English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

301. Το buffer των χαρακτήρων εξόδου είναι υπερβολικά μικρό και δεν μπορεί να περιέχει τους αποκωδικοποιημένους χαρακτήρες. Επιστροφή 'Y' κωδικοποίησης 'X'.
302. Υπάρχουν πληροφορίες έκδοσης στο όνομα συγκρότησης 'X'. Αυτό δεν επιτρέπεται για καταχωρήσεις 'Y'.
303. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της καταχώρησης του X αυτήν τη στιγμή. Το αρχείο κουλτούρας χρησιμοποιείται.
304. Σφάλμα πρωτοκόλλου: δεν είναι δυνατή η συνέχιση του συγχρονισμού SSPI επειδή έγινε λήψη κενού blob.
305. Η ιδιότητα 'X' δεν είναι δυνατόν να έχει κίνηση στην κλάση 'Y' επειδή η σημαία IsAnimationProhibited έχει οριστεί στο UIPropertyMetadata που χρησιμοποιείται για το συσχετισμό της ιδιότητας με την κλάση.
306. Μη αναγνωρίσιμος τύπος πινέλου στο αρχείο BAML.
307. Δεν έχει οριστεί όνομα για το σύνολο δικαιωμάτων.
308. Το λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζει την πρόσβαση σε διαδικασίες σε απομακρυσμένους υπολογιστές. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί Windows NT ή μεταγενέστερα.
309. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία της ενότητας κώδικα.
310. Απαιτείται θετικός αριθμός.
311. Μη αναμενόμενο αναγνωριστικό ιδιότητας X. Τα αναγνωριστικά ιδιοτήτων πρέπει να είναι διαδοχικά.
312. Το μηδενικό Hwnd δεν είναι έγκυρο.
313. Ο κανόνας πρόσβασης δεν είναι σωστού τύπου.
314. Έγκυρο ως ενημερωμένο ή εξαιτίας της πολιτικής χώρου αποθήκευσης = X.
315. Η συλλογή δέχεται μόνο αντικείμενα τύπου InputBinding.
316. Η ώρα κατά την οποία η εφαρμογή κατέγραψε αυτή την καταχώρηση.
317. Έλεγχος ταυτότητας φορμών
318. Δεν είναι δυνατή η εύρεση μέρους της διαδρομής 'X'.
319. Η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέτυχε.
320. Το URI πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτόκολλο. Για παράδειγμα:
321. Κάτοχος μη έγκυρου τύπου για το DynamicMethod.
322. Ο συγχρονισμός απέτυχε . Η απομακρυσμένη πλευρά εγκατέλειψε τη ροή.
323. Αυτή η VisualCollection είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί.
324. Ο δείκτης X είναι εκτός περιοχής.
325. Το BaseStream είναι διαθέσιμο μόνο όταν η θύρα είναι ανοιχτή.
326. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποθήκευση της εξαγόμενης βιβλιοθήκης τύπων:
327. Το στοιχείο AutomationElement δεν έχει σημείο στο οποίο να είναι δυνατόν να γίνει κλικ.
328. Η μετατροπή από X σε Y δεν είναι έγκυρη.
329. Δεν έγινε αποσειριοποίηση μηνύματος πριν από την κλήση του DispatchChannelSink.
330. Η κωδικοποίηση μεταφοράς MIME 'X' δεν υποστηρίζεται.
331. Το πεδίο πρέπει να αφορά τον ίδιο τύπο με το ConstructorInfo.
332. Ο ορισμός τύπου της καθολικής συνάρτησης έχει ολοκληρωθεί.
333. Προσδιορίζει εάν θα γίνεται ανάγνωση των δεδομένων εισόδου εντολών της διαδικασίας από το μέλος StandardInput της παρουσίας της διαδικασίας.
334. Η μέθοδος ClockController.Seek κλήθηκε χρησιμοποιώντας την TimeSeekOrigin.Duration ως παράμετρο seekOrigin για ένα Clock που έχει διάρκεια Forever. Τα Clock που έχουν διάρκεια Forever πρέπει να χρησιμοποιούν την TimeSeekOrigin.BeginTime.
335. Η πρόσβαση που ζητήθηκε για το μητρώο δεν επιτρέπεται.
336. Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.
337. Ο κώδικας XML για τη ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής δεν είναι έγκυρος. Λείπει η απαιτούμενη ετικέτα 'X'.
338. Δεν είναι δυνατή η κίνηση της ιδιότητας 'X' στο 'Y' επειδή το αντικείμενο είναι σφραγισμένο ή σταθεροποιημένο.
339. Προηγούμενο κομμάτι
340. Η τιμή δεν ανήκει στην αναμενόμενη περιοχή.
341. Το άθροισμα της μετατόπισης είναι μεγαλύτερο από το μήκος του πίνακα προορισμού.
342. Το CRC στο υποσέλιδο GZip δεν συμφωνεί με το CRC που έχει υπολογιστεί από τα δεδομένα αποσυμπίεσης.
343. Καθορίζει τη διάρκεια ζωής της παρουσίας.
344. Ο διακομιστής μεσολάβησης έχει τύπο που δεν υποστηρίζεται.
345. Δεν υπάρχει ParameterInfo. Η θέση είναι μεγαλύτερη από το μήκος παραμέτρων του μέλους.
346. Δεν έχει αντιστοιχιστεί objectID στο αντικείμενο Όνομα αντικειμένου.
347. Το έτος πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 9999.
348. Προεπιλεγμένα δικαιώματα που δίνονται σε εφαρμογές στο Internet
349. Το τρέχον νήμα πρέπει να οριστεί σε λειτουργία διαμερίσματος μονού νήματος (STA) για να γίνουν κλήσεις OLE.
350. Η έκδοση SSL δεν υποστηρίζεται.
351. <Το δικαίωμα εντοπισμού διαδρομής στον καθορισμένο κατάλογο απορρίφθηκε.>
352. Αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνει μόνο όταν το FileObject είναι κλειστό.
353. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο TimeSpan.
354. Για πληροφορίες χρήσης, χρησιμοποιήστε 'caspol -?'
355. Προεπιλεγμένα δικαιώματα που δίνονται σε εφαρμογές σε τοπικό intranet
356. Το μέρος προτύπου X δεν είναι παρουσία του Y.
357. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία υποσυνόλου στο Regex. Υποστηρίζεται μόνο αν και τα δύο μοτίβα είναι όμοια.
358. Αυτός ο οδηγός πρόκειται να δημιουργήσει ένα αρχείο .msi το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή πολιτικής στην εταιρεία σας.
359. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή χειρισμών ενότητας. Η ενότητα 'X' είναι κλειδωμένη.
360. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη ροή μετά από το κλείσιμο.
361. Η ετικέτα 'X' μπορεί να εμφανίζεται μόνο μία φορά ανά ενότητα.
362. Το αρχείο που βρίσκεται στη θέση X δεν είναι έγκυρο αρχείο wave.
363. Η θέση του παραθύρου πρέπει να οριστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε το τρέχον μέγεθος παραθύρου να χωρά στο buffer κονσόλας. Επίσης οι αριθμοί πρέπει να μην είναι αρνητικοί.
364. Όταν χρησιμοποιείται σε μερική αξιοπιστία, το langID πρέπει να είναι C#, VB, J# ή JScript και η υπηρεσία παροχής γλώσσας πρέπει να βρίσκεται στον καθολικό χώρο αποθήκευσης συγκρότησης.
365. Αυτό το API απαιτεί ρητό καθορισμό του ApplicationBase στην παράμετρο AppDomainSetup.
366. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο SByte.
367. Η ροή ήταν πολύ μεγάλη.
368. Υποστηρίζεται μόνο τοπική διαδρομή αρχείου ή pack Uri.
369. Το όνομα περιοχής X δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ουδέτερη κουλτούρα. Απαιτείται όνομα συγκεκριμένης κουλτούρας.
370. Υποδεικνύει εάν θα γίνεται επανεκκίνηση του χρονομέτρου κατά την ενεργοποίησή του.
371. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός δέντρου δευτερεύοντος κλειδιού, επειδή το δευτερεύον κλειδί δεν υπάρχει.
372. Δεν έχει καθοριστεί ο κεντρικός υπολογιστής SMTP.
373. Προσθήκη νέας υπηρεσίας παροχής.
374. Αναμενόταν ιδιότητα X, έγινε λήψη ιδιότητας Y.
375. Οι πληροφορίες μη διαχειριζόμενης έκδοσης έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος για να διατηρηθούν.
376. Δεν υπάρχουν δεδομένα για φόρτωση.
377. Η υποδοχή έχει ήδη συνδεθεί σε μια θύρα ολοκλήρωσης εισόδου/εξόδου.
378. Η τιμή για προσθήκη βρισκόταν εκτός περιοχής τιμών.
379. Εάν έχει καθοριστεί AllGestures, πρέπει να είναι το μόνο ApplicationGesture στον πίνακα ApplicationGesture.
380. Έχει καταχωρηθεί διόρθωση στο αντικείμενο με αναγνωριστικό X, αλλά το αντικείμενο δεν εμφανίζεται στο γράφημα.
381. Το DragAction 'X' δεν είναι έγκυρο.
382. Εκχωρεί δικαίωμα παράκαμψης της επικύρωσης
383. &Κατάργηση πληροφοριών υπηρεσιών εφαρμογών από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων
384. Δεν είναι δυνατή η επέκταση του μήκους αυτής της ροής πέρα από τη χωρητικότητά της.
385. Το διακριτικό {0:x} δεν είναι έγκυρο στην εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας {1}.
386. Οι τιμές timestamp δεν πρέπει να μειώνονται.
387. Έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε πεδίο που δεν είναι προσβάσιμο από τον καλούντα.
388. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων στη σύνδεση μεταφοράς: X.
389. Το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης πρέπει να υποστηρίζει επιτάχυνση βίντεο για αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου.
390. Η συλλογή έχει τροποποιηθεί, η λειτουργία απαρίθμησης ενδέχεται να μην εκτελεστεί.
391. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον απομακρυσμένο διακομιστή
392. Απόκριση POST χωρίς Cache-Control ή κεφαλίδες Expires.
393. Η ροή δεδομένων είναι ακόμη ανοιχτή.
394. <Η αρχική τιμή αυτής της ιδιότητας μπορεί να περιέχει πληροφορίες αρχείου συστήματος που αποκρύπτονται.>
395. Αύξηση μπάσων
396. Ενδέχεται να μην επιτρέπεται η εκτέλεση προγραμμάτων.
397. Ενεργοποίηση &κλιμακωτής λήξης
398. Το Pixel Shader Model 2.0 απαιτεί οι σταθερές δείγματος να βρίσκονται σε καταχωρήσεις [0-3].
399. Μετακίνηση κανόνα προς τα πάνω
400. Η διεργασία δεν διαθέτει ορισμένα δικαιώματα που απαιτούνται για αυτή τη λειτουργία.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions