English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3701. Το νήμα κλήσης πρέπει να είναι STA, επειδή απαιτείται από πολλά στοιχεία UI.
3702. Η τιμή επιστροφής ByRef δεν υποστηρίζεται στην κλήση αντανάκλασης.
3703. Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία ή η διαγραφή κατηγοριών μετρητών επιδόσεων σε απομακρυσμένους υπολογιστές.
3704. Θέλετε να θεωρήσετε αξιόπιστη:
3705. Δεν είναι δυνατή η λήψη του τύπου 'Όνομα τύπου'.
3706. Η αίτηση (Μέθοδος = Όνομα μεθόδου) δεν μπορεί να καλυφθεί από το χώρο αποθήκευσης και θα αποτύχει εξαιτίας του CachePolicy που είναι σε χρήση: X.
3707. X, Κλειδί = Y, Η λειτουργία κατάργησης απέτυχε -> Κατάσταση = Z.
3708. Ο αλγόριθμος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν υποστηρίζεται για αυτήν τη λειτουργία.
3709. Ο κωδικός κατάστασης πρέπει να έχει ακριβώς τρία ψηφία.
3710. Άγνωστη, μη διαχειριζόμενη σύμβαση κλήσεων για υπογραφή συνάρτησης.
3711. Ο δείκτης βρισκόταν εκτός περιοχής. Πρέπει να είναι μη αρνητικός και να έχει μέγεθος μικρότερο από το μήκος συμβολοσειράς.
3712. Ο κατάλογος 'X' δεν υπάρχει.
3713. Αύξηση έντασης μικροφώνου
3714. Το HKEY του μητρώου ήταν εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής.
3715. Δικαίωμα περιβάλλοντος εργασίας:
3716. Το μέγιστο μέγεθος του συνόλου των εργασιών δεν είναι έγκυρο. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ελάχιστου μεγέθους του συνόλου εργασιών.
3717. Το όνομα περιοχής 'X' δεν υποστηρίζεται.
3718. Το όρισμα X δεν είναι δυνατό να έχει τιμή null ή να είναι μηδενικού μήκους.
3719. Η μέθοδος 'Όνομα μεθόδου' έχει γενικό τύπο δήλωσης 'Όνομα τύπου'. Απαιτείται ρητή παροχή του τύπου δήλωσης στο GetTokenFor.
3720. Η επιλογή /asmpath υποστηρίζεται μόνο όταν δημιουργείται ένα αρχείο reg χρησιμοποιώντας την επιλογή /regfile
3721. Ο καθορισμένος αποδέκτης πληκτρολογίου ανήκει ήδη σε μια τοποθεσία.
3722. Το γονικό στοιχείο δεν έχει προεπιλεγμένη κατασκευή. Η προεπιλεγμένη κατασκευή πρέπει να ορίζεται ρητά.
3723. Κουμπί 'Επόμενο'
3724. Η ανάλυση πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.0f.
3725. Η συγκρότηση δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης ASP.BrowserCapsFactory.dll εγκαταστάθηκε με επιτυχία.
3726. Το καθορισμένο εκτελέσιμο αρχείο δεν είναι έγκυρη εφαρμογή Win32.
3727. Το χαρακτηριστικό μεσολάβησης επέστρεψε ένα ασύμβατο αντικείμενο κατά την κατασκευή μιας παρουσίας τύπου Όνομα τύπου.
3728. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων της θέσης της διαδρομής ορίζονται στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων αυτού του κόμβου.
3729. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε AppDomain του οποίου η φόρτωση καταργήθηκε.
3730. Δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών λογαριασμού.
3731. Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται προς το παρόν για τομέα διαφορετικών εφαρμογών.
3732. Αυτή η ιδιότητα δεν μπορεί να οριστεί σε κενή συμβολοσειρά.
3733. Το μέλος που έχει κληθεί δεν υποστηρίζεται σε μια δυναμική συγκρότηση.
3734. t: προσωρινά. Τα δεδομένα κατάστασης περιόδου λειτουργίας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων "tempdb". Οι αποθηκευμένες διαδικασίες για τη διαχείριση της περιόδου λειτουργίας εγκαθίστανται στη βάση δεδομένων "ASPState" database. Τα δεδομένα δεν είναι μόνιμα αν κάνετε επανεκκίνηση του SQL. (Προεπιλογή)
3735. Το όνομα τύπου:"X" στην ιδιότητα:"Όνομα ιδιότητας" του τύπου:"Όνομα τύπου" δεν είναι έγκυρο όνομα τύπου που δεν εξαρτάται από τη γλώσσα.
3736. Το μέλος που έχει κληθεί δεν υποστηρίζεται σε μια δυναμική λειτουργική μονάδα.
3737. Αντικατάσταση μετα-δεδομένων καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης με τη γραμμή κατάστασης 'HTTP/1.1 200 OK' για να ικανοποιηθεί η λογική του πρωτοκόλλου χώρου αποθήκευσης HTTP.
3738. Ένας αριθμός κατηγορίας για την εφαρμογή ο οποίος αντιστοιχίζεται σε αυτή την καταχώρηση.
3739. Δημιουργία μιας συγκρότησης βιβλιοθήκης
3740. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της ιδιότητας 'Owner' σε ένα στοιχείο Window που έχει κλείσει.
3741. Η υποκείμενη σύνδεση έκλεισε: X.
3742. Το WebProxy απέτυχε στον αυτόματο εντοπισμό ενός Uri για μια δέσμη ενεργειών διακομιστή μεσολάβησης.
3743. Τα περιεχόμενα δεν είναι έγκυρα για το cookie = 'X'.
3744. Υποδεικνύει εάν το στοιχείο της διεργασίας έχει συσχετιστεί με μια πραγματική διεργασία.
3745. Δεν είναι δυνατή η ένθεση κλήσεων στο στοιχείο BeginInit ούτε η κλήση του μετά την τροποποίηση του στοιχείου JumpList.
3746. Το NeutralResourcesLanguageAttribute στη συγκρότηση "Όνομα συγκρότησης " προσδιορίζει ένα όνομα κουλτούρας που δεν είναι έγκυρο: "X".
3747. Το 'X' πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μηδέν.
3748. Οι συνθήκες εναλλαγής δεν είναι δυνατό να είναι σχόλια.
3749. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αντικειμένου μέσω αυτής της κατασκευής.
3750. Η οικογένεια γραμματοσειρών Uri θα πρέπει να έχει συνδυασμό file:// ή pack://εφαρμογή:.
3751. Ο αριθμός καταγραφής δεν είναι δυνατό να είναι μηδέν.
3752. Ο αριθμός των δευτερευουσών αρχών πρέπει να μην υπερβαίνει το X.
3753. Η αίτηση τύπου εγγραφής 'X' δεν είναι έγκυρη.
3754. Το περιβάλλον χρωμάτων bitmap δεν είναι έγκυρο.
3755. Ο τύπος δεν περιέχει τη δεδομένη μέθοδο.
3756. Το όνομα αρχείου για τη λειτουργική μονάδα.
3757. Το όνομα 'X' είναι πολύ μεγάλο, επομένως δεν μπορεί να είναι όνομα Κουλτούρας ή Περιοχής και περιορίζεται σε Y χαρακτήρες.
3758. Ο δείκτης τιμής είναι εκτός των ορίων του πίνακα.
3759. Ενίσχυση μπάσων
3760. Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ένα κόμμα ή το μήκος μεταξύ του προηγούμενου διακριτικού και του κόμματος ήταν μηδέν (π.χ. '0x', κλπ.).
3761. Λήψη απόκρισης 5XX σε συνδυασμό με πολιτική τύπου Cache-Only, γίνεται εξυπηρέτηση από το χώρο αποθήκευσης.
3762. Επόμενη σελίδα
3763. Το χρονικό όριο μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε 'System.Threading.Timeout.Infinite' ή σε τιμή >= 0.
3764. Η συνάρτηση καταχώρησης COM πρέπει να έχει παράμετρο System.Type και τύπο επιστροφής void.
3765. Άγνωστο σφάλμα 'X'.
3766. Το άθροισμα AccelerationRatio και DecelerationRatio πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με ένα.
3767. Ενεργοποιεί τη λειτουργική μονάδα της διαχείρισης ρόλου.
3768. Το καθορισμένο bitmap δεν έχει τις σωστές διαστάσεις.
3769. Μία από τις ροές έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και δεν είναι δυνατή η επαναφορά της στην αρχική.
3770. Προσθήκη υποστήριξης για μια δυνατότητα. Μπορείτε να καθορίσετε μαζί πολλαπλές τιμές. Για παράδειγμα:
3771. Η χωρητικότητα UnmanagedMemoryStream αναδιπλώνεται γύρω από το άνω άκρο του χώρου διευθύνσεων.
3772. Το URI δεν είναι έγκυρο: Η κατασκευή όνομαχρήστη:κωδικόςπρόσβασης είναι εσφαλμένη.
3773. Επέκταση επιλογής επάνω
3774. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του κλειδιού μητρώου X στον υπολογιστή Y. Ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση.
3775. Γίνεται εκ νέου υποβολή αυτής της αίτησης επειδή ο χώρος αποθήκευσης δεν μπορεί να επικυρώσει την απόκριση.
3776. Η επιλογή που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη
3777. Η ροή πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγγραφής/ανάγνωσης.
3778. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός WaitHandle με ενιαίο όνομα για το σύνολο του συστήματος 'X'. Ένα WaitHandle διαφορετικού τύπου ενδέχεται να έχει το ίδιο όνομα.
3779. Το WebProxy παρουσίασε εξαίρεση κατά την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών ScriptReturn: X.
3780. Καθορίζει αν τα προσαρμοσμένα σφάλματα θα είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα ή αν θα εμφανίζονται μόνο σε απομακρυσμένους υπολογιστές-πελάτες.
3781. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει ερώτημα πληροφοριών κειμένου εξαιτίας σφάλματος: 'X'.
3782. Μείωση έντασης μικροφώνου
3783. Αναμενόταν 0x (δεκαεξαδικό) στο 'X'.
3784. Το αντικείμενο IAsyncResult που έχει δοθεί δεν συμφωνεί με τον πληρεξούσιο.
3785. Η συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης ' έχει αποθηκευτεί.
3786. Η κατηγορία X δεν παρέχει πληροφορίες παρουσιών, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δεδομένων με ακρίβεια.
3787. Παρουσιάζεται μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την κλήση μιας λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος. Ο κωδικός σφάλματος που επιστρέφεται είναι 0x{0:x}.
3788. Η τιμή για τους μήνες πρέπει να είναι μεταξύ +/-120000.
3789. Επιτρέπεται έλεγχος &αποδείξεων
3790. Το όρισμα κειμένου δεν μπορεί να είναι συμβολοσειρά null ή κενή συμβολοσειρά.
3791. Το απομακρυσμένο πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο σύμφωνα με τη διεργασία επικύρωσης.
3792. Δεν θα πρέπει να εκτελεστεί ανάγνωση αυτού του αρχείου .resources με αυτό το πρόγραμμα ανάγνωσης. Ο τύπος του προγράμματος ανάγνωσης πόρου είναι "X".
3793. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του cvtres.exe
3794. Το πεδίο που διαβιβάστηκε δεν είναι μέλος που έχει δρομολογηθεί με τύπο 'Όνομα τύπου'.
3795. Η συμβολοσειρά δεν μπορεί να έχει μηδενικό μήκος.
3796. Η μέθοδος πρωτοκόλλου χώρου αποθήκευσης Όνομα μεθόδου επέστρεψε μη αναμενόμενη κατάσταση: X.
3797. Δεν επεκτείνει την εξαίρεση.
3798. Δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση από το χώρο αποθήκευσης, Περιοχή:X.
3799. &Μεταβιβαζόμενα προσαρμοσμένα σφάλματα:
3800. Η παράμετρος της εντολής δεν έχει υλοποιηθεί.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions