English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

1001. Έγινε απόπειρα ανάκτησης δεδομένων από μια κενή στοίβα αποδεκτών καναλιού.
1002. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία πινάκων αντικειμένων TypedReference, ArgIterator, ByRef ή RuntimeArgumentHandle.
1003. Το κενό GUID δεν είναι έγκυρο για 'X'.
1004. Τοπικοί κανόνες ελέγχου ταυτότητας
1005. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στήλης με μη έγκυρο στοιχείο DisplayIndex στη συλλογή DataGrid.Columns.
1006. Το περιβάλλον SSPI δεν είναι έγκυρο.
1007. Το Path δεν μπορεί να έχει τιμή null.
1008. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση στη μέθοδο προορισμού.
1009. Αν έχετε ορίσει ένα όνομα υπολογιστή, απαιτείται να ορίσετε και μια κατηγορία.
1010. Η 'X' δεν είναι έγκυρη εικονική διαδρομή.
1011. Απενεργοποίηση ενός πίνακα για εξάρτηση μνήμης cache SQL. Απαιτείται η επιλογή -t.
1012. Δεν υπάρχουν δικαιώματα για έλεγχο.
1013. Δεν είναι δυνατή η εύρεση συνόλου δικαιωμάτων με το καθορισμένο όνομα.
1014. Η τιμή ιδιότητας 'X' πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μηδέν.
1015. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κλειστό κλειδί μητρώου.
1016. X, ο χώρος αποθήκευσης δεν ενημερώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση πρωτοκόλλου χώρου αποθήκευσης = Y.
1017. Η θύρα είναι κλειστή.
1018. Η ροή δεν υποστηρίζει ταυτόχρονες λειτουργίες ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων εισόδου/εξόδου.
1019. Η μέθοδος X.CreateClock επέστρεψε ένα προ-υπάρχον αντικείμενο και όχι ένα νέο αντικείμενο που μεταβιβάζεται από TimelineClock.
1020. Αυτό το BackgroundWorker δηλώνει ότι δεν αναφέρει πρόοδο. Τροποποιήστε το WorkerReportsProgress ώστε να δηλώνει ότι αναφέρει πρόοδο.
1021. Δεν βρέθηκε ο τύπος 'Όνομα τύπου'.
1022. Πανομοιότυπο όνομα στοιχείου 'X'. Τα ονόματα στοιχείων πρέπει να είναι μοναδικά και να αγνοούν τη διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
1023. Ο πίνακας NativeDigits πρέπει να περιέχει ακριβώς δέκα μέλη.
1024. Το καθορισμένο πεδίο πρέπει να δηλωθεί σε έναν ορισμό γενικού τύπου.
1025. Το αναγνωριστικό ασφάλειας δεν επιτρέπεται να είναι ο κάτοχος αυτού του αντικειμένου.
1026. Καθορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα που μπορεί η σύνδεση δικτύου TCP/IP ανάμεσα στο διακομιστή Web και το διακομιστή κατάστασης να είναι αδρανής πριν να εγκαταλειφθεί η περίοδος λειτουργίας.
1027. Καμία από τις διευθύνσεις που ανακαλύφθηκαν ή καθορίστηκαν δεν συμφωνεί με την οικογένεια διευθύνσεων της υποδοχής.
1028. Μη αναμενόμενο αναγνωριστικό τύπου X. Τα αναγνωριστικά τύπων πρέπει να είναι διαδοχικά.
1029. Ο τύπος πρέπει να προέρχεται από τον πληρεξούσιο.
1030. Δεν βρέθηκε το μέλος.
1031. --- Τέλος ιχνηλάτησης στοίβας εσωτερικών εξαιρέσεων ---
1032. Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του προγράμματος συμπίεσης.
1033. Δεν είναι δυνατή η λήψη του καταλόγου συλλογής IIS.
1034. Αύξηση έντασης
1035. Σφάλμα σύνταξης, η εντολή δεν αναγνωρίστηκε
1036. Η ενέργεια προκάλεσε υπερχείλιση στοίβας.
1037. Επιλέξτε "Τέλος" για να δημιουργηθεί το διανεμητέο πακέτο.
1038. Αυτή η λειτουργία είναι ασαφής επειδή το δικαίωμα αντιπροσωπεύει πολλαπλές ταυτότητες.
1039. Το καθορισμένο όριο για τη δημιουργία λεξικού βρίσκεται εκτός περιοχής.
1040. Άγνωστο σφάλμα απομακρυσμένης πρόσβασης.
1041. Το 'X' δεν είναι ένα Visual3D.
1042. Η έκφραση υπό συνθήκη (?(...)) δεν είναι έγκυρη.
1043. Η χρήση του πίσω buffer δεν πληροί τις απαιτήσεις για τον τύπο πόρου.
1044. Η καθορισμένη μάσκα περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες.
1045. Επιλογή ημερομηνίας
1046. Μη αναγνωρίσιμο PlatformId λειτουργικού συστήματος.
1047. MSBUILD : σφάλμα MSB1018: Το επίπεδο λεπτομέρειας δεν είναι έγκυρο.
1048. Το διακριτικό {0:x} δεν είναι έγκυρο διακριτικό MemberInfo στην εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας {1}.
1049. Το μήκος της λίστας ελέγχου πρόσβασης υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μέγιστο μήκος.
1050. Εσφαλμένα χαρακτηριστικά τύπου. Ένας τύπος δεν μπορεί να είναι και συνοπτικός και τελικός.
1051. Ο αλγόριθμος πιστοποιητικού κλειδιού δεν υποστηρίζεται.
1052. Το στοιχείο ελέγχου ιδιότητας 'X' στο αντικείμενο 'Όνομα αντικειμένου' παρουσίασε την παρακάτω εξαίρεση:'Y'
1053. Το 'Y' δεν είναι έγκυρη τιμή για το 'X'.
1054. Μη έγκυρο όνομα κεφαλίδας
1055. Δεν υπάρχει χειρισμός του δεδομένου ονόματος.
1056. Η μορφή αρχείου LDML δεν είναι έγκυρη.
1057. Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε αντικείμενα με τύπο Όνομα τύπου. Xρησιμοποιήστε μόνο αντικείμενα με τύπο Όνομα τύπου.
1058. Τα στοιχεία Assert, Deny και PermitOnly δεν υποστηρίζονται σε μεθόδους με συνθήκη κλήσης Vararg.
1059. &Παράμετρος σύνδεσης:
1060. Η επιλογή δεν είναι έγκυρη: X
1061. Πρέπει να καθοριστεί το URI.
1062. Βρέθηκε χαρακτήρας υποκατάστασης χαμηλού επιπέδου, χωρίς να προηγείται υποκατάστατο υψηλού επιπέδου στο δείκτη: X. Ενδέχεται τα δεδομένα εισόδου να μην χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση ή να μην περιέχουν έγκυρους χαρακτήρες Unicode (UTF-16).
1063. Κατάσταση συστήματος ή απάντηση βοήθειας συστήματος.
1064. Η κλήση του OSVersion στο GetVersionEx απέτυχε.
1065. Μετακίνηση σελίδας εστίασης κάτω
1066. Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός ανακατεύθυνσης από πρωτόκολλα HTTP/HTTPS σε άλλα ανόμοια πρωτόκολλα.
1067. Οι σχέσεις μεταξύ του X.Y και του Z.A δεν υποστηρίζονται.
1068. Η τιμή OID δεν είναι έγκυρη.
1069. Η καθορισμένη τιμή για τις πληροφορίες υποδοχής δεν είναι έγκυρη.
1070. Έγινε λήψη μη αναμενόμενου EOF ή 0 byte από τη ροή μεταφοράς.
1071. Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της ροής περιβάλλοντος, εάν δεν έχει απενεργοποιηθεί.
1072. Μια εγγραφή αντιστοίχισης συμπλεγμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με μια προηγούμενη εγγραφή.
1073. Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε ένθετους τύπους SortedList καθώς αυτοί οι τύποι απαιτούν τροποποίηση του αρχικού SortedList.
1074. Το μέγιστο ποσό φυσικής μνήμης που έχει απαιτηθεί για τη διαδικασία από την έναρξή της.
1075. Δεν είχε οριστεί η ιδιότητα Source πριν από την εγγραφή στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
1076. Ο καθορισμένος κατάλογος, 'X', δεν αποτελεί υποκατάλογο του 'Y'.
1077. Προσδιορίζει αρχείο πόρων Win32 (.res)
1078. Καθορίζει αν απαιτείται ασφαλής σύνδεση για τη μετάδοση του cookie ελέγχου ταυτότητας.
1079. Το καθορισμένο μέγεθος του buffer είναι πολύ μεγάλο. Το FileSystemWatcher δεν μπορεί να εκχωρήσει X byte για το εσωτερικό buffer.
1080. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις τρέχουσες ιδιότητες, σε ένα μοτίβο που περιέχει δεδομένα αποθηκευμένα μόνο στη μνήμη cache.
1081. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αρχείου XML
1082. Μη αναμενόμενος διακόπτης: 'X'.
1083. Απενεργοποίηση μιας βάσης δεδομένων για εξάρτηση μνήμης cache SQL.
1084. Η ετικέτα γλώσσας 'X' πρέπει να είναι κενή ή πρέπει να συμφωνεί με τη γραμματική που ορίζεται στο IETF RFC 3066.
1085. Ο χώρος αποθήκευσης δεν ενημερώνεται επειδή δεν υπάρχει απόκριση συσχετισμένη με την αίτηση.
1086. Η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με το μηδέν και μικρότερη από το μέγεθος του buffer κονσόλας σε αυτή τη διάσταση.
1087. Δεν ήταν δυνατή η ανάλυση του TimeSpan επειδή τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία "ώρες", "λεπτά" ή "δευτερόλεπτα" βρίσκεται εκτός της έγκυρης περιοχής.
1088. Το ρήμα που θα εφαρμοστεί στο έγγραφο που καθορίζεται από την ιδιότητα FileName.
1089. Το μήκος του πίνακα πρέπει να είναι X.
1090. Σφάλμα ασφάλειας.
1091. Η περιγραφή για το αναγνωριστικό συμβάντος 'X' στην προέλευση 'Y' δεν μπορεί να βρεθεί. Ενδέχεται ο τοπικός υπολογιστής να μην έχει τις απαραίτητες πληροφορίες μητρώου ή αρχεία DLL μηνυμάτων για την εμφάνιση του μηνύματος ή ενδέχεται να μην έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Οι ακόλουθες πληροφορίες αποτελούν μέρος του συμβάντος:
1092. Οι οδηγίες δρομολόγησης δεν είναι έγκυρες.
1093. Πληροφορίες βοήθειας για αυτόν το μετρητή.
1094. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' δεν έχει ολοκληρωθεί.
1095. Βρέθηκε εσφαλμένη μορφή 'X' κατά την ανάλυση της συμβολοσειράς 'Y'.
1096. Η ροή περιβάλλοντος έχει ήδη απενεργοποιηθεί.
1097. Ορισμός του τύπου κανόνα σε "Άδεια" Allow.
1098. Δεν είναι δυνατή η περιήγηση στον πόρο εφαρμογής 'X' χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου WebBrowser. Για περιήγηση μέσω URI, ο πόρος πρέπει να βρίσκεται στην τοποθεσία προέλευσης της εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε το πρόθημα://siteoforigin:,,,/ για να αποφύγετε τη μόνιμη καταχώρηση του URI.
1099. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε μέθοδο που λείπει.
1100. Η ενότητα κώδικα εκχωρεί το σύνολο δικαιωμάτων intranet σε κώδικα από τη ζώνη του intranet. Αυτό το σύνολο δικαιωμάτων εκχωρεί στον κώδικα intranet το δικαίωμα χρήσης απομονωμένων χώρων αποθήκευσης, πλήρη πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, ορισμένες δυνατότητες αντανάκλασης και περιορισμένη πρόσβαση σε μεταβλητές περιβάλλοντος.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions