English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

101. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτή την καταχώρηση;
102. Ο χρόνος CPU που έχει καταναλώσει το νήμα από την εκκίνησή του.
103. Ο τύπος δεν έχει δημιουργηθεί.
104. Το αντικείμενο AsyncFlowControl μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για την κλήση Undo().
105. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μετά από τη δημιουργία του τύπου.
106. Κύλιση επόμενη σελίδα
107. Το αντικείμενο 'Όνομα αντικειμένου' έχει αποσυνδεθεί ή δεν υπάρχει στο διακομιστή.
108. Λείπουν οι μέθοδοι των στοιχείων πρόσβασης για την ιδιότητα X.
109. Κατάσταση απόκρισης FTP=X, Y.
110. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση άγκιστρου ή το μήκος μεταξύ του προηγούμενου διακριτικού και του άγκιστρου ήταν μηδέν (δηλαδή, '0x,'κτλ.).
111. Τα νήματα που εκτελούνται στη συσχετισμένη διεργασία.
112. Απαιτούνται πληροφορίες απόλυτης διαδρομής.
113. Παράμετροι σύνδεσης
114. Το σύνολο δικαιωμάτων με αυτό το όνομα υπάρχει ήδη στο ζητούμενο επίπεδο.
115. Ο δείκτης για αυτήν τη μέθοδο ήταν null.
116. Υποδεικνύει εάν το στοιχείο παρακολουθεί το αρχείο καταγραφής συμβάντων για αλλαγές.
117. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε το κατώτατο επίπεδο αξιοπιστίας της συγκρότησης.
118. Το καθορισμένο στοιχείο Visual είναι ήδη θυγατρικό στοιχείο άλλου στοιχείου Visual ή η ρίζα ενός CompositionTarget.
119. Καθορίζει αν οι περίοδοι λειτουργίας χωρίς cookies θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση περιόδων λειτουργίας υπολογιστή-πελάτη.
120. Σφάλμα κατά την ανάλυση της συμβολοσειράς σύνδεσης που καθορίζεται στην επιλογή -C. Σφάλμα: X
121. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αυτόματη επανάληψη υποβολής της αίτησης.
122. Το FieldInfo πρέπει να είναι RuntimeFieldInfo.
123. Η απαίτηση WebPermission απέτυχε για το URI ανακατεύθυνσης.
124. Η σταθερά δεν συμφωνεί με τον τύπο που έχει οριστεί.
125. Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση δεδομένων από τη σύνδεση μεταφοράς X.
126. Αυτός ο οδηγός προσδιόρισε το σύνολο δικαιωμάτων που πρόκειται να εκχωρηθούν στη συγκρότηση.
127. Το όνομα αρχείου δεν μπορεί να έχει τιμή null.
128. Η περιοχή Unicode δεν είναι έγκυρη.
129. TypedReference μπορεί να γίνει μόνο σε ένθετους τύπους τιμών.
130. Ο δείκτης χειρισμού τύπου 'X' και ο δείκτης χειρισμού μεθόδου με τύπο δήλωσης 'Όνομα τύπου' είναι ασύμβατοι. Αφαιρέστε το RuntimeMethodHandle και το RuntimeTypeHandle δήλωσης από το ίδιο MethodBase.
131. &Επιτρέπονται κενοί κωδικοί πρόσβασης για όλες τις υπηρεσίες παροχής
132. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας καθολικής μεθόδου ή πεδίου από διαφορετική λειτουργική μονάδα.
133. Ο τύπος πρέπει να είναι RuntimeType.
134. Το αναγνωριστικό 'X' δεν είναι έγκυρο.
135. Η τιμή είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη.
136. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση κώδικα σε μια δυναμική συγκρότηση χωρίς πρόσβαση εκτέλεσης.
137. Η προστιθέμενη ή αφαιρούμενη τιμή έχει ως αποτέλεσμα ένα DateTime που δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπεύεται.
138. Η κεφαλίδα Content-Type δεν είναι δυνατό να αλλάξει από την προεπιλεγμένη τιμή για αυτή την αίτηση.
139. Ο τύπος 'Όνομα τύπου' δεν έχει καταχωρηθεί για ενεργοποίηση.
140. Διαχείριση υπηρεσιών παροχής ρόλων...
141. Το όνομα του αρχείου δεν πρέπει να περιλαμβάνει προδιαγραφή διαδρομής.
142. Η συλλογή εισόδου δεν είναι δυνατό να περιέχει στοιχεία με τιμή null.
143. Οι παράμετροι Hour, Minute και Second περιγράφουν ένα DateTime που δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπεύεται.
144. Η διαδικασία δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη θύρα 'X' επειδή αυτή χρησιμοποιείται από άλλη διαδικασία.
145. Ένας ατέρμων βρόχος φαίνεται να έχει δημιουργηθεί εξαιτίας προβολών διασταυρούμενης εξάρτησης.
146. Καθορίστηκε άγνωστη μορφή σειριοποίησης.
147. Ο συγχρονισμός απέτυχε, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
148. Όνομα αντικειμένου: 'X'.
149. Το όνομα κατακερματισμού δεν μπορεί να αλλάξει μετά την πρώτη εγγραφή στη ροή.
150. Σύνολο μεταβλητών περιβάλλοντος που ισχύουν σε αυτήν τη διεργασία και σε όλες τις θυγατρικές διεργασίες.
151. Έγινε προσπάθεια ορισμού πολύ υψηλής τιμής για το X. Ορισμός επιπέδου σε TraceLevel.Verbose
152. Ελήφθη ένα μήνυμα σύνδεσης εκτός λειτουργίας ή αποσύνδεσης.
153. Η ροή θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί πριν την επαναφορά της.
154. Το αντικείμενο δεν περιέχει περιγραφή ασφαλείας.
155. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιών δεικτών συνάρτησης.
156. Το αντικείμενο ObjectTypeEnum X δεν είναι έγκυρο.
157. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του καθορισμένου αρχείου.
158. Μέθοδος ανακατεύθυνσης
159. Το στοιχείο πρέπει να είναι .
160. Επαναφορά όλων των επιπέδων πολιτικής
161. Δεν έχει γίνει ανακατεύθυνση του StandardError.
162. Η ιδιότητα RenewOnCallTime μπορεί να οριστεί μόνο, όταν η μίσθωση βρίσκεται στην αρχική κατάσταση. Η κατάσταση είναι 'X'.
163. Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση διαχειριστή αξιοπιστίας για αυτή την εφαρμογή.
164. Διαχείριση υπηρεσιών παρο&χής...
165. Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα. Να μην εμφανίζονται μηνύματα επιβεβαίωσης για την κατάργηση μιας δυνατότητας.
166. Το κατώφλι άλφα πρέπει να είναι από 0 έως 100.
167. Το μήκος των δεικτών δεν συμφωνεί με τη σειρά κατάταξης του πίνακα.
168. &Αυτήν τη συγκρότηση
169. Δεν είναι δυνατή η αναμονή για διακομιστή μεσολάβησης χωρίς παρεμβάσεις.
170. Οι τιμές AssumeLocal και AssumeUniversal του DateTimeStyles δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού.
171. Δεν είναι δυνατόν να οριστεί το 'X' σε 'Y'. Οι τιμές KeySpline πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 0.0 και 1.0.
172. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιστοίχισης αρχείων.
173. Αναφορά σε αριθμό ομάδας X που δεν έχει οριστεί.
174. Το άθροισμα της μετατόπισης και του πλήθους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μήκος του buffer.
175. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της θέσης του καταλόγου πλαισίου εργασίας.
176. Κλήθηκε το στοιχείο CacheRequest.Pop σε ένα στοιχείο CacheRequest που δεν ήταν η τρέχουσα αίτηση στην κορυφή της στοίβας.
177. Το πιστοποιητικό δεν βρέθηκε στο χώρο αποθήκευσης LocalMachine ούτε στο χώρο αποθήκευσης CurrentUser.
178. Δεν μπορεί να γίνει ερώτημα για τις πληροφορίες αρχείου αν το αρχείο δεν υπάρχει.
179. Τα δεδομένα εικόνας δημιούργησαν υπερχείλιση κατά την επεξεργασία.
180. Το WebProxy απέτυχε στην ανάλυση της περιοχής μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή μεσολάβησης η οποία εντοπίστηκε αυτόματα:"X" σε Uri.
181. Η παράμετρος domainSid δεν είναι έγκυρος τομέας SID των Windows.
182. Οι υψηλότεροι δείκτες θα υπερβούν την τιμή Int32.MaxValue εξαιτίας μεγάλου κάτω ορίου ή/και μήκους.
183. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Single.
184. "Βρέθηκε άγνωστη εγγραφή BAML X".
185. Πρέπει να καθοριστεί τιμή για το X.
186. Έναρξη προσθήκης κατάστασης περιόδου λειτουργίας.
187. Μια από τις κινήσεις στην λωρίδα χρόνου είναι ένα 'X' και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση μιας ιδιότητας τύπου 'Όνομα τύπου'.
188. Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη θέση προορισμού για την αντιγραφή των πληροφοριών.
189. Η τιμή OID δεν ήταν έγκυρη.
190. Τα καθολικά μέρη πρέπει να είναι στατικά.
191. Βρέθηκε μη έγκυρος χαρακτήρας στο όνομα κεφαλίδας.
192. Η συνθήκη συμμετοχής "Ζώνη" έχει τιμή true για όλες τις συγκροτήσεις που προέρχονται από την παρακάτω ζώνη. Οι συγκροτήσεις που πληρούν αυτή τη συνθήκη συμμετοχής θα αποκτήσουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτήν την ενότητα κώδικα.
193. Η βασική ροή δεν είναι αναγνώσιμη.
194. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση των σύνθετων γραμματοσειρών συστήματος. Η τοποθεσία δεν βρέθηκε.
195. Το πρόθεμα του URI δεν αναγνωρίζεται.
196. Το όνομα αυτού του μετρητή.
197. Η λειτουργία μεταδεδομένων απέτυχε.
198. Ο μηχανισμός μορφοποίησης κειμένου δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει περιβάλλον διαμόρφωσης κειμένου εξαιτίας του σφάλματος: 'X'.
199. Η μέθοδος έχει οριστεί ήδη.
200. Η ιδιότητα ρυθμίσεων 'Όνομα ιδιότητας' δεν βρέθηκε.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions