English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1301. הערך שצוין אינו 'X' חוקי.
1302. The parameter value cannot be less than 'X'.
1303. יומן האירועים 'X' במחשב 'Y' אינו קיים.
1304. וקטור הסיביות מלא.
1305. The Image passed to the ImageVisualManager cannot be frozen.
1306. סך כל הארגומנטים שצוינו ב- 'X' אינו תואם למספר שסופק על-ידי TypeArguments. סופקו 'Y' ארגומנטים מסוג TypeArguments.
1307. X: ה- Socket אינו יכול להיות מאוגד או מחובר.
1308. מאגר הקלט אינו מכיל די נתונים.
1309. Cannot edit a cell when the DataGridColumn is in Read-Only mode.
1310. אין אפשרות לגשת לזיכרון משותף, טעינת AppDomain בוטלה.
1311. מצב משוב פלט (OFB) אינו נתמך על-ידי מימוש זה.
1312. רשימת פעלים מופרדת באמצעות פסיקים.
1313. הפעולה שצוינה אינה נתמכת ב- Ranges.
1314. מופעל כאשר הליך המשנה של העובד (worker thread) מציין שהייתה התקדמות כלשהי.
1315. מדיניות לקוח MaxStale = X.
1316. צור שגיאה מותאמת אישית חדשה.
1317. פעולת השירות 'get' אינה נתמכת במאפיין זה.
1318. לא צוין מידע סוג בסיסי אודות ספירה.
1319. אין אפשרות לקרוא מ- TextReader סגור.
1320. תוצאת הנתונים הבינאריים חייבת להיות DateTime עם שנתות בין DateTime.MinValue.Ticks ו- DateTime.MaxValue.Ticks.
1321. סוג בלוק לא ידוע. ייתכן שהזרם פגום.
1322. ה- Token ‏X מפוענח לסוג המודול המיוחד המייצג מודול זה.
1323. המחרוזת לא זוהתה כ- DateTime חוקי כיוון שהיום בשבוע לא היה חוקי.
1324. _Switch ViewingMode
1325. יש לציין נמען.
1326. אין אפשרות להוסיף משאב למודול ארעי או להרכבה ארעית.
1327. לא היתה אפשרות לאתר את הסוג שם סוג.
1328. מקור לא חוקי, ראה System.IO.SeekOrigin.
1329. X נוספו למאגר.
1330. MemberData מכיל מספר חברים לא חוקי.
1331. הנתיב אינו יכול להיות כונן.
1332. לא קיים מודול רשום עבור סכימת אימות זו.
1333. יש ליישם את הספק כמחלקה 'Class Name'.
1334. הזמן שהוקצב לפעולה הסתיים.
1335. Cannot add text to 'X'.
1336. URI לא חוקי: סכימת URI אינה חוקית.
1337. Element does not exist or it is virtualized; use VirtualizedItem Pattern if it is supported.
1338. רענון התגובה לא נמצא בגבולות המדיניות שצוינו.
1339. טקסט אלמנט לא חוקי 'X'.
1340. לא היתה אפשרות להמיר את מחרוזת UTF8 שהועברה ל- Unicode.
1341. מציין אם המקטע Authentication נעול.
1342. אין אפשרות להוסיף את המטפל באירועים כיוון שלא קיימת שיטת הוספה ציבורית עבור האירוע.
1343. כל קוד האינטרנט מקבל הרשאה להתקשר חזרה לאתר המקור שלו.
1344. FileObject סגור כעת. נסה לפתוח שוב.
1345. אין אפשרות לבצע תיקון.
1346. מערך היעד לא היה מספיק ארוך. בדוק את destIndex ו- length ואת הגבולות התחתונים של המערך.
1347. The replacement StrokeCollection cannot be empty.
1348. הקוד נוצר מחדש.
1349. על הערך Content-Length להיות שווה או גדול מאפס.
1350. תכונות סוג שגויות. צוינה תכונת פריסה לא חוקית.
1351. Cannot obtain ITextDocument from RichEdit control.
1352. חבילת האבטחה המבוקשת אינה נתמכת.
1353. אין אפשרות להחזיר את המשך עבור TimeSpan.MinValue מכיוון שהערך המוחלט של TimeSpan.MinValue חורג מהערך של TimeSpan.MaxValue.
1354. ‏‏אין אפשרות לאתר סוג עבור מחלקה Class Name.‏
1355. The specified StrokeCollection is read-only.
1356. תפריט תלוי הקשר
1357. אירעה שגיאה בעת פענוח ריפוד PKCS1.
1358. מצב Race של קלט/פלט סביר אותר במהלך העתקת הזיכרון. חבילת הקלט/פלט אינה מוגנת מהליכי משנה כברירת מחדל. ביישומים מרובי הליכי משנה, יש לגשת לזרם באופן מוגן מפני הליכי משנה, כגון עוטף מוגן מפני הליכי משנה המוחזר על-ידי שיטות Synchronized של TextReader או TextWriter. עיקרון זה חל גם על מחלקות, כגון StreamWriter ו- StreamReader.
1359. אין תמיכה במערכים של System.Void.
1360. אין אפשרות לבצע פעולה זו בזמן שנשלחת הודעה.
1361. מזהה הסוג הייחודי 'X' ומזהה השדה הייחודי עם הסוג המצהיר 'שם סוג' אינם תואמים זה לזה. קבל RuntimeFieldHandle ו- RuntimeTypeHandle מצהיר מאותו FieldInfo.
1362. ‏‏אין אפשרות לאתר Performance Counter עם שם קטגוריה שצוין 'X', שם מונה 'Y'.‏
1363. מחלקה של ספק &תפקידים:
1364. אין אפשרות לקבוע מהו הגודל הנוכחי של מאגר זה.
1365. פסק הזמן של הכתיבה במילי-שניות.
1366. אירע מצב חריג במהלך הפעולה, שהפך את התוצאה לבלתי חוקית. בדוק את InnerException לקבלת פרטים על המצב החריג.
1367. אין אפשרות להרחיב את המערך הפנימי ליותר מ- Int32.MaxValue אלמנטים.
1368. Viewport2DVisual3D supports only one interactive Material.
1369. שיטה זו אינה נתמכת על-ידי האובייקט הנוכחי.
1370. The object passed to 'X' is not a valid type.
1371. סוג נגזר 'שם סוג' אחראי לניתוח מופע Uri זה. אין להשתמש במימוש הבסיסי.
1372. הפעולה המבוקשת לא חוקית בהקשר ReflectionOnly.
1373. דחיית הגישה לכל המשאבים, כולל ההרשאה להפעיל
1374. ניתוב מחדש רב-משמעי
1375. סוג הקבוע שצוין אינו נתמך.
1376. אפשרות ההתחזות נבחרה אך לא סופקה זהות. לצורך התחזות, נדרש לספק את הזהות והסיסמה. המערכת לא תחיל את השינויים בהתחזות.
1377. חוקי על בסיס קוד מצב: X.
1378. יש לקרוא לשיטה לפי סוג שעבורו Type.IsGenericParameter הוא false.
1379. ערך לא ידוע עבור ה- ResourceScope: X ייתכן שמוגדרות סיביות סוג משאב רבות מדי.
1380. הסר כלל הרשאות שנבחר.
1381. ללקוח אין הרשאה לשלוח בשם שולח זה.
1382. קבוע האוגר מסוג 'שם סוג' אסור.
1383. הערך שצוין אינו יום חוקי בשבוע.
1384. יש להסיר ערך מטמון קיים אך לא ניתן להסירו עקב מצב תגובה לא צפוי = (X) Y.
1385. המודול 'X' נשמר.
1386. נתוני DateTime סדרתיים לא חוקיים. 'ticks' או 'dateData' לא נמצאים.
1387. StylusPointDescription cannot contain duplicate StylusPointPropertyInfos.
1388. הפריט שצוין קיים כבר.
1389. אין אפשרות להקצות את סוג מערך המקור לסוג מערך יעד.
1390. ניסיון לקרוא מעבר לקצה הזרם (Stream).
1391. מיקום זרם זיכרון לא מנוהל היה מעבר לקיבולת של הזרם.
1392. לאחר שה- Socket נותק, באפשרותך להתחבר שוב מחדש באופן אסינכרוני בלבד, ורק ל- EndPoint שונה. יש לקרוא ל- BeginConnect בהליך משנה (thread) שלא ייסגר עד להשלמת הפעולה.
1393. הערך שמועבר חייב להיות בסיס enum או סוג בסיסי עבור enum, כגון Int32.
1394. The FontFamily cannot hold any more FamilyMaps.
1395. על הפרמטר להיות מסוג enum.
1396. WaitForInputIdle נכשל. ייתכן שזאת כיוון שאין לתהליך ממשק גרפי.
1397. הרכבה זו לא מתירה קוראים שבהם ניתן אמון חלקי.
1398. הפניות של ההרכבה אינן יכולות להתחיל ב- '-', או להכיל '/' או '\'.
1399. הערך המאוחסן במטמון כולל כותרת Authorization והמטמון לא התרענן.
1400. כמות הזיכרון הווירטואלי אותה התהליך הקצה כעת.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions