English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2501. Η εισαγωγή απέτυχε. Η εισαγωγή των πιστοποιητικών εκδότη μπορεί να γίνει μόνο από συγκροτήσεις.
2502. Το EndInvoke μπορεί να κληθεί μόνο μία φορά για κάθε ασύγχρονη λειτουργία.
2503. Επόμενο κομμάτι
2504. Το χαρακτηριστικό 'X' πρέπει να καθοριστεί στην ετικέτα 'Y'.
2505. Υποστηρίζονται μόνο ασύμμετρα κλειδιά που υλοποιούν το ICspAsymmetricAlgorithm.
2506. Απαιτούμενο μήκος
2507. Η συνθήκη συμμετοχής "Κατακερματισμός" έχει τιμή true για όλες τις συγκροτήσεις με έναν κατακερματισμό που συμφωνεί με τον παρακάτω αλγόριθμο. Οι συγκροτήσεις που πληρούν αυτή τη συνθήκη συμμετοχής θα λάβουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτήν την ενότητα κώδικα.
2508. Η λειτουργία είναι πιθανό να αποσταθεροποιήσει το χρόνο εκτέλεσης.
2509. Πρέπει να οριστεί ένα Int32 για τα κριτήρια φίλτρου.
2510. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ασφαλούς καναλιού SSL/TLS
2511. Το 'X' πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 'Y'.
2512. Ένας έγκυρος χαρακτήρας υποκατάστασης χαμηλού επιπέδου κυμαίνεται από 0xdc00 έως και 0xdfff.
2513. Η τιμή EffectiveKeySize πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 bit.
2514. Βρέθηκε πιθανός κύκλος σε δένδρο κατά την δημιουργία της διαδρομής συμβάντος.
2515. Ο πίνακας δεν είναι τριών διαστάσεων.
2516. Το καθορισμένο αρχείο δεν έχει υπογραφή ή δεν υπάρχει.
2517. Επεξεργασία της επιλεγμένης συμβολοσειράς σύνδεσης.
2518. Αυτή η υλοποίηση δεν αποτελεί μέρος των αλγόριθμων κρυπτογράφησης που επικυρώνονται από το Windows Platform FIPS.
2519. Η τιμής της ιδιότητας δεν μπορεί να είναι null στο στοιχείο Trigger.
2520. Το περιβάλλον χρωμάτων πρέπει να είναι sRGB ή scRGB για αυτή την λειτουργία.
2521. Μια μερική απάντηση δεν συνδυάζεται με υπάρχουσα καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης, Μέγεθος ροής χώρου αποθήκευσης = X, Εκκίνηση περιοχής απόκρισης = Y.
2522. Η τιμή του "nameType" δεν είναι έγκυρη.
2523. Η παράμετρος τύπου δεν μπορεί να έχει τιμή null όταν ορίζεται το φάσμα της αναγνωσιμότητας πόρου σε "Ιδιωτικό" ή "Συγκρότηση".
2524. Εσφαλμένo Xml X
2525. Σφάλμα I/O κατά το άνοιγμα του αρχείου 'File Name'.
2526. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή των byte X στον δείκτη Y από την καθορισμένη κωδικοσελίδα σε Unicode.
2527. Έναρξη εξαγωγής των δεσμών ενεργειών SQL.
2528. Το τρέχον επίπεδο προτεραιότητας του νήματος.
2529. Εισαγωγή προσαρμοσμένης ιδιότητας μέλους από XML
2530. Οι Strokes έχουν αλλάξει.
2531. Τοπικό σφάλμα κατά την επεξεργασία
2532. Ο συγχρονισμός απέτυχε εξαιτίας πακέτου μη αναμενόμενης μορφής.
2533. Το Pixel Shader Model 3.0 απαιτεί οι σταθερές δείγματος να βρίσκονται σε καταχωρήσεις [0-7].
2534. Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Λήψη μη αναμενόμενου EndOfStreamException κατά την προσπάθεια ανάγνωσης της κεφαλίδας ResourceReader.
2535. Η συμβολοσειρά για το όνομα μετρητή με κενή τιμή ή τιμή null δεν είναι έγκυρη.
2536. Λείπει ένα απαιτούμενο πεδίο από την ιδιότητα Metrics του CharacterMetrics.
2537. Πολύ μεγάλος αριθμός χαρακτήρων. Ο αριθμός των byte που προκύπτει είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που μπορεί να επιστραφεί ως int.
2538. Το σώμα της μεθόδου δεν πρέπει να υπάρχει.
2539. Η γονική κουλτούρα πρέπει να είναι υποστηριζόμενη κουλτούρα. Η κουλτούρα X δεν είναι εγκατεστημένη αυτήν τη στιγμή.
2540. Καθορισμένα σύνολα δικαιωμάτων:
2541. Το RoutedEvent στο RoutedEventArgs και το EventRoute δεν συμφωνούν.
2542. Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση ενός αντικειμένου δύο φορές.
2543. Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί η συγκρότηση: Όνομα συγκρότησης
2544. Υπερχείλιση buffer μετατροπής.
2545. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της καθορισμένης ιδιότητας.
2546. Δεν βρέθηκε η μέθοδος 'Όνομα μεθόδου' στη διασύνδεση ή στον τύπο 'Όνομα τύπου'.
2547. Δεν επιτρέπεται επαναλαμβανόμενη επιστροφή για τον χαρακτήρα \u{0:X4}.
2548. Τα ονόματα των αρχείων καταγραφής συμβάντων πρέπει να αποτελούνται από χαρακτήρες με δυνατότητα εκτύπωσης και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τους χαρακτήρες \, *, ? ή κενά διαστήματα
2549. Απόκρυψη της ενημέρωσης του χώρου αποθήκευσης καθώς έγινε συγχρονισμός της καταχώρησης λιγότερο από ένα λεπτό πριν.
2550. Δεν υπάρχει αναγνωριστικό συγκρότησης για τον τύπο αντικειμένου 'Όνομα τύπου'.
2551. Η τιμή του X πρέπει να είναι πεπερασμένη και θετική.
2552. Λείπει ένα πλαίσιο από την εικόνα.
2553. Δεν επιτρέπονται διπλές τιμές ApplicationGesture.
2554. Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον μία σειρά κατάταξης.
2555. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αντιγραφής, εάν η τιμή του στοιχείου ClipboardCopyMode είναι 'None'.
2556. Ο απαριθμητής δεν είναι έγκυρος επειδή άλλαξε η συλλογή.
2557. Δεν είναι δυνατό να αλλαχθεί το κλειδί κατακερματισμού μετά την πρώτη εγγραφή στη ροή.
2558. Δεν είναι δυνατή η εύρεση της συγκρότησης 'Όνομα συγκρότησης '.
2559. Απέτυχε η επίλυση τύπου από τη συμβολοσειρά "X" η οποία ήταν ενσωματωμένη στο blob προσαρμοσμένου χαρακτηριστικού.
2560. Η συλλογή δεν επιτρέπεται να είναι κενή.
2561. Το μέγεθος της εξουσιοδότησης αναγνωριστικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 byte.
2562. Μια κλάση προερχόμενη από Uri δεν αποδέχεται τη συμβολοσειρά εισαγωγής ως έγκυρο απόλυτο Uri.
2563. Μη έγκυρη κεφαλίδα CacheControl = X.
2564. Για τη σύνταξη του διακόπτη, πληκτρολογήστε "MSBuild /help"
2565. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του χαρακτήρα Unicode \u{0:X4} στον δείκτη {1} στην καθορισμένη κωδικοσελίδα.
2566. Περισσότερες πληροφορίες για αλλαγές στον τρέχοντα χρήστη
2567. Καθορίζει τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση μιας διαδικασίας.
2568. Το Pixel Shader Model 3.0 απαιτεί οι σταθερές δυαδικής τιμής να βρίσκονται σε καταχωρήσεις [0-15].
2569. Το 'X' έχει επέκταση τρέχουσας ομάδας εγγραφών που δεν υποστηρίζεται.
2570. Η ερώτηση αλλαγής πολιτικής είναι X
2571. Αυτή η κεφαλίδα πρέπει να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ιδιότητα.
2572. Σφάλμα συστήματος.
2573. Ο καθορισμένος BitmapEncoder δεν υποστηρίζει καθολικές μικρογραφίες.
2574. Η ροή gzip μπορεί να περιέχει μέχρι 4GB δεδομένων.
2575. Τα αντικείμενα Timeline δεν είναι δυνατόν να έχουν αντικείμενα κειμένου ως θυγατρικά στοιχεία.
2576. Δεν είναι δυνατή η σειριοποίηση παραπομπών μέσω μη διαχειριζόμενων δεικτών συνάρτησης, δυναμικών μεθόδων ή μεθόδων εκτός της συγκρότησης του δημιουργού παραπομπής.
2577. Το πρωτόκολλο χώρου αποθήκευσης απέρριψε την απόκριση του διακομιστή. Για να επιτραπεί η αυτόματη επανάληψη προσπάθειας αίτησης ρυθμίστε το request.AllowAutoRedirect σε true.
2578. Ο τύπος πρέπει να είναι IdentityReference, όπως NTAccount ή SecurityIdentifier.
2579. Η τιμή X για την ιδιότητα Όνομα ιδιότητας δεν είναι έγκυρη.
2580. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του δικαιώματος που έχει εκχωρηθεί για τη συγκρότηση.
2581. Χρήση του κουμπιού "Εισαγωγή" για ανάκτηση του κατακερματισμού από μια συγκρότηση με βάση τον επιλεγμένο αλγόριθμο.
2582. Ο έλεγχος επαναλήψεων με μοναδική MatrixCamera δεν υποστηρίζεται.
2583. Μη αναμενόμενος χαρακτήρας: 'X'.
2584. Το μέγεθος κατακερματισμού του αλγορίθμου X είναι Y byte.
2585. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός και CreateInstance και άλλου τύπου πρόσβασης.
2586. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό της τιμής PerformanceCounter (0xX).
2587. Η κενή συμβολοσειρά δεν είναι έγκυρη τιμή για την παράμετρο 'format'.
2588. Ο τύπος επιστροφής περιέχει ορισμένους τύπους που δεν είναι έγκυροι (δηλαδή null, ByRef)
2589. Αναμενόταν αντικείμενο επιστροφής του τύπου ILease, αλλά έγινε λήψη 'X'.
2590. Ο αριθμός των ψηφίων στρογγυλοποίησης πρέπει να ανήκει στο κλειστό διάστημα από 0 έως 15.
2591. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας του X επειδή το Type.ContainsGenericParameters είναι true.
2592. Το αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση των κλήσεων χειρισμού συμβάντων που έχουν εκδοθεί ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής καταλόγου.
2593. Προσαρμοσμένες πληροφορίες.
2594. Επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πόρους που καλύπτονται από ενσωματωμένα δικαιώματα
2595. Εκχώρηση πρόσβασ&ης στις συγκροτήσεις για τους παρακάτω μετρητές επιδόσεων:
2596. Αυτή η μέθοδος δεν υποστηρίζεται.
2597. Το όνομα της βάσης δεδομένων δεν μπορεί να καθοριστεί και στη συμβολοσειρά σύνδεσης και στην επιλογή -d.
2598. Αποτέλεσμα από τη βοηθητική λειτουργία.
2599. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός και Get και Set σε μια ιδιότητα.
2600. Προσδιορίζει εάν τα δεδομένα εξόδου της διαδικασίας έχουν εγγραφεί στο μέλος StandardOutput της παρουσίας της διαδικασίας.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions