English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

2001. יש לספק String עבור קריטריוני המסנן.
2002. יש להכריז על סוג כאבסטרקטי אם אחת או יותר מהשיטות שלו הן אבסטרקטיות.
2003. StandardIn לא נותב מחדש.
2004. אין אפשרות לקבוע מהי זהות ההרכבה.
2005. 'X' already exists in the collection.
2006. אירעה שגיאה בעת ביצוע פעולת מדיניות.
2007. התחל קלט דואר; סיים ב- ..
2008. Timespan לא חוקי הוזן עבור X. המערכת תשתמש בערך הקודם.
2009. לא היתה אפשרות ליצור יחסי אמון עבור הערוץ המאובטח של SSL/TLS
2010. X': מחלקות הנגזרות מ- ResourceSet חייבות לספק בנאי המקבל שם קובץ של String ובנאי המקבל Stream.
2011. לא הייתה אפשרות לאתר את הכונן 'X'. ייתכן שהכונן לא מוכן או לא ממופה.
2012. יש להצהיר על השיטה שצוינה בהגדרת הסוג הכללי של הסוג שצוין.
2013. The scope must be a UIElement or ContentElement.
2014. יש לספק ארגומנטים כלליים עבור כל פרמטר כללי וכל ארגומנט כללי חייב להיות RuntimeType.
2015. גישה לנתיב נדחתה.
2016. החלף מצב הפעלה/כיבוי של מיקרופון
2017. מופעל בכל פעם שמתקבלים נתונים מ- SerialPort.
2018. ההפניה החלשה אינה חוקית יותר.
2019. קביעה אם העובד תומך בביטול.
2020. InternalUnmarshal של ObjRef שהוחזר מקריאת הפעלה החזיר Null.
2021. מאגר אחורי ללא החלקת שינשון מחייב התקן IDirect3DDevice9Ex.
2022. כשל הפעלת מאתר הבאגים של Microsoft .NET Framework
2023. Must specify at least two conditions.
2024. שרת Smtp החזיר תגובה לא חוקית.
2025. The specified Visual and this Visual do not share a common ancestor, so there is no valid transformation between the two Visuals.
2026. מאפיין חייב להיות באותו סוג של ה- ConstructorInfo הנתון.
2027. הסוג שצוין 'שם סוג' לא נגזר מסוג הבסיס המתאים 'שם סוג'.
2028. Cannot call FindItemByProperty on this ItemsControl because the specified property is not supported.
2029. מספר הבתים של זיכרון מערכת שניתן להחלפה בהם התהליך משתמש.
2030. Specified Visual cannot be detached.
2031. ערוך שגיאה מותאמת אישית שנבחרה.
2032. הקידוד שבו יש להשתמש בעת קריאת הקובץ. UTF-8 הוא קידוד ברירת המחדל.
2033. אין אפשרות לגשת לקובץ שהושלך.
2034. URI לא חוקי: לא היתה אפשרות לקבוע מהי תבנית ה- URI.
2035. חסר בנאי ברירת מחדל.
2036. בנאי סוג התריע על חריג.
2037. הערך "X" אינו מסוג "שם סוג" ולא ניתן להשתמש בו באוסף כללי זה.
2038. ארגומנט classToProxy חייב להיגזר מסוג MarshalByRef.
2039. אין אפשרות להגדיר Content-Length עבור פעולה שאינה כוללת כתיבת נתונים.
2040. זרם אינו קובץ משאב חוקי.
2041. הפעולה אינה מותרת ב- Sockets שאינם תומכים בזרם.
2042. This codec does not support the specified property.
2043. הרצף של ערך זה ביומן האירועים.
2044. מאגר של מאגר אחורי אינו עונה על הדרישות לסוג המשאב.
2045. המאפיין CurrentContext של LicenseManager נעול כבר על-ידי משתמש אחר.
2046. שעת הסינכרון האחרוה של ערך המטמון = X.
2047. Unable to create temporary file for download.
2048. ה- startIndex והאורך של המצביע אינם מפנים למחרוזת חוקית.
2049. שם היישום (שם מקור) שישמש לכתיבה ביומן האירועים.
2050. מחלקות נגזרות חייבות לספק מימוש.
2051. הפחת טרבל
2052. פרוטוקול המטמון החזיר תגובת מטמון אך ערך המטמון אינו חוקי מאחר שהוא כולל זרם Null. (מפתח מטמון = X).
2053. הספירה לא החלה. קרא ל- MoveNext.
2054. Access denied to the path 'X'.
2055. תבנית קטע התגובה אינה חוקית.
2056. נקודת קוד Unicode לא חוקית נמצאב באינדקס X.
2057. אין אפשרות ליצור מחרוזות לא מאותחלות.
2058. השירות סוגר את ערוץ השידור.
2059. המספר המלא המזהה את ההודעה בקובץ ה- dll של הודעת האירוע.
2060. אירעה שגיאה במהלך פעולת הצפנה.
2061. על האובייקט להיות מהסוג Double.
2062. Unexpected Stroke in PropertyDataChangedEventArgs.Owner.
2063. The window is already registered for stylus input.
2064. WebClient אינו תומך בפעולות קלט/פלט בו-זמניות.
2065. לא קיים ערך בעל שם זה.
2066. ערך התצורה עבור הבורר 'X' היה לא חוקי.
2067. כדי להשתמש במסד נתוני מצב הפעלה מותאם אישית זה ביישום האינטרנט, אנא ציין אותו בקובץ התצורה באמצעות התכונות 'allowCustomSqlDatabase' ו- 'sqlConnectionString' במקטע \.
2068. Cannot read from the stream.
2069. התקבלה תגובת שרת לא צפויה.
2070. הפעולה המבוקשת לא חוקית עבור DynamicMethod.
2071. StylusPointDescription supports no more than 31 buttons.
2072. The part name does not correspond to its content type.
2073. נעשה ניסיון לנתב מחדש הפעלה עבור סוג 'שם סוג, X'. פעולה זו אינה מותרת כיוון שנרשם כבר סוג שירות מוכר היטב עם סוג זה או שסוג זה נרשם כסוג שירות שהופעל.
2074. The operation is not allowed on a nonenabled element.
2075. קביעה אם לאפשר קו Data Terminal Ready (DTR) במהלך התקשורת.
2076. Width must be greater than or equal to DrawingAttributes.MinWidth and less than or equal to DrawingAttribute.MaxWidth.
2077. המונה X לא קיים.
2078. על הגבולות התחתונים של המערך להיות זהים.
2079. תגובה Cache-Control = private+Headers, מסיר כותרות אלה.
2080. חתימת השיטה אינה יכולה להיות ריקה.
2081. אין אפשרות לקרוא פעמיים לפעולת השירות.
2082. לא היתה אפשרות למצוא או לטעון את ההרכבה מסוג satellite בשם "Y" עבור תרבות נסיגה "X". זוהי בדרך כלל בעיה בהתקנה. אנא שקול לבצע התקנה מחדש או לתקן את היישום.
2083. הסר תמיכה עבור מצב הפעלת SQLServer.
2084. ניסיון לבצע גישה אל חבר חסר.
2085. לא נמצאו בדיסק משאבים מתאימים עבור התרבות (או התרבות הנייטרלית) שצוינה.
2086. הגדרות אימות
2087. The ClockController.Seek method was called with arguments that describe a seek destination that seeks a child with Slip but no defined duration. It is unclear if we are seeking the child or seeking past the child's duration.
2088. התבצעה קריאה של שיטת OnDeserialization בעת שלא התבצעה עריכה בסידרה של האובייקט.
2089. יצירת קובץ File Name נכשלה.
2090. החזרת המטפל המקומי עבור תהליך זה. המטפל זמין רק אם התהליך הופעל בעזרת רכיב זה.
2091. The URI specified is invalid.
2092. המודולים שנטענו על-ידי התהליך המשויך.
2093. המערך שצוין לא היה מהדירוג הנדרש.
2094. מאזין ללא שם סוג שצוין מבצע הפניה למקטע sharedListeners ואינו יכול לכלול תכונות כלשהו פרט ל- 'Name'. מאזין: 'X'.
2095. ארגומנטי ההפעלה ואמון היישום עבור ה- AppDomain חייבים להתייחס לאותה זהות יישום.
2096. מציין אם המקטע Compilation נעול.
2097. לא היתה אפשרות לאתר חלק מהנתיב.
2098. Current dispatcher cannot be found.
2099. הוסף הרכבה חדשה
2100. אין אפשרות להרחיב מסוג המקור לסוג היעד, מאחר שסוג המקור אינו סוג בסיסי או מאחר לא ניתן להשלים את ההמרה.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions