English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

501. Δημιουργία μιας εφαρμογής κονσόλας (προεπιλογή)
502. Εκτελέστε το 'aspnet_compiler -?' για προβολή λίστας με τις έγκυρες ενέργειες.
503. ο χώρος αποθήκευσης δεν ενημερώνεται σύμφωνα με την κατάσταση απόκρισης του FTP Αναμένεται = X, πραγματικό = Y.
504. Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αίτηση περιοχής byte.
505. Το 'Y' δεν είναι έγκυρη τιμή για το 'X'. Το 'X' πρέπει να είναι μεγαλύτερο του Z.
506. Βρέθηκε ασαφής συμφωνία.
507. Καθορίστηκε άγνωστο SeekOrigin.
508. Ένας ατέρμων βρόχος φαίνεται να έχει δημιουργηθεί εξαιτίας επαναλαμβανόμενων ακυρώσεων του TimeManager κατά την διαδικασία Διάταξη/Απόδοση.
509. Το περιβάλλον είναι ήδη σταθεροποιημένο.
510. Ο χειρισμός χώρου αποθήκευσης δεν είναι έγκυρος.
511. Δεν ήταν δυνατή η κλήση της προετοιμασίας τύπου.
512. Η πλήρης αξιοπιστία επιτρέπει σε αυτή τη διαχειριζόμενη συγκρότηση να έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλους τους προστατευμένους πόρους. Δίνοντας σε αυτή τη συγκρότηση πλήρη αξιοπιστία, ενδέχεται να προκληθεί παραβίαση της ασφάλειας σε αυτόν τον υπολογιστή.
513. Το ελάχιστο ποσό φυσικής μνήμης που έχει απαιτηθεί για τη διαδικασία από την έναρξή της.
514. Η ροή δεν ήταν αναγνώσιμη.
515. Η X δεν ήταν έγκυρη.
516. Δεν είναι εντολή
517. Ο δείκτης X είναι εκτός ορίων.
518. Η ροή μεταδεδομένων δεν είναι διαθέσιμη για αυτή την λειτουργία.
519. Το περιβάλλον έπρεπε να είναι σταθερό πριν γίνει κλήση στη μέθοδο DoCallBack.
520. Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για να ρυθμίσετε την ενότητα παραμέτρων 'X'.
521. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής της ιδιότητας στο Empty Size3D.
522. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία κατακερματισμού για αυτή τη συγκρότηση - X.
523. Το πλήθος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μηδέν.
524. Αυτή η ιδιότητα έχει οριστεί ήδη και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί.
525. Το RepeatBehavior 'X' δεν αντιπροσωπεύει πλήθος επαναλήψεων και δεν έχει τιμή IterationCount.
526. Κλειδί ή όνομα αντικειμένου.
527. Η τιμή της παραμέτρου πρέπει να είναι πεπερασμένη.
528. Λίστα ενοτήτων κώδικα
529. Η μέθοδος FlushFinalBlock() κλήθηκε δύο φορές σε ένα CryptoStream. Μπορεί να κληθεί μόνο μία φορά.
530. c: προσαρμοσμένη. Και τα δεδομένα κατάστασης περιόδου λειτουργίας και οι αποθηκευμένες διαδικασίες αποθηκεύονται σε μια προσαρμοσμένη βάση δεδομένων. Πρέπει να καθοριστεί το όνομα της βάσης δεδομένων.
531. Κατά την κατασκευή μιας StylusPointDescription, οποιεσδήποτε StylusPointPropertyInfos που αντιπροσωπεύουν κουμπιά πρέπει να τοποθετούνται στο τέλος της συλλογής.
532. Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης
533. Οι συγκροτήσεις έχουν πρόσβαση μόνο στο παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα αρχείου", μέσω του οποίου τους επιτρέπεται το άνοιγμα των αρχείων. Αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στις συγκροτήσεις να λάβουν τα περιεχόμενα ενός αρχείου που έχει ανοίξει με το OpenFileDialog χωρίς να ανοίξουν το αρχείο και χωρίς να τους εκχωρηθεί δικαίωμα εισόδου/εξόδου αρχείου για αυτά τα αρχεία.
534. Το αντικείμενο πρέπει να υλοποιεί το IConvertible.
535. Η τιμή στοιχείου 'X' δεν είναι έγκυρη.
536. MSBUILD : σφάλμα MSB1021: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας της λειτουργίας καταγραφής. X
537. Το όρισμα δεν μπορεί να είναι ίσο με 'X'.
538. Όνομα μετρητή για το αντικείμενο μετρητή επιδόσεων.
539. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ρυθμίσεων
540. Το 'X' δεν είναι έγκυρο ευρετήριο στη συλλογή.
541. Για να χρησιμοποιηθεί από ένα αρχείο .config, ο τύπος καναλιού 'Όνομα τύπου' πρέπει να έχει κατασκευή με μορφή 'X'
542. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Int16.
543. Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί η συγκρότηση
544. Νέα υπηρεσία παροχής
545. Η σύνταξη δεν είναι έγκυρη.
546. Μη αναμενόμενο αναγνωριστικό συγκρότησης X. Τα αναγνωριστικά συγκροτήσεων πρέπει να είναι διαδοχικά.
547. Μια προσπάθεια σύνδεσης σε απομακρυσμένο στοιχείο ενεργοποίησης απέτυχε με εξαίρεση 'X'.
548. Το δικαίωμα του αρχείου καταγραφής συμβάντων είναι απεριόριστο.
549. Το AnimationTimeline τύπου 'Όνομα τύπου' δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση της ιδιότητας 'X' τύπου 'Όνομα τύπου'.
550. Δεν ήταν δυνατή η κατασκευή δομής huffman χρησιμοποιώντας τον πίνακα μήκους. Η ροή ενδέχεται να είναι κατεστραμμένη.
551. Το αντικείμενο προετοιμάζεται ήδη.
552. Μη έγκυρη τιμή 'Y' για την παράμετρο 'X'.
553. Δεν είναι δυνατόν να οριστεί η κατάσταση προετοιμασίας περισσότερες από μια φορές.
554. Η ιδιότητα Item μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με πεδία Singleton.
555. Αναμενόταν '>'.
556. Το καθορισμένο κλειδί είναι ένα γνωστό ασθενές κλειδί για το 'X' και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί.
557. Η συγκρότηση δεν είχε τον ανώτατο βαθμό εμπιστοσύνης.
558. Παρουσιάστηκε σφάλμα στο νήμα απόδοσης με μια σκίαση που παρέχεται από τον χρήστη.
559. Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε επειδή το απομακρυσμένο μέρος έχει κλείσει τη ροή μεταφοράς.
560. Προσπάθεια επανεκκίνησης της περιόδου λειτουργίας με χρήση του πιστοποιητικού που παρέχει ο χρήστης: X.
561. MSBUILD : σφάλμα MSB1011: Επειδή αυτός ο φάκελος περιέχει περισσότερα από ένα έργα ή αρχεία λύσης, καθορίστε το έργο ή το αρχείο λύσης που θα χρησιμοποιήσετε.
562. Έγινε λήψη μη ολοκληρωμένου μηνύματος ελέγχου ταυτότητας. Το απομακρυσμένο μέρος μάλλον έκλεισε τη σύνδεσή του.
563. Το startIndex πρέπει να είναι μικρότερο από το μήκος της συμβολοσειράς.
564. Ο απομακρυσμένος διακομιστής επέστρεψε ένα σφάλμα: X.
565. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα εμφανίζονται ως έγκυρες για τον τρέχοντα χρήστη. Εκτελέστε ξανά τον οδηγό ως χρήστης για να ενσωματώσετε τις αλλαγές για αυτόν το χρήστη.
566. Ο συσχετισμός συμβάντος αυτοματισμού UI δεν υποστηρίζεται.
567. Η καθορισμένη διαδρομή, το καθορισμένο όνομα αρχείου ή και τα δύο είναι πολύ μεγάλα. Η πλήρης μορφή του ονόματος αρχείου πρέπει να είναι μικρότερη από 260 χαρακτήρες και το όνομα καταλόγου πρέπει να είναι μικρότερο από 248 χαρακτήρες.
568. Η λειτουργία InkSerializedFormat απέτυχε.
569. Το αρχείο της προσαρμοσμένης κουλτούρας X είναι κατεστραμμένο. Προσπαθήστε να καταργήσετε την καταχώρηση αυτής της κουλτούρας.
570. Το πρόγραμμα φόρτωσης 'X' υπό αναβολή απαιτεί την υλοποίηση του 'Y' στο στοιχείο IServiceProvider.
571. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό buffer του MemoryStream.
572. Επιτρέπονται κλήσεις σε μη διαχειριζόμενο κώδικα
573. Ο κατάλογος 'X' δεν είναι έγκυρος.
574. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη άλλων μπλοκ μεταδεδομένων ανώτατου επιπέδου.
575. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του προγράμματος εντοπισμού σφαλμάτων.
576. Δεν βρέθηκαν κεφαλίδες αίτησης στα μετα-δεδομένα του χώρου αποθήκευσης για να εξεταστούν σύμφωνα με την αποθηκευμένη κεφαλίδα απόκρισης Vary.
577. Η συγκρότηση είχε ήδη τον ανώτατο βαθμό εμπιστοσύνης.
578. Ο χαρακτήρας 'X' στο μοτίβο που ορίστηκε δεν είναι έγκυρος.
579. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη διαδρομή 'X'.
580. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει κεφαλίδες αίτησης και δεν είναι δυνατό να περιέχει την καθορισμένη κεφαλίδα απόκρισης.
581. Μη έγκυρη σκίαση pixel από τον χρήστη. Καταχωρήστε ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered για να αποφύγετε την εμφάνιση αυτής της εξαίρεσης.
582. Ο στοιχειώδης τύπος δεν είναι έγκυρος: Όνομα τύπου. Χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το CodeObjectCreateExpression.
583. Η δυαδική μορφή ενός αντικειμένου ACE δεν είναι έγκυρη.
584. Κεφαλίδα Vary: Το πλήθος των πεδίων κεφαλίδας Request και χώρου αποθήκευσης δεν συμφωνεί, όνομα κεφαλίδας = X.
585. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καμία δέσμη ενεργειών μητρώου εφόσον δεν υπάρχουν τύποι για καταχώρηση
586. Δημιουργήθηκε εξαίρεση από τον προορισμό μιας κλήσης.
587. Το μήκος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από X.
588. Τα πρόσθετα δεδομένα που πέρασαν δεν συμφωνούν με αυτά που αναμένονται βάσει της StylusPointDescription.
589. Η X δεν είναι έγκυρη τιμή για το Y.
590. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή, ο κατάλογος δεν είναι κενός ή δεν υπάρχει.
591. Η τρέχουσα περίοδος λειτουργίας δεν είναι αλληλεπιδραστική.
592. Η αίτηση απέτυχε με WebExceptionStatus = X.
593. Η λειτουργία χρονισμού δεν βρίσκεται σε ουρά στην κατάλληλη σειρά.
594. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στη βασική ροή.
595. Παροχή συνάρτησης print()
596. Σφάλμα Cross-AppDomain BinaryFormatter. Αναμενόταν 'X' αλλά έγινε λήψη 'Y'.
597. Το TypeCode 'X' δεν ήταν έγκυρο.
598. Δημιουργία και εγκατάσταση της συγκρότησης των δυνατοτήτων χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος περιήγησης.
599. Η κατηγορία 'X' έχει σήμανση μονής παρουσίας. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να δημιουργηθούν μόνο μετρητές απόδοσης χωρίς ονόματα παρουσίας.
600. Αυτό το API προσπελάστηκε με ορίσματα από εσφαλμένο περιβάλλον.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions