English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

4001. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να ορίσει συνθήκες διακοπής εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
4002. Η τοπική εμβέλεια μεταβλητών δεν έχει κλείσει σωστά.
4003. Η τοποθεσία δεν είναι έγκυρη.
4004. MSBUILD : σφάλμα MSB1006: Η ιδιότητα δεν είναι έγκυρη.
4005. Η τιμή του στοιχείου InitialRadius πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 1.
4006. Η καθορισμένη δομή πρέπει να έχει δυνατότητα πλήρωσης ή να έχει πληροφορίες διάταξης.
4007. Η ετικέτα ή το όνομα πρέπει να αναφέρεται σε μια ενότητα κώδικα
4008. Προσ&τασία Cookie:
4009. Απόκριση Cache-Control = private και ο χώρος αποθήκευσης είναι δημόσιος.
4010. Μη αναγνωρίσιμος τύπος κινητής θέσης στο αρχείο BAML.
4011. Η υπάρχουσα καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης καταργείται σύμφωνα με την πολιτική = X.
4012. Το μοναδικό αναγνωριστικό για το νήμα.
4013. Δεν έχει καθοριστεί αρχείο καταγραφής για διαγραφή.
4014. Η εικόνα δεν είναι δυνατόν να αποκωδικοποιηθεί. Η κεφαλίδα της εικόνας ίσως να είναι κατεστραμμένη.
4015. Οι γνωστές καταχωρήσεις υπηρεσιών πρέπει να περιέχουν ένα χαρακτηριστικό 'mode' με τιμή 'Singleton' ή 'SingleCall'.
4016. Σε μια προσαρμοσμένη κουλτούρα που αποτελεί αντικατάσταση μιας ενσωματωμένης κουλτούρας όπως το 'X', δεν είναι δυνατό να αλλάξει η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας'.
4017. Η σύνταξη XML στο αρχείο "File Name" κοντά στο "X" και στο "Y" δεν είναι έγκυρη. Στην ενότητα <δορυφορικές_συγκροτήσεις>, η ετικέτα <συγκρότηση> πρέπει να έχει ακριβώς 1 χαρακτηριστικό που αποκαλείται 'όνομα', του οποίου η τιμή είναι ένα πλήρες έγκυρο όνομα συγκρότησης.
4018. Το όνομα υπηρεσίας παροχής που καθορίστηκε υπάρχει ήδη.
4019. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του μοτίβου κειμένου στη μνήμη cache.
4020. Ο κανόνας προ προσπαθείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε υπάρχει ήδη. Δεν θα γίνει αλλαγή.
4021. Ο διακομιστής επέστρεψε έναν κωδικό κατάστασης εκτός της έγκυρης κλίμακας 100-599.
4022. Το Type δεν μπορεί να έχει τιμή null.
4023. Το χαρακτηριστικό 'X' δεν μπορεί να είναι μια κενή συμβολοσειρά.
4024. Η μορφή SDDL ενός αντικειμένου περιγραφής ασφαλείας δεν είναι έγκυρη.
4025. Εκτύπωση αυτού του αρχείου βοήθειας.
4026. Η αναγνώριση της κίνησης απέτυχε.
4027. Η καθορισμένη τιμή δεν είναι έγκυρη ώρα Γκρίνουιτς.
4028. Όνομα βάσης δεδομένων για χρήση με τις υπηρεσίες εφαρμογής. Αν δεν καθοριστεί όνομα βάσης δεδομένων, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη βάση δεδομένων "aspnetdb".
4029. Η μέθοδος έχει ήδη σώμα.
4030. Δεν υπάρχουν καταχωρημένες CultureInfo στην IetfLanguageTag 'X'.
4031. Μη αναγνωρίσιμη ακολουθία διαφυγής \X.
4032. Το απομακρυσμένο αντικείμενο έχει ήδη συσχετισμένο URI.
4033. Έναρξη κατάργησης του προεπιλεγμένου λογαριασμού ASP.NET 'X' από το ρόλο 'Y'.
4034. Το IComparer (ή οι μέθοδοι IComparable στις οποίες βασίζεται) δεν επέστρεψε τιμή μηδέν όταν το Array.Sort πραγματοποίησε κλήση x. CompareTo(x). x: 'X' x's τύπου: 'Όνομα τύπου' Το IComparer: 'Y'.
4035. Η τιμή 'X' δεν είναι έγκυρη για αυτή τη χρήση του τύπου Όνομα τύπου.
4036. Ο αριθμός των χιλιοστών του δευτερολέπτου που μεσολαβούν ανάμεσα στα συμβάντα του χρονομέτρου.
4037. Το όνομα θύρας δεν είναι έγκυρο. Μπορεί να είναι έγκυρη θύρα αλλά μη σειριακή.
4038. Δεν είναι δυνατή η λήψη ονόματος προσωρινού αρχείου
4039. Η υποδοχή δεν μπορεί να είναι δεσμευμένη ή συνδεδεμένη.
4040. Το OleRevokeDragDrop απέτυχε με κωδικό επιστροφής 'X' και δείκτη χειρισμού παραθύρου 'Y'.
4041. Η καθορισμένη λωρίδα χρόνου ανήκει σε ένα διαφορετικό νήμα από ότι αυτή η λωρίδα χρόνου.
4042. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του στοιχείου MarkupExtension, τα ορίσματα έχουν εσφαλμένο διάνυσμα μήκους.
4043. Οι ιδιότητες τυπογραφίας δεν είναι έγκυρες.
4044. Τα διάφορα επίπεδα ασφάλειας προσδιορίζουν τις δυνατότητες του κώδικα που θα εκτελεστεί στον υπολογιστή σας.
4045. Οι διακόπτες -m και -p δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί.
4046. Οι καταχωρήσεις 'X' απαιτούν ένα χαρακτηριστικό 'Y'.
4047. X, Κλειδί = Y, Η λειτουργία διαγραφής απέτυχε -> Z.
4048. Το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων χρήστη θα κάνει κλήση για ασύγχρονη είσοδο/έξοδο με ροή StandardError.
4049. Η ιδιότητα IndentSize δεν πρέπει να είναι αρνητική.
4050. Ένας τύπος που δεν ήταν έγκυρος χρησιμοποιήθηκε ως όρισμα, πεδίο ή ιδιότητα κατασκευής προσαρμοσμένου χαρακτηριστικού.
4051. Βρέθηκε μη έγκυρος χαρακτήρας στην τιμή κεφαλίδας.
4052. Παρουσιάστηκε υπερχείλιση του TimeSpan επειδή η διάρκεια ήταν πολύ μεγάλη.
4053. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση διεκδικήσεων CAS σε διαφανείς συγκροτήσεις ασφαλείας
4054. Δεν ήταν δυνατή η λήψη πληροφοριών διαδικασίας από το μετρητή επιδόσεων.
4055. Βρέθηκε η τιμή 'X' στην ενότητα παραμέτρων appSettings για το κλειδί 'Y'. Η τιμή αυτή δεν είναι έγκυρο Z.
4056. Επιτρέπεται κύριος έλεγχος
4057. Το όνομα της τοποθεσίας πρέπει να καθορίζεται.
4058. Ο δείκτης ήταν εκτός των ορίων του πίνακα.
4059. Το όνομα του μηχανήματος στο οποίο θα γίνεται ανάγνωση ή εγγραφή συμβάντων.
4060. Ο πίνακας προέλευσης δεν είναι συμβατός με αντικείμενα μέσα στο 'X'.
4061. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όρισμα τύπου.
4062. Η εφαρμογή εκτελεί ήδη το στοιχείο απόσπασης.
4063. Για όλο τον κώδικα intranet ισχύει το δικαίωμα ανάγνωσης από τον κατάλογο εγκατάστασής του.
4064. Αλλαγή του συνόλου δικαιωμάτων της ενότητας κώδικα στο επίπεδο Y σε "X".
4065. Το καθορισμένο όνομα αρχείου δεν ήταν έγκυρο.
4066. Εναλλαγή αναπαραγωγής παύσης
4067. Προσδιορίζει εάν η διαδικασία χρειάζεται ενίσχυση προτεραιότητας όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με αυτή.
4068. Ο τύπος της καταχώρησης - Πληροφορίες, Προειδοποίηση, κλπ.
4069. Αίτηση χρόνου λή&ξης εκτέλεσης (δευτερόλεπτα):
4070. Το κύριο και το δευτερεύον αντικείμενο είναι ήδη συσχετισμένα μεταξύ τους.
4071. Μη έγκυρη μορφή κωδικοποίησης.
4072. Δεν είναι δυνατός ο τερματισμός του χρονομέτρου.
4073. Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας συνάρτησης ασφάλειας.
4074. Η ταχύτητα baud που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη σειριακή θύρα.
4075. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να ορίσει περιβάλλον εγγράφου εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
4076. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του "X" επειδή υπάρχει ήδη αρχείο ή κατάλογος με το ίδιο όνομα.
4077. Έχει οριστεί μια μη καθορισμένη σημαία χαρακτηριστικού ή έχουν οριστεί ταυτόχρονα σημαίες εισόδου/εξόδου.
4078. Το κοινόχρηστο χαρακτηριστικό στο χώρο ονομάτων 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml' μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα μεταγλωττισμένα λεξικά πόρων.
4079. Ο αριθμός των WaitHandles πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 64.
4080. Η τιμή μέλους απείρου δεν είναι έγκυρη στη Matrix.
4081. Η καθορισμένη τιμή περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες κεφαλίδας HTTP.
4082. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο DateTime.
4083. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ιδιότητες αποθηκευμένες στη μνήμη cache, σε ένα μοτίβο που επιστράφηκε από το στοιχείο GetCurrentPattern.
4084. Δεν βρίσκεται σε μπλοκ εξαίρεσης αυτή τη στιγμή.
4085. Η ανάκτηση του χώρου αποθήκευσης απέτυχε: X.
4086. Προσθήκη και ρύθμιση παραμέτρων μιας υπηρεσίας παροχής ρόλων.
4087. Συμβαίνει όταν το διάστημα έχει παρέλθει.
4088. Η συνάρτηση δεν αποδέχεται μη αριθμητικές τιμές κινητής υποδιαστολής.
4089. Ο χρόνος CPU που έχει καταναλώσει το νήμα στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
4090. Η τιμή παραμέτρου 'X' δεν είναι έγκυρο θυγατρικό στοιχείο της υπηρεσίας παροχής κειμένου.
4091. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επαναφορά της τελευταίας πολιτικής ασφάλειας που αποθηκεύτηκε. Η πολιτική ασφάλειας δεν έχει αλλάξει.
4092. Δεν έχει υλοποιηθεί η διόρθωση μιας μερικώς διαθέσιμης αλυσίδας ValueType.
4093. Η σύνδεση δεδομένων δημιουργήθηκε από μια διεύθυνση διαφορετική από τη διεύθυνση με την οποία δημιουργήθηκε η σύνδεση FTP.
4094. Η συμβολοσειρά που έχει οριστεί δεν είναι έγκυρο διακριτικό HTTP.
4095. Η καθορισμένη εικόνα δεν περιέχει παλέτα.
4096. Μη έγκυρο όνομα αρχείου X.
4097. Ο επιλογέας περιείχε έναν κύκλο.
4098. Η τιμή που έχει καταχωρηθεί για το X δεν είναι έγκυρη. Θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη τιμή.
4099. Το μήκος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα.
4100. Η μέθοδος 'set' δεν υποστηρίζεται σε αυτή την ιδιότητα.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions