English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

201. Η τιμή 'X' που ζητήθηκε δεν βρέθηκε.
202. Το μέλος στη θέση X είχε τιμή null.
203. Το περιβάλλον ασφαλείας έχει λήξει
204. Ο καθορισμένος BitmapEncoder δεν υποστηρίζει ColorContexts.
205. Εσφαλμένη ακολουθία εντολών
206. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή μιας τιμής ιδιότητας TimeSpan για τιμή Duration 'X'. Ελέγξτε την ιδιότητα HasTimeSpan πριν ζητήσετε την τιμή ιδιότητας TimeSpan από μια Duration.
207. Το αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση των κλήσεων χειρισμού συμβάντων που εκδίδονται όταν παρέλθει ένα διάστημα.
208. Γίνεται προσπάθεια δημιουργίας διακομιστή μεσολάβησης σε μη δεσμευμένο τύπο.
209. Εσφαλμένη τιμή επιστροφής ή όρισμα εξόδου μέσα στο μήνυμα επιστροφής.
210. CacheControl στο χώρο αποθήκευσης = no-cache, Κατάργηση ορισμένων κεφαλίδων.
211. Το hwnd δεν μπορεί να είναι IntPtr.Zero ή null.
212. Το 'X' δεν είναι έγκυρο χαρακτηριστικό παραμέτρων για τον τύπο 'Όνομα τύπου'.
213. X(Πλήθος In-Buffers=Y, Μήκος Out-Buffer=Z, κώδικας που επιστράφηκε=A).
214. Το X είναι μια προσαρμοσμένη κουλτούρα αλλά όχι κουλτούρα αντικατάστασης. Μην καθορίσετε τη σημαία CultureAndRegionModifiers.Replacement.
215. Άγνωστη τιμή TypeCode.
216. Δεν είναι δυνατή η αποστολή του CustomAttribute με όρισμα του τύπου Όνομα τύπου.
217. Κατάργηση της ενότητας κώδικα από το επίπεδο X.
218. Ο συντελεστής φόρτωσης πρέπει να έχει τιμή από 0.1 έως 1.0.
219. Μια απόκριση που προέρχεται από αίτηση HEAD έχει διαφορετική κεφαλίδα Content-Length.
220. Προβολή συγκροτήσεων πολιτικής
221. Μέθοδος αίτησης FTP=Όνομα μεθόδου.
222. Εσφαλμένη ετικέτα στο ILGenerator.
223. Δεν υπάρχουν έγκυρες λειτουργίες σε ένα κλειστό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων εκτός από το άνοιγμα και το κλείσιμο.
224. Οι μορφές URI δεν υποστηρίζονται.
225. Παρουσιάστηκε μη αναγνωρίσιμη σημαία ManipulationMode.
226. Η καθορισμένη τιμή περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες που δεν είναι ASCII.
227. Τα ονόματα παρουσιών που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή σε προσαρμοσμένους μετρητές πρέπει να αποτελούνται από 127 ή λιγότερους χαρακτήρες.
228. Το StrongName δεν μπορεί να έχει κενή συμβολοσειρά ως όνομα συγκρότησης.
229. Ο τύπος ή η μέθοδος έχει γενικές παραμέτρους Y, ωστόσο έχουν δοθεί γενικά ορίσματα X. Απαιτείται η παροχή γενικού ορίσματος για κάθε γενική παράμετρο.
230. Η συμβολοσειρά προέλευσης δεν ήταν αρκετά μεγάλη. Ελέγξτε το sourceIndex και την καταμέτρηση.
231. Δεν είναι δυνατή η εύρεση της μεθόδου Register στον τύπου 'Όνομα τύπου', στη συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης '.
232. Ο καθορισμένος αριθμός υποδοχής δεν ήταν έγκυρος.
233. Ο πίνακας δεν μπορεί να είναι κενός.
234. Λήψη πιστοποιητικού από τον αντιπρόσωπο του υπολογιστή-πελάτη.
235. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσθήκη ενός cookie στο κοντέινερ.
236. Αξιολόγηση της πολιτικής ασφάλειας για μια συγκρότηση
237. Απαιτείται όνομα υπολογιστή
238. Ενεργοποίηση της βάσης δεδομένων για εξάρτηση μνήμης cache SQL.
239. Η συμβολοσειρά απόκρισης 'X' δεν έχει έγκυρη μορφή.
240. Οι παράμετροι για την έκδοση πρέπει να είναι μεγαλύτερες από ή ίσες με το μηδέν.
241. Το όρισμα λειτουργικής μονάδας πρέπει να είναι ModuleBuilder.
242. Για να είναι δυνατός ο ορισμός του DynamicBase πρέπει πρώτα να οριστεί το ApplicationName.
243. Αυτό το στοιχείο Visual δεν είναι δυνατόν να μετασχηματίσει το σημείο που δόθηκε.
244. Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του περιβάλλοντος δεσμών ενεργειών μεσολάβησης από τη συγκρότηση Microsoft.JScript.
245. Η τιμή της έκδοσης πρέπει να είναι θετική.
246. Το όνομα κουλτούρας δεν μπορεί να είναι κενή συμβολοσειρά.
247. Δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν πληροφορίες επιπέδου
248. Αυτός ο τύπος συλλογής δεν υποστηρίζει αλλαγές στο στοιχείο SourceCollection από νήμα διαφορετικό από το νήμα του στοιχείου απόσπασης.
249. Η συμβολοσειρά καταχώρησης του αρχείου καταγραφής είναι πολύ μεγάλη. Μια συμβολοσειρά που έχει εγγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τους 32766 χαρακτήρες.
250. Βρέθηκε νήμα X, αλλά δεν βρέθηκε διαδικασία Y.
251. Ορισμός για επιλογή συγκεκριμένων ρημάτων για τον κανόνα που θα εφαρμοστεί.
252. Οι πληροφορίες πίνακα στη ροή δεν είναι έγκυρες.
253. Η τιμή DatePickerFormat δεν είναι έγκυρη.
254. Δεν είναι δυνατή η συμφωνία του τύπου αυτού του πίνακα με μια μορφή pixel.
255. Η τιμή της παραμέτρου δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη από 'X'.
256. Η παρακολούθηση 'X' δεν υπάρχει στην ενότητα sharedListeners.
257. Οι καταχωρήσεις Preload απαιτούν ένα χαρακτηριστικό τύπου ή συγκρότησης.
258. Η κατάσταση συμπίεσης που καθορίζεται στην κεφαλίδα GZip δεν βρέθηκε.
259. Η σύνθετη γραμματοσειρά περιέχει σημαντικό κενό διάστημα όπου δεν αναμένεται να υπάρχει.
260. Ο κωδικός επιστροφής που προέκυψε κατά την αναμονή εκτέλεσης ενός προγράμματος δεν είναι έγκυρος. Εντολή που εκτελείται: X.
261. Παρέχει πρόσβαση σε τοπικές και απομακρυσμένες διαδικασίες, ενεργοποιώντας την εκκίνηση και τον τερματισμό τοπικών διαδικασιών.
262. Η ετικέτα περιέχει τον χαρακτήρα 'X' που δεν επιτρέπεται με το UseStd3AsciiRules
263. Το μη στατικό πεδίο απαιτεί έναν προορισμό.
264. Η διαδρομή UNC πρέπει να έχει τη μορφή \\διακομιστής\κοινόχρηστος πόρος.
265. Το κείμενο αποτελέσματος δεν είναι δυνατόν να είναι μηδενικό.
266. Ο καθορισμένος δείκτης παραμέτρου βρίσκεται εκτός περιοχής.
267. Ο υποκείμενος τύπος του ορίσματος απαρίθμησης πρέπει να είναι Int32 ή Int16.
268. Το στοιχείο BitmapCacheBrush δεν υποστηρίζει την αδιαφάνεια.
269. Άγνωστη τιμή για το ResourceScope: X Ενδέχεται να οριστεί υπερβολικός αριθμός bit ορατότητας πόρου.
270. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κλειστή ροή.
271. Η υπηρεσία ουράς WaitCallback απέτυχε.
272. Μια σύνδεση που αναμενόταν να διατηρηθεί έχει κλείσει από το διακομιστή
273. Ακύρωση εκτύπωσης
274. Ορίστε το όνομα της υπηρεσίας.
275. Δεν επιτρέπεται η απομακρυσμένη κλήση μη δημόσιων ή στατικών μεθόδων.
276. Το μήκος του ονόματος ή της τιμής μεταβλητής περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλο.
277. Δεν έχει αντιστοιχιστεί objectID στο αντικείμενο.
278. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μιας HwndSource που έχει διατεθεί.
279. Έχει προστεθεί ήδη στοιχείο με το ίδιο κλειδί.
280. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες συγκρότησης για το μεταφερόμενο αντικείμενο, 'X'.
281. Το Array.ConstrainedCopy λειτουργεί μόνο σε τύπους πίνακα που είναι αποδεδειγμένα συμβατοί, χωρίς καμία μορφή δημιουργίας πλαισίου, κατάργησης πλαισίου, διεύρυνσης ή μετατροπής κάθε στοιχείου πίνακα. Αλλάξτε τους τύπους πίνακα (δηλαδή, αντιγράψτε ένα Derived[] σε ένα Base[]) ή χρησιμοποιήστε μια στρατηγική μετριασμού στο CER για τη σύμβαση μειωμένης αξιοπιστίας του Array.Copy, όπως κλωνοποίηση του πίνακα ή απόρριψη του πιθανώς κατεστραμμένου πίνακα προορισμού.
282. Ο καθορισμένος πίνακας δεν είχε τον αναμενόμενο τύπο.
283. Αυτή η καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης δεν μεταφέρει κεφαλίδες απόκρισης HTTP.
284. Ασυμφωνία εμβέλειας συμβόλου.
285. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διεργασίας επειδή δεν έχει δοθεί όνομα αρχείου.
286. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας μη προεπιλεγμένης κατασκευής κατά τη σύνδεση σε γνωστά αντικείμενα.
287. Το κοντέινερ επιλογής απαιτεί μια επιλογή.
288. Το 'X' πρέπει να έχει μη μηδενική τιμή.
289. MSBUILD : σφάλμα MSB1025: Προέκυψε εσωτερικό σφάλμα κατά την εκτέλεση του MSBuild.
290. Ο δείκτης για το στοιχείο DataGridColumn με κεφαλίδα 'X' βρίσκεται εκτός περιοχής. Ο δείκτης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 0 και μικρότερος από την τιμή Columns.Count.
291. Η τιμή επιστροφής για την κλήση κατασκευής ήταν null.
292. Η συγκρότηση δεν έχει βάση κώδικα.
293. Ο δεδομένος τύπος παραλλαγής δεν υποστηρίζεται από αυτήν τη συνάρτηση OleAut.
294. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας μιας διασύνδεσης.
295. Υποστηρίζονται μόνο προθέματα Uri που αρχίζουν από 'http://' ή 'https://'.
296. Το 'X' δεν είναι έγκυρη τιμή IterationCount για μια δομή RepeatBehavior . Μια τιμή IterationCount πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερος ή ίσος με μηδέν αλλά όχι άπειρο.
297. Πρέπει να παρασχεθεί SendOrPostCallback που να μην είναι null.
298. Ο τύπος εκτεταμένων δεδομένων ιδιότητας δεν είναι έγκυρος.
299. Οι προσαρμοσμένοι δρομολογητές για τύπους τιμών δεν υποστηρίζονται προς το παρόν.
300. Η τρέχουσα βασική προτεραιότητα του νήματος.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions