English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

3001. אורך הנתונים לפענוח אינו חוקי.
3002. The StylusPointDescriptions are incompatible. Use the StylusPointDescription.GetCommonDescription method to find a common StylusPointDescription and then call StylusPointCollection.Reformat to return a compatible StylusPointCollection.
3003. הקשר מאומת זה אינו תומך בהצפנת נתונים.
3004. המופע X לא קיים בקטגוריה Y.
3005. אין אפשרות ליצור אובייקטי TypedReference, ArgIterator או RuntimeArgumentHandle בתיבה.
3006. מוחק את מחרוזת החיבור שנבחרה.
3007. אחד מהמפתחות שנערכו בסידרה הוא Null.
3008. יומן X נרשם כבר כמקור במחשב 'Y'.
3009. אין אפשרות להגדיר את X כפריט אב עבור Y מאחר ש- X הוא כבר צאצא של Y. תרבויות אינן יכולות להיות אבות קדמונים של עצמם.
3010. ה- Callback של מייבא ספריית הסוג שצוין לא היה חוקי כיוון שאינו תומך בממשק ITypeLibImporterNotifySink.
3011. אשר את הסיסמה החדשה.
3012. בקשה זו לא הייתה בקשת GET, HEAD או POST.
3013. שגיאת שרת פנימית
3014. NotifyWhenProcessed can be called only during OnStylusDown, OnStylusMove, or OnStylusUp.
3015. רק FieldInfo, PropertyInfo ו- SerializationMemberInfo מזוהים.
3016. אין אפשרות לבצע המרה של סוג אובייקט השרת לסוג המבוקש 'שם סוג'.
3017. Property is corrupted.
3018. ‏‏X אינו יכול להמיר מ- Y.‏
3019. לפחות אלמנט אחד במערך שצוין היה Null.
3020. תכונות סוג שגויות. סיביות הפוכות הוגדרו בסוג.
3021. תווית לא חוקית.
3022. ה- evidence של היישום לא מכילה הקשר הפעלה של Fusion.
3023. Text penalty module was previously disposed.
3024. הפריט שאתה מנסה להוסיף קיים כבר. כדי לשנות את הערך, בחר בפריט הקיים והשתמש בלחצן 'ערוך'. X
3025. אין אפשרות לבצע התחזות של משתמש.
3026. Cannot resolve current inner request URI schema. Bypass cache only for resolvable schema types such as http, ftp, or file.
3027. סוגים אינם זמינים עבור אובייקט ISerializable 'Object Name'.
3028. Cannot find non-neutral culture related to 'X'.
3029. הפרמטר חייב להיות סטטי.
3030. איזו משימה של מסד נתונים ברצונך לבצע?
3031. X: מצב חריג (לא נלקח בחשבון) ב- Y = Z.
3032. No current object to return.
3033. גירסת הפרוטוקול אינה נתמכת.
3034. רשימת משתמשים מופרדת באמצעות פסיקים.
3035. הסוג לא עובר בירושה מ- CodeGroup
3036. הפעולה המבוקשת אינה חוקית כאשר היא נקראת ב- ModuleHandle שהוא null.
3037. (מחרוזת ריקה)
3038. אותה התכונה צוינה יותר מפעם אחת.
3039. אין אפשרות לאחסן את האובייקט במערך מסוג זה.
3040. ה- NeutralResourcesLanguageAttribute מציין מיקום נסיגת משאב אולטימטיבי לא חוקי או בלתי מזוהה: "X".
3041. The codec cannot use the type of stream provided.
3042. רק שמונת התווים הראשונים של שם יומן מותאם אישית משמעותיים, וקיים כבר במערכת יומן אחר המשתמש באותם שמונת תווים ראשונים של השם שניתן. שם שניתן: 'X', שם היומן הקיים: 'Y'.
3043. Text formatting engine cannot clone break record due to error: 'X'.
3044. הנתונים להצפנה עברו את המירב עבור מודולוס זה של X בתים.
3045. יש להגדיר דגלי ניראות רק בעת יצירת EnumBuilder.
3046. ניתן להשתמש ב- InvokeMember עבור אובייקטי COM בלבד.
3047. The animation(s) applied to the 'X' property calculate a current value of 'Y', which is not a valid value for the property.
3048. גודל הערך של קובץ ה- Cookie הוא 'X'. גודל זה חורג מהגודל המרבי שתצורתו מוגדרת, שהוא 'Y'.
3049. אין אפשרות ליצור מופעים של מחלקות אבסטרקטיות.
3050. שם החשבון ארוך מדי.
3051. This AnimationEffect is not attached to a Visual.
3052. נמצא תו לא חוקי בכותרת הדואר.
3053. הגדרות של שגיאות מותאמות אישית
3054. אין אפשרות להגדיר 100-Continue באמצעות מאפיין זה.
3055. הוספת רכיבי ACE עם דגלי אובייקטים ורכיבי GUID של אובייקטים חוקית רק עבור רכיבי ACL של אובייקטי ספריה.
3056. תבנית החיפוש אינה יכולה לכלול ".." כדי לעלות בספריות וניתן להכילה רק באופן פנימי בשמות קבצים/ספריות, לדוגמה "a..b".
3057. אין אפשרות לאתר משאב מניפסט.
3058. שיטה יכולה להיקרא רק בסוג שעבורו Type.IsGenericParameter הוא true.
3059. פרט את כל הטבלאות עבורן הופעלה תלות מטמון SQL.
3060. המאפיין 'שם מאפיין' אינו יכול להיות ריק או Null.
3061. 'X' parameter value is not a valid ITextRangeProvider.
3062. ערך Enum היה מחוץ לטווח החוקי.
3063. אירעה שגיאה בעת פענוח ריפוד OAEP.
3064. שגיאת תחביר בפרמטרים או בארגומנטים.
3065. השעה בה התהליך המשויך ביצע יציאה.
3066. חייב להיות סוג מערך.
3067. הקיבולת עולה על הקיבולת המירבית.
3068. מבנה קיבוץ לא מזוהה.
3069. בקשה להרשאה מסוג 'שם סוג' נכשלה.
3070. It must be possible to parse 'value' to a DateTime and the result must be greater than 'startAfter'.
3071. על הפרמטר להיות מסוג int או מחרוזת.
3072. המערכת נתקלה בסוף זרם הנתונים.
3073. The enumerator has reached the end of the collection.
3074. נראות הממשקים חייבת לכלול את אחד מהפריטים הבאים: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate או NestedPublic.
3075. אין אפשרות גישה ל- RtsEnable כאשר לחיצת היד מוגדרת כ- RequestToSend או כ- RequestToSendXOnXOff.
3076. In place editing of bitmap metadata is not allowed because the original source is not writable.
3077. מחרוזת מקודדת IDN לא חוקית.
3078. Cannot call DragMove or Activate before a Window is shown.
3079. האורך שצוין חורג מהקיבולת המרבית של SecureString.
3080. אין אפשרות להתקשר למחשב מרוחק.
3081. ה- PortName אינו יכול להיות ריק
3082. Unexpected size of packet from pen service.
3083. The specified GUID does not represent a button, so isButton must be false.
3084. אירע כשל בעת טעינת סוג.
3085. זוהה יישור שגוי של סוג נתונין בהוראת load או store.
3086. לא ניתן היה לתרגם את כל הפניות הזהויות או את חלקן.
3087. Must be zero.
3088. בוצעה חריגה מהקצאת האחסון.
3089. גודלו של חלון המסוף החדש ייאלץ את גודלו של מאגר המסוף להיות גדול מדי.
3090. פעולה זו אינה נתמכת.
3091. 'X' character is outside the Unicode code point range.
3092. המאפיין 'שם מאפיין' כולל ערך לא חוקי 'X'.
3093. נתיב יחסי חייב להיות מחרוזת המכילה את מחרוזת המשנה ".." או שאינה מכילה ספריית בסיס.
3094. אין אפשרות ליצור מופע של X מכיוון שהוא ממשק.
3095. הליך המשנה נוצר באמצעות נציג ThreadStart שאינו מקבל פרמטר.
3096. A FontFamily cannot have more than one FamilyTypeface with the same Style, Weight, and Stretch.
3097. The SortDescriptions added are not valid. The probable solutions are to set the CanUserSort on the Column to false, or to use SortMemberPath property on the Column, or to handle the Sorting event on DataGrid.
3098. אובייקט אינו יכול להיות Null.
3099. 'X' parameter value cannot be negative.
3100. סוג אלמנט שם סוג אינו נתמך.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions