English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1201. Πρέπει να καθορίσετε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: γραμμική ταχύτητα (X ή Y), γωνιακή ταχύτητα (Z) ή ταχύτητα επέκτασης (A ή B).
1202. Μια καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης είναι μερική και η αίτηση του χρήστη έχει μη μηδενικό ContentOffset = X. Δεν υποστηρίζεται η επανεκκίνηση από το χώρο αποθήκευση για μερικές καταχωρήσεις στο χώρο αποθήκευσης.
1203. Η Matrix δεν είναι αντιστρέψιμη.
1204. Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός της σειράς της χρονολογίας, του μήνα και της ημερομηνίας από το 'X'.
1205. Η καθορισμένη συμβολοσειρά δεν έχει τη μορφή που απαιτείται για θέμα.
1206. Καθορίζει την κωδικοποίηση του περιεχομένου των απαντήσεων.
1207. Το IsManipulationEnabled δεν έχει οριστεί σε true στο καθορισμένο στοιχείο.
1208. Η αναζήτηση λίστας βάσης δεδομένων απέτυχε
1209. Η προετοιμασία του GestureRecognizer απέτυχε.
1210. Καθορίζει αν η διαχείριση μελών είναι ενεργοποιημένη.
1211. Η φόρτωση του τομέα εφαρμογής προορισμού καταργήθηκε.
1212. Ενεργοποιείται όταν το βοηθητικό έχει ολοκληρωθεί (λόγω επιτυχίας, αποτυχίας ή ακύρωσης).
1213. Η τιμή DigitSubstitution "X" δεν είναι έγκυρη στο αρχείο LDML.
1214. MSBUILD : σφάλμα MSB1002: Αυτός ο διακόπτης δεν λαμβάνει καμία παράμετρο.
1215. Το αντικείμενο μηνύματος δεν είναι έγκυρο.
1216. MSBUILD : σφάλμα MSB1012: Ορίστε ένα αρχείο απόκρισης.
1217. Το όνομα καταλόγου X δεν είναι έγκυρο.
1218. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' πρέπει να έχει μήκος μικρότερο ή ίσο με X χαρακτήρες.
1219. Η μετατροπή της ημερομηνίας OleAut σε DateTime δεν πραγματοποιήθηκε σωστά.
1220. Έγινε κλήση του FlipRememberedStack() όταν η στοίβα δεν ήταν null.
1221. Η λειτουργία αποκρυπτογράφησης απέτυχε, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
1222. Η παράμετρος πρέπει να είναι αναγνώσιμη.
1223. Στην κατασκευή πρέπει να χρησιμοποιείται τυπική συνθήκη κλήσης.
1224. Αυτή η επιλογή ζώνης συμφωνεί με τις συγκροτήσεις που δεν περιλαμβάνουν καμία απόδειξη ζώνης.
1225. Όταν το bit AllowHexSpecifier ορίζεται στο πεδίο απαρίθμησης bit, τα μόνα άλλα έγκυρα bit που μπορούν να συνδυαστούν στην τιμή απαρίθμησης πρέπει να είναι υποσύνολο των bit στο HexNumber.
1226. Ο ορισμός τύπου της καθολικής συνάρτησης δεν έχει ολοκληρωθεί.
1227. Ρύ&θμιση παραμέτρων του SQL Server για υπηρεσίες εφαρμογών
1228. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση του αρχείου καταγραφής συμβάντων. Το αρχείο καταγραφής ενδέχεται να υπάρχει σε απομακρυσμένο υπολογιστή.
1229. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των θυγατρικών στοιχείων Visual για αυτό τον κόμβο επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη διάσχιση δέντρου.
1230. Επεξεργασία ενός επιλεγμένου κανόνα ελέγχου ταυτότητας.
1231. Η κλάση ResourceReader δεν γνωρίζει τον τρόπο ανάγνωσης αυτής της έκδοσης των αρχείων .resources. Αναμενόμενη έκδοση: X Αυτό το αρχείο: File Name
1232. Η συμβολοσειρά ANSI που διαβιβάστηκε δεν ήταν δυνατό να μετατραπεί σε Unicode από την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα ANSI.
1233. &Δημιουργία και έλεγχος των τομέων εφαρμογής
1234. Ο τίτλος κονσόλας είναι πολύ μεγάλος.
1235. Εσφαλμένα χαρακτηριστικά τύπου. Έχει οριστεί μη ένθετη σημαία ορατότητας σε ένθετο τύπο.
1236. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός προγράμματος. Εντολή που εκτελείται: X.
1237. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την κατάργηση εγγραφής της βιβλιοθήκης τύπων:
1238. Δεν είναι δυνατή η λήψη δημόσιου κλειδιού για το StrongNameKeyPair.
1239. Τα ονόματα κατηγορίας πρέπεί να έχουν 1024 χαρακτήρες ή λιγότερους.
1240. Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή για τη συγκεκριμένη διεργασία, επειδή το αρχείο χρησιμοποιείται από άλλη διεργασία.
1241. Πληροφορίες σειριοποίησης για το αντικείμενο μηνύματος που δεν είναι έγκυρες ή κατάλληλες.
1242. Το αντικείμενο IAsyncResult δεν έχει επιστραφεί από την αντίστοιχη ασύγχρονη μέθοδο αυτής της κλάσης.
1243. Η κεφαλίδα wave είναι κατεστραμμένη.
1244. Επιτρέπεται ο έλεγχος πολιτικής τομέα
1245. Δεν υπάρχει παλιό αρχείο παραμέτρων για ανάκτηση.
1246. Το αντικείμενο τύπου 'Όνομα τύπου' δεν μπορεί να μετατραπεί σε τύπο 'Όνομα τύπου'.
1247. Καθορίστε το αναγνωριστικό χρήστη ή χρησιμοποιήστε το -E για αξιόπιστη σύνδεση.
1248. Μετακίνηση στην αρχή
1249. Στη ροή Base-64 βρέθηκε μη έγκυρος χαρακτήρας.
1250. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής της ιδιότητας στο κενό Empty Rect3D.
1251. Απαιτείται Windows Media Player έκδοση 10 ή νεότερη.
1252. Η παραπομπή του υπολογιστή-πελάτη δεν παρείχε πιστοποιητικό και δεν υπάρχουν άλλα πιστοποιητικά από το χρήστη. Πρέπει να επιχειρηθεί επανεκκίνηση μιας περιόδου λειτουργίας.
1253. Επιλογή διακομιστή και βάσης δεδομένων
1254. Ο πίνακας ApplicationGesture πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα μέλος.
1255. Το αρχείο δεν είναι διαθέσιμο (π.χ. το αρχείο δεν βρέθηκε, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση)
1256. Καθορίζει το όνομα του διακομιστή και τη θύρα όπου αποθηκεύεται απομακρυσμένα η κατάσταση περιόδου λειτουργίας. Αυτό απαιτείται στη λειτουργία StateServer.
1257. Ενεργοποίηση ασ&φάλειας πρόσβασης σε κώδικα (ενεργοποιημένη από προεπιλογή)
1258. Η στοίβα είναι κενή.
1259. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του ModuleBuilder αν έχει δημιουργηθεί κάτω από έναν AssemblyBuilder. Χρησιμοποιήστε κλήση Save για το AssemblyBuilder.
1260. Σημαία για την παρακολούθηση υποκαταλόγων.
1261. Οι κενοί πίνακες δεν είναι έγκυρη τιμή ορίσματος.
1262. [MaxAge] Έλεγχος λήξης απόλυτου χρόνου (ευαίσθητος σε διαφορά ώρας), λήξη χώρου αποθήκευσης: X.
1263. Η δημιουργία διακομιστή μεσολάβησης χωρίς παρεμβάσεις απέτυχε. Εάν χρησιμοποιείται προσαρμοσμένο RealProxy βεβαιωθείτε ότι ορίζει τον τύπο διακομιστή μεσολάβησης.
1264. Η απόκριση επιτρέπει ρητά την αποθήκευση στο χώρο αποθήκευσης = Cache-Control: X.
1265. Byte με τα οποία θα αντικατασταθούν τα ληφθέντα byte που περιέχουν σφάλματα ισοτιμίας.
1266. Το τρέχον νήμα δεν είναι σε κατάσταση λειτουργίας Single Thread Apartment (STA). Η εκκίνηση μιας διαδικασίας με το UseShellExecute ορισμένο ως True απαιτεί το τρέχον νήμα να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας STA. Βεβαιωθείτε ότι στην κύρια συνάρτηση έχει σημειωθεί το STAThreadAttribute.
1267. Εξαιτίας των περιορισμών ασφαλείας, η πρόσβαση στον τύπο Όνομα τύπου δεν είναι δυνατή.
1268. Γραμμή κατάστασης εισόδου = HTTP/X Y Z.
1269. Η ημερομηνία OleAut δεν είναι έγκυρη.
1270. Δεν είναι ιδιότητα με δυνατότητα εγγραφής.
1271. Ο κατάλογος δεν έχει αρχεία προγράμματος περιήγησης:: 'X'.
1272. Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί μετά την υποβολή της αίτησης.
1273. Η συγκεκριμένη μέθοδος που δεν είναι CLS δεν υλοποιείται.
1274. Μόνο ενσωματωμένες ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτή την επιλογή.
1275. Το αντικείμενο δεν συμφωνεί με τον τύπο προορισμού.
1276. Η λειτουργία δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί, ενδεχόμενο εσωτερικό αδιέξοδο.
1277. Κατάλογος που δεν είναι έγκυρος στο URL.
1278. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση κατασκευής για την κλάση Class Name.
1279. Ορισμός συμβόλων μεταγλώττισης υπό συνθήκη
1280. Μη αναμενόμενο τέλος αρχείου.
1281. Ο τύπος πρέπει να είναι ορατός από COM.
1282. Η τιμή LeadingZero "X" δεν είναι έγκυρη στο αρχείο LDML.
1283. Αυτός ο κώδικας δημιουργήθηκε από εργαλείο.
1284. Επεξεργασία/Προσθήκη ρυθμίσεων εφαρμογής
1285. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείου XML
1286. Η κωδικοποίηση ISO-2022-CN (Κωδικοσελίδα 50229) δεν υποστηρίζεται.
1287. η χωρητικότητα είχε μικρότερη τιμή από το τρέχον μέγεθος.
1288. Η δυαδική σειριοποίηση δεν υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή από το LocalFileSettingsProvider.
1289. Εντοπίστηκε πιθανή αναδρομή κατασκευής.
1290. Το TcpListener δεν πρέπει να κάνει παρακολούθηση πριν την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.
1291. Ο τύπος του ορίσματος επιστροφής δεν είναι έγκυρος.
1292. Η επαναφορά δεν υποστηρίζεται στον Απαριθμητή.
1293. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' έχει περισσότερες από μία συναρτήσεις κατάργησης καταχώρησης COM.
1294. Το χαρακτηριστικό 'X' στο χώρο ονομάτων XML 'χώρος ονομάτων' δεν αναγνωρίζεται. Σημειώστε ότι τα ονόματα χαρακτηριστικών κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
1295. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση πέρα από το τέλος της ροής.
1296. Η αίτηση ματαιώθηκε: X.
1297. Η StylusPointCollection δεν είναι δυνατόν να είναι κενή όταν προσαρτάται σε μια Stroke.
1298. Η παράμετρος δεν μπορεί να είναι στατική.
1299. Εξαίρεση[X] = Y
1300. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας σε ένα στοιχείο AutomationElement που περιέχει δεδομένα αποθηκευμένα μόνο στη μνήμη cache. Η λειτουργία που ζητήθηκε απαιτεί αναφορά Full ή Lightweight.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions