English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

601. Απομακρυσμένο πιστοποιητικό: X.
602. Το MemberInfo πρέπει να είναι μέθοδος διασύνδεσης.
603. Η οικογένεια πολλαπλής διανομής δεν είναι η ίδια με την οικογένεια του υπολογιστή-πελάτη 'X'.
604. Αυτό το ExceptionHandlingClause δεν είναι όρος.
605. Κατάσταση που παρέχεται από το χρήστη για την αναγνώριση της λειτουργίας.
606. Απόκριση Cache-Control = no-store.
607. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας ενώ το AppDomain κλείνει.
608. Η τιμή για το μήνα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του ένα και του δώδεκα.
609. Η κατηγορία 'X' έχει σήμανση πολλαπλής παρουσίας. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να δημιουργηθούν μόνο μετρητές απόδοσης με ονόματα παρουσίας.
610. Αυτή η λειτουργία πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ίδιο νήμα στο οποίο δημιουργήθηκε το αντικείμενο.
611. Η περιγραφή ασφαλείας πρέπει να είναι σε μορφή αυτοαναφοράς.
612. Η μορφή δεδομένων 'X' δεν υπάρχει στο DataObject.
613. Το στοιχείο eventId δεν είναι έγκυρο. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο AddStructureChangedEventHandler για ακρόαση αλλαγών δομής δέντρου.
614. Το όνομα της υπηρεσίας παροχής δεν μπορεί να είναι null ή κενό.
615. Αν το βοηθητικό θα αναφέρει πρόοδο.
616. Οι τύποι δεικτών δεν είναι δυνατό να διαβιβαστούν σε απομακρυσμένη κλήση.
617. Εάν δεν προσθέσετε αυτή τη συγκρότηση στη λίστα πλήρους αξιοπιστίας, είναι δυνατό να παρουσιαστούν σφάλματα φόρτωσης και άλλη μη αναμενόμενη συμπεριφορά. Ωστόσο, η προσθήκη της συγκρότησης στη λίστα πλήρους αξιοπιστίας ενδέχεται να προσδώσει σε όλο τον κώδικα αυτής της συγκρότησης επικίνδυνες δυνατότητες. Θέλετε να προσθέσετε αυτή τη συγκρότηση στη λίστα πλήρους αξιοπιστίας; (ναι/όχι)
618. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του κλειδιού μητρώου X στον υπολογιστή Y.
619. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο κλειδί μητρώου 'X'.
620. Οι μέθοδοι PInvoke πρέπει να είναι στατικές, τοπικές και δεν μπορούν να είναι συνοπτικές.
621. Αποτυχία μίμησης νήματος κατά τον έλεγχο ταυτότητας μιας αίτησης Web.
622. Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές που προέρχονται από τη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών του Internet Explorer.
623. Το πεδίο διακομιστή μεσολάβησης χωρίς παρεμβάσεις για έναν πραγματικό διακομιστή μεσολάβησης πρέπει να έχει τιμή null.
624. Έγινε προσπάθεια ανάγνωσης ή εγγραφής σε προστατευμένη μνήμη. Συχνά αυτό αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει άλλη μνήμη κατεστραμμένη.
625. Μη έγκυρη τιμή find.
626. Οι κύριες συγκροτήσεις διαλειτουργικότητας πρέπει να είναι ισχυρά ονοματοδοτημένες.
627. Το ελάχιστο μέγεθος του συνόλου εργασιών δεν είναι έγκυρο. Πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του μέγιστου μεγέθους του συνόλου εργασιών.
628. Δημιουργία αρχείου MSI για διανομή
629. Καθορίζει το μηχάνημα από το οποίο θα γίνεται ανάγνωση των δεδομένων επιδόσεων.
630. Δεν υπάρχει αντικείμενο ανώτατου επιπέδου.
631. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία χρονομέτρου.
632. Δεν είναι δυνατή η κλήση αυτής της μεθόδου όταν η εικόνα είναι ξεκλειδωμένη.
633. MSBUILD : σφάλμα MSB1005: Καθορίστε μια ιδιότητα και την τιμή της.
634. Οι θυγατρικοί κόμβοι δεν επιτρέπονται.
635. Η InputLanguageManager δεν είναι έτοιμη να αλλάξει τις τρέχουσες γλώσσες εισόδου.
636. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αριστερού ευρετηρίου ονομάτων μητρώου.
637. Έγινε προσπάθεια προσθήκης ιδιοτήτων σε σταθεροποιημένο περιβάλλον.
638. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί η συγκρότηση στο X. Το caspol μπορεί να προσδιορίσει εν μέρει τις αποδείξεις που μπορούν να συσχετιστούν με αυτή τη συγκρότηση. Τα αποτελέσματα της παρακάτω λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι ακριβή ή πλήρη.
639. Το αντικείμενο πρέπει να προετοιμαστεί για να είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας.
640. Το OID δεν αντιπροσωπεύει έγκυρο χαρακτηριστικό PKCS 9.
641. Το buffer δεν μπορεί να έχει τιμή null.
642. Αναφορά σε όνομα ομάδας X που δεν έχει οριστεί.
643. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης επειδή έχει πραγματοποιηθεί έξοδος από τη διαδικασία.
644. Το αντικείμενο περιέχει μόνο το δημόσιο κλειδί ενός ζεύγους κλειδιών. Πρέπει να δοθεί και ένα ιδιωτικό κλειδί.
645. Επιλέξτε το επίπεδο πολιτικής που θέλετε να ανοίξετε. Η πολιτική που θα ανοίξει, θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πολιτική για το επιλεγμένο επίπεδο.
646. Όλες οι λίστες έχουν τιμή null ή είναι κενές.
647. Ο αριθμός για τα μήκη και η τιμή lowerBounds πρέπει να συμφωνούν.
648. Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η συγκρότηση του καλούντος.
649. Δεν ήταν δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων: δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην ενότητα παραμέτρων.
650. Ο νέος κωδικός πρόσβασης δεν ταιριάζει με τον κωδικό πρόσβασης επιβεβαίωσης.
651. Η δυαδική μορφή του προσαρμοσμένου χαρακτηριστικού που καθορίστηκε δεν ήταν έγκυρη.
652. Ο καθορισμένος δείκτης χειρισμού δεν είναι έγκυρος δείκτης χειρισμού παραθύρου.
653. Πρέπει να καθορίσετε ένα όνομα αρχείου, όχι μια σχετική ή απόλυτη διαδρομή.
654. Επιχείρησε ο χρήστης να ακυρώσει τη λειτουργία; Για πρόσβαση από το χειριστή συμβάντων DoWork.
655. Δεν είναι δυνατή η κλήση αποσύνδεσης σε διακομιστή μεσολάβησης.
656. Πολιτική ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα χρήστη του .NET Framework
657. Αν θα ενεργοποιηθεί η γραμμή αίτησης αποστολής (RTS) κατά την επικοινωνία.
658. Η ιδιότητα Date δεν είναι διαθέσιμη για κανένα παραλήπτη κλειδιού συμφωνίας KID.
659. Πολιτικές περιβάλλοντος:
660. Το στοιχείο 'X' δεν είναι έγκυρο.
661. Ο διακόπτης -X μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν έχει καθοριστεί targetDir.
662. Το όνομα της βάσης δεδομένων δεν μπορεί να καθοριστεί στη συμβολοσειρά σύνδεσης.
663. Προσπάθεια εύρεσης κατάλληλου πιστοποιητικού στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών.
664. Η γραμμή κειμένου έχει διατεθεί νωρίτερα.
665. Πρόκειται να γίνουν ρυθμίσεις στον υπολογιστή που θα επηρεάσουν όλους τους χρήστες. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν είστε κατ' οίκον χρήστης ή διαχειριστής αυτού του υπολογιστή.
666. Μη αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό 'Χαρακτηριστικό'. Σημειώστε ότι στα ονόματα των χαρακτηριστικών γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
667. Η τιμή ιδιότητας 'X' δεν είναι δυνατόν να είναι NaN.
668. Δεν είναι δυνατή η κλήση αυτής της δημιουργίας κώδικα API όσο η δημιουργία χρησιμοποιείται για κάτι άλλο.
669. Το όνομα δεν μπορεί να περιέχει περισσότερους από 260 χαρακτήρες.
670. Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή της τιμής 'X'.
671. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία μετά την κλήση της μεθόδου Listen.
672. Η παράμετρος 'X' δεν είναι έγκυρη παράμετρος κλειδιού.
673. Η παρουσία 'X' υπάρχει ήδη με τη διάρκεια ζωής μιας διαδικασίας. Δεν είναι δυνατή η επαναδημιουργία ή η νέα χρήση της μέχρι να καταργηθεί ή μέχρι να τερματιστεί η διεργασία που τη χρησιμοποιεί.
674. Το πρώτο στοιχείο στην αντιστοίχιση συμπλεγμάτων πρέπει να ισούται με μηδέν.
675. Το όνομα αρχείου καταγραφής: 'X' δεν είναι έγκυρο για δημιουργία αρχείου καταγραφής πελάτη.
676. Εφαρμογή του κανόνα σε όλα τα ρήματα.
677. Τα ορίσματα συμβάντων δεν πρέπει να έχουν τιμή null.
678. Η ενότητα κώδικα εκχωρεί πλήρη αξιοπιστία σε κώδικα που έχει υπογραφεί με ισχυρό όνομα Microsoft.
679. Η σειριοποίηση των δεδομένων DateTime δεν είναι έγκυρη. Οι υποδιαιρέσεις πρέπει να βρίσκονται μεταξύ DateTime.MinValue.Ticks και DateTime.MaxValue.Ticks.
680. Ο πίνακας δεν επιτρέπεται να είναι κενός ή να έχει τιμή null.
681. Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του δείκτη κατηγορίας: X.
682. Δεν είναι δυνατόν να κληθεί το EndInit χωρίς κλήση BeginInit που να συμφωνεί.
683. Χώρος αποθήκευσης LastModified=X, ContentLength= Y.
684. Οι συγκροτήσεις μπορούν να εκτυπώσουν μόνο από ένα περιορισμένο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης. Είναι δυνατή η προεπισκόπηση εκτύπωσης στον επιλεγμένο ή τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.
685. Το 'elem' δεν ήταν στοιχείο δικαιώματος.
686. Ο αριθμός πρέπει να είναι είτε μη αρνητικός και μικρότερος από ή ίσος με Int32.MaxValue είτε -1.
687. Απεγκαταστήστε τη συγκρότηση δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης από το καθολικό cache συγκροτήσεων. Στη θέση τους θα χρησιμοποιηθούν οι προεπιλεγμένες δυνατότητες χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος περιήγησης.
688. Λίστα διορθώσεων
689. Για όλο τον κώδικα intranet ισχύει το δικαίωμα σύνδεσης στην τοποθεσία προέλευσής του.
690. Αυτός ο τύπος αίτησης FTP δεν επιστρέφει ροή απόκρισης.
691. Το καθορισμένο στοιχείο Visual δεν είναι προγονικό στοιχείο αυτού του στοιχείου Visual.
692. Το μηχάνημα στο οποίο βρίσκεται αυτό το αρχείο καταγραφής συμβάντων.
693. Δεν είναι προσαρμοσμένη δρομολόγηση.
694. Η τρέχουσα πλατφόρμα υποστηρίζει μόνο ProtectionLevel.None.
695. Αυτή η συλλογή δεν υποστηρίζει την αλλαγή τιμών με συγκεκριμένους δείκτες.
696. Η τιμή δεν είναι έγκυρη για το καθορισμένο GUID.
697. Δεν υποστηρίζεται σε τύπο που δεν αντανακλάται.
698. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά ή η περιστροφή του στοιχείου DataGridColumnHeader.
699. Δεν ήταν δυνατή η ικανοποίηση της αίτησης με χρήση πολιτικής cache-only
700. Δεν είναι δυνατή η εύρεση της δεδομένης λειτουργικής μονάδας X μέσα στη συγκρότηση Όνομα συγκρότησης .

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions