English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1701. Περιοχή αίτησης (καθορίζεται από το χρήστη), Περιοχή: X.
1702. Οι συμβολοσειρές που χρησιμοποιούνται στο μήνυμα και προέρχονται από την εφαρμογή.
1703. Το buffer δεν είναι αρκετά μεγάλο για αντιγραφή μνήμης.
1704. Αυτή η περιοχή τιμών στη υποκείμενη λίστα δεν είναι έγκυρη. Μια πιθανή αιτία είναι η κατάργηση κάποιων στοιχείων.
1705. Το καθορισμένο κλειδί μητρώου δεν υπάρχει.
1706. Περιορισμός δρομολογητή: Υπερβολικά μεγάλη συμβολοσειρά.
1707. Η εικονική διαδρομή της εφαρμογής που θα μεταγλωττιστεί (π.χ. "/MyApp"). Αν έχει καθοριστεί το -p, η φυσική διαδρομή χρησιμοποιείται για να εντοπιστεί η εφαρμογή. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείτε η μετα-βάση των υπηρεσιών IIS και η εφαρμογή θεωρείται ότι βρίσκεται στην προεπιλεγμένη τοποθεσία (κάτω από τη διαδρομή "/LM/W3SVC/1/Root"). Αυτός ο διακόπτης δεν μπορεί να συνδυαστεί με το διακόπτη -m.
1708. Παρουσιάστηκε εσφαλμένο 'X' κατά τη δημιουργία πληροφοριών μη διαχειριζόμενου πόρου.
1709. Αυτή κλάση δεν υποστηρίζει κλωνοποίηση.
1710. Το ScriptEngine ειδοποιήθηκε για πιθανή αλλαγή στις ρυθμίσεις μεσολάβησης του συστήματος και θα ενημερώσει τις ρυθμίσεις WebProxy.
1711. Η κατηγορία δεν υπάρχει.
1712. Ο χρόνος αναμονής πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από -1.
1713. Απενεργοποίηση του πίνακα για εξάρτηση μνήμης cache SQL.
1714. Εδώ υποστηρίζονται μόνο μονοδιάστατοι πίνακες.
1715. Συμβαίνει όταν η διαγραφή ενός αρχείου ή/και ενός καταλόγου συμφωνεί με το φίλτρο.
1716. Η καθορισμένη λειτουργία κρυπτογράφησης δεν είναι έγκυρη για αυτό τον αλγόριθμο.
1717. Το πακέτο ασφαλείας 'X' δεν βρέθηκε.
1718. Δεν ήταν δυνατή η εκχώρηση της απαραίτητης μνήμης.
1719. Η μέθοδος ClockController.Seek κλήθηκε με ορίσματα που περιγράφουν έναν προορισμό αναζήτησης με αρνητική τιμή. Ο προορισμός αναζήτησης πρέπει να είναι χρόνος μεγαλύτερος ή ίσος με μηδέν.
1720. Η απόκριση του χώρου αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται για αίτηση με την καθορισμένη μέθοδο αίτησης.
1721. Το αναγνωριστικό κουλτούρας {0} (0x{0:X4}) δεν αφορά κουλτούρα που υποστηρίζεται.
1722. Η μορφή του εκτελέσιμου (.exe) ή της βιβλιοθήκης (.dll) δεν είναι έγκυρη.
1723. Δεν είναι δυνατό να αποκωδικοποιηθεί το αρχείο - X.
1724. Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα κατά την ανάλυση του περιεχομένου BAML: τα γνωστά typeIds πρέπει να είναι αρνητικά.
1725. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία X.
1726. Οι τιμές που υποστηρίζονται είναι Identification, Impersonation ή Delegation.
1727. Δικαίωμα μετρητή επιδόσεων:
1728. Δεν υποστηρίζεται σε μια μέθοδο πίνακα ενός ορισμού τύπου που δεν έχει ολοκληρωθεί.
1729. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του αρχείου 'File Name'.
1730. Η παρουσία της υπηρεσίας πρέπει να προέρχεται από το Τύπος διασύνδεσης ή να το υλοποιεί.
1731. Το 'X' δεν υπάρχει στο συλλογή.
1732. Ο διακομιστής SMTP απαιτεί ασφαλή σύνδεση ή δεν έγινε έλεγχος ταυτότητας του υπολογιστή-πελάτη.
1733. Το αρχείο προορισμού "File Name" είναι κατάλογος και όχι αρχείο.
1734. Η καθορισμένη τιμή δεν περιέχει το 'IPermission' στην ετικέτα της.
1735. Η συλλογή τροποποιήθηκε κατά την απαρίθμηση.
1736. Σφάλμα ανάλυσης Soap, xsd:type 'Όνομα τύπου', το X δεν είναι έγκυρο
1737. Η κατηγορία για αυτό το μήνυμα.
1738. Το X δεν είναι GenericMethodDefinition. Το MakeGenericMethod μπορεί να κληθεί μόνο σε μέθοδο για την οποία το MethodBase.IsGenericMethodDefinition είναι true.
1739. Η παράμετρος που λείπει δεν έχει προεπιλεγμένη τιμή.
1740. Ανεπαρκής κατάσταση για την επιστροφή του πραγματικού αντικειμένου.
1741. MSBUILD : σφάλμα MSB1009: Το αρχείο έργου δεν υπάρχει.
1742. Η προσαρμοσμένη κουλτούρα 'X' χρησιμοποιείται.
1743. Η συλλογή δεν είναι δυνατόν να είναι κενή.
1744. Οι τιμές κεφαλίδας δεν μπορούν να περιέχουν περισσότερους από X χαρακτήρες.
1745. Το TypedReference πρέπει να προετοιμαστεί.
1746. Η ιδιότητα InitialLeaseTime μπορεί να οριστεί μόνο, όταν η μίσθωση βρίσκεται στην αρχική κατάσταση. Η κατάσταση είναι 'X'.
1747. Δεν βρέθηκε το πεδίο 'X'.
1748. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός KeyTime με την τιμή 'X' επειδή είναι μικρότερη από μηδέν.
1749. Η ιδιότητα UseShellExecute για το αντικείμενο Process πρέπει να έχει τιμή false προκειμένου να γίνει χρήση των μεταβλητών περιβάλλοντος.
1750. Η παράμετρος: X δεν είναι έγκυρη. Χρησιμοποιήστε το αντικείμενο που επέστρεψε από την αντίστοιχη ασύγχρονη κλήση Begin.
1751. Η κατασκευή πίνακα byte δεκαδικών απαιτεί πίνακα με μήκος τέσσερα ο οποίος να περιέχει έγκυρα byte δεκαδικών.
1752. Το αντικείμενο AsyncFlowControl πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο νήμα στο οποίο δημιουργήθηκε.
1753. Πρέπει να καθορίσετε το X ή το Y.
1754. Το στοιχείο 'X' περιέχει μία ή περισσότερες τιμές οι οποίες δεν είναι έγκυρες.
1755. Το πρωτόκολλο συγχρονισμού για έλεγχο ροής της ανταλλαγής δεδομένων, που μπορεί να είναι None.
1756. Πρέπει να οριστεί το Source στο RoutedEventArgs για κατασκευή διαδρομής συμβάντων ή κλήση προγραμμάτων χειρισμού.
1757. Το διακριτικό {0:x} δεν είναι έγκυρο διακριτικό FieldInfo στην εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας {1}.
1758. Τα TypedReferences δεν είναι δυνατό να επανακαθοριστούν ως στοιχειώδη.
1759. MSBUILD : σφάλμα MSB1023: Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου απόκρισης. X
1760. Παρακολουθεί ειδοποιήσεις αλλαγής των αρχείων συστήματος και ενεργοποιεί συμβάντα όταν αλλάξει ένας κατάλογος ή ένα αρχείο.
1761. <Εισαγωγή κειμένου εδώ>
1762. Ο δείκτης χειρισμού δεν είναι καρφιτσωμένος.
1763. Η ολοκλήρωση ήταν ανεπιτυχής επειδή άλλαξαν πολλά μεταδεδομένα.
1764. Πρέπει να απορριφθεί μια υπάρχουσα καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης.
1765. Η διεύθυνση IPv4 0.0.0.0 και η διεύθυνση IPv6 ::0 είναι μη καθορισμένες διευθύνσεις που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως διεύθυνση προορισμού.
1766. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ετικετών για ενότητες κώδικα με το σωστό τρόπο.
1767. Το LinkedList είναι κενό.
1768. Η υλοποίηση της διασύνδεσης IObjectReference επιστρέφει πάρα πολλές ένθετες αναφορές σε άλλα αντικείμενα που υλοποιούν το IObjectReference.
1769. Προσπάθεια κλήσης διακομιστή μεσολάβησης ενώ είναι σε εξέλιξη κλήση κατασκευής.
1770. Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ταυτότητα του τομέα.
1771. Αν καθοριστεί, η συγκρότηση δεν έχει πλήρες πρόσημο κατά τη δημιουργία της.
1772. Το σχήμα URI για το IWebProxy που έχει οριστεί έχει την τιμή 'X' που δεν είναι έγκυρη. Υποστηρίζεται μόνο 'http'.
1773. Η καθορισμένη μέθοδος δεν μπορεί να είναι δυναμική ή καθολική και πρέπει να δηλωθεί σε έναν ορισμό γενικού τύπου.
1774. Η φυσική διαδρομή στην οποία γίνεται η μεταγλώττιση της εφαρμογής. Αν το -p λείπει, η μετα-βάση των υπηρεσιών IIS θα χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστεί η εφαρμογή. Αυτός ο διακόπτης πρέπει να συνδυαστεί με το διακόπτη -v.
1775. Χρονικό όριο αίτησης
1776. Η καταχώρηση κεφαλίδας Vary στο χώρο αποθήκευσης περιέχει '*'.
1777. Εκχώρηση πρό&σβασης στις συγκροτήσεις για τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:
1778. Η παράμετρος τύπου πρέπει να αναφέρεται σε δευτερεύουσα κλάση του ResourceSet.
1779. Το στοιχείο TextAttribute δεν υποστηρίζεται.
1780. Το πιστοποιητικό παραλήπτη δεν έχει καθοριστεί.
1781. Η παράμετρος γενικού τύπου δεν ήταν έγκυρη
1782. Η λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας δεν είναι καταχωρημένη.
1783. Ο τύπος 'this' δεν είναι δυνατό να είναι ο ίδιος διασύνδεση.
1784. Δεν είναι δυνατή η δόμηση αίτησης υπό συνθήκη.
1785. Πρέπει να κάνετε κλήση της μεθόδου Listen πριν να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία.
1786. Το δεδομένο αντικείμενο δεν υλοποιεί τη διασύνδεση ISerializable.
1787. Δεν είναι δυνατή η περικοπή δεδομένων τα οποία υπήρχαν προηγουμένως σε αρχείο που έχει ανοίξει σε κατάσταση Append.
1788. Το αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση των κλήσεων χειρισμού συμβάντων που έχουν εκδοθεί ως αποτέλεσμα ενός τερματισμού εκτέλεσης μιας διαδικασίας.
1789. Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός της υπηρεσίας παροχής CodeDom τύπου "Όνομα τύπου".
1790. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο String.
1791. Το 'X' δεν μπορεί να μετατρέψει το 'Y' σε 'Z'.
1792. Ο τύπος αντικειμένου δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε τύπο προορισμού.
1793. Ο κατάλογος δεν υπάρχει: 'X'.
1794. Ένας τύπος πρέπει να υλοποιεί το IComparable ή το IComparable για να υποστηρίζει τη σύγκριση.
1795. Το Uri αίτησης έχει ερώτημα και δεν έχει δοθεί ρητός χρόνος λήξης.
1796. Οι κατηγορίες μεμονωμένης παρουσίας είναι έγκυρες μόνο με την καθολική διάρκεια ζωής.
1797. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του χώρου αποθήκευσης αν η κατάσταση Response == 304 δεν βρέθηκε καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης.
1798. Η τιμή του χαρακτηριστικού "class" δεν είναι έγκυρη.
1799. Η έγκυρη ή σχετική διαδρομή του καταλόγου από τον οποίο θέλετε να κάνετε ανάγνωση, π.χ. "c:\temp".
1800. Εκχώρηση &απεριόριστης πρόσβασης στις συγκροτήσεις για εκτυπωτές

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions