English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2401. CacheControl στο χώρο αποθήκευσης = must-revalidate και ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι ενημερωμένος.
2402. Μη έγκυρη ταυτότητα: δεν έχει καθοριστεί ταυτότητα ανάπτυξης ή εφαρμογής.
2403. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του χαρακτηριστικού 'X' όταν είναι παρόν το 'Y'.
2404. Ext Alpha - Πεζά
2405. Παρουσιάστηκε σφάλμα.
2406. Δεν είναι δυνατή η ανάλυση της αναφοράς προτύπου 'X': 'Y'.
2407. Το διάνυσμα προετοιμασίας θα πρέπει να έχει το ίδιο μήκος με το μέγεθος του μπλοκ αλγορίθμου σε byte.
2408. Ο απομακρυσμένος διακομιστής δεν παρείχε πιστοποιητικό.
2409. Τα ονόματα μεθόδου FTP δεν μπορούν να είναι null ή κενά.
2410. Παρουσιάστηκε ένα απροσδιόριστο σφάλμα στο νήμα απόδοσης.
2411. Δεν είναι δυνατό να περιληφθεί η κλάση \X στην περιοχή χαρακτήρων.
2412. Υποδεικνύει εάν το χρονόμετρο έχει ρυθμιστεί ώστε να πυροδοτεί συμβάντα σε καθορισμένα διαστήματα.
2413. Ίδιος κατάλογος FileIO - 'X'
2414. Η προετοιμασία του BitmapImage δεν ολοκληρώθηκε. Καλέστε τη μέθοδο EndInit για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας.
2415. Το όνομα προέκτασης στην ενότητα παραμέτρων CodeDom δεν μπορεί να είναι κενή συμβολοσειρά που ξεκινά με τελεία.
2416. Το Collection δεν μπορεί να έχει τιμή null.
2417. Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό 'Χαρακτηριστικό' λείπει.
2418. Ο συνδυασμός FileMode: X με FileSystemRights: Y δεν είναι έγκυρος. Το FileMode.Truncate είναι έγκυρο μόνο όταν χρησιμοποιείται με το FileSystemRights.Write.
2419. Σε μια διόρθωση έγινε αναφορά στο αντικείμενο με αναγνωριστικό X, αλλά το αντικείμενο δεν καταχωρήθηκε.
2420. Οι ειδοποιήσεις για συμβάντα συστήματος δεν υποστηρίζονται στο τρέχον περιβάλλον. Οι διεργασίες διακομιστή, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην υποστηρίζουν καθολικές ειδοποιήσεις για συμβάντα συστήματος.
2421. Η σύνταξη στη γραμμή X δεν είναι έγκυρη.
2422. Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση των ρυθμίσεων: X
2423. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης μεταφοράς.
2424. Το ορθογώνιο δεν είναι δυνατόν να είναι κενό.
2425. Δεν έχει δοθεί έγκριση για το υποψήφιο περιβάλλον από μια ιδιότητα περιβάλλοντος για την ενεργοποίηση του αντικειμένου.
2426. Αν καθοριστεί, οι πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων μεταδίδονται κατά τη μεταγλώττιση.
2427. Σφάλμα σύνταξης, η εντολή δεν αναγνωρίζεται.
2428. Για κώδικα που προέρχεται από μια περιορισμένη ζώνη δεν εκχωρούνται δικαιώματα.
2429. Ο καθορισμένος αποδέκτης πληκτρολογίου δεν είναι θυγατρικό στοιχείο αυτής της προέλευσης.
2430. Ο δείκτης εισαγωγής βρισκόταν εκτός περιοχής. Η τιμή του πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με το μέγεθος και δεν πρέπει να είναι αρνητική.
2431. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία της υπηρεσίας παροχής: X.
2432. Κύλιση ανά γραμμή
2433. Δεν είναι δυνατό να προστεθεί δύο φορές το ίδιο μέλος σε ένα αντικείμενο SerializationInfo.
2434. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου καταγραφής X στον υπολογιστή 'Y'.
2435. Η τιμή που επιστράφηκε από τη συσχετισμένη διεργασία όταν αυτή τερματίστηκε.
2436. Η παρακολούθηση στο πρόθεμα 'X' απέτυχε γιατί δημιουργεί διένεξη με μια υπάρχουσα εγγραφή στον υπολογιστή.
2437. Το αντικείμενο δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε Empty.
2438. Παρουσιάστηκε σφάλμα που δεν αντιμετωπίστηκε:
2439. 'X': Ένα γνωστό αντικείμενο δεν μπορεί να δρομολογηθεί μόνο του στην κατασκευή του ή να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη δρομολόγησή του (όπως η διαβίβαση του δείκτη 'this' ως παραμέτρου σε μια απομακρυσμένη μέθοδο).
2440. Το αναγνωριστικό GUID θα πρέπει να περιέχει 32 ψηφία με 4 παύλες (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
2441. Η συμβολοσειρά πρέπει να έχει μήκος ακριβώς ενός χαρακτήρα.
2442. Η επαναφορά δεν υποστηρίζεται σε ένα FileLineEnumerator.
2443. Η πρόσβαση στο αρχείο 'File Name' δεν είναι δυνατή για τη συγκεκριμένη διεργασία, επειδή το αρχείο χρησιμοποιείται από άλλη διεργασία.
2444. Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου πολυμέσων.
2445. Δημιουργία ενός νέου συνόλου δικαιωμάτων για το επίπεδο πολιτικής X
2446. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των συγκροτήσεων σε όλους τους εκτυπωτές.
2447. Το TimeSpan δεν αποδέχεται μη αριθμητικές τιμές κινητής υποδιαστολής.
2448. Αυτό το BackgroundWorker δηλώνει ότι δεν υποστηρίζει ακύρωση. Τροποποιήστε το WorkerSupportsCancellation ώστε να δηλώνει ότι υποστηρίζει ακύρωση.
2449. Δεν είναι δυνατή η κλήση BitmapEffect.GetOutput απευθείας με ένα ContextInputSource. Πληκτρολογήστε ένα έγκυρο BitmapSource.
2450. Ένα 'X' στην ιδιότητα 'Y' ενός 'Z' επέστρεψε μια τρέχουσα τιμή UnsetValue.Instance, που δεν είναι έγκυρη.
2451. Δεν έχει οριστεί ιδιότητα.
2452. MSBUILD : σφάλμα MSB1028: Μη αναμενόμενη αποτυχία της λειτουργίας καταγραφής.
2453. Ο δείκτης και το μήκος πρέπει να αναφέρονται σε μια θέση εντός της συμβολοσειράς.
2454. Δεν είναι δυνατή η αποστολή σε παραλήπτη.
2455. Συγκροτήσεις πλήρους αξιοπιστίας:
2456. Έληξε το χρονικό όριο αναμονής για την εκτέλεση ενός προγράμματος. Εντολή που εκτελείται: X.
2457. Καθορίζει εάν η ενότητα SessionState θα είναι κλειδωμένη.
2458. Η καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή.
2459. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας ενώ βρίσκεστε στα περιεχόμενα.
2460. Το όνομα του πίνακα που θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί για την εξάρτηση μνήμης cache SQL. Απαιτείται η επιλογή -et ή -dt.
2461. Το σώμα του MethodOverride πρέπει να προέρχεται από τον συγκεκριμένο τύπο.
2462. Η σύνδεση τερματίστηκε απροσδόκητα
2463. Δικαίωμα πρόσβασης σε υποδοχή:
2464. Το όνομα του τύπου ήταν πολύ μεγάλο. Το πλήρες έγκυρο όνομα του τύπου πρέπει να περιέχει λιγότερους από 1.024 χαρακτήρες.
2465. Το InnerRequest δεν είναι διαθέσιμο για προ-φορτωμένα πακέτα.
2466. Η τιμή του χαρακτηριστικού 'Χαρακτηριστικό' δεν ήταν δυνατό να μετατραπεί στον κατάλληλο τύπο.
2467. Έναρξη προσθήκης του προεπιλεγμένου λογαριασμού ASP.NET 'X' στο ρόλο 'Y'.
2468. Ο δείκτης χειρισμού υποδοχής δεν είναι έγκυρος.
2469. Η ιδιότητα SponsorshipTimeout μπορεί να οριστεί μόνο, όταν η μίσθωση βρίσκεται στην αρχική κατάσταση. Η κατάσταση είναι 'X'.
2470. Ο τύπος που διαβιβάστηκε πρέπει να είναι διασύνδεση.
2471. Η τιμή για το μήκος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μηδέν.
2472. Το PerformanceCounterInstanceLifetime.Process δεν είναι έγκυρο στην καθολική, κοινόχρηστη μνήμη. Αν η κατηγορία μετρητών επιδόσεων σας δημιουργήθηκε με παλαιότερη έκδοση του Framework, τότε χρησιμοποιεί την καθολική, κοινόχρηστη μνήμη . Χρησιμοποιήστε το PerformanceCounterInstanceLifetime.Global ή, αν οι εφαρμογές εκτελούνται σε παλαιότερες εκδόσεις του Framework δεν χρειάζεται να εγγράφουν στην κατηγορία σας, διαγράψτε τη και επαναδημιουργήστε την.
2473. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' έχει μια μη έγκυρη τιμή.
2474. Μια ασύγχρονη κλήση είναι ήδη σε εξέλιξη. Πρέπει να ολοκληρωθεί ή να ακυρωθεί για να μπορέσετε να καλέσετε αυτή τη μέθοδο.
2475. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του Thread.ExceptionState σε ένα ExceptionState από διαφορετικό AppDomain.
2476. Λήγει (0=none)= X.
2477. Το buffer των byte εξόδου είναι υπερβολικά μικρό και δεν μπορεί να περιέχει τα κωδικοποιημένα δεδομένα. Επιστροφή 'Y' κωδικοποίησης 'X'.
2478. URL &σύνδεσης:
2479. Η έκδοση Xml ήταν εσφαλμένη.
2480. Το διάστημα χρονικού ορίου πρέπει να είναι μικρότερο από 2^32-2.
2481. Αλλαγή της θέσης στη λίστα ενός συγκεκριμένου κόμβου.
2482. Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Το όνομα ενός πόρου επεκτείνεται και μετά το τέλος της ροής.
2483. Η κατάσταση εμφάνισης του συστήματος δεν είναι έγκυρη.
2484. Ο Οδηγός σύνθεσης διανεμητέου πακέτου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πακέτου του Windows Installer (αρχείο .msi) το οποίο μπορεί να αποτεθεί σε ένα δέντρο πολιτικής ομάδας. Η εγκατάσταση της πολιτικής σε προγράμματα-πελάτες των Windows 2000 και Windows XP γίνεται κατά τη διαδικασία σύνδεσης.
2485. Τα χαρακτηριστικά διακομιστών μεσολάβησης υποστηρίζονται μόνο σε τύπους ContextBound.
2486. Η υλοποίηση του αλγορίθμου δεν υποστηρίζει μέγεθος κλειδιού X.
2487. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει κεφαλίδες απόκρισης και δεν είναι δυνατό να περιέχει την καθορισμένη κεφαλίδα αίτησης.
2488. Το 'X' δεν είναι ο μόνος χαρακτήρας Unicode.
2489. Το στοιχείο 'X' στο χώρο ονομάτων XML 'χώρος ονομάτων' δεν αναγνωρίζεται. Σημειώστε ότι τα ονόματα στοιχείων κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
2490. Δεν είναι δυνατή η αποστολή πακέτων σε έναν αυθαίρετο κεντρικό υπολογιστή ενώ είστε συνδεδεμένοι.
2491. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία ενός τομέα εφαρμογών για την εκτέλεση της εγγραφής
2492. Το στοιχείο eventId δεν είναι έγκυρο. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο AddAutomationPropertyChangedEventHandler για ακρόαση αλλαγών ιδιοτήτων.
2493. Η διεύθυνση της μνήμης για τη λειτουργία που εκτελέστηκε κατά την εκκίνηση του νήματος.
2494. Το διακριτικό {0:x} δεν είναι έγκυρο διακριτικό τύπου στην εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας {1}.
2495. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του τύπου 'Όνομα τύπου'.
2496. Η συμβολοσειρά που χρησιμοποιείται από το ReadLine και το WriteLine για να δηλώσει μια νέα γραμμή.
2497. Το GenericArguments[X], 'Y', στο 'Z' παραβιάζει τον περιορισμό του τύπου 'Όνομα τύπου'.
2498. Η διασύνδεση πρέπει να δηλωθεί ως συνοπτική.
2499. Η καθορισμένη κατασκευή πρέπει να δηλωθεί σε έναν ορισμό γενικού τύπου.
2500. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ιδιωτικής ή στατικής κατασκευής.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions