English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

2701. Προβολή του θέματος βοήθειας για αυτό το σύνολο δικαιωμάτων
2702. Κανένα αντικείμενο ασύμμετρου κλειδιού δεν έχει συσχετιστεί με αυτό το αντικείμενο μορφοποίησης.
2703. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης επειδή έχει πραγματοποιηθεί έξοδος από το νήμα (X).
2704. Η ροή δεν υποστηρίζει ανάγνωση.
2705. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία κατηγορίας επιδόσεων με όνομα μετρητή X επειδή το όνομα είναι πανομοιότυπο.
2706. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Int32.
2707. Καθορίζει εάν η ενότητα HttpRuntime θα είναι κλειδωμένη.
2708. Ασυμφωνία διαστάσεων περιβάλλοντος χρωμάτων.
2709. Μη έγκυρη εσωτερική κατάσταση: Η δρομολόγηση αντικειμένου με αναφορά δεν θα πρέπει να έχει διακομιστή μεσολάβησης στο δικό της AppDomain.
2710. Εκχώρηση στις συγκροτήσεις, α&περιόριστης πρόσβασης σε όλες τις μεταβλητές περιβάλλοντος
2711. Προειδοποίηση: Εντοπίστηκε ένδειξη επιπέδου "X" που δεν χρησιμοποιείται.
2712. Η παράμετρος πρέπει να είναι τύπου PropertyDescriptor.
2713. Τελεστής ποσοτικοποίησης {x,y} που δεν ακολουθεί τίποτα.
2714. Σφάλμα κατά τη δημιουργία των λειτουργικών μονάδων που καθορίζονται στην ενότητα παραμέτρων 'system.net/webRequestModules'.
2715. Καθορίζει τη διεύθυνση URL στην οποία γίνεται ανακατεύθυνση για σύνδεση να δεν βρεθεί έγκυρο cookie ελέγχου ταυτότητας.
2716. Το κλειδί δεν ήταν έγκυρο.
2717. Δεν υπάρχει κανένα αρχείο στο 'X'.
2718. Δεν ήταν δυνατή η ανάλυση της έκφρασης κελύφους 'X' επειδή η μορφοποίησή της ήταν εσφαλμένη.
2719. Αποτυχία επαλήθευσης ισχυρού ονόματος, δεν είναι δυνατή η φόρτωση του αρχείου ή της συγκρότησης 'Όνομα συγκρότησης '. αν η συγκρότηση έχει δημιουργηθεί με πρόσημο καθυστέρησης υπογραφής, βεβαιωθείτε ότι η επαλήθευση για το διακριτικό δημοσίου κλειδιού παραλείπεται.
2720. Παραγάγετε το αρχείο δεσμών ενεργειών SQL για προσθήκη ή κατάργηση των επιλεγμένων δυνατοτήτων και μην εκτελέσετε την ίδια τη λειτουργία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ακόλουθες επιλογές: -A, -R, -ssadd και -ssremove.
2721. Στη διαδρομή υπάρχουν χαρακτήρες που δεν είναι έγκυροι.
2722. Η καθορισμένη τιμή περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες CRLF.
2723. Η πολιτική αναφέρεται σε μια συγκρότηση που δεν βρίσκεται στη λίστα συγκροτήσεων με πλήρη αξιοπιστία.
2724. Η παρουσία είναι μόνο για ανάγνωση.
2725. Το X χρησιμοποιείται ήδη από άλλη ενότητα κώδικα. Οι ενότητες κώδικα πρέπει να έχουν μοναδικά ονόματα.
2726. Ποια είναι η διαφορά;
2727. Δεν υπάρχει δυνατότητα σειριοποίησης για το όρισμα που διαβιβάστηκε.
2728. Μετακίνηση εστίασης πίσω
2729. CmsSigner πρέπει να είναι ο πρώτος υπογράφων με το NoSignature.
2730. Η συγκρότηση 'Όνομα συγκρότησης ' δεν έχει βάση κώδικα
2731. Η προετοιμασία BitmapMetadata δεν ολοκληρώθηκε.
2732. Η εκμετάλλευση δεν είναι ενεργή στο καθορισμένο στοιχείο.
2733. Το 'X' δεν μπορεί να οριστεί ενώ η θύρα είναι ανοιχτή.
2734. Αρχείο απομονωμένου χώρου αποθήκευσης
2735. Η προσθήκη επιλογέα θα ξεκινήσει έναν κύκλο.
2736. Πολιτική υπολογιστή-πελάτη CacheSyncDate (UTC) = X, LastSynchronizedUtc χώρου αποθήκευσης = Y.
2737. Αποκτά απευθείας πρόσβαση στην τιμή χωρίς επεξεργασία αυτού του μετρητή. Ο μετρητής πρέπει να έχει δημιουργηθεί με χρήση αυτού του στοιχείου.
2738. Παρουσιάστηκε το σφάλμα 'Y' κατά την ανάλυση του επιπέδου πολιτικής 'X'. Στη θέση του χρησιμοποιήθηκε το προεπιλεγμένο επίπεδο πολιτικής.
2739. Ασυμφωνία τύπων μετρητών.
2740. Καθορίζει αν το αρχείο θα αναλυθεί για να φανεί αν έχει σήμανση σειράς byte που να δηλώνει την κωδικοποίησή του. Αν έχει, θα χρησιμοποιηθεί αυτή και όχι η τρέχουσα καθορισμένη κωδικοποίηση.
2741. Το χρονικό όριο μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε 'System.Threading.Timeout.Infinite' ή σε τιμή > 0.
2742. Δεν επιτρέπεται κενό όνομα αρχείου.
2743. Ο τύπος που σειριοποιήθηκε στο αρχείο .resources δεν ήταν ο ίδιος με τον τύπο που αναφερόταν ότι περιέχεται στο αρχείο .resources. Αναμενόταν 'X' αλλά έγινε ανάγνωση 'Y'.
2744. Το αντικείμενο με αναγνωριστικό X υλοποιεί τη διασύνδεση IObjectReference για την οποία δεν είναι δυνατό να επιλυθούν όλες οι εξαρτήσεις. Η πιθανότερη αιτία είναι η ύπαρξη δύο παρουσιών του IObjectReference με αμοιβαία εξάρτηση.
2745. Μη αναγνωρίσιμη μορφή αναγνωριστικού GUID.
2746. Έγινε προσπάθεια εκτέλεσης της λειτουργίας στον τύπο 'Όνομα τύπου' με προορισμό λανθασμένου τύπου.
2747. Εισ&αγωγή από αρχείο πιστοποιητικού...
2748. Το TransferEncoding απαιτεί η ιδιότητα SendChunked να έχει οριστεί σε true.
2749. Η τιμή πρέπει να είναι θετική.
2750. Δεν είναι δυνατή η κλήση αυτής της μεθόδου χωρίς πίσω buffer.
2751. Η κατασκευή για την αποσειριοποίηση ενός αντικειμένου τύπου 'Όνομα τύπου' δεν βρέθηκε.
2752. Επεξεργασία/Προσθήκη χειρισμών προσαρμοσμένου σφάλματος
2753. Η διεύθυνση της μνήμης για τη λειτουργία που εκτελείται όταν γίνει η φόρτωση της λειτουργικής μονάδας.
2754. Σφάλμα άγνωστων δεδομένων εισόδου/εξόδου.
2755. Αρνητική ή θετική υπερχείλιση στην αριθμητική πράξη.
2756. Το λογισμικό λήψης περιοχής byte HTTP είναι δυνατόν να υποστηρίξει μόνο συνδυασμούς HTTP ή HTTPS.
2757. X, η καταχώρηση στο χώρο αποθήκευσης δεν βρέθηκε, αποτέλεσμα τελευταίας ενημέρωσης = Δεν ορίζεται.
2758. Η ιδιότητα 'X' της κλάσης 'Y' πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μηδέν.
2759. Δεν είναι δυνατή η παροχή MemberInfo και ενός πίνακα παράλληλα για τον προσδιορισμό του γονικού στοιχείου ενός τύπου τιμής.
2760. Ο τύπος δεν έχει αναλυθεί για το μέλος 'Μέλος'.
2761. Όταν παρέχεται αναγνωριστικό ενός αντικειμένου που περιέχει ένα πεδίο, απαιτείται επίσης η παροχή του FieldInfo που προσδιορίζει το τρέχον πεδίο στο αντικείμενο.
2762. Αυτή η αίτηση απαιτεί την αποθήκευση δεδομένων στο buffer προκειμένου να είναι επιτυχής.
2763. Το αρχείο .config 'File Name' δεν είναι δυνατό να αναγνωστεί σωστά λόγω της εξαίρεσης 'X'.
2764. Πρόγραμμα χειρισμό συμβάντων χρήστη που θα κληθεί για ασύγχρονη είσοδο/έξοδο με ροή StandardOutput.
2765. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Boolean.
2766. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας κόμβος 'X' στην ενότητα 'Y' ενός αρχείου .config.
2767. Η επανάληψη του ελέγχου ταυτότητας απέτυχε επειδή το απομακρυσμένο μέρος εξακολούθησε να κρυπτογραφεί περισσότερα από X byte πριν να απαντήσει στην επανάληψη του ελέγχου ταυτότητας.
2768. Δεν είναι δυνατόν να οριστεί αυτή η ιδιότητα εκτός ενός μπλοκ BeginInit/EndInit.
2769. Το αντικείμενο IAsyncResult δεν προήλθε από την αντίστοιχη ασύγχρονη μέθοδο αυτού του τύπου.
2770. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση παραθύρου διαλόγου που δημιουργήθηκε σε διαφορετικό νήμα.
2771. Η ανάγνωση δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη ροή.
2772. Είτε η μετατόπιση δεν αναφερόταν σε θέση στη συμβολοσειρά είτε το μήκος του πίνακα χαρακτήρων προορισμού δεν επαρκεί.
2773. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση όλων των καταχωρήσεων.
2774. Ο συνδυασμός FileMode: X με FileAccess: Y δεν είναι έγκυρος.
2775. Βρέθηκαν πολλές φορτωμένες συγκροτήσεις με σύντομο όνομα X που συμφωνούν.
2776. Το AddressFamily X δεν είναι έγκυρο για το τελικό σημείο Y, χρησιμοποιήστε το Z.
2777. Δεν έχει παρασχεθεί τιμή για το X. Θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη τιμή.
2778. Ένας παραγόμενος τύπος 'Όνομα τύπου' ανέφερε μη έγκυρη τιμή για τη θύρα Uri 'X'.
2779. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση κατάλληλων πόρων για την καθορισμένη ή την ουδέτερη κουλτούρα. Βεβαιωθείτε ότι το "X" έχει ενσωματωθεί ή συνδεθεί σωστά στη συγκρότηση "Όνομα συγκρότησης " κατά τον χρόνο μεταγλώττισης ή ότι όλες οι δορυφορικές συγκροτήσεις που απαιτούνται έχουν δυνατότητα φόρτωσης και έχουν υπογραφεί πλήρως.
2780. Δεν είναι δυνατή η δρομολόγηση: Εντοπίστηκε χαρακτήρας που δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί.
2781. Επειδή δεν είναι πλέον δυνατή η απενεργοποίηση της ασφάλειας, η ενεργοποίηση της ασφάλειας δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
2782. Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα byte με πρόσημο.
2783. Η μετατόπιση και το μήκος πρέπει να αναφέρονται σε μια θέση εντός της συμβολοσειράς.
2784. Η ιδιότητα Metrics του CharacterMetrics έχει πολλά πεδία.
2785. Ο μετασχηματισμός δεν ορίζεται για το σημείο.
2786. Η αρχή ή το τέλος που καθορίστηκε είναι μετά το τέλος της περιοχής κειμένου.
2787. Έγινε κλήση της μεθόδου με ένα μήνυμα μη αναμενόμενου τύπου.
2788. Το startIndex δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μήκος της συμβολοσειράς.
2789. Το όνομα προορισμού είναι εσφαλμένο ή ο διακομιστής απέρριψε τις πιστοποιήσεις του υπολογιστή-πελάτη.
2790. Αυτή η ιδιότητα δεν υλοποιείται από αυτή την κλάση.
2791. Εσφαλμένα χαρακτηριστικά τύπου. Έχει οριστεί ένθετη σημαία ορατότητας σε μη ένθετο τύπο.
2792. Η τιμή δεν είναι έγκυρη.
2793. Ιχνηλάτηση στοίβας:
2794. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του στοιχείου FreezableCollection κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος CollectionChanged.
2795. Παρουσιάστηκε εσωτερικό σφάλμα στο χρόνο εκτέλεσης.
2796. Πολιτική ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα υπολογιστή του .NET Framework
2797. Άγνωστος αλγόριθμος κατακερματισμού - X.
2798. Το μέγεθος της ανατροφοδότησης για την κατάσταση ανατροφοδότησης κρυπτογράφησης (CFB) πρέπει να είναι 8 bit.
2799. Ο τύπος του αντικειμένου πρέπει να είναι ίδιος με τον τύπο της απαρίθμησης. Ο τύπος που διαβιβάστηκε ήταν 'X' και ο τύπος της απαρίθμησης ήταν 'Y'.
2800. Προβολή ή επεξεργασία της ρύθμισης παραμέτρων

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions