English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

901. Απέτυχε ο ορισμός της καθορισμένης κατάστασης διαμερίσματος COM.
902. Η ετικέτα ή το όνομα δεν είναι έγκυρα
903. Καθορίζει αν θα είναι ενεργοποιημένη η κλιμακωτή λήξη.
904. Η μέγιστη τιμή baud για τη συσκευή είναι X.
905. Η πολιτική άλλαξε
906. Μη έγκυρη εσωτερική κατάσταση: Η προετοιμασία της υπηρεσίας ενεργοποίησης απέτυχε.
907. Το απομακρυσμένο πιστοποιητικό δεν περιέχει σφάλματα.
908. Απαιτείται καθορισμός μίας ή περισσότερων παραμέτρων.
909. Η δεδομένη γενική δημιουργία δεν ήταν έγκυρη.
910. Το πακέτο URI δεν επιτρέπεται στην αποθήκευση πακέτων.
911. Τα ονόματα IDN πρέπει να περιέχουν από 1 έως X χαρακτήρες.
912. Από τη στιγμή που θα επιχειρηθεί έλεγχος ταυτότητας στον υπολογιστή-πελάτη ή στο διακομιστή, οι επιπρόσθετοι έλεγχοι ταυτότητας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο ρόλο υπολογιστή-πελάτη ή διακομιστή.
913. Σφάλμα κατά την επεξεργασία.
914. Η παρακάτω λίστα εμφανίζει τα γνωστά αντικείμενα που σχετίζονται με αυτή την απομακρυσμένη εφαρμογή. Για να επεξεργαστείτε τον τύπο για κάθε γνωστό αντικείμενο, κάντε κλικ στο URL και καταχωρήστε μια νέα τιμή.
915. Το API ήχου υποστηρίζει μόνο την αναπαραγωγή αρχείων wave PCM.
916. Η λειτουργία αναίρεσης σε ένα περιβάλλον στοιχείου δημιούργησε μια εξαίρεση
917. Δεν καταργήθηκε η καταχώρηση της βιβλιοθήκης τύπων καθώς η εισαγωγή της συγκρότησης έγινε από το COM
918. Επεξεργασία/Προσθήκη ρυθμίσεων λειτουργικής μονάδας
919. Έγινε προσπάθεια προσθήκης NamedPermissionSet με όνομα που δεν είναι μοναδικό.
920. Το RoutedEvent Name 'X' για OwnerType 'Όνομα τύπου' χρησιμοποιείται ήδη.
921. Δημιουργία μιας εφαρμογής για Windows
922. Πολύ μεγάλος αριθμός byte. Ο αριθμός των χαρακτήρων που προκύπτει είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που μπορεί να επιστραφεί ως int.
923. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσει μια γραμμή κειμένου εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
924. Τα αντικείμενα AsyncFlowControl μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της ροής μόνο σε περιβάλλον με απενεργοποιημένη ροή.
925. Ο τύπος που ορίζεται πρέπει να είναι απαρίθμηση.
926. Ο μετρητής 'X' δεν υπάρχει στην καθορισμένη κατηγορία.
927. Εκχώρηση &πρόσβασης στις συγκροτήσεις για τις παρακάτω υποδοχές:
928. Δεν ορίστηκε περίοδος.
929. Δεν είναι δυνατή η ασφάλεια του καναλιού X. Προτείνεται η χρήση ενός καναλιού που υλοποιεί το ISecurableChannel
930. Η υπάρχουσα καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης καταργείται σύμφωνα με την αίτηση μεθόδου = Όνομα μεθόδου.
931. Μια απαίτηση ασφαλείας δεν εκπληρώθηκε κατά τον έλεγχο ταυτότητας. Απαιτείται: X, διαπραγματεύεται: Y.
932. Η ιδιότητα 'File' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ιδιότητα ConfigSource.
933. Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένης πρόσβασης: λείπει η ιδιότητα ApplicationName.
934. Εξυπηρέτηση μερικής απόκρισης (206) από το χώρο αποθήκευσης, Content-Range:X.
935. Το δεδομένο κλειδί δεν υπήρχε στο λεξικό.
936. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός και Get και Set σε ένα πεδίο.
937. Ένα ApplicationTrust πρέπει να έχει ταυτότητα εφαρμογής για να μπορεί να διατηρηθεί.
938. Η απευθείας κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση με χρήση RSA δεν είναι διαθέσιμες σε αυτή την πλατφόρμα.
939. Το δικαίωμα μετρητή επιδόσεων είναι απεριόριστο.
940. Ορισμός επιπέδου προειδοποίησης (0-4)
941. Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα σε μια λήψη
942. Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί η κλάση που έχει καθοριστεί.
943. Συγχωνευμένη καταχώρηση του AppSettings.
944. Το αντικείμενο της εφαρμογής τερματίζεται.
945. Η διαδρομή δεν είναι δυνατό να είναι η κενή συμβολοσειρά ή να αποτελείται εξολοκλήρου από κενά διαστήματα.
946. Ο πίνακας προορισμού δεν είναι αρκετά μεγάλος για την αντιγραφή όλων των απαιτούμενων δεδομένων. Ελέγξτε το μέγεθος πίνακα και τη μετατόπιση.
947. Το όρισμα 'X' δεν είναι έγκυρο.
948. Το X έχει ζητήσει απόκριση από το χώρο αποθήκευσης αλλά η ροή στο χώρο αποθήκευσης είναι null.
949. Το 'X' δεν έχει έγκυρο InputManager.
950. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παραμέτρου τύπου για προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό με τύπο που δεν υποστηρίζει την ιδιότητα AssemblyQualifiedName. Η παρεχόμενη παρουσία τύπου ήταν τύπου 'Όνομα τύπου'.
951. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των κλειδιών, εάν καμία εφαρμογή δεν έχει κονσόλα ή εάν η είσοδος της κονσόλας έχει ανακατευθυνθεί από ένα αρχείο. Δοκιμάστε το Console.Read.
952. Η τιμή του ορίσματος 'X' (Y) δεν είναι έγκυρη για τον τύπο αρίθμησης 'Όνομα τύπου'.
953. Το καθορισμένο στοιχείο δεν υπάρχει σε αυτό το KeyedCollection.
954. Προσδιορίστηκε ένας μη έγκυρος χαρακτήρας Unicode από τα πρότυπα IDN στον κεντρικό υπολογιστή.
955. Το επίπεδο προτεραιότητας του νήματος.
956. Χαρακτήρας που δεν είναι έγκυρος σε μια συμβολοσειρά βάσης 64.
957. Το DateTime που αντιπροσωπεύεται από τη συμβολοσειρά δεν υποστηρίζεται στο ημερολόγιο X.
958. Βρέθηκε πανομοιότυπο του AttributeUsageAttribute στον τύπο χαρακτηριστικού Όνομα τύπου.
959. Rebar Band
960. Το νήμα κλήσης δεν είναι δυνατόν να προσπελάσει αυτό το αντικείμενο επειδή το κατέχει ένα διαφορετικό νήμα.
961. Το όνομα ημέρας δεν είναι έγκυρο στο CultureAndRegionInfoBuilder.
962. Μη αναγνωρίσιμη Stroke στα ορίσματα συμβάντων Stroke.Invalidated.
963. Επέκταση επιλογής κάτω
964. Η μέθοδος που έχει οριστεί για την ιδιότητα δεν βρέθηκε.
965. Δεν είναι δυνατή η αναγκαστική μετατροπή του αντικειμένου στον αρχικό τύπο ByRef VARIANT από τον οποίο είχε γίνει η λήψη του.
966. Οι πιστοποιήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα δημιουργίας ή κατάργησης μιας βάσης δεδομένων.
967. Η κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την ανάγνωση και εγγραφή συμβολοσειρών.
968. Ο οδηγός απαιτείται να γνωρίζει ποια συγκρότηση μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη ρύθμιση της πολιτικής ασφάλειας.
969. Ο πίνακας καθορίζει μήκος που δεν είναι έγκυρο.
970. Το MaximumKilobytes πρέπει να είναι μεταξύ 64 KB και 4 GB και πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 64K.
971. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε Windows 2000 SP3 ή μεταγενέστερα λειτουργικά συστήματα.
972. Επιχειρήθηκε ο υπολογισμός της διεύθυνσης ενός πεδίου τύπου τιμών σε ένα απομακρυσμένο αντικείμενο. Αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μια προσπάθεια απευθείας λήψης ή ορισμού της τιμής ενός πεδίου εντός αυτού του ενσωματωμένου τύπου τιμών. Αποφύγετε αυτή την ενέργεια και εναλλακτικά ορίστε και χρησιμοποιήστε μεθόδους πρόσβασης για κάθε πεδίο στο αντικείμενο, στο οποίο θα γίνει απομακρυσμένη πρόσβαση.
973. Μια υπηρεσία παροχής αποδεκτών τύπου 'Όνομα τύπου' έχει τη λανθασμένη ετικέτα 'formatter'.
974. Η παράγραφος πρέπει να επιτρέπεται να αναδιπλώνεται σε μορφοποίηση ολικής προσαρμογής.
975. Η εκ νέου επικύρωση της απόκρισης απαιτείται πάντα αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί στην απόκριση οι κεφαλίδες Last-Modified ή ETag.
976. Η μέθοδος 'Όνομα μεθόδου' δεν έχει σώμα μεθόδου.
977. Μη έγκυρο URI: Η συμβολοσειρά Uri είναι πολύ μεγάλη.
978. Δεν έχει καθοριστεί τιμή για την ιδιότητα Log.
979. Ο χειρισμός συμβάντων για το συμβάν X δεν είναι έγκυρος.
980. Η ιδιότητα X μπορεί να περιέχει μόνο χαρακτήρες ASCII.
981. Αλλαγή των χαρακτηριστικών της ενότητας κώδικα στο επίπεδο Y σε "X".
982. Ο τύπος δεν είναι έγκυρος.
983. Το χαρακτηριστικό UrlAttribute είναι το μόνο που υποστηρίζεται για το MarshalByRefObject.
984. Η μέθοδος που προκάλεσε την αποτυχία ήταν:
985. Εκχώρηση &πρόσβασης στις συγκροτήσεις για τις παρακάτω τοποθεσίες Web:
986. Τα ονόματα κανόνων ελέγχου ταυτότητας δεν μπορούν να περιέχουν τον χαρακτήρα 'X'. Ο μη έγκυρος χαρακτήρας θα καταργηθεί.
987. Ο τύπος MemberInfo Όνομα τύπου δεν είναι δυνατό να σειριοποιηθεί.
988. Η συμβολοσειρά δεν είναι δυνατό να περιέχει αρνητικό πρόσημο αν η βάση δεν είναι 10.
989. Η δυαδική ροή 'X' δεν περιέχει έγκυρο BinaryHeader. Οι πιθανές αιτίες είναι η ροή που δεν είναι έγκυρη είτε η αλλαγή έκδοσης αντικειμένου μεταξύ σειριοποίησης και αποσειριοποίησης.
990. Οι HitTestParameters 'X' δεν υποστηρίζονται στο 'Y'.
991. Το όρισμα δεν ήταν Στοιχείο δικαιώματος.
992. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάλυση της κεφαλίδας του Cookie για το Uri 'X'.
993. Η σειριοποιημένη ιδιότητα MaxCapacity του StringBuilder πρέπει να έχει τιμή θετική και μεγαλύτερη από ή ίση με το μήκος συμβολοσειράς.
994. Η προέλευση X υπάρχει ήδη στον τοπικό υπολογιστή.
995. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το επίπεδο αξιοπιστίας
996. Το 'X' πρέπει να μην έχει αρνητική τιμή.
997. Για αυτή τη λειτουργία έχει ήδη γίνει κλήση του OperationCompleted και περαιτέρω κλήσεις δεν είναι έγκυρες.
998. Η μετάλλαξη μιας συλλογής κλειδιών που προέρχεται από λεξικό δεν επιτρέπεται.
999. Cache-Control χώρου αποθήκευσης = X.
1000. Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Blocking για να αλλάξετε την κατάσταση του Socket.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions