English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3301. Ο δείκτης βρισκόταν εκτός περιοχής. Η τιμή του δεν πρέπει να είναι αρνητική και πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με το μέγεθος της συλλογής.
3302. Δεν βρέθηκε η μέθοδος Get ιδιότητας.
3303. Αυτή η παραγωγή υποστηρίζει μόνο URI με το συνδυασμό 'X'.
3304. Οι παράμετροι αυτής της αίτησης FTP προβλέπουν τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης μέσω πρωτοκόλλου HTTP. Δεν υποστηρίζεται η εκ νέου επικύρωση του χώρου αποθήκευσης και οι αποθηκευμένες αποκρίσεις.
3305. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της συγκρότησης για έναν χώρο αποθήκευσης εφαρμογής.
3306. Η ασύγχρονη ενεργοποίηση δεν υποστηρίζεται.
3307. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του μεγέθους πλαισίου ή έγινε λήψη κατεστραμμένου πλαισίου.
3308. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα UInt64.
3309. Η 'X' δεν είναι έγκυρη διαδρομή.
3310. Η εισαγωγή βιβλιοθήκης τύπων αντιμετώπισε ένα σφάλμα κατά την επαλήθευση τύπου. Προσπαθήστε να εκτελέσετε εισαγωγή χωρίς μέλη κλάσης.
3311. &Τοπικά προσαρμοσμένα σφάλματα:
3312. Η υποκείμενη λίστα έχει αλλάξει και η απαρίθμηση δεν είναι ενημερωμένη.
3313. Η τιμή στην κεφαλίδα ημερομηνίας απόκρισης είναι παλαιότερη από αυτή της καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης.
3314. Η παρουσία της μονάδας ανάλυσης URI που έχει δοθεί στην παράμετρο 'uriParser' είναι ήδη εγγεγραμμένη με το όνομα σχήματος 'X'.
3315. Το Pixel Shader Model 3.0 απαιτεί οι σταθερές κινητής υποδιαστολής να βρίσκονται σε καταχωρήσεις [0-223].
3316. Ακατάλληλος χαρακτήρας διαφυγής \p{X}.
3317. Εισαγωγή πιστοποιητικού εκδότη
3318. Ανακατεύθυνση - Πολλαπλές επιλογές
3319. Το καθορισμένο RegistryValueKind δεν είναι έγκυρη τιμή.
3320. Πρέπει να καθορίσετε μια μη κενή συμβολοσειρά για το όνομα γλώσσας στην ενότητα παραμέτρων CodeDom.
3321. Το όνομα μετρητή δεν είναι έγκυρο. Το μήκος του πρέπει να είναι μεταξύ 'X' και 'Y'. Δεν επιτρέπεται η χρήση διπλών εισαγωγικών, χαρακτήρων ελέγχου και αρχικών ή τελικών κενών.
3322. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση καθυστερημένων δεσμευμένων λειτουργιών σε πεδία με τύπους, για τους οποίους το Type.ContainsGenericParameters είναι true.
3323. Μη έγκυρο URI: Η διαδρομή Dos πρέπει να αρχίζει από τον κατάλογο ρίζας, για παράδειγμα, 'c:\'.
3324. Το μήκος των δεδομένων προς αποκρυπτογράφηση δεν είναι έγκυρο.
3325. Οι StylusPointDescriptions δεν είναι συμβατές. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο StylusPointDescription.GetCommonDescription για να αναζητήσετε μια κοινή StylusPointDescription και στη συνέχεια καλέστε StylusPointCollection.Reformat για επιστροφή μιας συμβατής StylusPointCollection.
3326. Αυτό το περιβάλλον ελέγχου ταυτότητας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση δεδομένων.
3327. Η παρουσία X δεν υπάρχει στην κατηγορία Y.
3328. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου TypedReference, ArgIterator ή RuntimeArgumentHandle εντός πλαισίου.
3329. Διαγράφει την επιλεγμένη συμβολοσειρά σύνδεσης.
3330. Ένα από τα σειριοποιημένα κλειδιά είναι null.
3331. Το αρχείο καταγραφής X έχει ήδη καταχωρηθεί ως προέλευση στον υπολογιστή 'Y'.
3332. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός του X ως γονικού του Y επειδή το X είναι ήδη θυγατρικό του Y. Οι κουλτούρες δεν μπορούν να είναι πρόγονοι του εαυτού τους.
3333. Η σύνταξη Xml δεν είναι έγκυρη - X.
3334. Η καθορισμένη επιστροφή κλήσης για εισαγωγή βιβλιοθήκης τύπων δεν είναι έγκυρη επειδή δεν υποστηρίζει τη διασύνδεση ITypeLibImporterNotifySink.
3335. Επιβεβαίωση του νέου κωδικού πρόσβασης.
3336. Η αίτηση δεν ήταν GET, HEAD ή POST.
3337. Η εισαγωγή απέτυχε. Η συγκρότηση δεν φαίνεται να διαθέτει πιστοποιητικό εκδότη.
3338. Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή
3339. Το NotifyWhenProcessed είναι δυνατόν να κληθεί μόνο κατά το OnStylusDown, OnStylusMove, ή OnStylusUp.
3340. Αναγνωρίζονται μόνο FieldInfo, PropertyInfo και SerializationMemberInfo.
3341. Ο τύπος αντικειμένου του διακομιστή δεν είναι δυνατό να μετατραπεί στον απαιτούμενο τύπο 'Όνομα τύπου'.
3342. Η ιδιότητα είναι κατεστραμμένη.
3343. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή X από Y.
3344. Τουλάχιστον ένα στοιχείο στον καθορισμένο πίνακα ήταν null.
3345. Εσφαλμένα χαρακτηριστικά τύπου. Έχουν οριστεί δεσμευμένα bit στον τύπο.
3346. Η ετικέτα δεν είναι έγκυρη.
3347. Οι αποδείξεις της εφαρμογής δεν περιέχουν περιβάλλον ενεργοποίησης τήξης.
3348. Η μονάδα ποινής κειμένου έχει διατεθεί νωρίτερα.
3349. Το στοιχείο που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη. Για να αλλάξετε την τιμή, επιλέξτε το υπάρχον στοιχείο και χρησιμοποιήστε το κουμπί "Επεξεργασία". X
3350. Δεν είναι δυνατή η μίμηση του χρήστη.
3351. Δεν είναι δυνατή η επίλυση του τρέχοντος σχήματος εσωτερικής αίτησης URI. Παρακάμψτε την cache μόνο για τύπους σχήματος που είναι δυνατόν να επιλυθούν όπως http, ftp, ή αρχείο.
3352. Οι τύποι δεν είναι διαθέσιμοι για το ISerializable αντικείμενο 'Όνομα αντικειμένου'.
3353. Δεν είναι δυνατή η εύρεση μη ουδέτερης κουλτούρας που σχετίζεται με το 'X'.
3354. Η παράμετρος πρέπει να είναι στατική.
3355. Ποια εργασία βάσης δεδομένων θέλετε να εκτελέσετε;
3356. MSBUILD : σφάλμα MSB1024: Για να επικυρώσετε το έργο, επιτρέπεται ο καθορισμός ενός μόνο σχήματος.
3357. MSBUILD: Σφάλμα της λειτουργίας καταγραφής X: Y
3358. X: εξαίρεση (αγνοήθηκε) στο Y = Z.
3359. Δεν υπάρχει τρέχον αντικείμενο για επιστροφή.
3360. Αυτή η έκδοση πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται.
3361. Λίστα χρηστών οριοθετημένη με κόμματα.
3362. Ο τύπος δεν δέχεται μεταβίβαση από το CodeGroup
3363. Η ζητούμενη λειτουργία δεν είναι έγκυρη όταν καλείται σε ModuleHandle με τιμή null.
3364. (κενή συμβολοσειρά)
3365. Η ίδια δυνατότητα έχει καθοριστεί περισσότερες από μία φορές.
3366. Το αντικείμενο δεν είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε πίνακα αυτού του τύπου.
3367. Το NeutralResourcesLanguageAttribute προσδιορίζει μια μη έγκυρη ή μη αναγνωρίσιμη θεμελιώδη θέση επιστροφής πόρων: "X".
3368. Ο κωδικοποιητής δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει τον τύπο ροής που δόθηκε.
3369. Μόνο οι οκτώ πρώτοι χαρακτήρες είναι σημαντικοί για ένα προσαρμοσμένο όνομα αρχείου καταγραφής και υπάρχει ήδη ένα άλλο αρχείο καταγραφής στο σύστημα που χρησιμοποιεί τους ίδιους οκτώ πρώτους χαρακτήρες με το όνομα που έχετε δώσει. Δεδομένο όνομα: 'X', όνομα υπάρχοντος αρχείου καταγραφής: 'Y'.
3370. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να κλωνοποιήσει την εγγραφή διακοπής εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
3371. Τα δεδομένα προς κρυπτογράφηση υπερβαίνουν τη μέγιστη τιμή για τον συγκεκριμένο τελεστή υπολοίπου διαίρεσης των X byte.
3372. Οι σημαίες ορατότητας πρέπει να ορίζονται μόνο κατά τη δημιουργία EnumBuilder.
3373. Το InvokeMember είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο για αντικείμενα COM.
3374. Η(Οι) κίνηση(εις) που εφαρμόστηκε(αν) στην ιδιότητα 'X' υπολογίζει μια τρέχουσα τιμή του 'Y', που δεν είναι έγκυρη τιμή για την ιδιότητα.
3375. Η τιμή μεγέθους του cookie είναι 'X'. Η τιμή υπερβαίνει το ρυθμισμένο μέγιστο μέγεθος, που είναι 'Y'.
3376. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιών συνοπτικών κλάσεων.
3377. Η ακόλουθη εντολή *δεν* εξαρτάται από τη μετα-βάση των υπηρεσιών IIS, επειδή καθορίζει ρητά το φυσικό κατάλογο προέλευσης της εφαρμογής:
3378. Το όνομα λογαριασμού είναι πολύ μεγάλο.
3379. Αυτό το AnimationEffect δεν είναι προσαρτημένο σε ένα στοιχείο Visual.
3380. Βρέθηκε μη έγκυρος χαρακτήρας στην κεφαλίδα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3381. Κατώτατο επίπεδο αξιοπιστίας
3382. Ρυθμίσεις προσαρμοσμένου σφάλματος
3383. Το 100-Continue δεν μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα.
3384. Η προσθήκη ACE με σημαίες αντικειμένου και GUID αντικειμένου είναι έγκυρη μόνο για αντικείμενο καταλόγου ACL.
3385. Ο συνδυασμός αναζήτησης δεν είναι δυνατό να περιέχει ".." για μετακίνηση στους καταλόγους προς τα επάνω. Οι χαρακτήρες ".." μπορούν να περιέχονται μόνο εσωτερικά σε ονόματα αρχείων/καταλόγων, όπως στο "a..b".
3386. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πόρου της διακήρυξης.
3387. Οι εφαρμογές επικοινωνούν με απομακρυσμένες εφαρμογές μέσα από κανάλια επικοινωνίας. Κάθε κανάλι ενδέχεται να έχει ιδιότητες που μπορούν να ρυθμιστούν.
3388. Η μέθοδος μπορεί να κληθεί μόνο σε τύπο για τον οποίο το Type.IsGenericParameter είναι true.
3389. Ο αριθμός έκδοσης δεν είναι έγκυρος
3390. Δημιουργία λίστας όλων πινάκων που έχουν ενεργοποιηθεί για εξάρτηση μνήμης cache SQL.
3391. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' δεν μπορεί να είναι κενή ή null.
3392. Η τιμή παραμέτρου 'X' δεν είναι έγκυρη ITextRangeProvider.
3393. Η τιμή απαρίθμησης ήταν εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής.
3394. Προέκυψε σφάλμα κατά την αποκωδικοποίηση της συμπλήρωσης OAEP.
3395. Σφάλμα σύνταξης στις παραμέτρους ή τα ορίσματα.
3396. Η ώρα κατά την οποία τερματίστηκε η συσχετισμένη διεργασία.
3397. Πρέπει να είναι τύπος πίνακα.
3398. Η χωρητικότητα υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή που μπορεί να έχει.
3399. Μη αναγνωρίσιμη κατασκευή ομαδοποίησης.
3400. Η αίτηση για το δικαίωμα τύπου 'Όνομα τύπου' απέτυχε.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions