English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3101. Η τιμή για το 'X' πρέπει να είναι μικρότερη από το όριο του χώρου συγκέντρωσης νημάτων, που είναι Y νήματα. Θα γίνει επαναφορά των αρχικών τιμών.
3102. Ο τύπος Unity δεν είναι έγκυρος.
3103. Απομόνωση τομέων από τον περιαγόμενο χρήστη
3104. Το πρώτο δικαίωμα που απέτυχε ήταν:
3105. Το δικαίωμα SkipVerification απαιτείται για την τροποποίηση ενός στατικού πεδίου το οποίο βασίζεται σε απεικόνιση (RVA).
3106. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι ανοικτός για αυτή τη λειτουργία.
3107. Το 'X' δεν μπορεί να είναι κενή συμβολοσειρά.
3108. Μόνο μία από τις ακόλουθες σημαίες σύνδεσης μπορεί να οριστεί: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
3109. Η απομακρυσμένη πρόσβαση δεν μπορεί να εντοπίσει το πεδίο 'X' στον τύπο 'Όνομα τύπου'.
3110. Δεν είναι δυνατόν να προστεθεί διπλή μολυβιά στη StrokeCollection.
3111. X, Δεν απαιτείται εκ νέου επικύρωση της καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης.
3112. Το SectionRecord δεν βρέθηκε.
3113. Το όρισμα δεν μπορεί να είναι null ούτε κενό.
3114. Μια παρουσία με διάρκεια ζωής Process μπορεί να είναι προσβάσιμη μόνο από ένα PerformanceCounter με το InstanceLifetime ρυθμισμένο στο PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
3115. Η τιμή μετατόπισης δεν μπορεί να είναι αρνητική ή μεγαλύτερη από το μήκος του buffer.
3116. Δεν μπορεί να γίνει κλήση του X ενώ είναι σε αναμονή μια άλλη λειτουργία Y.
3117. Αντιφατικές πληροφορίες κατάστασης κατά την ενεργοποίηση. Ενδέχεται να υπάρχουν δύο διακομιστές μεσολάβησης για το ίδιο αντικείμενο.
3118. Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται για τη συγκεκριμένη κλάση.
3119. Χρονικό όριο πύλης
3120. Η πλήρης ή σχετική διαδρομή του αρχείου από το οποίο θέλετε να κάνετε ανάγνωση. Π.χ. "myfile.txt".
3121. Ο απαριθμητής δεν έχει εκκινήσει.
3122. Το στυλ αριθμού AllowHexSpecifier δεν υποστηρίζεται σε τύπους δεδομένων κινητής υποδιαστολής.
3123. Οι ιδιότητες TextInfo.ANSICodePage και TextInfo.OEMCodePage πρέπει να είναι πανομοιότυπες όταν η μία από τις δύο είναι κωδικοσελίδα πολλών byte.
3124. Το πλήθος των απορριφθέντων στοιχείων δεν συμφωνεί με το πλήθος των αιτιών απόρριψης.
3125. Το διακριτικό για την απομίμηση δεν είναι έγκυρο - η δημιουργία διπλότυπου δεν είναι δυνατή.
3126. Ορίσματα γραμμής εντολών που θα μεταβιβαστούν στην εφαρμογή που καθορίζεται από την ιδιότητα FileName.
3127. Το συμβάν WindowClosed μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο στοιχείο RootElement και TreeScope.Subtree ή σε ένα στοιχείο που υλοποιεί το WindowPattern.
3128. Ο πίνακας δεν πρέπει να έχει μηδενικό μήκος.
3129. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση καταχώρησης πόρου διακήρυξης με την ονομασία "X" στη συγκρότηση "Όνομα συγκρότησης ". Εκτελέστε έλεγχο ορθογραφίας, κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και δημιουργήστε κανόνες για να διασφαλίσετε ότι το "X" θα συνδεθεί στη συγκρότηση.
3130. Η θύρα 'X' δεν υπάρχει.
3131. Αυτή η επιλογή καταργεί πληροφορίες σχετικά με τα μέλη, τα προφίλ, τη διαχείριση ρόλων, την προσαρμογή και την υπηρεσία παροχής συμβάντος web SQL του ASP.NET από τη βάση δεδομένων. Σημείωση: Η διαδικασία αυτή δεν είναι δυνατό να αναιρεθεί.
3132. Δεν είναι δυνατή η ανάκληση του BeginGetRequestStream/BeginGetResponse ενώ μια προηγούμενη κλήση είναι ήδη σε εξέλιξη.
3133. Μήνυμα βοήθειας.
3134. Η διάταξη μετρητή για την καθορισμένη κατηγορία δεν είναι έγκυρη, ένας μετρητής με τύπο: AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction, SampleFraction ή SampleCounter πρέπει να ακολουθείται αμέσως από κάποιον από τους τύπους μετρητών βάσης : AverageBase, MultiBase, RawBase ή SampleBase.
3135. Η τιμή πρέπει να είναι τύπου 'Όνομα τύπου' ή 'X'.
3136. Δεν ήταν δυνατή η λήψη δρομολογητή για το IID X.
3137. Μπορεί να γίνει κλήση του EndRead μόνο όταν υπάρχει ένας ασύγχρονος αναγνώστης σε αναμονή.
3138. Η σύνδεση έκλεισε
3139. Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα: Ένας δείκτης χειρισμού υποδοχής δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί σε μια θύρα ολοκλήρωσης.
3140. Η καθορισμένη θύρα δεν είναι έγκυρη. Η θύρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 0.
3141. Αντιπροσωπεύει ένα πόρο σειριακής θύρας.
3142. Χρήση ανακατεύθυνσης διακομιστή μεσολάβησης
3143. Η θέση εκκίνησης για την απόκριση 206 δεν έχει προσαρμοστεί στο τέλος της καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης.
3144. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του στοιχείου JumpList μετά την κλήση του στοιχείου BeginInit, προτού εκτελεστεί κλήση συμφωνίας στο EndInit.
3145. Το ευρετήριο ανάγλυφων 'X' δεν είναι έγκυρο για την καθορισμένη γραμματοσειρά.
3146. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Version.
3147. Το EffectiveKeySize πρέπει να είναι το ίδιο με το KeySize σε αυτή την εφαρμογή.
3148. Βοηθητικό πρόγραμμα για την προ-μεταγλώττιση μιας εφαρμογής του ASP.NET
3149. Ένα όρισμα δεν βρέθηκε.
3150. Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα στο ScanRegex.
3151. Η ενότητα κώδικα εκχωρεί το σύνολο δικαιωμάτων Internet σε κώδικα από τη ζώνη του Internet. Αυτό το σύνολο δικαιωμάτων εκχωρεί στον κώδικα Internet το δικαίωμα χρήσης απομονωμένων χώρων αποθήκευσης καθώς και περιορισμένη πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.
3152. Επιλέξτε τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κατακερματισμού της συγκρότησης:
3153. Η ιδιότητα 'X' δεν έχει οριστεί.
3154. Η τιμή EffectiveKeySize πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο μεγάλη είναι η τιμή KeySize.
3155. Μη έγκυρη εμβέλεια, αναμενόμενος χρήστης, User|Roaming ή υπολογιστής.
3156. Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση έγκυρης άδειας για τον τύπο Όνομα τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του στοιχείου.
3157. Η μέθοδος πρέπει να είναι στατική.
3158. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της συγκρότησης 'Όνομα συγκρότησης '.
3159. Δεν υποστηρίζεται πλαγιαστό κείμενο δεξιά προς αριστερά.
3160. Ο τύπος κατάστασης της καθορισμένης ιδιότητας δεν έχει οριστεί.
3161. Αυτό το ICancelableAsyncResult δεν υποστηρίζει την ακύρωση.
3162. Έχετε προσθέσει την παρακάτω συγκρότηση στο σύστημα πολιτικής:
3163. Δεν μπορείτε ταυτόχρονα να προσθέσετε και να καταργήσετε την ίδια δυνατότητα.
3164. Ο καθορισμένος BitmapEncoder δεν υποστηρίζει προεπισκοπήσεις.
3165. Έγινε λήψη απόκρισης 304 σε αίτηση χωρίς όρους.
3166. Η ρύθμιση Ρύθμιση δεν έχει ApplicationScopedSettingAttribute ή δεν έχει UserScopedSettingAttribute.
3167. Δεν είναι δυνατή η επίλυση του πεδίου X επειδή ο τύπος δήλωσης του δείκτη χειρισμού πεδίου Y είναι γενικός. Απαιτείται ρητή παροχή του τύπου δήλωσης στο GetFieldFromHandle.
3168. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για έναν χαρακτήρα.
3169. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης επειδή έχει πραγματοποιηθεί έξοδος από τη διαδικασία (X).
3170. Να αντιμετωπίζονται οι προειδοποιήσεις ως σφάλματα
3171. Το στοιχείο DataGridItem δεν είναι έγκυρο.
3172. Είναι δυνατή η αντιγραφή μόνο πρόσφατα καταγεγραμμένων περιβαλλόντων
3173. Καθορίζει υποστήριξη για προετοιμασία από συναλλαγή.
3174. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να αποδεσμεύσει πόρο ποινής εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
3175. Έκδοση με εσφαλμένη μορφή.
3176. Η προέλευση X υπάρχει ήδη στον υπολογιστή 'Y'.
3177. Αποτυχία του BindHandle για το ThreadPool σε αυτόν το δείκτη χειρισμού.
3178. Η παράμετρος θα πρέπει να είναι X509Extension.
3179. Το δεύτερο τμήμα διαδρομής δεν είναι δυνατό να είναι μονάδα δίσκου ή όνομα UNC.
3180. Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται ο Windows Server 2003 ή νεότερος.
3181. Καθορίζει εάν η ενότητα Trust θα είναι κλειδωμένη.
3182. Καθορίζει το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί αν η ρύθμιση impersonate έχει την ιδιότητα true.
3183. Το SafeHandle δεν μπορεί να έχει τιμή null.
3184. Οι συνθήκες εναλλαγής δεν καταγράφονται και δεν είναι δυνατό να ονομαστούν.
3185. Οι γενικοί τύποι δεν είναι έγκυροι.
3186. Δημιουργία συνδυασμένης απόκρισης που έχει ζητηθεί από το πρωτόκολλο χώρου αποθήκευσης.
3187. Αυτήν τη στιγμή δεν υποστηρίζονται προσαρμοσμένα ημερολόγια.
3188. Ο τύπος του αντικειμένου τιμής δεν αντιστοιχεί στο καθορισμένο RegistryValueKind ή το αντικείμενο δεν μπορεί να μετατραπεί σωστά.
3189. MSBUILD : σφάλμα MSB1016: Καθορίστε το επίπεδο λεπτομερειών.
3190. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' φορτώθηκε στο περιβάλλον ReflectionOnly ωστόσο το AssemblyBuilder δεν δημιουργήθηκε ως AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
3191. Αυτή η ιδιότητα δεν μπορεί να οριστεί μετά την έναρξη της εγγραφής.
3192. Η καταχώρηση των τύπων καταργήθηκε με επιτυχία
3193. Το NaN δεν είναι έγκυρη τιμή για μέλος Matrix.
3194. Η καθορισμένη θύρα δεν υπάρχει.
3195. Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές στο intranet του οργανισμού σας.
3196. &Όνομα cookie HTTP:
3197. Ο τύπος αναγνωριστικού θέματος Όνομα τύπου δεν είναι έγκυρος.
3198. Το BeginFigure πρέπει να κληθεί πριν από αυτό το API.
3199. Το μέλος που έχει υποστεί σειριοποίηση δεν έχει ParameterInfo.
3200. Εσφαλμένη δημιουργία κώδικα για μπλοκ εξαίρεσης.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions