English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

801. Το όνομα αρχείου CodeChecksumPragma 'X' περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες διαδρομής.
802. Το όνομα αρχείου δεν επιτρέπεται
803. Η εσωτερική κατάσταση δεν είναι έγκυρη.
804. Κύλιση μια σελίδα αριστερά
805. Ανεπαρκή δεκαεξαδικά ψηφία.
806. Το αντικείμενο δεν προετοιμάζεται.
807. Η καθορισμένη παραλλαγή OLE δεν ήταν έγκυρη.
808. MSBUILD : σφάλμα MSB1027: Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του διακόπτη /noautoresponse στο αρχείο αυτόματης απόκρισης MSBuild.rsp, ούτε και σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο απόκρισης το οποίο αναφέρεται στο αρχείο αυτόματης απόκρισης.
809. Πρέπει να καθορίστε το X ή το Y και το Z.
810. Αυτή η μέθοδος δεν υποστηρίζεται από αυτή την κλάση.
811. Εκχώρηση &πρόσβασης στις συγκροτήσεις για τους παρακάτω εκτυπωτές:
812. Η ζώνη δεν είναι έγκυρη - X
813. X: Y Κλείσιμο της ροής χώρου αποθήκευσης σε ισχύ, τύπος = Όνομα τύπου, κλειδί καταχώρησης στο χώρο αποθήκευσης = Z.
814. Η εγγραφή πόρων έχει ήδη κλείσει και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της.
815. Ο έλεγχος της εκτέλεσης είναι X
816. Οι διαδρομές που ξεκινούν με \\?\GlobalRoot είναι εσωτερικές προς τον πυρήνα και δεν θα πρέπει να ανοίγονται από διαχειριζόμενες εφαρμογές.
817. Αυτή η δυνατότητα δεν έχει υλοποιηθεί προς το παρόν.
818. Ο πρώτος χαρακτήρας της συμβολοσειράς είναι ο χαρακτήρας null.
819. Ο καθορισμένος κατάλογος 'X' δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί.
820. Συμβαίνει όταν η μετονομασία ενός αρχείου ή/και ενός καταλόγου συμφωνεί με το φίλτρο.
821. Η παράκαμψη της μέτρησης διάταξης του στοιχείου 'X' δεν πρέπει να επιστρέφει PositiveInfinity ως DesiredSize, ακόμη κι αν το Infinity έχει περάσει ως διαθέσιμο μέγεθος.
822. Προβολή των ιδιοτήτων αυτού του δικαιώματος
823. Ο πίνακας δεν έχει τόσες πολλές διαστάσεις.
824. Η σημαία IgnoreCase μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ορίσματα συμβολοσειρών.
825. Η παράμετρος targetType πρέπει να είναι τύπου IdentityReference.
826. Η μέθοδος ή η λειτουργία δεν έχει υλοποιηθεί.
827. Η διαδρομή απόθεσης αρχείου 'X' δεν είναι έγκυρη.
828. Άγνωστος τύπος επιπέδου
829. Ο τύπος Όνομα τύπου πρέπει να δρομολογηθεί με αναφορά σε αυτό το περιβάλλον.
830. Ο συνδυασμός FileMode: X με FileSystemRights: Y δεν είναι έγκυρος.
831. Αποδοχή αυτής της απόκρισης ως έγκυρης σύμφωνα με το πλήθος των επαναλήψεων = X.
832. Η διαδρομή δεν έχει οριστεί ή είναι κενή συμβολοσειρά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει μια διαδρομή.
833. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του αντικειμένου null σε τύπο τιμής.
834. Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση της προβολής του αρχείου.
835. Απαιτείται όνομα διαδρομής
836. Δεν είναι δυνατό να βρεθεί το απαιτούμενο αναγνωριστικό αντικειμένου (OID).
837. Η υποδιαστολή δεκαδικών δεν μπορεί να είναι η κενή συμβολοσειρά.
838. Το WaitReason είναι διαθέσιμο μόνο αν το ThreadState είναι Wait.
839. Το καθορισμένο κλειδί δεν έχει ένα έγκυρο μέγεθος για αυτό τον αλγόριθμο.
840. Ο διακομιστής δεν ικανοποιεί την περιοχή: X.
841. Το μήκος του μπλοκ δεν συμφωνεί με το συμπληρωματικό του.
842. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, το κανάλι μετάδοσης κλείνει.
843. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' έχει μια συνάρτηση ComUnregisterFunction η οποία δεν θα κληθεί εφόσον ο τύπος δεν καταχωρείται
844. Η συναλλαγή απέτυχε.
845. Έγινε προσπάθεια ορισμού πολύ χαμηλής τιμής για το X. Ορισμός επιπέδου σε TraceLevel.Off
846. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά για τη ματαίωση, επειδή δεν έχει ζητηθεί ματαίωση.
847. Αυτή η συγκρότηση δεν έχει υπογραφεί με ισχυρό όνομα
848. Η θέση του δείκτη χειρισμού OS δεν είναι η αναμενόμενη από το FileStream. Μην χρησιμοποιήσετε δείκτη χειρισμού ταυτόχρονα σε ένα FileStream και σε κώδικα Win32 ή σε διαφορετικό FileStream. Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων.
849. Το ServicePointManager δεν υποστηρίζει διακομιστές μεσολάβησης με το σχήμα X.
850. Το endIndex δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το startIndex.
851. Το αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση των κλήσεων χειρισμού συμβάντων που έχουν εκδοθεί ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής EventLog.
852. Συμβαίνει όταν η αλλαγή σε ένα αρχείο ή/και σε έναν κατάλογο συμφωνεί με το φίλτρο.
853. Το όνομα της λειτουργικής μονάδας.
854. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση δικαιώματος εκτέλεσης.
855. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του μεγέθους αντιστοίχισης αρχείων κατά την προετοιμασία των ρυθμίσεων παραμέτρων.
856. Όλες οι απαιτούμενες κεφαλίδες Request συμφωνούν σύμφωνα με την απόκρισης της κεφαλίδας Vary στο χώρο αποθήκευσης.
857. Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε ένα InputGestureCollection μόνο για ανάγνωση.
858. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία τύπου, για τον οποίο το Type.ContainsGenericParameters είναι true.
859. Μια μάσκα bit η οποία αντιπροσωπεύει τους επεξεργαστές στους οποίους επιτρέπεται να εκτελούνται τα νήματα της διαδικασίας.
860. Δεν βρέθηκε η ιδιότητα Όνομα ιδιότητας.X με δυνατότητα προσάρτησης.
861. Η κεφαλίδα 'X' δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί απευθείας.
862. Η τιμή παραμέτρου 'X' πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μηδέν.
863. Η μέθοδος πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν ορισμό γενικής μεθόδου σε έναν ορισμό γενικού τύπου.
864. Προσθήκη συγκρότησης στο cache συγκροτήσεων
865. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία συνοπτικής κλάσης.
866. Δεν είναι ModuleBuilder για εντοπισμό σφαλμάτων.
867. Η τιμή του χαρακτηριστικού κειμένου 'X' είναι τύπου 'Όνομα τύπου', αλλά αναμενόταν τύπος 'Όνομα τύπου'.
868. Ο χώρος αποθήκευσης συστήματος δεν επαρκεί.
869. &Λειτουργία χωρίς cookie:
870. Ενεργοποίηση του πίνακα για εξάρτηση μνήμης cache SQL.
871. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου καταγραφής X στο μηχάνημα Y. Τα Windows δεν έχουν ορίσει κωδικό σφάλματος.
872. Θέλετε να δώσετε σε αυτή τη συγκρότηση επίπεδο πλήρους αξιοπιστίας;
873. Δεν υποστηρίζονται πίνακες που υπερβαίνουν τα 2GB.
874. Η θύρα βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής και δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε αυτή.
875. Τα ονόματα για συγκροτήσεις δεν μπορούν να αρχίζουν με κενό διάστημα ή να περιέχουν τους χαρακτήρες '/', ή '\' ή ':'.
876. Το παρεχόμενο στοιχείο DisplayIndex βρίσκεται εκτός περιοχής. Το στοιχείο DisplayIndex πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 0 και μικρότερο από την τιμή Columns.Count.
877. Πρέπει να καταργηθεί μια μη έγκυρη καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης με κωδικό κατάστασης == 304(NotModified).
878. Το EndRead μπορεί να κληθεί μόνο μία φορά για κάθε ασύγχρονη λειτουργία.
879. Η μέθοδος διασύνδεσης πρέπει να είναι συνοπτική και εικονική.
880. Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του ονόματος του διακομιστή μεσολάβησης
881. Η τιμή κανόνα εβδομάδας στο CultureAndRegionInfoBuilder δεν είναι έγκυρη.
882. Ο πόρος ήταν τύπου 'Όνομα τύπου' αντί για ροή - αντί για αυτόν, καλέστε GetObject.
883. Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός Set σε ένα πεδίο και Invoke σε μια μέθοδο.
884. Υπάρχει ήδη άλλη ιδιότητα με αυτό το όνομα.
885. Δεν εκχωρήθηκε δικαίωμα για τροποποίηση της πολιτικής
886. Το γραμματοκιβώτιο δεν είναι διαθέσιμο.
887. Η ιδιότητα LoadTimeout ενός SoundPlayer δεν μπορεί να είναι αρνητική.
888. Η λειτουργία εξαγωγής πιστοποιητικού απέτυχε.
889. Αυτό το επίπεδο πολιτικής X δεν μπορεί να αξιολογήσει αυτήν τη συγκρότηση. Y
890. Εσφαλμένος τύπος πεδίου στο πεδίο ορισμού.
891. Τα δεδομένα ιδιότητας πρέπει να είναι τύπου μη αναφοράς συμβατού με τη μεταβλητή.
892. Μια παρουσία με διάρκεια ζωής Global μπορεί να είναι προσβάσιμη μόνο από ένα PerformanceCounter με το InstanceLifetime ρυθμισμένο στο PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.
893. Δεν υπάρχουν πολιτικές περιβάλλοντος.
894. Ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί η απομακρυσμένη διαχείριση σε έναν από τους υπολογιστές ή η υπηρεσία απομακρυσμένου μητρώου να μην εκτελείται σε κανέναν από τους δύο υπολογιστές.
895. Η εισαγωγή στον πίνακα κατακερματισμού απέτυχε. Ο συντελεστής φόρτωσης ήταν πολύ υψηλός.
896. Η δέσμη ενεργειών μητρώου 'X' δημιουργήθηκε με επιτυχία
897. Το αντικείμενο AsnEncodedData δεν έχει το ίδιο OID για τη συλλογή.
898. Δεν υπάρχει αντιστοίχιση για το αντικείμενο 'Όνομα αντικειμένου'.
899. Οι πληρεξούσιοι πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο.
900. Μείωση έντασης

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions