English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

301. על השדה להיות באותו סוג של ה- ConstructorInfo הנתון.
302. הגדרת הסוג של הפונקציה הכללית הושלמה.
303. האם קריאת קלט הפקודות של התהליך מתבצעת מחבר StandardInput של מופע ה- Process.
304. The ClockController.Seek method was called using TimeSeekOrigin.Duration as the seekOrigin parameter for a Clock that has a duration of Forever. Clocks that have duration of Forever must use TimeSeekOrigin.BeginTime.
305. הגישה המבוקשת לרישום אינה מותרת.
306. XML של מדיניות קבוצתית אינו חוקי. התג הנדרש 'X' חסר.
307. Cannot animate the 'X' property on 'Y' because the object is sealed or frozen.
308. הרצועה הקודמת
309. הערך אינו נמצא בטווח הנדרש.
310. סכום ההיסט והספירה גדול מהאורך של מערך היעד.
311. ה- CRC בכותרת התחתונה של GZip לא מתאים ל- CRC שחושב מתוך הנתונים הבלתי דחוסים.
312. ציון משך חיי המופע.
313. ה- proxy הוא מסוג לא נתמך.
314. ParameterInfo שאינו קיים. המיקום גדול יותר מאורכם של פרמטרי החבר.
315. לאובייקט Object Name לא הוקצא מעולם objectID.
316. על השנה להיות בין 1 ל- 9999.
317. הרשאות ברירת מחדל ניתנות ליישומי אינטרנט
318. Current thread must be set to single thread apartment (STA) mode before OLE calls can be made.
319. גירסת SSL אינה נתמכת.
320. <הרשאת זיהוי נתיב לספריה שצוינה נדחתה.>
321. פעולה זו ניתנת לביצוע רק כאשר FileObject סגור.
322. על האובייקט להיות מהסוג TimeSpan.
323. הרשאות ברירת מחדל ניתנות ליישומים באינטרא-נט המקומי
324. The template part X is not an instance of Y.
325. אין אפשרות לבצע subset של Regex. נתמך רק אם שתי התבניות זהות.
326. אין אפשרות לנקות מטפלי מקטע. המקטע 'X' נעול.
327. Cannot access the stream after it is closed.
328. התג 'X' יכול להופיע פעם אחת בלבד בכל מקטע.
329. הקובץ שנמצא ב- X אינו קובץ wave חוקי.
330. יש להגדיר את מיקומו של החלון כך שגודלו הנוכחי של החלון יתאים לגודלו של מאגר המסוף והמספרים חייבים להיות חיוביים.
331. בעת שימוש במסגרת אמון חלקי, langID חייב להיות C#, VB, J# או JScript וספק השפה חייב להיות במטמון ההרכבה הכללי.
332. API זה מחייב ציון מפורש של ה- ApplicationBase בפרמטר AppDomainSetup.
333. על האובייקט להיות מהסוג SByte.
334. הזרם היה ארוך מדי.
335. Only local file path or pack Uri is supported.
336. שם האזור X לא אמור להתייחס לתרבות נייטרלית; נדרש שם תרבות ספציפי.
337. מציין האם שעון העצר יופעל מחדש בעת הפיכתו לזמין.
338. אין אפשרות למחוק עץ מפתח משנה כיוון שמפתח המשנה אינו קיים.
339. מארח SMTP לא צוין.
340. הוסף ספק חדש.
341. Expected X property, got Y.
342. מידע הגירסה שאינו מנוהל גדול מכדי להמשיך.
343. No data to load.
344. ה- Socket כבר אוגד ליציאת השלמה של קלט/פלט.
345. הערך להוספה היה מחוץ לטווח.
346. If AllGestures is specified, it must be the only ApplicationGesture in the ApplicationGesture array.
347. נעשה רישום של תיקון לאובייקט עם מזהה X, אבל האובייקט אינו מופיע בגרף.
348. 'X' DragAction is not valid.
349. הענקת הרשאה לאכוף את האימות
350. &הסר מידע אודות שירותי יישומים ממסד נתונים קיים
351. אין אפשרות להרחיב את אורך הזרם מעבר לקיבולת שלו.
352. Token {0:x} אינו חוקי בטווח המודול {1}.
353. Timestamp values must not decrease.
354. בוצע ניסיון לגשתלשדה שאינו נגיש על-ידי הגורם הקורא.
355. אין אפשרות לכתוב נתונים לחיבור התעבורה: X.
356. Display driver must support video acceleration for video or audio playback.
357. האיסוף השתנה; פעולת הספירה עשויה שלא להתבצע.
358. אין אפשרות להתחבר לשרת המרוחק
359. תגובת POST ללא כותרות Cache-Control או Expires.
360. זרם הנתונים עדיין פתוח.
361. <הערך המקורי של מאפיין זה עשוי להכיל פרטי מערכת קבצים ובוטל.>
362. הגבר בס
363. ה&פוך תפוגה גולשת לזמינה
364. Pixel Shader Model 2.0 requires sampler constants to be in registers [0-3].
365. העבר כלל למעלה
366. התהליך לא מחזיק בחלק מההרשאות הדרושות עבור פעולה זו.
367. The Properties member of this text run cannot be null.
368. תוכן היומן.
369. Cannot read from the specified command buffer pointer.
370. סוג ה- enum הבסיסי והאובייקט חייבים להיות מאותו סוג או האובייקט חייב להיות String. הסוג שהועבר היה 'X'; סוג ה- enum הבסיסי היה 'Y'.
371. רק הרכבה של mscorlib חוקית.
372. ה- X שסופק הוא בגודל לא חוקי עבור נקודת הקצה של Y.
373. לסידור שאינו מנוהל אין ElementCount.
374. The specified window does not belong to the current process.
375. שם משתנה הסביבה לא יכול להכיל 255 תווים או יותר.
376. תבנית זמן לא חוקית 'X'. דוגמאות של תבניות זמן חוקיות כוללות 7D, 10H, 5M, 30S או 20MS.
377. על כל האינדקסים להיות מסוג Int32.
378. מערך רב-ממדי אינו נתמך בפעולה זו.
379. ערך מטמון קיים אמור להימחק.
380. תבנית לא חוקית של Response מסוג Content-Range:X.
381. אי-התאמת סוג בין סוג proxy 'שם סוג' וסוג הפעלה 'שם סוג'.
382. URI must be absolute.
383. המערכת התריעה על מצב חריג בשל אי תאימות ל- CLS (כלומר, אובייקט שלא נגזר מ- System.Exception).
384. מחרוזת לא זוהתה כ- Boolean חוקי.
385. Decompression of property data failed.
386. המפתחות ומערכי הערכים הם בעלי גדלים שונים.
387. הסוג צריך להיות סוג שניתן על-ידי זמן הריצה.
388. אין אפשרות לאתחל את אותו אובייקט פעמיים.
389. Unsupported Pattern.
390. ContentID אינו יכול להכיל תו '<' או '>'.
391. The array cannot be empty.
392. ללא תוכן
393. ‏‏הרכבה יובאה מספריית סוגים 'X'.‏
394. מטפל לא חוקי.
395. הפרמטר בעל השם חייב להיות ACL שאינו גורם מכיל.
396. opcode בלתי צפוי ביצירת ביטוי רגיל: X.
397. האוסף היה בגודל קבוע.
398. הגדרות מצב הפעלה
399. מספר הבתים שצריך להיות זמין לפני שאירוע קריאה מופעל.
400. Specified ContentPosition is not valid for this element.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions