English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2201. Γίνεται προσπάθεια αποσειριοποίησης κενής ροής.
2202. Δεν επιτρέπεται η απομακρυσμένη κλήση μεθόδων στην κλάση AppDomain.
2203. Η τιμή κεφαλίδας 'Content-Length' δεν είναι έγκυρη
2204. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε Windows Longhorn και μεταγενέστερες εκδόσεις.
2205. Για να χρησιμοποιηθεί από ένα αρχείο .config, ο τύπος υπηρεσίας παροχής δεκτών 'Όνομα τύπου' πρέπει να έχει κατασκευή με μορφή 'X'
2206. Δεν είναι δυνατή η λήψη του χρόνου λήξης του περιβάλλοντος SSPI.
2207. Δεν είναι δυνατή η διαβίβαση GCHandle διαμέσου των AppDomain.
2208. Cannot pack a packed Overlapped again.
2209. Το μέγεθος X είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι δυνατό να είναι μεγαλύτερο από Y χαρακτήρες.
2210. Η πρόσβαση στη λειτουργία προσάρτησης μπορεί να ζητηθεί αποκλειστικά σε κατάσταση μόνο για εγγραφή.
2211. Τυπική ροή δεδομένων εισόδου της διαδικασίας.
2212. Το RegistryKey.SetValue δεν υποστηρίζει πίνακες με τύπο 'Όνομα τύπου'. Υποστηρίζονται μόνο Byte[] και String[].
2213. Μόνο το TraceListeners μπορεί να προστεθεί σε ένα TraceListenerCollection.
2214. Η κίνηση δέχεται μόνο αντικείμενα τύπου 'Όνομα τύπου'.
2215. Η φυσική διεύθυνση που έχει καθοριστεί δεν είναι έγκυρη.
2216. Το όνομα τομέα είναι πολύ μεγάλο.
2217. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός σκίασης pixel χρησιμοποιώντας το Pixel Shader Model 2.0, επειδή χρησιμοποιούνται καταχωρήσεις διαθέσιμες μόνο στο Pixel Shader Model 3.0.
2218. Η καθορισμένη τιμή περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες στοιχείου ελέγχου.
2219. Η τιμή ιδιότητας 'X' πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν.
2220. Η έναρξη της διεργασίας δεν έγινε από αυτό το αντικείμενο, για αυτό δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των ζητούμενων πληροφοριών.
2221. Το όνομα της βάσης δεδομένων λείπει. Πρέπει να καθορίζεται όταν το -sstype είναι 'c'.
2222. Δεν υπήρχαν αρκετά ελεύθερα νήματα στο ThreadPool για να ολοκληρωθεί η λειτουργία.
2223. Πρέπει να οριστεί μια συμβολοσειρά για τα κριτήρια φίλτρου.
2224. Ο τύπος πρέπει να δηλωθεί ως συνοπτικός αν κάποια από τις μεθόδους του είναι συνοπτική.
2225. Δεν έχει γίνει ανακατεύθυνση του StandardIn.
2226. Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ταυτότητα της συγκρότησης.
2227. Το 'X' υπάρχει ήδη στη συλλογή.
2228. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας πολιτικής.
2229. MSBUILD : σφάλμα MSB1020: Η λειτουργία καταγραφής δεν εντοπίστηκε. Ελέγξτε τα εξής: 1.) Το καθορισμένο όνομα της λειτουργίας καταγραφής είναι το ίδιο με το όνομα κλάσης της λειτουργίας καταγραφής. 2.) Η κλάση της λειτουργίας καταγραφής είναι "δημόσια" και υλοποιεί τη διασύνδεση Microsoft.Build.Framework.ILogger. 3.) Η διαδρομή προς τη συγκρότηση της λειτουργίας καταγραφής είναι σωστή ή η φόρτωση της λειτουργίας καταγραφής είναι εφικτή με χρήση του παρεχόμενου ονόματος συγκρότησης.
2230. Εκκίνηση εισόδου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Tέλος με ..
2231. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της συγκρότησης στο X. Το caspol μπορεί να προσδιορίσει εν μέρει τις αποδείξεις που μπορούν να συσχετιστούν με αυτή τη συγκρότηση. Εάν χρησιμοποιηθούν αυτές οι αποδείξεις, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι ακριβή ή πλήρη. Θα θέλατε να συνεχίσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας μερικές αποδείξεις; (ναι/όχι)
2232. Έχει καταχωρηθεί μη έγκυρο Timespan στο X. Θα χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη τιμή.
2233. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σχέσης αξιοπιστίας για το ασφαλές κανάλι SSL/TLS
2234. 'X': Οι κλάσεις που έχουν δημιουργηθεί από το ResourceSet πρέπει να παρέχουν μια κατασκευή η οποία λαμβάνει όνομα αρχείου συμβολοσειράς και μια κατασκευή η οποία λαμβάνει μια ροή.
2235. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της μονάδας δίσκου 'X'. Η μονάδα δίσκου ενδέχεται να μην είναι έτοιμη ή να μην έχει αντιστοιχιστεί.
2236. Η καθορισμένη μέθοδος πρέπει να δηλωθεί στον ορισμό γενικού τύπου του καθορισμένου τύπου.
2237. Εκχώρηση πρόσ&βασης στις συγκροτήσεις για τις παρακάτω μεταβλητές περιβάλλοντος:
2238. Η εμβέλεια πρέπει να είναι ένα UIElement ή ContentElement.
2239. Πρέπει να παρέχονται γενικά ορίσματα για κάθε γενική παράμετρο και κάθε γενικό όρισμα πρέπει να είναι RuntimeType.
2240. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη διαδρομή.
2241. Η επιλεγμένη απομακρυσμένη εφαρμογή βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση &URL:
2242. Εναλλαγή μικροφώνου OnOff
2243. Ενεργοποιείται κάθε φορά που γίνεται λήψη δεδομένων από το SerialPort.
2244. Η ασθενής αναφορά δεν είναι πλέον έγκυρη.
2245. Αν το βοηθητικό θα υποστηρίζει ακύρωση.
2246. Το InternalUnmarshal για το ObjRef που έχει επιστραφεί από την κλήση ενεργοποίησης επέστρεψε τιμή null.
2247. Ένα εξομαλυμένο πίσω buffer απαιτεί μια συσκευή IDirect3DDevice9Ex.
2248. Αποτυχία εκκίνησης του προγράμματος εντοπισμού σφαλμάτων του Microsoft .NET Framework
2249. Δεν είναι δυνατό να αποκωδικοποιηθεί το αρχείο.
2250. Απαιτείται ο καθορισμός τουλάχιστον δύο συνθηκών.
2251. Ο διακομιστής SMTP επέστρεψε μη έγκυρη απόκριση.
2252. Το καθορισμένο στοιχείο Visual και αυτό το στοιχείο Visual δεν έχουν κοινό προγονικό στοιχείο, επομένως δεν υπάρχει έγκυρος μετασχηματισμός μεταξύ των δύο στοιχείων Visual.
2253. Η ιδιότητα πρέπει να αφορά τον ίδιο τύπο με το ConstructorInfo.
2254. Ο καθορισμένος τύπος, 'Όνομα τύπου' δεν προέρχεται από τον κατάλληλο βασικό τύπο, 'Όνομα τύπου'.
2255. Δεν είναι δυνατή η κλήση του FindItemByProperty σε αυτό το στοιχείο ItemsControl, επειδή η καθορισμένη ιδιότητα δεν υποστηρίζεται.
2256. Ο αριθμός των byte της σελιδοποιημένης μνήμης συστήματος που χρησιμοποιείται από τη διαδικασία.
2257. Η φυσική διαδρομή στην οποία γίνεται η μεταγλώττιση της εφαρμογής. Αν δεν έχει καθοριστεί, η προ-μεταγλώττιση γίνεται επιτόπου.
2258. Το καθορισμένο στοιχείο Visual δεν είναι δυνατόν να αποσπαστεί.
2259. Αυτός ο οδηγός προσδιόρισε τις ενότητες κώδικα που πρόκειται να εκχωρήσουν δικαιώματα στη συγκρότηση.
2260. Επεξεργασία ενός επιλεγμένου προσαρμοσμένου σφάλματος.
2261. Η κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ανάγνωση του αρχείου. Η προεπιλογή είναι UTF-8.
2262. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ένα αντικείμενο που έχει απορριφθεί.
2263. Το URI δεν είναι έγκυρο: Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός της μορφής του URI.
2264. έλειπε η προεπιλεγμένη κατασκευή.
2265. Η κατασκευή τύπου δημιούργησε μια εξαίρεση.
2266. Αποστολή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων
2267. Η τιμή "X" δεν είναι τύπου "Όνομα τύπου" και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη γενική συλλογή.
2268. Το όρισμα classToProxy πρέπει να προέρχεται από τύπο MarshalByRef.
2269. Δεν είναι δυνατό να οριστεί Content-Length για λειτουργία που δεν εγγράφει δεδομένα.
2270. Η ροή δεν είναι έγκυρο αρχείο πόρου.
2271. Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε υποδοχές που δεν είναι προσανατολισμένες στη ροή.
2272. Αυτός ο κωδικοποιητής δεν υποστηρίζει την καθορισμένη ιδιότητα.
2273. Η ακολουθία αυτής της καταχώρησης στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
2274. Σφάλμα κατά τη φόρτωση συγκρότησης
2275. Ο χώρος συγκέντρωσης του πίσω buffer δεν πληροί τις απαιτήσεις για τον τύπο πόρου.
2276. Η ιδιότητα CurrentContext του LicenseManager είναι ήδη κλειδωμένη από άλλο χρήστη.
2277. Ο χρόνος τελευταίου συγχρονισμού της καταχώρησης χώρου αποθήκευσης = X.
2278. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινού αρχείου για λήψη.
2279. Ο δείκτης startIndex και το μήκος δεν αναφέρονται σε έγκυρη συμβολοσειρά.
2280. Το όνομα εφαρμογής (όνομα προέλευσης) που θα χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
2281. Οι κλάσεις που δημιουργούνται πρέπει να παρέχουν μια υλοποίηση.
2282. Μείωση πρίμων
2283. Το πρωτόκολλο χώρου αποθήκευσης επέστρεψε μια προσωρινά αποθηκευμένη απόκριση αλλά η καταχώρηση χώρου αποθήκευσης δεν είναι έγκυρη επειδή περιέχει μια ροή null (Κλειδί χώρου αποθήκευσης= X).
2284. Η απαρίθμηση δεν έχει ξεκινήσει. Πραγματοποιήστε κλήση στο MoveNext.
2285. Η μορφή του μπλοκ απόκρισης δεν είναι έγκυρη.
2286. Βρέθηκε μη έγκυρο σημείο κώδικα Unicode στον δείκτη X.
2287. Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν συμβολοσειρές χωρίς προετοιμασία.
2288. Η υπηρεσία κλείνει το κανάλι μετάδοσης.
2289. Ο πλήρης αριθμός αναγνώρισης του μηνύματος στο μήνυμα συμβάντος dll.
2290. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας κρυπτογράφησης.
2291. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Double.
2292. Μη αναμενόμενη Stroke στο PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
2293. Το παράθυρο είναι ήδη καταχωρημένο για είσοδο γραφίδας.
2294. Το WebClient δεν υποστηρίζει ταυτόχρονες λειτουργίες εισόδου/εξόδου.
2295. Δεν υπάρχει τιμή με αυτό το όνομα.
2296. Η τιμή παραμέτρων του διακόπτη 'X' δεν ήταν έγκυρη.
2297. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσαρμοσμένη βάση δεδομένων κατάστασης περιόδου λειτουργίας στην εφαρμογή web σας, καθορίστε τη στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά 'allowCustomSqlDatabase' και 'sqlConnectionString' στην ενότητα \.
2298. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση από τη ροή.
2299. Έγινε λήψη μη αναμενόμενης απόκρισης από το διακομιστή
2300. Η ζητούμενη λειτουργία δεν είναι έγκυρη για το DynamicMethod.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions