English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Greek to get their english version

3401. Πρέπει να είναι δυνατή η ανάλυση της 'τιμής' σε ένα στοιχείο DateTime και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την τιμή του 'startAfter'.
3402. Η παράμετρος πρέπει να είναι τύπου int ή string.
3403. Παρουσιάστηκε τέλος της ροής δεδομένων.
3404. Ο απαριθμητής έφθασε στο τέλος της συλλογής.
3405. Η ορατότητα των διασυνδέσεων πρέπει να είναι μια από τις ακόλουθες: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate ή NestedPublic.
3406. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο RtsEnable αν το Handshake είναι ρυθμισμένο στο RequestToSend ή το RequestToSendXOnXOff.
3407. Η επί τόπου επεξεργασία μεταδεδομένων bitmap δεν επιτρέπεται επειδή η αρχική προέλευση δεν είναι εγγράψιμη.
3408. Η κωδικοποίηση IDN της συμβολοσειράς δεν είναι έγκυρη.
3409. Δεν είναι δυνατή η κλήση του στοιχείου DragMove ή Activate, προτού εμφανιστεί ένα στοιχείο Window.
3410. Το καθορισμένο μήκος υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα του SecureString.
3411. Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση σε απομακρυσμένο μηχάνημα.
3412. Το PortName δεν μπορεί να είναι κενό.
3413. Μη αναμενόμενο μέγεθος πακέτου από υπηρεσία πένας.
3414. Το καθορισμένο GUID δεν αντιπροσωπεύει κουμπί, επομένως το isButton πρέπει να είναι ψευδές.
3415. Παρουσιάστηκε αποτυχία κατά τη φόρτωση ενός τύπου.
3416. Εντοπίστηκε σφάλμα στοίχισης τύπου δεδομένων σε μια οδηγία χώρου φόρτωσης ή αποθήκευσης.
3417. Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή ορισμένων ή όλων των αναφορών ταυτότητας.
3418. Πρέπει να είναι μηδέν.
3419. Έγινε υπέρβαση του χώρου αποθήκευσης που είχε εκχωρηθεί.
3420. Το νέο μέγεθος παραθύρου κονσόλας θα συνεπαγόταν αναγκαστικά πολύ μεγάλο μέγεθος buffer κονσόλας.
3421. Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται.
3422. Ο χαρακτήρας 'X' είναι εκτός περιοχής του σημείου κώδικα Unicode.
3423. Η ιδιότητα 'Όνομα ιδιότητας' έχει μια μη έγκυρη τιμή 'X'.
3424. Η σχετική διαδρομή πρέπει να είναι μια συμβολοσειρά που περιλαμβάνει τη δευτερεύουσα συμβολοσειρά ".." ή να μην περιλαμβάνει έναν ριζικό κατάλογο.
3425. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας του X επειδή είναι διασύνδεση.
3426. Το νήμα δημιουργήθηκε με παραπομπή ThreadStart που δεν αποδέχεται παράμετρο.
3427. Ένα FontFamily δεν είναι δυνατόν να έχει περισσότερα από ένα FamilyTypeface με τα ίδια Style, Weight και Stretch.
3428. Ο οδηγός πρόκειται να πραγματοποιήσει ρυθμίσεις στο τμήμα της πολιτικής ασφάλειας του υπολογιστή σας, οι οποίες θα επηρεάσουν όλους τους χρήστες. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για κατ' οίκον χρήστες και διαχειριστές υπολογιστών που θέλουν να κάνουν αλλαγές στην πολιτική για όλους τους χρήστες αυτού του υπολογιστή.
3429. Τα στοιχεία SortDescriptions που προστέθηκαν δεν είναι έγκυρα. Η πιθανή λύση είναι να οριστεί για το στοιχείο CanUserSort στη στήλη η τιμή 'false' ή να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα SortMemberPath στη στήλη ή να γίνει χειρισμός του συμβάντος ταξινόμησης στο στοιχείο DataGrid.
3430. Εκχώρηση &απεριόριστης πρόσβασης στις συγκροτήσεις για υποδοχές
3431. Ο οδηγός δεν είναι δυνατό να επαναφέρει αυτή τη ζώνη στο προεπιλεγμένο επίπεδο ασφάλειας λόγω αλλαγών σε άλλα επίπεδα πολιτικής.
3432. Το Object δεν μπορεί να έχει τιμή null.
3433. Η τιμή παραμέτρου 'X' δεν είναι δυνατόν να είναι αρνητική.
3434. Ο τύπος στοιχείου Όνομα τύπου δεν υποστηρίζεται.
3435. Το απόλυτο URI σε ένα όνομα οικογένειας γραμματοσειρών πρέπει να έχει συνδυασμό αρχείο://.
3436. Δημιουργήθηκε μια εξαίρεση BadImageFormatException κατά την ανάλυση της υπογραφής. Αυτό είναι πιθανό λόγω έλλειψης γενικού περιβάλλοντος. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται genericTypeArguments και genericMethodArguments και ότι το περιβάλλον είναι επαρκές.
3437. Εσφαλμένο περιεχόμενο ετικέτας στο ILGenerator.
3438. Η λίστα X περιέχει πάρα πολλά αντικείμενα. Επιτρέπονται μέχρι Y αντικείμενα.
3439. Καταργεί τη δυνατότητα του προεπιλεγμένου λογαριασμού ASP.NET (βασισμένου σε O/S) να δημιουργεί αυτόματα βάσεις δεδομένων στο Sql Server Express (SSE) καταργώντας το λογαριασμό από το ρόλο dbcreator.
3440. Τα BitmapMetadata δεν είναι διαθέσιμα στο BitmapImage.
3441. Σφάλμα μορφής Cookie.
3442. Η αίτηση τύπου ανάγνωσης 'X' δεν είναι έγκυρη.
3443. Το 'X' δεν είναι έγκυρος τύπος ή δεν είναι έγκυρη τιμή.
3444. Δεν είναι δυνατή η δόμηση αίτησης περιοχής ορίων υπό συνθήκη.
3445. Το UnmanagedType που διαβιβάστηκε στο DefineUnmanagedMarshal δεν είναι απλός τύπος. Καμία από τις ακόλουθες τιμές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
3446. Παρέχει αλληλεπίδραση με τα αρχεία καταγραφής συμβάντος των Windows.
3447. Η επιλογή impersonate ήταν επιλεγμένη αλλά δεν είχε οριστεί κωδικός πρόσβασης. Πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης της μίμηση. Οι αλλαγές στη μίμηση δεν θα εφαρμοστούν.
3448. X, Η λειτουργία αναζήτησης απέτυχε -> Y.
3449. Το αρχείο .resources είναι κατεστραμμένο. Η συμβολοσειρά για τον δείκτη ονόματος 'X' επεκτείνεται και μετά το τέλος του αρχείου.
3450. Το GUID δεν μπορεί να έχει τιμή null.
3451. Εισαγωγή ισχυρού ονόματος από συγκρότηση
3452. Δεν είναι δυνατή η κίνηση της ιδιότητας 'X' σε ένα 'Y' χρησιμοποιώντας ένα 'Z'. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
3453. Δεν πρέπει να καθορίζεται τύπος εξαίρεσης για όρο Catch, για μπλοκ φίλτρου.
3454. Ο αριθμός χρωμάτων στην παλέτα είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπεται από την παρεχόμενη μορφή pixel.
3455. Αυτόματη εξαγωγή του 'X' ως 'Y'.
3456. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών ενός τύπου που έχει φορτωθεί μέσω του ReflectionOnlyGetType (βλέπε Assembly.ReflectionOnly) -- εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το CustomAttributeData.
3457. Ο αναμενόμενος τύπος δεν είναι έγκυρος.
3458. Η τιμή ιδιότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν ή απεριόριστη.
3459. Απροετοίμαστο αντικείμενο πιστοποιητικού.
3460. Ο τύπος αυτού του μετρητή.
3461. Βρέθηκε χαρακτήρας υποκατάστασης υψηλού επιπέδου, χωρίς να ακολουθεί υποκατάστατο χαμηλού επιπέδου στο δείκτη: X. Ενδέχεται τα δεδομένα εισόδου να μην χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση ή να μην περιέχουν έγκυρους χαρακτήρες Unicode (UTF-16).
3462. Επιτρέπονται μόνο στοιχεία.
3463. Μη αναμενόμενος τύπος μεταδεδομένων.
3464. Η λειτουργία Undo εντόπισε ένα περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο που εφαρμόστηκε στην αντίστοιχη λειτουργία ορισμού. Η πιθανή αιτία είναι ότι ένα περιβάλλον ορίστηκε στο νήμα και δεν εκτελέστηκε επαναφορά(αναίρεση) του.
3465. Ασυμφωνία τύπων ανάμεσα στους τύπους προέλευσης και προορισμού.
3466. Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο Byte.
3467. Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε, ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
3468. Η απόκριση είναι έγκυρη σύμφωνα με την πολιτική = X.
3469. Μετακίνηση εστίασης επάνω
3470. Προσδιορίζει εάν τα δεδομένα εξόδου σφάλματος της διαδικασίας έχουν εγγραφεί στο μέλος StandardError της παρουσίας της διαδικασίας.
3471. Η σύνταξη Xml δεν είναι έγκυρη. Μόνο η ανάλυση στοιχείων της έκδοσης ένα είναι δυνατή.
3472. p: μόνιμα. Και τα δεδομένα κατάστασης περιόδου λειτουργίας και οι αποθηκευμένες διαδικασίες αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων "ASPState".
3473. Το όνομα γραμματοκιβωτίου δεν επιτρέπεται.
3474. Το δικαίωμα περιβάλλοντος εργασίας είναι απεριόριστο.
3475. Η αίτηση φόρτωσης του αρχείου wave στη μνήμη έληξε.
3476. Δεν βρέθηκε ένα όρισμα για την επιλογή X.
3477. Το απαιτούμενο στοιχείο 'X' λείπει.
3478. Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται για ένα σχετικό URI.
3479. Το ριζικό στοιχείο πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα της ενότητας που κάνει αναφορά στο αρχείο, 'File Name'
3480. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κλειστό αρχείο.
3481. Το Shape διαγραφής δεν είναι δυνατόν να είναι μηδενικό.
3482. Αίτηση συνθήκης = If-None-Match:X.
3483. Ο χειρισμός έχει ήδη καταχωρηθεί στο TrackingServices.
3484. Έγινε προσπάθεια προσθήκης πολλαπλών επιστροφών κλήσεων σε πληρεξούσιο που δεν υποστηρίζει πολλαπλή διανομή.
3485. Τα μπλοκ εξαιρέσεων πρέπει να έχουν το πολύ έναν όρο finally.
3486. Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε μη συνδεδεμένες υποδοχές.
3487. Η απαρίθμηση έχει ήδη τελειώσει.
3488. Το InstanceLifetime δεν μπορεί να ρυθμιστεί μετά την προετοιμασία της παρουσίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη κατασκευή και να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ιδιότητες CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime και ReadOnly πριν να ρυθμίσετε το RawValue.
3489. Ο ορισμός της ιδιότητας TemplateContent του προτύπου είναι δυνατός μόνο μία φορά.
3490. Δεν είναι δυνατή η χρήση του CreateInstance με ένα αντικείμενο του τύπου TypeBuilder.
3491. Αποστολή εντολής [X]
3492. Το μήκος της υπογραφής DSA δεν ήταν 40 byte.
3493. Το αντικείμενο δεν έχει υποκείμενα δεδομένα COM που να σχετίζονται με αυτό.
3494. Ο χειριστής συμβάντων θα εκτελεστεί σε διαφορετικό νήμα όταν ξεκινήσει η λειτουργιά.
3495. Μήνυμα εφαρμογής @@SOAP
3496. Η γραμμή εντολών δεν είναι πλήρης επειδή δεν έχει καθοριστεί ενέργεια. Για βοήθεια εκτελέστε το aspnet_regsql.exe -? .
3497. Η τιμή 'X' για το eventID δεν είναι έγκυρη. Πρέπει να είναι μεταξύ 'Y' και 'Z'.
3498. Το όνομα του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η διαδικασία.
3499. Τα δεδομένα εισόδου δεν είναι δυνατό να κωδικοποιηθούν ως έγκυρο πιστοποιητικό.
3500. Η συμβολοσειρά εισόδου δεν περιέχει έγκυρη κωδικοποίηση της παραμέτρου 'X' 'Y'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions