English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1001. Object Graph אינו יכול להיות Null.
1002. שם הקובץ RenameTo אינו יכול להיות Null או ריק.
1003. לא אותר מידע remoting עבור אובייקט זה.
1004. RangeFromChild method is not supported in this implementation.
1005. הסוד שצוין אינו סוג שיכול להכיל Null.
1006. אין אפשורת לציין את AuthenticationType ואת ServicePrincipalName כ- Null עבור מודול SSPI Negotiation של השרת.
1007. נעשה ניסיון להעביר את המיקום לפני תחילת הזרם.
1008. הצומת LinkedList לא שייך ל- LinkedList הנוכחי.
1009. The image format is unrecognized.
1010. ObjRef לא חוקי ניתן ל- 'X'.
1011. לאחר CR חייב להופיע LF
1012. אי התאמה בספירת הפרמטרים.
1013. ניסיון ליצור אובייקט מוכר היטב מסוג 'שם סוג'. אובייקטים מוכרים היטב חייבים להיגזר ממחלקת MarshalByRefObject.
1014. ניהול ספקי ח&ברות...
1015. קובץ לא נמצא
1016. אין אפשרות לאתר תו גרש תואם עבור התו 'X'.
1017. למערכים שצוינו חייב להיות מספר זהה של מימדים.
1018. מפתח אינו יכול להיות Null.
1019. תו בקרה חסר.
1020. הייתה בעיה בביטול הרישום של פריט התרבות 'X'. ייתכן שהקובץ נמצא בשימוש או שאין לך הרשאה מתאימה.
1021. פעולת השירות 'שם פעולת שירות' לא נמצאה.
1022. על האובייקט להיות מהסוג Int64.
1023. על ערכי 'X' להכיל תכונת 'Y' בתבנית 'typeName, assemblyName'.
1024. טקסט ההודעה עבור ערך זה
1025. מערך סוג החתימה מכיל סוג לא חוקי כלשהו (לדוגמה, null, ‏ByRef)
1026. Recursive call to Automation Peer API is not valid.
1027. אין זה חוקי לקבל או להגדיר את הערך בשדה לפי סוג שנטען באמצעות ReflectionOnlyGetType.
1028. קובץ הפעלה של קומפיילר File Name לא נמצא.
1029. 'X' PixelFormat is not supported for this operation.
1030. קריאה ל- SSPI נכשלה, עיין במצב החריג הפנימי.
1031. ניהול ספקי חברות...
1032. לוח שנה לא חוקי עבור התרבות הנתונה.
1033. Operation caused an invalid state.
1034. מצב לא מספיק עבור עריכת האובייקט בסידרה. שדה חסר 'X'. נדרשים נתונים נוספים.
1035. ApplicationId לא יכול להיות בעל שם שהוא מחרוזת ריקה.
1036. לא מתבצעת פעולת קריאה אסינכרונית בזרם.
1037. אין אפשרות להשיג את שם המחשב.
1038. סוג קוד לא חוקי בזרם 'X'.
1039. המטמון לא מתעדכן על בסיס פעולת השירות של הבקשה = שם פעולת שירות.
1040. ערך enum לא חוקי: X.
1041. AssemblyName אינו יכול להיות Null.
1042. Decompression of packet data failed.
1043. המספר המזהה את ההודעה עבור מקור זה.
1044. על הפרמטרים 'members' ו- 'data' להיות באותו אורך.
1045. מפרט את השגיאות המותאמות אישית (קוד מצב HTTP ודף השגיאה המנותב מחדש) שהוגדרו בקובץ התצורה של צומת זו.
1046. סוג החזרה שגוי עבור קריאת הפעלה באמצעות Invoke: חייב להיות מסוג IConstructionReturnMessage.
1047. Unexpected record in Baml stream. Trying to add to X which is not a collection or has a TypeConverter.
1048. Only site-of-origin pack URIs are supported for media.
1049. כמות הזיכרון הווירטואלי הנדרשת על-ידי קוד ונתונים בקובץ המודול.
1050. משאב מקורי כבר הוגדר.
1051. יישומים אינם יכולים למנוע את סיום ההליכים שלהם באמצעות control-break.
1052. Cannot SetData on a frozen OLE data object.
1053. נמצא שדה כותרת שגוי X נקרא = Y, נדרש = Z.
1054. כדי לנתב מחדש זרמי קלט/פלט, המאפיין UseShellExecute באובייקט Process חייב להיות מוגדר ל- false.
1055. תכונת התוכן שצוינה אינה חוקית.
1056. Property cannot be found.
1057. מספר הקסם בכותרת GZip שגוי. ודא שאתה מעביר זרם GZip.
1058. יש להשלים תחילה את פעולת השירות המתבצעת כעת שם פעולת שירות.
1059. OleAut דיווח על אי-התאמה של סוגים.
1060. תיקון חבר נרשם עבור אובייקט המממש ISerializable או בעל Surrogate. במצב זה, יש להשתמש בתיקון מעוכב.
1061. הנתיב חייב להיות שם קובץ חוקי.
1062. מונה אינו מופע יחיד, יש לציין שם מופע.
1063. Salt אינו לפחות שמונה בתים.
1064. רשימה של ספקים.
1065. הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור Int64.
1066. מחרוזת החיבור שצוינה אינה חוקית: אין אפשרות לציין מסד נתונים באמצעות AttachDBFilename או באמצעות מילות מפתח של Initial File Name. ציין מסד נתונים במחרוזת החיבור עם מילת המפתח Database או באמצעות אפשרות שורת הפקודה ‎-d.
1067. המונה ממוקם לפני השורה הראשונה או לאחר השורה האחרונה בקובץ.
1068. אין אפשרות להמיר את התרבות X לאובייקט CultureInfo במחשב זה.
1069. השדה X חסר.
1070. אין תמיכה בעריכת סדרות של שיטות גלובליות (כולל עריכת סדרות מרומזת באמצעות השימוש בנציגים אסינכרוניים).
1071. התכונה ConfigurationValidation צריכה להיגזר מתוך ConfigurationValidation.
1072. True אם הפעולה בוטלה.
1073. לא מותרת יותר מקבוצה בלעדית אחת.
1074. היעד אינו WebBrowserPermissionLevel.
1075. עבור אובייקט RequestCache זה, הגישה אל Object Name נדחתה.
1076. שגיאה ביישום.
1077. At least one of the following must be specified: linear velocity (X or Y), angular velocity (Z), or expansion velocity (A or B).
1078. ערך מטמון הוא חלק ובקשת המשתמש כוללת ContentOffset = X שאינו אפס. הפעלה מחדש מתוך המטמון אינה נתמכת עבור ערכי מטמון חלקיים.
1079. Matrix is not invertible.
1080. אין אפשרות לקבוע את הסדר של שנה, חודש ותאריך לפי 'X'.
1081. המחרוזת שצוינה אינה בצורה הדרושה עבור נושא.
1082. מציין את קידוד התוכן של תגובות.
1083. IsManipulationEnabled is not set to true on the specified element.
1084. שאילתה של רשימת מסדי נתונים נכשלה
1085. Failed to initialize GestureRecognizer.
1086. התחום של יישום היעד נטען.
1087. מופעל לאחר שפעולת העובד הושלמה (בהצלחה, כתוצאה מכשל או כתוצאה מביטול).
1088. ערך DigitSubstitution לא חוקי "X" בקובץ LDML.
1089. אובייקט הודעה לא חוקי.
1090. שם הספריה X אינו חוקי.
1091. אורך המאפיין 'שם מאפיין' חייב להיות קטן או שווה ל- X תווים.
1092. תאריך OleAut לא הומר כהלכה ל- DateTime.
1093. התבצעה קריאה ל- FlipRememberedStack() כאשר המחסנית לא היתה Null.
1094. פעולת הפענוח נכשלה, עיין במצב החריג הפנימי.
1095. הפרמטר חייב להיות קריא.
1096. לבנאי חייבת להיות מוסכמת קריאה סטנדרטית.
1097. עם ערכת הסיביות AllowHexSpecifier בשדה הסיביות enum, הסיביות האחרות החוקיות היחידות אותן ניתן לצרף לתוך ערך ה- enum, חייבות להיות ערכת משנה של הסיביות ב- HexNumber.
1098. הגדרת הסוג של הפונקציה הכללית לא הושלמה.
1099. ה&גדר SQL Server עבור שירותי יישומים
1100. אין אפשרות לפקח על יומן האירועים. ייתכן שהיומן נמצא במחשב מרוחק.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions