English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2601. Δεν είναι δυνατή η λήψη του μέλους 'Μέλος'.
2602. X, Κλειδί= Y, Η λειτουργία ενημέρωσης απέτυχε -> Z.
2603. Δεν είναι δυνατή η κλήση ορισμού σε περιβάλλον null
2604. Η βιβλιοθήκη τύπων 'X' φορτώθηκε και καταχωρήθηκε με επιτυχία
2605. Μεταγλώττιση του αρχείου προέλευσης;;Μεταγλώττιση X
2606. Η στήλη πλέγματος πρέπει να έχει οριστεί μεταξύ 0 και μέγιστης τιμής στήλης.
2607. Ασυμφωνία μήκους.
2608. Η καταμέτρηση πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με τα bit ανά byte και μεγαλύτερη από μηδέν.
2609. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της καταχώρησης της κουλτούρας X επειδή είναι κουλτούρα κονσόλας υποχώρησης περιβάλλοντος χρήστη για το Y. Δοκιμάστε να καταργήσετε πρώτα την καταχώρηση του Y.
2610. Η κατάργηση δεν είναι έγκυρη λειτουργία για τη Στοίβα ή την Ουρά.
2611. Η τιμή χαρακτηριστικών αρχείου ή καταλόγου δεν είναι έγκυρη.
2612. Ο καθορισμένος τύπος περιεχομένου δεν ήταν έγκυρος.
2613. Η μέθοδος δεν είναι δυνατό να είναι και στατική και εικονική.
2614. Το StylusPoint δεν υποστηρίζει την καθορισμένη StylusPointProperty.
2615. Η τιμή DateTimeKind δεν είναι έγκυρη.
2616. Το πρόγραμμα φόρτωσης υπό αναβολή 'X' δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Save.
2617. Το X έχει κάνει αίτηση για απόκριση από το χώρο αποθήκευσης αλλά η καταχώρηση δεν υπάρχει (Stream.Null).
2618. Όταν έχει δημιουργηθεί ένα ListSortDescriptionCollection δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί.
2619. Μια απόκριση 304 που οφείλεται σε αίτηση HEAD έχει διαφορετική κεφαλίδα Last-Modified.
2620. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να απαριθμήσει περιεχόμενα σε μια γραμμή εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
2621. Ο διακομιστής επέστρεψε μη έγκυρη απάντηση στην εντολή EHLO.
2622. Η καθορισμένη τιμή δεν έχει διαχωριστικό ':'.
2623. Εκχώρηση α&περιόριστης πρόσβασης στις συγκροτήσεις για χώρο αποθήκευσης βάσει αρχείου
2624. Αυτό το API δεν υποστηρίζει διακριτικά PropertyInfo.
2625. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία κατηγορίας επιδόσεων 'X' γιατί υπάρχει ήδη.
2626. Απόκριση LastModified=X, ContentLength= Y.
2627. Η κατάσταση δεν είναι έγκυρη, βλέπε System.IO.FileMode.
2628. Η αίτηση χρήστη περιέχει μια κεφαλίδα υπό συνθήκη.
2629. Προεπισκόπηση εκτύπωσης
2630. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας σταθερός τύπος παλέτας. Το 'X' δεν υποστηρίζεται εδώ.
2631. Το καθορισμένο ConsoleFallbackUICulture δεν μπορεί να έχει διαφορετική υποχώρηση.
2632. Το διακριτικό {0:x} δεν είναι έγκυρο διακριτικό συμβολοσειράς στην εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας {1}.
2633. Η μορφή κανονικοποίησης δεν είναι έγκυρη ή δεν υποστηρίζεται.
2634. Το καθορισμένο μήκος του ονόματος του αρχείου ήταν πολύ μεγάλο για το σύστημα αρχείων.
2635. Καθορίστηκε άγνωστο ConfigurationUserLevel.
2636. Στοιχείο: X, Δείκτης εμφάνισης στήλης: Y
2637. Αποτυχία προετοιμασίας επειδή λείπει το CategoryName.
2638. Το καθορισμένο TypeLib δεν ήταν έγκυρο επειδή δεν υποστήριζε τη διασύνδεση ITypeLib.
2639. Η τιμή ιδιότητας πρέπει να είναι πεπερασμένη και μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν.
2640. Ο δείκτης περιεχομένου αλυσίδας δεν είναι έγκυρος.
2641. Οι παύλες βρίσκονται σε λάθος θέση για την ανάλυση του αναγνωριστικού GUID.
2642. Το επίπεδο TokenImpersonationLevel.Anonymous δεν υποστηρίζεται για έλεγχο ταυτότητας.
2643. Δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί η συγκρότηση εισόδου: 'Όνομα συγκρότησης ' ή μία από τις εξαρτήσεις του.
2644. X -> Όνομα αρχείου = Y, Κατάσταση = Z.
2645. Η δομή δεν πρέπει να είναι κλάση τιμών.
2646. Ανακατεύθυνση - Μετακίνηση
2647. Η αλλαγή του συνόλου δικαιωμάτων για το NetCodeGroup δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
2648. Η καθορισμένη λειτουργία γεμίσματος δεν είναι έγκυρη για αυτό τον αλγόριθμο.
2649. Επιλογές του μεταγλωττιστή του JScript
2650. Πρέπει να οριστεί η τμηματική κωδικοποίηση μέσω της ιδιότητας SendChunked.
2651. Οι υπηρεσίες παροχής δεκτών πρέπει να έχουν όνομα στοιχείου 'formatter' ή 'provider'.
2652. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα UInt16.
2653. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στήλης με τιμή null σε μια συλλογή στηλών του στοιχείου DataGrid.
2654. Καθορίζει την προεπιλεγμένη διεύθυνση URL στην οποία θα κατευθυνθεί ένα πρόγραμμα περιήγησης αν παρουσιαστεί σφάλμα.
2655. Το OrderedDictionary είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι δυνατή η τροποποίησή του.
2656. Το όνομα αρχείου 'X' υπήρχε ήδη στη συλλογή.
2657. Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά τη διάρκεια μιας αίτησης του WebClient.
2658. Η μολυβιά που καταργείται δεν υπάρχει στην τρέχουσα συλλογή.
2659. Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει ασφαλείς συνδέσεις.
2660. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε αυτές τις δυνατότητες;
2661. Το IComparable πρέπει να υλοποιείται σε τουλάχιστον ένα αντικείμενο.
2662. Ο αριθμός των στοιχείων στη διαδρομή πρόσβασης πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των ονομάτων των ετικετών.
2663. Έναρξη κατάργησης της κατάστασης περιόδου λειτουργίας.
2664. Ρύθμιση νέων μεταδεδομένων.
2665. Πρέπει να ορίσετε ένα κλειδί μητρώου εάν επιθυμείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα.
2666. Δεν είναι δυνατό να οριστούν προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια για το σχήμα ελέγχου ταυτότητας X.
2667. Ο υπολογιστής-πελάτης δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτό το διακομιστή.
2668. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' έχει περισσότερες από μία συναρτήσεις καταχώρησης COM.
2669. Το στοιχείο BitmapCacheBrush δεν υποστηρίζει το RelativeTransform.
2670. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να λάβει τη μονάδα ποινής κειμένου εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
2671. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία παρουσίας του διαχειριστή τομέα που έχει καθοριστεί από τον κεντρικό υπολογιστή.
2672. Δεν είναι δυνατή η επανάληψη της εισόδου στο μηχανισμό μορφοποίησης κειμένου κατά την βέλτιστη μορφοποίηση παραγράφου.
2673. Το URI δεν είναι έγκυρο: Δεν είναι δυνατή η ανάλυση δεδομένων ως όνομα αρχείου.
2674. Το μέγεθος του πίσω buffer είναι υπερβολικά μεγάλο.
2675. Επειδή όλες οι συγκροτήσεις GAC λαμβάνουν πάντα πλήρη αξιοπιστία, η λίστα πλήρους αξιοπιστίας δεν έχει πλέον νόημα. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε οποιεσδήποτε συγκροτήσεις που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ασφαλείας στο GAC για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους.
2676. Ενεργοποίηση ενός πίνακα για εξάρτηση μνήμης cache SQL. Απαιτείται η επιλογή -t.
2677. Μετακίνηση σελίδας εστίασης επάνω
2678. Η τιμή για την ημέρα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 1 και X για το μήνα Y.
2679. Ο τύπος αναγνωριστικού θέματος Όνομα τύπου δεν αντιστοιχεί με τον τύπο τιμής δεδομένων Όνομα τύπου.
2680. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Int16.
2681. Η καθορισμένη τιμή χαρακτήρα δεν επιτρέπεται για αυτή την ιδιότητα.
2682. Η προετοιμασία τύπου για το 'X' δημιούργησε μια εξαίρεση.
2683. Μπορεί να γίνει κλήση του GetContentStream() μόνο μία φορά.
2684. Η εγγραφή έληξε.
2685. Η ιδιότητα CurrentContext του LicenseManager μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το ίδιο contextUser.
2686. Η ροή είναι κατεστραμμένη εξαιτίας μη έγκυρου αριθμού έκδοσης SSL στην κεφαλίδα του πρωτοκόλλου SSL.
2687. Το τμήμα της συμβολοσειράς έκδοσης ήταν πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο.
2688. MSBUILD : σφάλμα MSB1003: Καθορίστε ένα έργο ή ένα αρχείο λύσης. Ο τρέχων κατάλογος εργασίας δεν περιέχει έργο ή αρχείο λύσης.
2689. Το AssemblyId X του BAML δεν είναι γνωστό.
2690. Το Cookie υπάρχει ήδη.
2691. Μια αναζήτηση χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων για το αρχείο πόρου "File Name" στη συγκρότηση "Όνομα συγκρότησης " είχε ως αποτέλεσμα την εύρεση πολλαπλών καταχωρήσεων. Καταργήστε τις πανομοιότυπες ή προσδιορίστε συμφωνία πεζών-κεφαλαίων.
2692. Το αντικείμενο πρέπει να είναι κλειδωμένο για ανάγνωση.
2693. Το μέγεθος καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης = X είναι υπερβολικά μεγάλο, δεν είναι δυνατή η αίτηση περιοχής.
2694. Ασυμφωνία ονόματος πιστοποιητικού.
2695. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για αυτή τη μορφή pixel.
2696. Στη ροή 7-bit βρέθηκε μη έγκυρος χαρακτήρας.
2697. Η μέθοδος απέτυχε με μη αναμενόμενο κωδικό σφάλματος X.
2698. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του χώρου αποθήκευσης με απόκριση HEAD αν η καταχώρηση δεν υπάρχει στο χώρο αποθήκευσης.
2699. Ο τύπος του αντικειμένου πρέπει να είναι __ComObject ή να παράγεται από το __ComObject.
2700. Αποστολή των δεδομένων εξόδου του μεταγλωττιστή σε κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions