English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3201. Η βασική προτεραιότητα υπολογισμένη με βάση την κλάση προτεραιότητας σε σχέση με την οποία εκτελούνται όλα τα νήματα.
3202. Η παράκαμψη της μέτρησης διάταξης του στοιχείου 'X' δεν πρέπει να επιστρέφει τιμές NaN ως DesiredSize.
3203. Δεν υπάρχει τρέχουσα διαθέσιμη εγγραφή EventLog, ο δρομέας βρίσκεται πριν από το πρώτο ή μετά το τελευταίο στοιχείο της απαρίθμησης.
3204. Πρέπει να οριστεί μια τιμή για το επίπεδο στο TraceLevel της απαρίθμησης.
3205. Απέτυχε η φόρτωση του 'X' επειδή δεν είναι μια έγκυρη συγκρότηση .NET
3206. Η διεργασία πρέπει να τερματιστεί προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες πληροφορίες.
3207. Δεν είναι δυνατή η χρήση του στοιχείου #nonclient classname με σημαίες ή όνομα εικόνας.
3208. Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε.
3209. Η αποθήκευση της απόκρισης στο χώρο αποθήκευσης είναι δυνατή, αλλά θα απαιτεί πάντα νέα επικύρωση.
3210. Οι συγκροτήσεις έχουν πρόσβαση μόνο σε ασφαλή δευτερεύοντα παράθυρα για σχεδίαση. Η χρήση στοιχείων ελέγχου (κουμπιά, αναπτυσσόμενα πλαίσια κλπ.) είναι δυνατή μόνο μέσα στο δευτερεύον παράθυρο. Η εκτέλεση κώδικα μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης είναι ένα παράδειγμα ασφαλούς δευτερεύοντος παραθύρου.
3211. Το αναγνωριστικό αντικειμένου (OID) είναι άγνωστο.
3212. Αν καθοριστεί, η συγκρότηση ισχυρού ονόματος θα επιτρέπει μερικώς αξιόπιστους καλούντες.
3213. Η InputProviderSite έχει ήδη διατεθεί.
3214. Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου.
3215. Έγινε προσπάθεια ανακατεύθυνσης της ενεργοποίησης του τύπου 'Όνομα τύπου, X' για την οποία έχει ήδη γίνει ανακατεύθυνση.
3216. Έγινε λήψη κωδικού σφάλματος X από την απόκριση του διακομιστή.
3217. Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί η Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης (CSP) για αυτό τον αλγόριθμο.
3218. Δημιουργεί λίστα των μεταβιβαζόμενων προσαρμοσμένων σφαλμάτων.
3219. &Αποθήκευση των αλλαγών πολιτικής για τη δημιουργία πακέτου του Windows Installer
3220. Απενεργοποίηση της βάσης δεδομένων για εξάρτηση μνήμης cache SQL.
3221. Δημιουργία λίστας όλων πινάκων που έχουν ενεργοποιηθεί για εξάρτηση μνήμης cache SQL:
3222. Η μορφή για το όρισμα X δεν είναι έγκυρη.
3223. Υπάρχουν ανεπαρκείς διαθέσιμοι πόροι βίντεο για αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου.
3224. Παρουσιάστηκε ένα άγνωστο σφάλμα πολυμέσων.
3225. Η δυαδική μορφή ενός αντικειμένου ACL δεν είναι έγκυρη.
3226. Δεν είναι δυνατή η επανάκληση του X ενώ η προηγούμενη κλήση είναι ακόμη σε εξέλιξη.
3227. Ο καθορισμένος BitmapEncoder δεν υποστηρίζει καθολικά μεταδεδομένα.
3228. Το DragDropEffects 'X' δεν είναι έγκυρο.
3229. Ο διακομιστής απέτυχε στην αίτηση κατάστασης παθητικής λειτουργίας με απόκριση κατάστασης (X).
3230. Το διακριτικό δεν είναι έγκυρο επειδή έχει περισσότερους από 250 χαρακτήρες.
3231. Η μέτρηση συλλογών χειρισμού έχει θετική ή αρνητική υπερχείλιση.
3232. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να ορίσει στηλοθέτη εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
3233. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του στοιχείου επειδή το στοιχείο με το κλειδί υπάρχει ήδη στη συλλογή.
3234. Η εισαγωγή απέτυχε. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου XML.
3235. Τα προγράμματα χειρισμού κλάσης είναι δυνατόν εγγραφούν μόνο για UIElement ή ContentElement και τους δευτερεύοντες τύπους τους.
3236. Δεν είναι δυνατό το κλείσιμο της ροής μέχρι να γίνει η εγγραφή όλων των byte.
3237. Η ροή αιτήσεων πρέπει να έχει τιμή null κατά την κλήση του DispatchChannelSink.
3238. Το 'X' δεν είναι έγκυρη ImeSentenceMode.
3239. Η καθορισμένη μέθοδος δεν υποστηρίζεται.
3240. Το τέλος της ροής συμπληρώθηκε.
3241. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του δικαιώματος 'X=Y'. Προσθέστε μια ξεχωριστή πρόταση Attribute.
3242. Το HttpWebResponse είναι null.
3243. Όλες οι συγκροτήσεις που έχουν φορτωθεί ως μέρος της προετοιμασίας AppDomain πρέπει να είναι πλήρως αξιόπιστες.
3244. Καθορίστηκε μια διεύθυνση IP που δεν είναι έγκυρη.
3245. Εσφαλμένη συχνότητα εντολών.
3246. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθεί από την προεπιλεγμένη της τιμή. Μήνυμα σφάλματος: X
3247. Ορίστε τη σημαία LevelFinal της πρότασης πολιτικής
3248. Η σύνταξη XML δεν είναι έγκυρη. Λείπει το απαιτούμενο χαρακτηριστικό 'Χαρακτηριστικό'.
3249. Το συγκεκριμένο πεδίο ή ο τοπικός τύπος δεν υποστηρίζεται από EmitWriteLine.
3250. Η τιμή ορίσματος που διαβιβάστηκε στο δείκτη X δεν συμφωνεί με τον τύπο παραμέτρου.
3251. Το τμήμα 'X'='Y' του cookie δεν είναι έγκυρο.
3252. Το όνομα της εφαρμογής που δημιούργησε αυτή την καταχώρηση.
3253. Η τιμή για τη χωρητικότητα πρέπει να είναι θετική.
3254. Το όνομα ομάδας δεν είναι έγκυρο: Τα ονόματα ομάδων πρέπει να αρχίζουν με χαρακτήρα λέξης.
3255. (μεταβιβαζόμενο)
3256. Γίνεται προβολή ή επεξεργασία της διαδρομή προς το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων αυτήν τη στιγμή.
3257. Πανομοιότυπο όνομα τύπου σε συγκρότηση.
3258. Μείωση μπάσων
3259. Προβολή δικαιωμάτων (Μόνο για ανάγνωση)
3260. Έγινε κλήση της μεθόδου με μήνυμα null.
3261. Ο αριθμός στοιχείων σε αυτή τη συλλογή θα πρέπει να ισούται με 'X'.
3262. Ο καθορισμένος τύπος λειτουργικής μονάδας μεσολάβησης δεν είναι δημόσιος.
3263. Πρέπει να ορίζεται ζώνη.
3264. MSBUILD : σφάλμα MSB1022: Το αρχείο απόκρισης δεν υπάρχει.
3265. Υπερβολικός αριθμός byte, ενώ θα έπρεπε να ήταν Int32 κωδικοποίησης 7 bit.
3266. Το κάτω όριο του πίνακα προορισμού πρέπει να είναι μηδενικό.
3267. Η καθορισμένη προσαρμοσμένη κουλτούρα 'X' δεν βρέθηκε.
3268. Η μέθοδος MethodRental.SwapMethodBody μπορεί να κληθεί μόνο για αλλαγή του σώματος μιας μεθόδου σε μια δυναμική λειτουργική μονάδα.
3269. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάλυση του επιπέδου πολιτικής 'X'. Στη θέση του χρησιμοποιήθηκε το προεπιλεγμένο επίπεδο πολιτικής.
3270. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του τελικού αγκίστρου.
3271. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός κενών μεθόδων ή μεθόδων null όταν ζητηθεί.
3272. &Δημιουργία νέας ενότητας κώδικα
3273. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του τύπου 'Όνομα τύπου' στη συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης '.
3274. Από έναν αποδέκτη καναλιού πραγματοποιήθηκε κλήση στη μέθοδο Store όταν η στοίβα αποδεκτών ήταν κενή.
3275. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός πεδίου σταθεράς.
3276. Η λειτουργία δεν επιτρέπεται αφού γίνει η πρώτη αίτηση.
3277. Εντοπισμός του ιδιωτικού κλειδιού για το πιστοποιητικό: X.
3278. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί Windows 2000 ή μεταγενέστερα.
3279. Η κλήση της προεπιλεγμένης μεθόδου με τα καθορισμένα ορίσματα δεν υποστηρίζεται.
3280. Η φόρτωση του τύπου είχε καταργηθεί.
3281. Η αναδρομή διάταξης συμπλήρωσε το επιτρεπόμενο όριο για αποφυγή υπερχείλισης στοίβας: 'X'. Το δένδρο περιέχει βρόχο ή είναι πολύ βαθύ.
3282. Ο πίνακας προορισμού είναι πολύ μικρός.
3283. Δεν έχει καθοριστεί αρχείο εισόδου
3284. Η χρήση {x,y} δεν είναι έγκυρη με x > y.
3285. Προσπάθεια σύνδεσης σε διακομιστή με χρήση του URI για το αντικείμενό του: 'X'. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα έγκυρο, πλήρες URL.
3286. Το ζητούμενο στοιχείο δεν υπάρχει.
3287. Το αντικείμενο δεν είναι δυνατό να μετατραπεί από DBNull σε άλλους τύπους.
3288. Δεν επιτρέπεται κενή συμβολοσειρά.
3289. Η παράμετρος X πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα έγκυρο Uri (ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση).
3290. Τα αντικείμενα DelegateSerializationHolder είναι σχεδιασμένα ώστε να αντιπροσωπεύουν έναν πληρεξούσιο κατά τη σειριοποίηση, ενώ τα ίδια δεν μπορούν να σειριοποιηθούν.
3291. Η εντολή δεν έχει υλοποιηθεί
3292. Η δεκαδική τιμή μπορεί να στρογγυλοποιηθεί με ακρίβεια μεταξύ 0 και 28 ψηφίων.
3293. Παρουσία SQL Server (SQL Server 7.0 και νεότερη έκδοση) για εργασία.
3294. Το πεδίο 'X' που καθορίζεται στον τύπο 'Όνομα τύπου' δεν είναι πεδίο στο αντικείμενο προορισμού που είναι τύπου 'Όνομα τύπου'.
3295. Το καθορισμένο MemberInfo δεν συμφωνεί με τον αναμενόμενο τύπο.
3296. Επιλέξτε τον τύπο των αλλαγών που θέλετε να πραγματοποιήσετε:
3297. Μη αναγνωρίσιμη Stroke στο PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
3298. Συμβαίνει όταν η δημιουργία ενός αρχείου ή/και ενός καταλόγου συμφωνεί με το φίλτρο.
3299. Το αρχείο πολιτικής που ζητήθηκε δεν υπάρχει.
3300. Ενεργοποιείται κάθε φορά που ο προσωπικός αριθμός ΡΙΝ αλλάζει στο SerialPort.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions