English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

3301. אין אפשרות להפעיל הרכבה בתחום המערכת.
3302. Cannot access a disposed pen service.
3303. ניתן להוסיף אובייקטים מסוג CounterCreationData בלבד אל CounterCreationDataCollection.
3304. הסוג לא מיישם IMembershipCondition
3305. מצב פנימי לא חוקי: יצירת envoy sink עבור האובייקט נכשלה.
3306. גודל בלוק שצוין אינו חוקי עבור אלגוריתם זה.
3307. שולח בקשה מחדש.
3308. לא הייתה אפשרות לקבוע מזהה מקור אוניברסלי עבור מיקום הצליל.
3309. הגורם המכיל של המפתח המבוקש לא נמצא.
3310. מחשב מארח מזוהה של ServicePoint עשוי היה להיחשב בטעות כשרת מרוחק.
3311. המשאבים המוגנים (זמינים רק עם אמון מלא) היו:
3312. SelectionMode value is not valid.
3313. אין אפשרות לציין הן SetField והן GetProperty.
3314. אין אפשרות לאתר ספרות הניתנות לזיהוי.
3315. הסוג לא מיישם IPermission
3316. שם חבר לא חוקי.
3317. מתבצע ניסיון לשייך את ה- URI אל proxy.
3318. הקובץ פתוח כעת לכתיבה. סגור את הקובץ ופתח אותו שוב לפני שתנסה לבצע פעולה זו.
3319. CanSlip is supported only on timelines without AutoReverse, AccelerationRatio, or DecelerationRatio.
3320. עבור התכונה נדרש Windows XP ואילך.
3321. נעשה ניסיון לקרוא לשיטה שהוכרזה בסוג 'שם סוג' באובייקט החושף 'X'.
3322. Value of X must be finite or NaN.
3323. שם התרבות "X" אינו חוקי.
3324. The bitmap has too many scanlines for the specified encoder.
3325. Specified index is already in use. Disconnect the Visual child at the specified index first.
3326. שם ריק אינו חוקי.
3327. Must specify at least one property for AddAutomationPropertyChangedHandler.
3328. \ לא חוקי בסוף תבנית.
3329. ניסיון לבטל את טעינת ה- AppDomain נכשל.
3330. עבור דף למטה
3331. מציין את משך הזמן, בדקות שלמות, אחריו פג התוקף של קובץ ה- Cookie.
3332. Invalid value for X attribute.
3333. This AnimationEffect is already attached to a UIElement.
3334. יש לציין דגלי איגוד המתארים את פעולת ההפעלה הנדרשת (BindingFlags.InvokeMethod CreateInstance GetField SetField GetProperty SetProperty).
3335. העבר כלל למטה
3336. The mime type registered with the system does not match the mime type of the file.
3337. האישור נמצא במאגר X.
3338. מזהי אבטחה (SID) עם גירסה אחרת מאשר '1' אינם נתמכים.
3339. אין אפשרות לציין את 'switchValue' והן את 'switchName' במקור 'X'.
3340. הודעת התיאור עבור מונה זה.
3341. לא ניתן לבצע פעולת אבטחה על אובייקט ללא אבטחה משויכת. מצב זה יכול לקרות בעת ניסיון לקבל ACL של אובייקט ליבה אנונימי.
3342. מצב אשף. (ברירת מחדל, אם לא צוינו פרמטרים אחרים.)
3343. The calling thread must be STA, because many UI components require this.
3344. ערך ההחזרה של ByRef לא נתמך בהפעלת שיקוף.
3345. Creating או Deleting Performance Counter Categories במחשבים מרוחקים אינה נתמכת.
3346. אין אפשרות לקבל את הסוג 'שם סוג'.
3347. אין אפשרות לטפל בבקשה (Method = שם פעולת שירות) מתוך המטמון והיא תיכשל מאחר שערך CachePolicy בפועל הוא: X.
3348. X, מפתח = Y, פעולת הסרה נכשלה -> מצב = Z.
3349. אלגוריתם עבור פעולה זו אינו זמין או אינו נתמך.
3350. על קוד המצב להיות בן שלוש ספרות בדיוק.
3351. מוסכמת קריאה שאינה מנוהלת לא ידועה עבור חתימת פונקציה.
3352. האינדקס היה מחוץ לטווח. חייב להיות אי-שלילי וקטן מאורכה של המחרוזת.
3353. הגבר עוצמת מיקרופון
3354. HKEY של הרישום אינו בטווח החוקי.
3355. גודל ערכת העבודה המירבי אינו חוקי. עליו להיות שווה או גדול מגודל ערכת העבודה המינימלי.
3356. שם האזור 'X' אינו נתמך.
3357. ארגומנט X אינו יכול להיות Null או באורך אפס.
3358. לשיטה 'שם פעולת שירות' יש סוג מצהיר כללי 'שם סוג'. ספק באופן מפורש את הסוג המצהיר ל- GetTokenFor.
3359. The specified keyboard sink is already owned by a site.
3360. האב אינו מכיל בנאי ברירת מחדל. יש להגדיר במפורש את בנאי ברירת המחדל.
3361. לחצן הבא
3362. Resolution must be at least 0.0f.
3363. קובץ ההפעלה שצוין אינו יישום Win32 חוקי.
3364. התכונה Proxy החזירה אובייקט לא תואם בעת בניית מופע מסוג שם סוג.
3365. תצורות מיקום הנתיב שהוגדרו בקובץ התצורה של צומת זו.
3366. ניסיון לבצע גישה אל AppDomain שאינו טעון.
3367. אין אפשרות להשיג נתוני חשבון.
3368. תכונה זו אינה נתמכת עדיין עבור תחומים בין-יישומיים.
3369. אין אפשרות להגדיר מאפיין זה למחרוזת ריקה.
3370. החבר שהופעל אינו נתמך בהרכבה דינאמית.
3371. t: temporary. נתוני מצב ההפעלה מאוחסנים במסד הנתונים "tempdb". הפרוצדורות המאוחסנות עבור ניהול הפעלה מותקנות במסד הנתונים "ASPState". הנתונים לא יישארו אם תפעיל מחדש את SQL. (ברירת מחדל)
3372. שם הסוג:"X" במאפיין:"שם מאפיין" מסוג:"שם סוג" אינו שם חוקי של סוג בלתי תלוי בשפה.
3373. החבר שהופעל אינו נתמך במודול דינאמי.
3374. מחליף מטה-נתונים של ערך מטמון עם שורת מצב 'HTTP/1.1 200 OK' כדי לתת מענה ללוגיקה של פרוטוקול המטמון HTTP.
3375. מספר קטגוריה ספציפי ליישום הוקצה לערך זה.
3376. Cannot set Owner property to a Window that has been closed.
3377. ההתקשרות הבסיסית נסגרה: X.
3378. WebProxy נכשל בזיהוי אוטומטי של Uri עבור קובץ Script של proxy.
3379. תוכן לא חוקי עבור קובץ Cookie = 'X'.
3380. מציין אם רכיב התהליך משויך אל תהליך אמיתי.
3381. Cannot nest calls to BeginInit nor call it after modifying the JumpList.
3382. ה- NeutralResourcesLanguageAttribute בהרכבה "Assembly Name " מציין שם תרבות לא חוקי: "X".
3383. X' חייב להיות גדול מאפס.
3384. תנאי התחלפות אינם יכולים להיות הערות.
3385. אין אפשרות ליצור את האובייקט באמצעות בנאי זה.
3386. Font family Uri should have either file:// or pack://application: scheme.
3387. מספר לכידה אינו יכול להיות אפס.
3388. מספר רשויות המשנה אינו יכול לחרוג מ- X.
3389. בקשת סוג כתיבה לא חוקית 'X'.
3390. Bitmap color context is not valid.
3391. הסוג אינו מכיל את השיטה הנתונה.
3392. שם הקובץ של המודול.
3393. השם 'X' ארוך מדי מכדי להיות שם תרבות או אזור, המוגבל ל- Y תווים.
3394. ערך האינדקס נמצא מחוץ לגבולות המערך.
3395. הוסף בס
3396. אין אפשרות לאתר פסיק, או שהאורך בין ה- token הקודם לפסיק היה אפס (לדוגמה., '0x', וכו').
3397. התקבלה תגובת 5XX ומתבצעת הגשה מתוך המטמון עקב מדיניות הדומה ל- Cache-Only.
3398. הדף הבא
3399. פסק הזמן יכול להיות מוגדר כ- 'System.Threading.Timeout.Infinite' בלבד או כערך >= 0.
3400. לפונקציית רישום של COM חייב להיות פרמטר System.Type וסוג החזרה Void.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions