English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2101. Δεν υπάρχει περιοχή που να σχετίζεται με την αμετάβλητη κουλτούρα (αναγνωριστικό κουλτούρας: 0x7F).
2102. Η προηγούμενη λειτουργία είναι ακόμη σε εξέλιξη.
2103. Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές που προέρχονται από τη λίστα ελεγχόμενων τοποθεσιών του Internet Explorer.
2104. Το X μπορεί να οριστεί μόνο μία φορά μέσα σε ένα AppDomain.
2105. Έχει ήδη προστεθεί ένας διαφορετικός προσδιορισμός περιοχής σε αυτή την αίτηση.
2106. Η προτεραιότητα που σχετίζεται με την εκτέλεση των νημάτων της διαδικασίας.
2107. Η τιμή X δεν είναι έγκυρη για το Y.
2108. Μια απόκριση 5XX που μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από μια υπάρχουσα καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης.
2109. Το αντικείμενο Όνομα αντικειμένου έχει απορριφθεί και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.
2110. Χρονικό περιήγησης
2111. Η ημερομηνία του HttpWebResponse είναι παλαιότερη από την αποθηκευμένη.
2112. Δεν υποστηρίζονται οι μετατοπίσεις κατά την αποστολή αίτησης FTP μέσω μεσολάβησης HTTP.
2113. Η συσκευή του πίσω buffer δεν είναι έγκυρη.
2114. Η κατάργηση πιστοποιητικού με δείκτη 'X' απέτυχε.
2115. Σφάλμα σειριοποίησης.
2116. Προηγούμενη σελίδα
2117. Το ποσό χρόνου CPU που έχει χρησιμοποιηθεί από τη διαδικασία.
2118. Δεν είναι δυνατή η ανάλυση της γραμμής κατάστασης HTTP του χώρου αποθήκευσης: X.
2119. Το όνομα εφαρμογής απομακρυσμένης πρόσβασης, 'X', είχε ήδη οριστεί.
2120. Σίγαση έντασης μικροφώνου
2121. Διαγραφή του επιλεγμένου κλειδιού/της επιλεγμένης τιμής AppSetting.
2122. Διαχείριση &συμβολοσειράς σύνδεσης
2123. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο UInt64.
2124. Παρουσιάστηκε σφάλμα στην εισαγωγή γραφίδας.
2125. Πολιτική σύνδεσης
2126. Δεν βρέθηκε ιδιότητα για το χαρακτηριστικό 'Χαρακτηριστικό'.
2127. Η απόκριση είναι null και αυτή η αίτηση δεν θα είναι επιτυχής.
2128. Ο αριθμός στοιχείων σε αυτή τη συλλογή πρέπει να είναι μεγαλύτερος από μηδέν.
2129. Τα ACE που καθορίζονται από τον χρήστη δεν πρέπει να έχουν γνωστό τύπο ACE.
2130. Το καθορισμένο όνομα πόρου "X" δεν υπάρχει στο αρχείο πόρου.
2131. Ίδια τοποθεσία Web.
2132. Το χρονικό όριο ανάγνωσης σε Millisecond.
2133. Το αντικείμενο δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε DBNull.
2134. Πρέπει να είναι δυνατή η εγγραφή στη δομή σκίασης.
2135. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αποδέκτη καναλιού για σύνδεση στο URL 'X'. Ενδέχεται να μην έχει καταχωρηθεί κατάλληλο κανάλι.
2136. Σφάλμα κατά το χρόνο εκτέλεσης: X
2137. Η προετοιμασία του BitmapImage δεν ολοκληρώθηκε. Καλέστε τη μέθοδο BeginInit, ορίστε τις κατάλληλες ιδιότητες και, στη συνέχεια, καλέστε τη μέθοδο EndInit.
2138. Το στοιχείο StartItem δεν είναι έγκυρο.
2139. Το AssemblyName.Name δεν μπορεί να έχει τιμή null ή κενή συμβολοσειρά.
2140. Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου X όταν είναι σε αναμονή μια άλλη λειτουργία Y.
2141. Το 'X' έχει ήδη ολοκληρωθεί.
2142. Επιλέξτε συγκρότηση από τις εξαρτημένες συγκροτήσεις
2143. Το αρχείο bitmap δεν περιέχει μικρογραφία.
2144. Ο τύπος που διαβιβάζεται πρέπει να είναι το System.Attribute ή να παράγεται από το System.Attribute.
2145. Ενημέρωση κεφαλίδων στο χώρο αποθήκευσης.
2146. Το μέγεθος του buffer ανάγνωσης σε byte. Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός byte ανάγνωσης που μπορούν να ανήκουν σε buffer.
2147. Η υπηρεσία παροχής επεκτάσεων X δεν είναι συμβατή με τον τύπο Y.
2148. Η καθορισμένη τιμή δεν μπορεί να είναι αρνητική.
2149. Αυτό το στοιχείο Visual δεν είναι συνδεδεμένο με ένα PresentationSource.
2150. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας μεταβατικής συγκρότησης.
2151. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια εγγραφής της ρύθμισης παραμέτρων. Το μήνυμα σφάλματος είναι: X
2152. Ο δείκτης και το πλήθος πρέπει να αναφέρονται σε μια θέση εντός του buffer.
2153. Άγνωστη συνθήκη συμμετοχής - X.
2154. Η συμβολοσειρά μορφής μπορεί να είναι μόνο "G", "g", "X", "x", "F", "f", "D" ή "d".
2155. Δημιουργεί λίστα των ενεργοποιημένων υπηρεσιών παροχής διαχείρισης μελών.
2156. Η αλλαγή της συλλογής SelectedDates είναι δυνατή μόνο σε λειτουργία πολλαπλής επιλογής. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο SelectedDate σε λειτουργία μονής επιλογής.
2157. Οι εγκατεστημένοι κωδικοποιητές δεν υποστηρίζουν τη μορφή αρχείου πολυμέσων.
2158. Αποδοχή αυτής της απόκρισης σύμφωνα με το πλήθος των επαναλήψεων = X.
2159. Ο κωδικός κατακερματισμού που καταχωρήθηκε δεν είναι έγκυρος. Προσπαθήστε να κάνετε εισαγωγή ενός κωδικού κατακερματισμού από μια συγκρότηση.
2160. Τα πεδία αντικειμένων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα προετοιμασμένα.
2161. Ο δείκτης που διαβιβάστηκε ως συμβολοσειρά δεν πρέπει να βρίσκεται στα τελευταία 64K του χώρου διευθύνσεων της διεργασίας.
2162. Το πρόγραμμα-πελάτης αυτοματισμού δεν είναι δυνατόν να προσπελάσει το UI επειδή η εφαρμογή τερματίζεται.
2163. Ο τύπος του μετρητή υποδεικνύει με ποιον τρόπο θα ερμηνευθεί η τιμή του μετρητή, για παράδειγμα ως πραγματικός αριθμός ή ως ρυθμός μεταβολής.
2164. Υπάρχουν X πιστοποιητικά υπολογιστών-πελατών για να επιλέξετε.
2165. Οι παράμετροι Year, Month και Day περιγράφουν ένα DateTime που δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπεύεται.
2166. Το αρχείο μεσολάβησης JScript file παρουσίασε εξαίρεση κατά την προετοιμασία: X.
2167. Ένας δέκτης καναλιών κάλεσε τη μέθοδο Store στη στοίβα δεκτών χωρίς να προωθήσει πρώτα δεδομένα στη στοίβα.
2168. Το μέγιστο μήκος buffer πρέπει να είναι εντός του πραγματικού μήκους buffer.
2169. Ο κεντρικός υπολογιστής SMTP δεν βρέθηκε.
2170. Δεν είναι δυνατή η αίτηση μιας ιδιότητας ή ενός μοτίβου που δεν έχει αποθηκευτεί στη μνήμη cache.
2171. Ο διακομιστής απέρριψε τις πιστοποιήσεις του υπολογιστή-πελάτη.
2172. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Bind πριν να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία.
2173. Η προσαρμοσμένη κατάσταση λειτουργίας για σφάλματα απομακρυσμένης πρόσβασης είχε οριστεί ήδη.
2174. Το όνομα κουλτούρας 'X' δεν υποστηρίζεται.
2175. Είσοδος/έξοδος αρχείου
2176. Καθορίστηκε ζώνη δικαιωμάτων ασφάλειας που δεν είναι έγκυρη.
2177. Καθορίζει αν είναι κλειδωμένη η ενότητα Identity.
2178. Π&ροεπιλεγμένη ανακατεύθυνση διεύθυνσης URL:
2179. Ο τυπογραφικός χαρακτήρας ανάγλυφου URI δεν οδηγεί σε τυπογραφικό χαρακτήρα ανάγλυφου που έχει καταγραφεί νωρίτερα.
2180. Μη αναμενόμενο αναγνωριστικό συμβολοσειράς X. Τα αναγνωριστικά συμβολοσειρών πρέπει να είναι διαδοχικά.
2181. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση περιγραφής ασφάλειας για αυτό το πλαίσιο.
2182. Η τιμή του ευρετηρίου γραμματοσειράς πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν.
2183. Οι αλλαγές που μόλις πραγματοποιήσατε στην πολιτική ασφάλειας ενδέχεται να εμποδίσουν την εκτέλεση του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων του .NET Framework την επόμενη φορά που θα το χρειαστείτε. Ελέγξτε τις αλλαγές σας πριν κλείσετε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του .NET Framework.
2184. Η αίτηση απέτυχε επειδή δεν βρέθηκε καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης (CacheKey = X) και το CachePolicy που χρησιμοποιείται είναι το Y.
2185. Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί ο τύπος RemoteRegAsm ο οποίος απαιτείται για την εκτέλεση της εγγραφής
2186. Για την παρακολούθηση 'X' που προστέθηκε στην προέλευση 'Y' πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση με το ίδιο όνομα ορισμένη στην κύρια ενότητα Trace listeners.
2187. Εκτελεί μια λειτουργία σε χωριστό νήμα.
2188. Δεν υπάρχει MemberInfo για το αντικείμενο Όνομα αντικειμένου.
2189. Η ετικέτα στοιχείου 'X' δεν είναι έγκυρη
2190. Κύλιση μια σελίδα δεξιά
2191. Η τιμή πρέπει να μην είναι αρνητική και πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με Int32.MaxValue.
2192. Η περιγραφή ασφαλείας με αναθεώρηση διαφορετική από '1' δεν είναι έγκυρη.
2193. Ο πίνακας των καθορισμένων παραμέτρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον πίνακα των ορισμάτων.
2194. Το 'X' δεν είναι έγκυρη ImeConversionMode.
2195. Άγνωστος τύπος σελίδας
2196. Η συνάρτηση καταχώρησης COM πρέπει να είναι στατική.
2197. Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό 'Χαρακτηριστικό' δεν μπορεί να είναι κενό.
2198. Η εκτέλεση απομίμησης δεν είναι δυνατή από μια ανώνυμη ταυτότητα.
2199. Επιλεγμένο πιστοποιητικό: X.
2200. Δημιουργία νέας καταχώρησης κλειδιού/τιμής AppSetting.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions