English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1801. Δεν υποστηρίζεται η δηλωτική συνένωση αυτών των δικαιωμάτων.
1802. Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την ανάλυση της καθορισμένης διακήρυξης.
1803. Πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία TreeScope.Element, TreeScope.Children ή TreeScope.Descendants.
1804. Οι κλάσεις προτεραιότητας AboveNormal και BelowNormal δεν είναι διαθέσιμες σε αυτή την πλατφόρμα.
1805. Η συμβολοσειρά βοήθειας δεν είναι έγκυρη. Το μήκος της πρέπει να είναι μεταξύ 'X' και 'Y'.
1806. Ο κανόνας ελέγχου δεν είναι σωστού τύπου.
1807. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γνωστών SID τύπου LogonIdsSid.
1808. Ενημέρωση κεφαλίδων σε απόκριση 304.
1809. Το μέγεθος ροής στο υποσέλιδο GZip δεν συμφωνεί με το πραγματικό μέγεθος ροής.
1810. Η συλλογή δέχεται μόνο αντικείμενα τύπου InputGesture.
1811. Αίτηση συνθήκης = If-Range:X.
1812. Ο αριθμός σελίδας δεν είναι δυνατόν να είναι αρνητικός.
1813. Υπάρχουν ψηφία που δεν είναι έγκυρα για την καθορισμένη βάση.
1814. Ο τύπος πληροφοριών παραλήπτη Όνομα τύπου δεν είναι έγκυρος.
1815. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο μέλος.
1816. Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης του αντικειμένου.
1817. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου καταγραφής για την προέλευση 'X'. Ίσως να μην διαθέτετε δικαιώματα εγγραφής.
1818. Οι τιμές PasswordChar και PromptChar δεν μπορούν να είναι όμοιες.
1819. Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του επιπέδου πολιτικής 'X'.
1820. Εμφανίστηκε τέλος ροής πριν από την ολοκλήρωση της ανάλυσης.
1821. Οι παρακάτω οδηγοί μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε απλές αλλαγές σε εφαρμογές. Για εκκίνηση του οδηγού κάντε κλικ στο εικονίδιο.
1822. Αυτή η μέθοδος δεν υλοποιείται από αυτή την κλάση.
1823. Το ποσοστό ScrollBar πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 100.
1824. Η λεζάντα για το κύριο παράθυρο της διαδικασίας.
1825. Η καθορισμένη επέκταση αρχείου δεν ήταν έγκυρη.
1826. Προσδιορίστε επιπλέον καταλόγους στους οποίους θα γίνεται αναζήτηση για αναφορές
1827. Η φόρτωση της καθορισμένης λειτουργικής μονάδας έχει γίνει ήδη.
1828. Πανομοιότυπο όνομα πόρου σε συγκρότηση.
1829. Ο τύπος ορισμάτων που έχουν διαβιβαστεί στις γενικές μεθόδους σύγκρισης δεν είναι έγκυρος.
1830. Αίτηση συνθήκης = If-Modified-Since:X.
1831. Η ιδιότητα Start βρέθηκε πριν τη λήξη του X.
1832. Η ρύθμιση παραμέτρων για απομακρυσμένη πρόσβαση απέτυχε με την εξαίρεση 'X'.
1833. Η ανοιχτή κατάσταση του FileObject δεν έχει ρυθμιστή σε έγκυρη τιμή. Αυτό το FileObject είναι κατεστραμμένο.
1834. Δεν μπορεί να γίνει κλήση του BeginConnect ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη ασύγχρονη λειτουργία στην ίδια υποδοχή.
1835. Ο αριθμός ήταν μικρότερος του κατώτερου ορίου του πίνακα στην πρώτη διάσταση.
1836. Το πεδίο πρέπει να είναι PropertyTabScope.Document ή PropertyTabScope.Component
1837. Η μετατροπή από 'X' σε 'Y' δεν είναι έγκυρη.
1838. Τα καθορισμένα δεδομένα δεν είναι έγκυρα, για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
1839. Όνομα κατηγορίας για το αντικείμενο μετρητή επιδόσεων.
1840. Το αντικείμενο δεδομένων πρέπει να έχει τουλάχιστον μια μορφή.
1841. Ο τύπος για την ιδιότητα X δεν είναι έγκυρος.
1842. Πρέπει να έχει καθοριστεί διεύθυνση αποστολέα.
1843. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να λάβει την εγγραφή διακοπής εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
1844. Το κλειδί 'X' δεν υπάρχει στην ενότητα παραμέτρων appSettings.
1845. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του τύπου Όνομα τύπου που απαιτείται για την αποσειριοποίηση.
1846. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της καταχώρησης αυτής της κουλτούρας επειδή είναι γονική του X. Δοκιμάστε να καταργήσετε πρώτα την καταχώρηση του X.
1847. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός αντικειμένου δευτερεύουσας κλάσης X σε αντικείμενο Y.
1848. Το όρισμα που διαβιβάστηκε δεν ήταν από το ίδιο ModuleBuilder.
1849. Η καταχώρηση της βιβλιοθήκης τύπων 'X' καταργήθηκε με επιτυχία
1850. Ο τύπος ορίσματος δεν είναι συμβατός με τη γενική σύγκριση.
1851. Η τιμή για το 'minLocalRequestFreeThreads' δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την τιμή για το 'minFreeThreads'. Θα γίνει επαναφορά των αρχικών τιμών.
1852. Η αίτηση μεταφέρει την κεφαλίδα Authorization και δεν βρέθηκε s-maxage, proxy-revalidate ή οδηγία public.
1853. Το προεπιλεγμένο κύριο αντικείμενο δεν είναι δυνατό να οριστεί δύο φορές.
1854. Μη αναμενόμενη παράμετρος: 'X'.
1855. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε.
1856. Ο συνδυασμός των ορισμάτων στην κατασκευή DateTime βρίσκεται εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής.
1857. Το PackagePart που ζητήθηκε δεν βρέθηκε στον πόρο προορισμού.
1858. Αποτυχία επαναφοράς του διακριτικού νήματος μετά τον έλεγχο ταυτότητας μιας αίτησης Web.
1859. Το χαρακτηριστικό 'X' πρέπει να είναι ένας μη αρνητικός ακέραιος.
1860. Η καθορισμένη τιμή δεν είναι έγκυρη στην απαρίθμηση 'X'.
1861. Η μορφή pixel δεν υποστηρίζεται.
1862. Η τιμή της απόκρισης HTTP 1.0 της κεφαλίδας Last-Modified είναι παλαιότερη από αυτή της καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης.
1863. Έγινε λήψη αίτησης με σχήμα ελέγχου ταυτότητας που δεν συμφωνεί ή δεν υπάρχει. AuthenticationSchemes:X, Authorization:Y.
1864. Η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται για απομακρυσμένα μηχανήματα.
1865. Ο μετρητής επιδόσεων που έχει ζητηθεί δεν είναι προσαρμοσμένος μετρητής, πρέπει να γίνει προετοιμασία ως ReadOnly.
1866. Η μνήμη για την προβολή του αρχείου προσαρμοσμένων μετρητών δεν επαρκεί.
1867. Πρέπει να αποσυνδεθεί το καθορισμένο θυγατρικό στοιχείο από το τρέχον γονικό στοιχείο Visual για να προσαρτηθεί ένα νέο γονικό στοιχείο Visual.
1868. Σε μία διόρθωση έγινε αναφορά στο αντικείμενο με αναγνωριστικό X ωστόσο αυτό δεν υπάρχει.
1869. Η StylusPointDescription πρέπει να περιέχει τουλάχιστον X, Y και NormalPressure με αυτή τη σειρά.
1870. Το αρχείο είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό για ανάγνωση. Κλείστε το αρχείο και ανοίξτε το ξανά πριν να το επιχειρήσετε.
1871. Κατάργηση ενός επιλεγμένου προσαρμοσμένου σφάλματος.
1872. Ανακατεύθυνση - Μόνιμη μετακίνηση
1873. Η μνήμη βίντεο εξαντλήθηκε.
1874. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας του X επειδή είναι συνοπτική κλάση.
1875. Απαρίθμηση πακέτων ασφαλείας:
1876. Υποδεικνύει αν έχει γίνει τερματισμός της συσχετισμένης διεργασίας.
1877. Η συνθήκη συμμετοχής "Όλος ο κώδικας" έχει τιμή true για όλες τις συγκροτήσεις που αξιολογούνται με βάση τη συνθήκη αυτή. Οι συγκροτήσεις που πληρούν αυτή τη συνθήκη συμμετοχής πρόκειται να αποκτήσουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή την ενότητα κώδικα.
1878. Η ονομαζόμενη παράμετρος πρέπει να είναι περιέκτης ACL.
1879. Οι ενότητες κώδικα πρέπει να έχουν ένα σχετικό σύνολο δικαιωμάτων. Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα ενότητα κώδικα ή δημιουργήστε μια καινούρια.
1880. Η συνάρτηση για την κατάργηση της καταχώρησης COM πρέπει να έχει παράμετρο System.Type και τύπο επιστροφής χωρίς περιεχόμενο.
1881. Η εμβέλεια δεν είναι έγκυρη.
1882. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
1883. Ο χειρισμός παρακολούθησης τύπου 'Όνομα τύπου' δεν έχει καταχωρηθεί με υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης.
1884. Δημιουργία νέας συμβολοσειράς σύνδεσης.
1885. Μη έγκυρος τύπος find.
1886. Η τιμή 'X' δεν είναι έγκυρη για το 'Interval'. Το 'Interval' πρέπει να είναι μεγαλύτερο από Y.
1887. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για έναν δεκαδικό.
1888. Η συμβολοσειρά δεν αναγνωρίστηκε ως έγκυρο DateTime. Υπάρχει μια άγνωστη λέξη που αρχίζει από τον δείκτη X.
1889. Η τιμή 'X' δεν είναι έγκυρη επειδή δεν περιέχει κινήσεις.
1890. Ο κλώνος μιας παρουσίας τύπου 'Όνομα τύπου' είναι μηδενικός ή δεν είναι παρουσία του 'Όνομα τύπου'.
1891. Αναμενόμενο μήκος (0=none)= X.
1892. Το Array δεν είναι δυνατό να έχει τιμή null.
1893. Ρύθμιση LastSynchronized =X.
1894. Ο αριθμός των στοιχείων στους πίνακες Type και Object πρέπει να συμφωνούν.
1895. Δεν βρέθηκε το καθορισμένο πεδίο 'X'.
1896. Δεν θα πρέπει να γίνει κλήση αυτής της εφαρμογής επικύρωσης για πολιτική : X.
1897. Πρέπει να καθοριστεί μια παλέτα κατά τη χρήση μιας καταχωρημένης στο ευρετήριο μορφής pixel.
1898. Ο αποκωδικοποιητής βρίσκεται σε άγνωστη κατάσταση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κατεστραμμένα δεδομένα.
1899. MSBUILD : σφάλμα MSB1001: Άγνωστος διακόπτης.
1900. Δεν γίνεται ακρόαση. Πρέπει να καλέσετε τη μέθοδο Start() πριν καλέσετε αυτή τη μέθοδο.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions