English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2901. Η ιδιότητα 'X' της κλάσης 'Y' πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 'Z'.
2902. Δεν βρέθηκε το σημείο εισόδου.
2903. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τομέα σε χώρο αποθήκευσης συγκρότησης ή εφαρμογής.
2904. Ο χρήστης επαλήθευσε ότι το απομακρυσμένο πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο.
2905. Το κείμενο X δεν είναι έγκυρο Y.
2906. Το όνομα δεν μπορεί να είναι ούτε null ούτε κενό.
2907. Δημιουργεί λίστα των κανόνων ελέγχου ταυτότητας που καθορίζονται στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων αυτού του κόμβου.
2908. Το όνομα αρχείου λειτουργικής μονάδας 'X' πρέπει να διαθέτει επέκταση αρχείου.
2909. Η τιμή της παραμέτρου 'X' δεν είναι δυνατόν να είναι null εάν το 'Y' δεν είναι απόλυτο URI.
2910. Δεν υλοποιούνται περιοχές διαφορετικές από byte.
2911. Η εγγραφή εξόδου για τη δημιουργία κώδικα και η εγγραφή που έχει δοθεί δεν συμφωνούν και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν. Αυτό συνήθως οφείλεται σε εσφαλμένη υλοποίηση μιας κλάσης που προέρχεται από το CodeGenerator.
2912. Υπάρχουν ακατάλληλοι τύποι στη συλλογή.
2913. Το μέγεθος πίνακα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του X.
2914. Το UIElement.Measure(availableSize) δεν είναι δυνατόν να κληθεί με μέγεθος NaN.
2915. Τυπική ροή σφάλματος της διαδικασίας.
2916. Δεν είναι δυνατή η επισήμανση του WaitHandle επειδή θα υπερβεί τη μέγιστη μέτρηση.
2917. Το SlipBehavior.Slip υποστηρίζεται μόνο σε ριζικές ParallelTimeline που δεν διαθέτουν αναστροφή, επιτάχυνση ή επιβράδυνση ή έχουν μια RepeatBehavior ορισμένη ως Duration.
2918. Το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου περιορίζεται σε X, έγινε προσπάθεια ρύθμισης σε Y.
2919. Οι υποδιαιρέσεις πρέπει να βρίσκονται μεταξύ DateTime.MinValue.Ticks και DateTime.MaxValue.Ticks.
2920. Δεν έχει οριστεί ιδιότητα ονόματος κατηγορίας.
2921. Ο δείκτης χειρισμού δεν έχει προετοιμαστεί.
2922. Μια εγγραφή αντιστοίχισης συμπλεγμάτων πρέπει να οδηγεί σε έγκυρο στοιχείο δεικτών ανάγλυφου.
2923. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτό το σύνολο δικαιωμάτων;
2924. Ένα πρότυπο 'X' δεν μπορεί να αναφέρεται σε άλλο πρότυπο 'X'.
2925. Η παραπομπή του υπολογιστή-πελάτη δεν παρείχε πιστοποιητικό αλλά υπάρχουν άλλα πιστοποιητικά από χρήστη".
2926. Το ExtendedProperty είναι ήδη τμήμα του ExtendedPropertyCollection.
2927. Εξαίρεση στην επιστροφή κλήσης: X.
2928. Η προετοιμασία των πεδίων InitOnly (γνωστά και ως ReadOnly) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην κατασκευή τύπου/παρουσίας.
2929. Το FieldInfo δεν συμφωνεί με τον τύπο προορισμού.
2930. Το στοιχείο DeferrableContent επιτρέπεται μόνο στα στοιχεία ResourceDictionaries.
2931. Επέκταση επιλογής αριστερά
2932. Ο μετρητής επιδόσεων της διεργασίας είναι απενεργοποιημένος, επομένως η ζητούμενη λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί.
2933. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει σταθερή λειτουργική μονάδα σε μεταβατική συγκρότηση.
2934. X(Μήκος In-Buffer=Y, Μήκος Out-Buffer=Z, κώδικας που επιστράφηκε=A).
2935. Η συμβολοσειρά δεν μπορεί να είναι κενή ή null.
2936. Επικύρωση χώρου αποθήκευσης μετά την απόκριση.
2937. Ζητήθηκε οθόνη βοήθειας
2938. Κατάσταση απόκρισης == 304 αλλά η καταχώρηση δεν υπάρχει στο χώρο αποθήκευσης.
2939. Αυτήν τη στιγμή υποστηρίζονται μόνο αιτήσεις των εκδόσεων HTTP/1.0 και HTTP/1.1.
2940. Ο διακομιστής αντιμετώπισε εσωτερικό σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, απενεργοποιήστε την παράμετρο customErrors στο αρχείο .config του διακομιστή.
2941. Μη αναγνωρίσιμη τιμή WindowVisualState.
2942. Η αιτία για την αναμονή του νήματος, εάν αυτό βρίσκεται σε αναμονή.
2943. Πρέπει να οριστεί μία μόνο σημαία.
2944. Η τιμή του X πρέπει να είναι πεπερασμένη.
2945. Κάντε κλήση της μεθόδου X πριν να καλέσετε αυτή τη μέθοδο.
2946. Ο ορισμός τύπου για αυτήν τη μέθοδο έχει ολοκληρωθεί.
2947. Το αντικείμενο πρέπει να είναι κλειδωμένο για ανάγνωση ή εγγραφή.
2948. Ο μετασχηματισμός πρέπει να είναι ένας συνδυασμός κλιμάκων, αναστροφών και περιστροφών 90 μοιρών.
2949. Μη έγκυρο SSPI BinaryNegotiationElement.
2950. Τα ορίσματα δεν επαρκούν, δεν έχει οριστεί σύνολο δικαιωμάτων
2951. Η μέθοδος SetObjectUriForMarshal θα πρέπει να καλείται μόνο για αντικείμενα MarshalByRefObjects, τα οποία υπάρχουν στο τρέχον AppDomain.
2952. Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί αν η ρύθμιση impersonate έχει την ιδιότητα true.
2953. Το 'X' δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
2954. Το αντικείμενο έχει ήδη προετοιμαστεί και δεν είναι δυνατόν να προετοιμαστεί ξανά.
2955. Έγινε λήψη αίτησης με σχήμα ελέγχου ταυτότητας που δεν υποστηρίζεται, Authorization:X SupportedSchemes:Y.
2956. Η αποθήκευση πολιτικής ακυρώθηκε
2957. Η καθορισμένη καταχώρηση πρόσβασης δεν είναι έγκυρη επειδή είναι απεριόριστη. Αντί αυτού θα πρέπει να καθοριστούν οι καθολικές σημαίες.
2958. Η σειριοποιημένη ιδιότητα Capacity του StringBuilder πρέπει να έχει τιμή θετική, μικρότερη από ή ίση με το MaxCapacity και μεγαλύτερη από ή ίση με μήκος συμβολοσειράς.
2959. Εσφαλμένη αίτηση
2960. Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.
2961. Βρέθηκε απαρχαιωμένο αρχείο .resources στη συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης '. Αναδομήστε αυτό το αρχείο .resources και στη συνέχεια αναδομήστε αυτή τη συγκρότηση.
2962. Δεν μπορείτε να καθορίσετε το όνομα της βάσης δεδομένων. Επιτρέπεται μόνο αν το -sstype είναι "c".
2963. Αυτό είναι ένα μήνυμα MIME πολλαπλών τμημάτων.
2964. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ή τροποποίηση του συνόλου δεσμευμένων δικαιωμάτων 'X'.
2965. Το (?(X) ) είναι ακατάλληλο.
2966. Αναμενόταν {0xdddddddd,κλπ}.
2967. Ο κώδικας byte σκίασης πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός λέξεων των 4 byte.
2968. Το περιβάλλον δεν είναι έγκυρο.
2969. Αυτό το ExceptionHandlingClause δεν είναι φίλτρο.
2970. Μια απόκριση που προέρχεται από αίτηση HEAD έχει διαφορετική κεφαλίδα Content-MD5.
2971. Τα δικαιώματα δεν επαρκούν για την απόκτηση επιπέδου πολιτικής
2972. Το μπλοκ περιβάλλοντος που έχει οριστεί δεν έχει τη σωστή μορφή.
2973. Η τιμή παραμέτρου 'X=Y' δεν είναι έγκυρη.
2974. Το 'type' πρέπει να περιέχει ένα TypeBuilder ως γενικό όρισμα.
2975. Μη έγκυρη τιμή για το χαρακτηριστικό X: Χαρακτηριστικό
2976. Στο τέλος της συμβολοσειράς υπάρχουν επιπλέον χαρακτήρες που δεν είναι δυνατό να αναλυθούν.
2977. Ο πόρος 'X' δεν ήταν ροή - αντί για αυτόν, καλέστε GetObject.
2978. Δεν είναι δυνατή η αναστροφή ιδιάζουσας μήτρας.
2979. Ο πίνακας δεν καθορίζει μήκος.
2980. Έγινε προσπάθεια δρομολόγησης ενός αντικειμένου διαμέσου ενός ορίου περιβάλλοντος.
2981. Επιτρέπονται μόνο προθέματα Uri με την κατάληξη '/'.
2982. Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της λειτουργίας ακρόασης για ανίχνευση X επειδή δεν είναι δευτερεύουσα κλάση του TraceListener.
2983. Οι τιμές για advanceWidths και glyphOffsets αποτελούν πολύ μεγάλο GlyphRun. Η περιοχή του πλαισίου οριοθέτησής του, που μετριέται σε τετράγωνα renderingEmSize, είναι 'X' αλλά δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 'Y'.
2984. Η καταχώρηση μιας ανυπόγραφης συγκρότησης με /codebase είναι δυνατό να προκαλέσει διένεξη της συγκρότησης με άλλες εφαρμογές που μπορεί να είναι εγκατεστημένες στον ίδιο υπολογιστή. Ο διακόπτης /codebase προορίζεται για χρήση μόνο με υπογεγραμμένες συγκροτήσεις. Βεβαιωθείτε ότι η συγκρότησή σας είναι ισχυρά ονοματοδοτημένη και καταχωρήστε την ξανά.
2985. Δεν υπάρχει διαθέσιμο πρωτόκολλο χώρου αποθήκευσης για αυτή την αίτηση.
2986. Δεν βρέθηκε το πεδίο.
2987. Πρέπει να οριστεί η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' ή η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας'.
2988. Ο τύπος πίνακα 'Όνομα τύπου' δεν είναι έγκυρος.
2989. Αυτή η συλλογή έχει σταθερό μέγεθος.
2990. Η ροή εισόδου δεν είναι έγκυρη δυαδική μορφή. Τα περιεχόμενα έναρξης (σε byte) είναι: X ...
2991. Το StandardErrorEncoding υποστηρίζεται μόνο όταν γίνεται ανακατεύθυνση τυπικού σφάλματος.
2992. Η μετάλλαξη μιας συλλογής τιμών που προέρχεται από λεξικό δεν επιτρέπεται.
2993. Ο αποκωδικοποιητής εικόνων δεν είναι δυνατόν να αποκωδικοποιήσει την εικόνα. Η εικόνα ίσως να είναι κατεστραμμένη.
2994. Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του τύπου υπηρεσίας παροχής: Όνομα τύπου.
2995. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αριθμού καταχώρησης για το αρχείο καταγραφής X. Το αρχείο καταγραφής συμβάντων ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.
2996. Η αναφορά κλειδιού σύμφωνα με την οποία θα γινόταν η εκτέλεση της λειτουργίας εισαγωγής δεν βρέθηκε.
2997. Η αξιοπιστία εφαρμογής δεν μπορεί να έχει τιμή null.
2998. Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου GetResponseStream στον προηγούμενο αποδέκτη καναλιού επειδή η στοίβα είναι κενή.
2999. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσει μια cache παράγραφο εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
3000. Η τιμή ορίσματος 'X' δεν είναι έγκυρη για τη δημιουργία ενός αντικειμένου SocketPermission.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions