι συμβολοσειρά. Ο τύπος που διαβιβάστηκε ήταν 'X' και ο υποκείμενος τύπος της απαρίθμησης ήταν 'Y'.
406. Μόνο η συγκρότηση mscorlib είναι έγκυρη.
407. Το παρεχόμενο X έχει μη έγκυρο μέγεθος για το τελικό σημείο Y.
408. Η μη διαχειριζόμενη δρομολόγηση δεν διαθέτει ElementCount.
409. Το καθορισμένο παράθυρο δεν ανήκει στην τρέχουσα διεργασία.
410. Το όνομα μεταβλητής περιβάλλοντος δεν μπορεί να περιέχει 255 ή περισσότερους χαρακτήρες.
411. Η μορφή χρόνου 'X' δεν είναι έγκυρη. Παραδείγματα έγκυρων μορφών χρόνου: 7D, 10H, 5M, 30S ή 20MS.
412. Όλοι οι δείκτες πρέπει να έχουν τύπο Int32.
413. Σε αυτή τη λειτουργία δεν υποστηρίζονται πολυδιάστατοι πίνακες.
414. Θα πρέπει να απορριφθεί μια υπάρχουσα καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης.
415. Μη έγκυρη μορφή απόκρισης Content-Range:X.
416. Ασυμφωνία τύπων ανάμεσα στον τύπο διακομιστή μεσολάβησης 'Όνομα τύπου' και στον τύπο ενεργοποίησης 'Όνομα τύπου'.
417. Το URI πρέπει να είναι απόλυτο.
418. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η επιλογή /regfile με την επιλογή /unregister
419. Δημιουργήθηκε μια εξαίρεση μη συμβατή με CLS (δηλ. ένα αντικείμενο το οποίο δεν προέρχεται από το System.Exception).
420. Η συμβολοσειρά δεν αναγνωρίστηκε ως έγκυρη δυαδική τιμή.
421. Η Decompression δεδομένων ιδιοτήτων απέτυχε.
422. Οι πίνακες κλειδιών και τιμών έχουν διαφορετικά μεγέθη.
423. Ο τύπος πρέπει να παρέχεται από το χρόνο εκτέλεσης.
424. Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του ίδιου αντικειμένου δύο φορές.
425. Το μοτίβο δεν υποστηρίζεται.
426. Το ContentID δεν μπορεί να περιέχει χαρακτήρα '<' or '>'.
427. Ο πίνακας δεν είναι δυνατόν να είναι κενός.
428. Δεν υπάρχει περιεχόμενο
429. Εισαγωγή της συγκρότησης από τη βιβλιοθήκη τύπων 'X'.
430. Ο δείκτης χειρισμού δεν είναι έγκυρος.
431. Η ονομαζόμενη παράμετρος πρέπει να μην είναι περιέκτης ACL.
432. Μη αναμενόμενο opcode κατά τη δημιουργία κανονικής έκφρασης: X.
433. Η συλλογή είχε σταθερό μέγεθος.
434. Ρυθμίσεις κατάστασης περιόδου λειτουργίας
435. Ο αριθμός byte που πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν την πυροδότηση του συμβάντος Read.
436. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε αυτό το δικαίωμα από το σύνολο δικαιωμάτων;
437. Η καθορισμένη ContentPosition δεν είναι έγκυρη για αυτό το στοιχείο.
438. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός μετατροπέα τύπου για τη μετατροπή του αντικειμένου αν έχει τύπο 'Όνομα τύπου' από τη συμβολοσειρά.
439. Το στοιχείο BitmapCacheBrush δεν υποστηρίζει το μετασχηματισμό.
440. Η ενεργοποίηση απέτυχε για άγνωστη αιτία.
441. Το περιβάλλον χρωμάτων δεν είναι έγκυρο.
442. Οι τιμές Keep-Alive και Close δεν είναι δυνατό να οριστούν χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα.
443. Να μην εμφανίζεται το πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων του μεταγλωττιστή
444. Η ροή δεν διέθετε δυνατότητα εγγραφής.
445. Δεν υποστηρίζεται εγγραφή σε αυτή τη ροή.
446. Ο αριθμός των byte μη σελιδοποιημένης μνήμης συστήματος που χρησιμοποιεί η διαδικασία.
447. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση μη υπαρκτής κουλτούρας συστήματος X.
448. Δεν πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένη σύνδεση στο 'X' κατά την προσπάθεια ανάγνωσης του μητρώου.
449. Το tabClasses πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό στοιχείων με το tabScopes
450. Δεν είναι δυνατή η κλήση της Arrange σε ένα UIElement με άπειρο μέγεθος ή NaN. Το γονικό στοιχείο τύπου 'Όνομα τύπου' καλεί το UIElement. Η Arrange κλήθηκε στο στοιχείο τύπου 'Όνομα τύπου'.
451. Όταν αποσυνδεθεί η υποδοχή μπορείτε μα γίνεται δεκτοί μόνο ασύγχρονα. Πρέπει να γίνει κλήση του BeginAccept σε ένα νήμα που δεν θα τερματιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία.
452. Δημιουργία ενός νέου αρχείου πολιτικής ασφάλειας
453. Η εντολή MSIL δεν είναι έγκυρη ή ο δείκτης είναι εκτός ορίων.
454. Το URI δεν είναι έγκυρο: Το URI είναι κενό.
455. Απαιτείται MMC 1.2 ή νεότερη έκδοση για την εκτέλεση αυτού του συμπληρωματικού προγράμματος.
456. Το αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός της υποστηριζόμενης περιοχής για αυτό το ημερολόγιο. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να βρίσκεται από X (Γρηγοριανή ημερομηνία) έως και Y (Γρηγοριανή ημερομηνία).
457. Το αρχείο είναι πολύ μεγάλο για να είναι έγκυρο ColorContext.
458. Για κάθε απαρίθμηση πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο value__.
459. Λείπει ο τύπος για μέλος του τύπου Object 'Όνομα αντικειμένου'.
460. Μη αναγνωρίσιμος χαρακτήρας ελέγχου.
461. Ο αριθμός των bit δεδομένων ανά byte που μεταδίδεται/λαμβάνεται.
462. Το SecureString υποστηρίζεται μόνο σε Windows 2000 SP3 και μεταγενέστερες πλατφόρμες.
463. Δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση των λειτουργικών μονάδων διεργασίας.
464. Το δείγμα σκίασης pixel πρέπει να είναι Effect.ImplicitInput ή μια παρουσία του BitmapCacheBrush, VisualBrush ή του ImageBrush.
465. Λαμβάνει ή ορίζει το όνομα του αρχείου καταγραφής από το οποίο θα γίνεται ανάγνωση και εγγραφή.
466. Η καθορισμένη σημαία 'X' δεν έχει μία από τις έγκυρες τιμές.
467. Προσθήκη ή κατάργηση δικαιωμάτων σε αυτό το σύνολο δικαιωμάτων
468. Επιλέξτε μία από τις εγκατεστημένες εκδόσεις του ASP.NET
469. Δεν υπάρχει δέκτης καναλιών. Αποτυχία αποστολής ασύγχρονης κλήσης.
470. Αυτή η λειτουργία Pop δεν έχει αντίστοιχη Push για κατάργηση από τη στοίβα επειδή το βάθος στοίβας του DrawingContext είναι μηδέν.
471. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της μεθόδου
472. Προσωρινή ανακατεύθυνση
473. Έχει οριστεί πολλαπλασιασμός ετικέτας.
474. Τυπική ροή δεδομένων εξόδου της διαδικασίας.
475. Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας συνάρτησης VarArgs.
476. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η επιλογή /regfile με την επιλογή /tlb
477. Το μέγεθος του X είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από Y χαρακτήρες.
478. Ο χρήστης δεν είναι τοπικός. Δοκιμάστε μια διαφορετική διαδρομή.
479. Επιλογή μέχρι το τέλος
480. Έγινε κλήση του X με μια μη έγκυρη παράμετρο.
481. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου 'File Name'.
482. Χρησιμοποιήστε το όνομα κουλτούρας Y αντί για το εναλλακτικό όνομα ταξινόμησης X για να αντικαταστήσετε την κουλτούρα συστήματος Y.
483. Μη αναγνωρίσιμο όνομα επιλογής ή συνόλου δικαιωμάτων "X".
484. Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα κατά την ανάλυση του περιεχομένου BAML: το assemblyId θα έπρεπε να είναι αρνητικό.
485. Η επιλογή κατακερματισμού δεν είναι έγκυρη - X.
486. Το χρονικό όριο του WebRequest έληξε. Η απόκριση δεν έφθασε πριν περάσει η καθορισμένη περίοδος Timeout.
487. Η παράμετρος domainSid πρέπει να καθοριστεί για τη δημιουργία γνωστών SID τύπου Όνομα τύπου.
488. Η συμβολοσειρά αναλυόταν ως αριθμός χωρίς πρόσημο και δεν ήταν δυνατό να έχει αρνητικό πρόσημο.
489. Το Ldtoken, Ldftn και το Ldvirtftn OpCodes δεν μπορούν να έχουν ως προορισμό το DynamicMethods.
490. Οι προεπιλεγμένες πιστοποιήσεις δεν υποστηρίζονται σε αίτηση FTP.
491. Η καθορισμένη υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης (CSP) δεν υποστηρίζει αυτόν τον αλγόριθμο κλειδιού.
492. Το 'X' δεν είναι υποστηριζόμενος τύπος χειρισμού.
493. Η έκδοση DLL δεν είναι σωστή.
494. Δεν αναμένεται η απόκριση κατάστασης (X) ως απόκριση στην εντολή 'Y'.
495. Βρέθηκαν δύο διαφορετικά αντικείμενα που σχετίζονται με το ίδιο URI, 'X'.
496. Επιτρέπεται έλεγχος πολιτικής &τομέα
497. Δεν υλοποιούνται πολλαπλές/σύνθετες περιοχές.
498. Η ροή είναι κατεστραμμένη.
499. Το απομακρυσμένο πιστοποιητικό περιέχει σφάλματα:
500. Η παρουσία 'X' δεν υπάρχει στην καθορισμένη κατηγορία.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions