English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1301. Η διεύθυνση της μνήμης στην οποία φορτώθηκε η λειτουργική μονάδα.
1302. Το αντικείμενο διακομιστή για το URI 'X' δεν έχει καταχωρηθεί στην υποδομή απομακρυσμένης πρόσβασης (ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί).
1303. Κεφαλίδα στήλης: Δείκτης εμφάνισης: X
1304. Η λειτουργία ανάγνωσης απέτυχε, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
1305. Η λειτουργία ChangeType δεν υποστηρίζεται.
1306. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του τύπου δικαιώματος προορισμού.
1307. Μερικό περιεχόμενο
1308. Το όρισμα 'X' δεν είναι δυνατό να οριστεί πολλές φορές.
1309. Δεν είναι δυνατό να διαγραφούν ενότητες παραμέτρων από το διακομιστή μέσα από ομάδες ενοτήτων. Το πρέπει να είναι θυγατρικό του .
1310. Δεν είναι δυνατή η ανάλυση πολλαπλών μελών με το ίδιο όνομα.
1311. Μη αναγνωρίσιμο στοιχείο.
1312. Η τιμή είναι μόνο για ανάγνωση.
1313. Αυξάνεται κάθε φορά που οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργεί μια καταχώρηση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
1314. Η καθορισμένη τιμή δεν βρέθηκε.
1315. Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του καθορισμένου αρχείου.
1316. Δεν έχει γίνει ανακατεύθυνση του StandardOut ή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία.
1317. Εσφαλμένη τρέχουσα τοπική μεταβλητή για τον ορισμό πληροφοριών συμβόλου.
1318. Το περιβάλλον χρωμάτων είναι μηδενικό.
1319. Ορισμός του τύπου κανόνα σε "Άρνηση".
1320. Αυτές οι ρυθμισμένες συγκροτήσεις επηρεάζουν όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται σε αυτή την έκδοση του .NET Framework.
1321. Λανθασμένα στοιχεία MethodAttributes ή CallingConventions για το DynamicMethod. Υποστηρίζονται μόνο οι τύποι "δημόσιο", "στατικό", "τυπικό"
1322. Ο χώρος αποθήκευσης δεν ενημερώνεται σύμφωνα με την πολιτική = X.
1323. Η ροή μνήμης δεν έχει δυνατότητα επέκτασης.
1324. Τι θα θέλατε να αξιολογήσετε;
1325. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση με όνομα null.
1326. Απαιτείται αριθμός θύρας
1327. Επιλέξτε μια επιλογή εγκατάστασης
1328. Αποθήκευση ως
1329. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός προγράμματος. Η απομίμηση απέτυχε.
1330. Δεν υπάρχει κώδικας byte σκίασης. Πρέπει να οριστεί το UriSource ή να κληθεί το SetStreamSource.
1331. Το μέλος 'Μέλος' στην κλάση 'Class Name' δεν υπάρχει στη σειριοποιημένη ροή και δεν έχει σήμανση X.
1332. Σφάλμα κατά τη δημιουργία της πολιτικής αποθήκευσης αίτησης Web που καθορίζεται στην ενότητα παραμέτρων'system.net/requestCaching'.
1333. Φίλτρο για μοτίβο αρχείων.
1334. Αντικαθιστά τον κατάλογο προορισμού αν υπάρχει ήδη. Τα υπάρχοντα περιεχόμενα χάνονται.
1335. Αυτό το CodeDomProvider δεν υποστηρίζει αυτή τη μέθοδο.
1336. Παρουσιάστηκε αποτυχία διοχέτευσης
1337. Το μήκος των δεδομένων προς κρυπτογράφηση δεν είναι έγκυρο.
1338. Το 'X' και το 'Y' δεν είναι δυνατόν να έχουν και τα δύο τιμή null.
1339. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο UInt16.
1340. Επιτράπηκε η πρόσβαση σε έναν πόρο πολυμέσων που δεν έχει προετοιμαστεί.
1341. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε αυτήν τη στοίβα.
1342. Αυτό το μήνυμα θα αντικατασταθεί από ένα σφάλμα από το customdata.resx.
1343. Δημιουργία ενότητας κώδικα
1344. Ο ακέραιος ή το διακριτικό είχε πολύ μεγάλο μέγεθος για κωδικοποίηση.
1345. Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από το τρέχον μέγιστο μέγεθος παραθύρου X της κονσόλας σε αυτή τη διάσταση. Σημειώστε ότι αυτή η τιμή εξαρτάται από την ανάλυση οθόνης και τη γραμματοσειρά της κονσόλας.
1346. Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για να ρυθμίσετε το στοιχείο παραμέτρων 'X'.
1347. Το 'X' πρέπει να είναι σχετικό URI για την τοποθεσία προέλευσης.
1348. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου στην θέση X. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα έγκυρο αρχείο wave στην καθορισμένη θέση.
1349. Η τιμή του ορίσματος πρέπει να βρίσκεται μεταξύ X και Y.
1350. Η αποκωδικοποιημένη συμβολοσειρά δεν είναι έγκυρο όνομα IDN.
1351. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός μετατροπέα τύπου για τη μετατροπή του αντικειμένου αν έχει τύπο 'Όνομα τύπου' προς τη συμβολοσειρά.
1352. Το αντικείμενο δεν καθορίζει τύπο.
1353. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας της εφαρμογής.
1354. Το σύνολο δικαιωμάτων "X" δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο
1355. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εφαρμογή των χαρακτηριστικών SecurityTransparent και SecurityCritical στην εμβέλεια της συγκρότησης.
1356. Το κλειδί X δεν βρέθηκε στη συλλογή.
1357. Η τιμή της ιδιότητας 'X' της κλάσης 'Y' δεν είναι δυνατό να είναι null.
1358. Η διαφυγή του χαρακτήρα \p{X} δεν είναι πλήρης.
1359. Το σύνολο δικαιωμάτων 'X' βρισκόταν σε χρήση και δεν ήταν δυνατό να διαγραφεί.
1360. Ο δείκτης χειρισμού δεν υποστηρίζει ασύγχρονες λειτουργίες. Οι παράμετροι στην κατασκευή FileStream ενδέχεται να πρέπει να αλλαχθούν για να υποδειχθεί ότι ο δείκτης χειρισμού άνοιξε σύγχρονα (δηλαδή, ότι δεν άνοιξε για επικαλυπτόμενη είσοδο/έξοδο).
1361. Η παράμετρος 'X' δεν μπορεί να έχει τιμή null.
1362. Παρουσιάστηκε εξαίρεση κατά τη διάρκεια μιας αίτησης Ping.
1363. Αλλαγή των συνθηκών συμμετοχής της ενότητας κώδικα στο επίπεδο X σε τύπο "Όνομα τύπου".
1364. Ένα ονομασμένο αντικείμενο FontFamily δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί.
1365. Αυτή η πολιτική ασφάλειας ισχύει για αυτόν τον υπολογιστή.
1366. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία κατακερματισμού για τη συγκρότηση.
1367. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση ενός ή περισσότερων απαιτούμενων τύπων. Για περισσότερες πληροφορίες, απαιτείται ανάκτηση της ιδιότητας LoaderExceptions.
1368. Το καθορισμένο μέγεθος είναι μικρότερο από τις πληροφορίες που αποκωδικοποιήθηκαν στη ροή ISF.
1369. Το πλήθος lock δεν μπορεί να υπερβαίνει το UInt32.MaxValue.
1370. Αυτή η ιδιότητα δεν υποστηρίζεται για πρωτόκολλα που δεν χρησιμοποιούν URI.
1371. Το 'X' πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 'Y' και μικρότερο από το 'Z'.
1372. Αυτή η λειτουργία απαιτεί η κατάσταση διαμερίσματος του νήματος να είναι 'X'.
1373. Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε μια υποδοχή που δεν εκτελεί αποκλεισμό.
1374. Ο τύπος Όνομα τύπου και οι τύποι που προέρχονται από αυτόν (όπως το X) δεν επιτρέπεται να αποσειριοποιούνται σε αυτό το επίπεδο ασφαλείας.
1375. Είτε το obj είτε το ctx πρέπει να έχουν τιμή null.
1376. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση της ενσωματωμένης κουλτούρας X χωρίς να καθοριστεί η σημαία CultureAndRegionModifiers.Replacement.
1377. Το 'X' πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια διαδρομή απόθεσης αρχείου.
1378. Η ταυτότητα της εφαρμογής δεν αντιστοιχίζει τις ταυτότητες στις διακηρύξεις.
1379. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την κωδικοποίηση X.
1380. Δεν επιτρέπεται κενό όνομα διαδρομής.
1381. Το X είναι προσαρμοσμένη κουλτούρα αντικατάστασης. Καθορίστε τη σημαία CultureAndRegionModifiers.Replacement.
1382. Αυτή η ροή δεν υποστηρίζει λειτουργίες αναζήτησης.
1383. Ο δείκτης πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της λίστας.
1384. Η ροή BinaryFormatter δεν είναι έγκυρη.
1385. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια ανάγνωσης της ρύθμισης παραμέτρων. Το μήνυμα σφάλματος είναι: X
1386. Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία συνοπτικών μεθόδων.
1387. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ILGenerator σε μια κατασκευή που έχει δημιουργηθεί με το DefineDefaultConstructor.
1388. Η μέθοδος δεν υποστηρίζεται.
1389. Άγνωστο/μη αναμενόμενο συμβάν αλλαγής
1390. Αν έχει καθοριστεί, η προ-μεταγλωττισμένη εφαρμογή μπορεί να ενημερωθεί.
1391. MSBUILD : Σφάλμα της λειτουργίας καταγραφής MSB1029: X
1392. Η αναφορά συγκρότησης 'X' έχει επιλυθεί στη συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης ' με την ακόλουθη βάση κώδικα: Y
1393. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας παλέτας με λιγότερα από 1 χρώμα ή περισσότερα από 256 χρώματα.
1394. Δεν είναι δυνατή η αποσειριοποίηση ενός IntPtr ή UIntPtr με τιμή οκτώ byte σε υπολογιστή με μέγεθος λέξης τέσσερα byte.
1395. Το τρέχον ποσό μνήμης που έχει εκχωρηθεί από τη διαδικασία και το οποίο δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται και από άλλες διαδικασίες.
1396. Ζητήθηκε από το FileStream το άνοιγμα μιας συσκευής η οποία δεν είναι αρχείο. Εάν απαιτείται υποστήριξη για συσκευές όπως 'com1:' ή 'lpt1:', καλέστε το CreateFile και έπειτα χρησιμοποιήστε τις κατασκευές FileStream που λαμβάνουν δείκτη χειρισμού του λειτουργικού συστήματος ως IntPtr.
1397. Ο αριθμός των τοπικών δεικτών χειρισμού που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία.
1398. Πρέπει να καθοριστεί ο -m ή ο -v (αλλά όχι και οι δύο).
1399. Εμφάνιση ημερολογίου
1400. Ο τύπος καναλιού δεν αναγνωρίζεται.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions