English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3501. Βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των δυνατοτήτων του ASP.NET σε ένα διακομιστή SQL.
3502. Αυτή η ενότητα κώδικα εκχωρεί το σύνολο δικαιωμάτων X σε συγκροτήσεις από το Y. Z. Αυτή η ενότητα κώδικα έχει τροποποιηθεί από τον Οδηγό ρύθμισης ασφάλειας.
3503. Η έκδοση του MMC δεν υποστηρίζεται.
3504. Η απόκριση στο χώρο αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται για αίτηση με σώμα περιεχομένων.
3505. Η μέθοδος εισαγωγής δεν καθορίζεται στην ίδια συγκρότηση.
3506. Το 'X' δεν είναι στοιχείο Visual ή Visual3D.
3507. Η τιμή απαρίθμησης του ConsoleColor δεν καθορίστηκε σε αυτή την απαρίθμηση. Χρησιμοποιήστε ένα καθορισμένο χρώμα από την απαρίθμηση.
3508. Το διακριτικό {0:x} δεν είναι έγκυρο διακριτικό MethodBase στην εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας {1}.
3509. Έγινε κλήση του ShellServices.ShellExpression.Parse() με εσφαλμένο 'pattern':X.
3510. Μόνο η τιμή πεδίου μπορεί να οριστεί για τον καθορισμό μιας τιμής πεδίου.
3511. Η τιμή CultureAndRegionModifiers δεν είναι έγκυρη.
3512. Η τιμή του X δεν είναι δυνατό να αλλαχθεί όσο εκτελείται ο επεξεργαστής αδράνειας.
3513. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του προγράμματος εντοπισμού σφαλμάτων. Βεβαιωθείτε ότι ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων του Microsoft (R) .NET Framework είναι εγκατεστημένο σωστά.
3514. Ο προσωρινός κατάλογος X δεν υπάρχει. Θα χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη τιμή.
3515. Οι συγκροτήσεις έχουν πρόσβαση μόνο στο Πρόχειρο για την επικόλληση περιεχομένου από τον ίδιο τομέα εφαρμογών. Η δυνατότητα αντιγραφής και αποκοπής από το Πρόχειρο είναι απεριόριστη.
3516. Η χρήση των διασυνδέσεων IKeyComparer και IHashCodeProvider/IComparer δεν μπορεί να συνδυαστεί. Χρησιμοποιήστε είτε τη μια είτε την άλλη.
3517. Εσφαλμένη μορφή υπογραφής.
3518. Ο χρόνος CPU που έχει καταναλώσει το νήμα έξω από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
3519. Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση της πολιτικής ασφαλείας.
3520. Καθορίζει τον τύπο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για τα cookies.
3521. Η καθορισμένη τιμή δεν είναι έγκυρη.
3522. Το καθορισμένο GUID αντιπροσωπεύει ένα κουμπί, επομένως το isButton πρέπει να είναι αληθές.
3523. Το όνομα της διαδικασίας.
3524. Δεν είναι δυνατή η δρομολόγηση των παραπομπών από τον τοπικό κώδικα σε τομέα διαφορετικό από τον αρχικό.
3525. Το όριο RoutedEvent/EventPrivateKey ξεπεράστηκε. Τα δρομολογημένα συμβάντα ή το EventPrivateKey για συμβάντα CLR είναι συνήθως στατικά μέλη κλάσης καταχωρημένα με προγράμματα προετοιμασίας πεδίου ή στατικές κατασκευές. Σε αυτή την περίπτωση, τα δρομολογημένα συμβάντα ή EventPrivateKeys ίσως να προετοιμάζονται σε κατασκευές παρουσίας, οδηγώντας την υπέρβαση του ορίου.
3526. Η απευθείας αποσειριοποίηση του τύπου 'Όνομα τύπου' δεν υποστηρίζεται.
3527. Το σύνολο απόρριψης της συγκρότησης που απέτυχε ήταν:
3528. Η τιμή περιόδου δεν ήταν έγκυρη.
3529. Έγινε λήψη απόκρισης 206 και η τιμή της κεφαλίδας ETag ή Last-Modified δεν συμφωνεί με την καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης.
3530. Έγινε προσπάθεια πραγματοποίησης μιας πρόωρης συνδεδεμένης κλήσης σε διασύνδεση COM αποκλειστικά για αποστολή.
3531. Δεν υποστηρίζεται η εγγραφή στη ροή δεδομένων συμπίεσης.
3532. Δεν επιτρέπεται η κλήση μεθόδου σε έναν τύπο που φορτώθηκε μέσω του ReflectionOnlyGetType.
3533. Το χαρακτηριστικό ConfigurationPropertyConverter πρέπει να ανακτηθεί από το TypeConverter.
3534. Ανακατεύθυνση διεύθυνσης URL
3535. Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός πληρεξούσιων που δεν είναι του τύπου MulticastDelegate.
3536. Το URI δεν είναι έγκυρο
3537. Το InPlaceBitmapMetadataWriter δεν είναι δυνατόν να αντιγραφεί.
3538. Η συγκεκριμένη μορφή διαδρομής δεν υποστηρίζεται.
3539. Οι ετικέτες IDN πρέπει να περιέχουν από 1 έως 63 χαρακτήρες.
3540. Τα μήκη των πινάκων πρέπει να είναι τα ίδια.
3541. Ένα πακέτο με το ίδιο URI βρίσκεται ήδη στην αποθήκευση πακέτων.
3542. Η συγκρότηση έχει φορτωθεί ως ReflectionOnly. Αυτό το API απαιτεί συγκρότηση με ικανότητα εκτέλεσης.
3543. Το δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού δεν ταιριάζει με την τιμή που καθορίστηκε.
3544. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του κλειδιού μητρώου X\Y\Z στον υπολογιστή 'A'.
3545. Ο τύπος πρέπει να είναι __ComObject ή να παράγεται από το __ComObject.
3546. Το GCHandle MDA εξάντλησε τα διαθέσιμα cookies.
3547. Δεν είναι δυνατό να προστεθεί συγκρότηση
3548. Η συλλογή δέχεται μόνο αντικείμενα τύπου CommandBinding.
3549. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία άλλου περιβάλλοντος δεσμών ενεργειών μεσολάβησης web αυτή τη στιγμή.
3550. Η συμπλήρωση δεν είναι έγκυρη και δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί.
3551. Η θέση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μηδέν.
3552. Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα
3553. Οι χαρακτήρες από τα αριστερά προς τα δεξιά δεν πρέπει να συγχέονται με τους χαρακτήρες από τα δεξιά προς τα αριστερά στις ετικέτες IDN.
3554. Επιτρέπεται έλεγχος &πολιτικής
3555. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της σύνδεσης δεδομένων
3556. Όνομα βάσης δεδομένων για χρήση με εξάρτηση μνήμης cache SQL στο SQL 7.0 και το SQL 2000. Η βάση δεδομένων μπορεί, προαιρετικά, να καθοριστεί και χρησιμοποιώντας τη συμβολοσειρά σύνδεσης με την επιλογή -C. (Απαιτείται)
3557. Έγινε προσπάθεια χρήσης ενός αντικειμένου COM το οποίο δεν διαθέτει υπάρχουσα παραγωγή κλάσεων.
3558. Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε λόγω έλλειψης πιστοποιήσεων.
3559. Δεν ήταν δυνατή η αναζήτηση λίστας ονομάτων βάσεων δεδομένων από τον SQL Server.
3560. Ο πίνακας δεν είναι δύο διαστάσεων.
3561. Το μήνυμα CMS δεν είναι υπογεγραμμένο.
3562. Η ταυτότητα της εφαρμογής δεν έχει τον ίδιο αριθμό στοιχείων με τις διαδρομές διακήρυξης.
3563. Το αντικείμενο έχει σημανθεί 'Read Only'.
3564. Αποθήκευση κεφαλίδων αιτήσεων, Vary: X.
3565. Το 'X' δεν είναι έγκυρο InputScopeName.
3566. Δεν υποστηρίζεται η ανάγνωση από τη ροή δεδομένων συμπίεσης.
3567. Η έκδοση http δεν υποστηρίζεται
3568. Το X δεν είναι GenericTypeDefinition. Το MakeGenericType μπορεί να κληθεί μόνο σε τύπο για τον οποίο το Type.IsGenericTypeDefinition είναι true.
3569. Η μετατροπή που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη.
3570. Το '-' μπορεί να υπάρχει μόνο μία φορά σε μια συμβολοσειρά έκδοσης.
3571. Το μοτίβο DateTime 'X' εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές με διαφορετικές τιμές.
3572. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της κατηγορίας X.
3573. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του καθορισμένου στοιχείου, επειδή δεν βρέθηκε στην επιλεγμένη συλλογή.
3574. Τα στοιχεία πλήθους σειριοποίησης δεν συμφωνούν με τον αριθμό των στοιχείων.
3575. Δεν είναι δυνατή η αποστολή περιεχομένου με αυτό τον τύπο ρήματος.
3576. Δεν έχει σημειωθεί ότι ο τύπος 'Όνομα τύπου' στη συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης ' έχει δυνατότητα σειριοποίησης.
3577. Η λειτουργία εισόδου/εξόδου ματαιώθηκε εξαιτίας εξόδου νήματος ή αίτησης εφαρμογής.
3578. Το WriteXml επέστρεψε null.
3579. Το αρχείο εξαγωγής που καθορίστηκε υπάρχει ήδη.
3580. Τα BitmapEffect και Effect δεν μπορούν να συνδυαστούν σε ένα Visual.
3581. Περιοχή [x-y] σε αντίστροφη σειρά.
3582. Ο τύπος πρέπει να είναι δείκτης.
3583. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία έγκυρου αναγνωριστικού για μια εισερχόμενη αίτηση.
3584. Η μετατόπιση χαρακτήρων δεν είναι έγκυρη στο στοιχείο TextRange.
3585. Το όνομα θύρας δεν αρχίζει από COM/com ή δεν αναλύεται σε έγκυρη σειριακή θύρα.
3586. Η γραφίδα ή το ποντίκι πρέπει να είναι σε κατάσταση εκτός λειτουργίας όταν καλείται επαναφορά.
3587. Πραγματοποιήθηκε κλήση της μεθόδου συγχρονισμού αντικειμένου από μπλοκ κώδικα που δεν έχει συγχρονιστεί.
3588. Η καθορισμένη χωρητικότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την τρέχουσα.
3589. Η προσπάθεια πρόσβασης στη μέθοδο απέτυχε.
3590. Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της ιδιότητας SelectedDate, όταν η τιμή για τη λειτουργία επιλογής είναι "None".
3591. Περιοχή αίτησης (δεν βρίσκεται ακόμη στο χώρο αποθήκευσης) = Περιοχή:X.
3592. Η ένωση δεν έχει υλοποιηθεί.
3593. Ο παλαιός κωδικός πρόσβασης είναι εσφαλμένος.
3594. Τα αναγνωριστικά των αντικειμένων πρέπει να έχουν τιμή μεγαλύτερη από μηδέν.
3595. Ο διακομιστής επέστρεψε μη έγκυρη απόκριση στο συγχρονισμό ελέγχου ταυτότητας.
3596. Η κατάσταση επιλογής 'X' δεν υποστηρίζεται από αυτή την κλάση.
3597. Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση των ρυθμίσεων: δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην ενότητα παραμέτρων.
3598. Το URL δεν είναι έγκυρο.
3599. Το SSL της κατάστασης διακομιστή πρέπει να χρησιμοποιεί πιστοποιητικό με το συσχετισμένο ιδιωτικό κλειδί.
3600. Το αντικείμενο PolicyLevel το οποίο δεν βασίζεται σε ένα αρχείο δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions