English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1501. Για όλο τον κώδικα Internet ισχύει το δικαίωμα σύνδεσης στην τοποθεσία προέλευσής του.
1502. Το FileObject είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Δοκιμάστε να το ανοίξετε.
1503. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση διόρθωσης.
1504. Ο πίνακας προορισμού δεν ήταν αρκετά μεγάλος. Ελέγξτε το destIndex και το μήκος, καθώς και τα κατώτερα όρια του πίνακα.
1505. Το StrokeCollection αντικατάστασης δεν είναι δυνατόν να είναι κενό.
1506. δημιουργηθεί ξανά ο κώδικας.
1507. Η τιμή Content-Length πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός.
1508. Εσφαλμένα χαρακτηριστικά τύπου. Καθορίστηκε χαρακτηριστικό διάταξης που δεν είναι έγκυρο.
1509. Δεν είναι δυνατή η λήψη του στοιχείου ITextDocument από το στοιχείο ελέγχου RichEdit.
1510. Το πακέτο ασφαλείας που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται.
1511. Η διάρκεια δεν μπορεί να επιστραφεί για το TimeSpan.MinValue επειδή η απόλυτη τιμή του TimeSpan.MinValue υπερβαίνει την τιμή του TimeSpan.MaxValue.
1512. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση τύπου για την κλάση Class Name.
1513. Η καθορισμένη StrokeCollection είναι μόνο για ανάγνωση.
1514. Μενού περιβάλλοντος
1515. Προέκυψε σφάλμα κατά την αποκωδικοποίηση της συμπλήρωσης PKCS1.
1516. Εντοπίστηκε πιθανή συνθήκη ανταγωνισμού εισόδου/εξόδου κατά την αντιγραφή μνήμης. Το πακέτο εισόδου/εξόδου δεν διαθέτει ασφάλεια νήματος από προεπιλογή. Σε εφαρμογές πολλαπλών νημάτων, η πρόσβαση σε μια ροή πρέπει να γίνεται με ασφάλεια νήματος, όπως, για παράδειγμα, με τη χρήση ενός προγράμματος εξομοίωσης ασφάλειας νήματος, το οποίο επιστρέφεται από τις συγχρονισμένες μεθόδους του TextReader ή του TextWriter. Αυτό ισχύει επίσης για κλάσεις όπως οι StreamWriter και StreamReader.
1517. Οι πίνακες του System.Void δεν υποστηρίζονται.
1518. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας κατά την αποστολή ενός μηνύματος.
1519. Ο δείκτης χειρισμού τύπου 'X' και ο δείκτης χειρισμού πεδίου με τύπο δήλωσης 'Όνομα τύπου' είναι ασύμβατοι. Αφαιρέστε το RuntimeFieldHandle και το RuntimeTypeHandle δήλωσης από το ίδιο FieldInfo.
1520. Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός μετρητή επιδόσεων με καθορισμένο όνομα κατηγορίας 'X', όνομα μετρητή 'Y'.
1521. Τάξη &υπηρεσίας παροχής ρόλου:
1522. Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το τρέχον μέγεθος για αυτόν το χώρο αποθήκευσης.
1523. Ο χρόνος λήξης της εγγραφής σε millisecond.
1524. Παρουσιάστηκε εξαίρεση κατά τη λειτουργία και το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο. Ελέγξτε το InnerException για τις λεπτομέρειες της εξαίρεσης.
1525. Ρύθμιση του επιπέδου ασφαλείας για κάθε ζώνη
1526. Ο εσωτερικός πίνακας δεν είναι δυνατό να επεκταθεί σε στοιχεία μεγαλύτερα από Int32.MaxValue.
1527. Το Viewport2DVisual3D υποστηρίζει μόνο ένα αλληλεπιδραστικό υλικό.
1528. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν υποστηρίζεται από το τρέχον αντικείμενο.
1529. Το αντικείμενο που διαβιβάστηκε στο 'X' δεν είναι έγκυρος τύπος.
1530. Ένας παραγόμενος τύπος 'Όνομα τύπου' είναι υπεύθυνος για την ανάλυση αυτής της παρουσίας Uri. Η βασική υλοποίηση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
1531. Η ζητούμενη λειτουργία δεν είναι έγκυρη στο περιβάλλον ReflectionOnly.
1532. Απορρίπτει όλους τους πόρους συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος εκτέλεσης
1533. Ασαφής ανακατεύθυνση
1534. Ο τύπος της καθορισμένης σταθεράς δεν υποστηρίζεται.
1535. Η επιλογή impersonate ήταν επιλεγμένη αλλά δεν είχε οριστεί ταυτότητα. Πρέπει να ορίσετε ταυτότητα και κωδικό πρόσβασης της μίμηση. Οι αλλαγές στη μίμηση δεν θα εφαρμοστούν.
1536. Έγκυρο σύμφωνα με τον κώδικα κατάστασης: X.
1537. Η μέθοδος πρέπει να κληθεί σε έναν τύπο για τον οποίο το Type.IsGenericParameter έχει τιμή false.
1538. Το δικαίωμα του παράθυρου διαλόγου αρχείων είναι απεριόριστο.
1539. Άγνωστη τιμή για το ResourceScope: X Ενδέχεται να οριστεί υπερβολικός αριθμός bit τύπου πόρου.
1540. Κατάργηση ενός επιλεγμένου κανόνα ελέγχου ταυτότητας.
1541. Ο υπολογιστής-πελάτης δεν έχει δικαιώματα για Αποστολή ως ο συγκεκριμένος αποστολέας.
1542. Δεν επιτρέπεται η σταθερά σκίασης τύπου 'Όνομα τύπου'.
1543. Η καθορισμένη τιμή δεν είναι έγκυρη ημέρα της εβδομάδας.
1544. Η υπάρχουσα καταχώρηση χώρου αποθήκευσης θα έπρεπε να καταργηθεί αλλά δεν είναι δυνατή η κατάργησή της εξαιτίας μη αναμενόμενης κατάστασης απόκρισης = (X) Y.
1545. Η λειτουργική μονάδα 'X' έχει αποθηκευτεί.
1546. Η σειριοποίηση των δεδομένων DateTime δεν είναι έγκυρη. Δεν είναι δυνατή η εύρεση 'ticks' ή 'dateData'.
1547. Η StylusPointDescription δεν είναι δυνατόν να περιέχει διπλές StylusPointPropertyInfos.
1548. Το στοιχείο που δόθηκε υπάρχει ήδη.
1549. Ο τύπος πίνακα προέλευσης δεν είναι δυνατό να αντιστοιχιστεί σε τύπο πίνακα προορισμού.
1550. Έγινε προσπάθεια ανάγνωσης πέρα από το τέλος της ροής.
1551. Η μη διαχειριζόμενη θέση ροής μνήμης υπερέβαινε τις δυνατότητες της ροής.
1552. Μετά την αποσύνδεση της υποδοχής μπορείτε να επανασυνδεθείτε μόνο ασύγχρονα και μόνο σε διαφορετικό EndPoint. Πρέπει να καλέσετε το BeginConnect σε ένα νήμα που δεν θα τερματιστεί πριν την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
1553. Η τιμή που διαβιβάζεται πρέπει να είναι βάση απαρίθμησης ή τύπος βάσης για απαρίθμηση, όπως Int32.
1554. Το FontFamily δεν είναι δυνατόν να κρατήσει περισσότερα FamilyMaps.
1555. Η παράμετρος πρέπει να είναι τύπου απαρίθμησης.
1556. Αποτυχία του WaitForInputIdle. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η διεργασία δεν διαθέτει περιβάλλον εργασίας με γραφικά.
1557. Αυτή η συγκρότηση δεν επιτρέπει μερικώς αξιόπιστους καλούντες.
1558. Οι αναφορές συγκρότησης δεν μπορούν να αρχίζουν από '-' ή να περιέχουν '/' ή '\'.
1559. Η καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης έχει κεφαλίδα Authorization και ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι ενημερωμένος.
1560. Η ποσότητα εικονικής μνήμης που έχει εκχωρηθεί από τη διαδικασία αυτή τη στιγμή.
1561. X, Κλειδί = Y, Ολοκληρωμένη καταχώρηση ως μερική, πλήθος byte εκτός του χώρου αποθήκευσης = Z.
1562. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός και του GetField και του SetProperty.
1563. Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
1564. Το αντικείμενο που επιδέχεται τιμή null πρέπει να έχει τιμή.
1565. Κουμπί 'Ημέρα'
1566. Προσδιορίζει εάν θα χρησιμοποιείται το κέλυφος του λειτουργικού συστήματος για να γίνει εκκίνηση της διαδικασίας.
1567. Η ουρά είναι κενή.
1568. Η σύνδεση έκλεισε. Η μεταφορά ακυρώθηκε
1569. Η κεφαλίδα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ακατάλληλη.
1570. Δικαίωμα εισόδου/εξόδου αρχείου:
1571. Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία της περιγραφής ασφαλείας.
1572. Το καθορισμένο όνομα θύρας είναι υπερβολικά μεγάλο. το όνομα θύρας πρέπει να είναι μικρότερο από 260 χαρακτήρες.
1573. Δεν έχει οριστεί αναφορά συμβολοσειράς σε μια παρουσία συμβολοσειράς.
1574. Η λήψη αρχείου πολυμέσων απέτυχε.
1575. Η χωρητικότητα πρέπει να είναι θετικός αριθμός.
1576. Η υποστήριξη κρυπτογράφησης αρχείου λειτουργεί μόνο σε διαμερίσματα NTFS.
1577. Βρέθηκαν μη έγκυρα δεδομένα κατά την κωδικοποίηση.
1578. Έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές στο επίπεδο πολιτικής που θέλετε να διανείμετε. Ο Οδηγός σύνθεσης διανεμητέου πακέτου πρέπει να αποθηκεύσει την πολιτική ασφάλειας για να είναι δυνατή η δημιουργία πακέτου του Windows Installer.
1579. Με το RegistryKey.SetValue δεν επιτρέπεται String[] που περιέχει αναφορά σε τιμή null σε συμβολοσειρά.
1580. το αναγνωριστικό για την περίοδο λειτουργίας της διαδικασίας.
1581. Το RepeatBehavior 'X' δεν αντιπροσωπεύει μια διάρκεια επανάληψης και δεν έχει τιμή RepeatDuration.
1582. Η συμβολοσειρά εισόδου δεν είχε τη σωστή μορφή.
1583. Δεν είναι δυνατή η κλήση αυτού του API κατά την επιστροφή κλήσης OnRender. Κατά την OnRender, είναι δυνατόν να εκτελεστούν μόνο λειτουργίες σχεδίασης που σχεδιάζουν το περιεχόμενο στο στοιχείο Visual.
1584. Η τιμή ιδιότητας πρέπει να είναι μεταξύ 0.0 και 1.0.
1585. Όλα τα αντικείμενα στη λίστα εισαγωγής πρέπει να έχουν γονικό τύπο 'CodeGroup'.
1586. Δημιουργεί λίστα των ενεργοποιημένων υπηρεσιών παροχής διαχείρισης ρόλων.
1587. Ο πίνακας προορισμού δεν ήταν αρκετά μεγάλος. Ελέγξτε το srcIndex και το μήκος, καθώς και τα κατώτερα όρια του πίνακα.
1588. Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τομέας του καλούντος.
1589. Ο πίνακας προορισμού είναι πολύ μικρός για όλες τις κεφαλίδες.
1590. Εξυπηρέτηση της περιοχής αίτησης από το χώρο αποθήκευσης, Περιοχή:X.
1591. Για την ανάλυση στη συμβολοσειρά πρέπει να ορίζονται έγκυρες πληροφορίες.
1592. Ο αριθμός των παραμέτρων δεν συμφωνεί με τον αριθμό τιμών του ορίσματος που διαβιβάστηκε.
1593. Το μήκος UnmanagedMemoryStream πρέπει να είναι μη αρνητικό και μικρότερο από 2^63 - 1 - baseAddress.
1594. Η τιμή PropertyCondition για την ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' πρέπει να είναι 'X'.
1595. Η τιμή της συμβολοσειράς ημερομηνίας στην κεφαλίδα δεν είναι έγκυρη.
1596. Δεν καταργήθηκε η καταχώρηση κανενός τύπου
1597. Ένθετος τελεστής ποσοτικοποίησης X.
1598. Το 'X' δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το Y.
1599. Το κλειδί αρχείου 'File Name' δεν βρέθηκε.
1600. Η μνήμη δεν επαρκεί για να καλύψει τις αναμενόμενες απαιτήσεις μιας λειτουργίας. Αυτό το σύστημα πιθανότατα να μην ικανοποιήσει ποτέ αυτή την απαίτηση με τα τρέχοντα μεγέθη τμημάτων σωρού GC. Εάν πρόκειται για σύστημα 32 bit, προτείνεται η εκκίνηση σε κατάσταση 3 GB είτε η χρήση αρχείου παραμέτρων για τη μείωση των μεγεθών τμημάτων για τον σωρό GC μεγάλων αντικειμένων και τον σωρό κανονικών αντικειμένων του CLR.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions