English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1801. Cannot save an image with no frames.
1802. CriticalHandle אינו יכול להיות Null.
1803. 'X' is not a valid Percent value for a KeyTime. The Percent value must be a number from 0.0 to 1.0.
1804. הפרוטוקול 'X' אינו נתמך על-ידי מחלקה זו.
1805. פעולת השירות 'X' נכשלה מאחר שהמאפיין 'Y', שהיה אמור להכיל אובייקט 'Z', לא הוקצה ולא הייתה אפשרות לגזור אותו מפריט תרבות של תבנית.
1806. גלול דף למעלה
1807. Blackout Day - X
1808. אין אפשרות לגשת ל- TextWriter סגור.
1809. X החזיר זרם מטמון של טווח, היסט = Y, אורך = Z.
1810. מוסכמת הקריאה חייבת להיות VarArgs.
1811. גודלו של מאגר המסוף חייב להיות לא קטן מהגודל והמיקום הנוכחיים של חלון המסוף, ולא גדול או שווה ל- Int16.MaxValue.
1812. בחר עד דף למטה
1813. ערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור Single.
1814. נעשה שימוש בערך DateTimeStyles לא מוגדר.
1815. המאפיין CurrentContext property של LicenseManager נעול ואין אפשרות לבצע בו שינויים.
1816. X,לא נכתב כלום לזרם, אין לבצע פעולת commit על ערך זה של המטמון.
1817. הוספת אישור עם אינדקס 'X' נכשלה.
1818. סוג לא חוקי עבור חבר ParameterInfo במחלקה Attribute.
1819. בקשת ניתוח Uri מיוחדת: אין אפשרות לערב את 'X' עם דגלי ניתוח של רכיבי Uri אחרים: 'Y'.
1820. הסוג חייב להיות ניתן ליצירה מ- COM.
1821. כבר מחובר.
1822. על הספירה להיות חיובית ועל הספירה להפנות למיקום בתוך המחרוזת/המערך/האוסף.
1823. הפעולה שנכשלה היתה:
1824. פקודת ה- FTP המבוקשת אינה נתמכת בעת שימוש ב- HTTP proxy.
1825. שמות קבצים כפולים.
1826. פעולת קריאה אסינכרונית כבר הופעלה בזרם.
1827. OleInitialize failed for 'X'.
1828. The DisplayIndex for the DataGridColumn with Header 'X' is out of range. DisplayIndex must be greater than or equal to 0 and less than Columns.Count.
1829. URI לא חוקי. המחרוזת כוללת רצף לא חוקי.
1830. רק LPArray או SafeArray הם בעלי סידור שאינו מנוהל מקונן.
1831. שם יציאת התקשורת שיש לפתוח.
1832. האובייקט IAsyncResult לא הגיע משיטת ה- async המתאימה בסוג זה או ש- EndRead נקראה מספר פעמים עם אותו IAsyncResult.
1833. X' אינו שם KeyStore חוקי.
1834. אין אפשרות להשתמש ב .. מוביל כדי לצאת מעל לספריה העליונה.
1835. ערך הזמן היה מחוץ לטווח ה- Era.
1836. מספרי קבוצת לכידה צריכים להיות קטנים או שווים ל- Int32.MaxValue.
1837. StandardOutputEncoding נתמך רק כאשר פלט רגיל מנותב מחדש.
1838. הנתונים לפענוח עברו את המירב עבור מודולוס זה של X בתים.
1839. Height must be greater than or equal to DrawingAttributes.MinHeight and less than or equal to DrawingAttribute.MaxHeight.
1840. עדכון המטמון אינו נתמך עבור תגובות FTP שהופעלו מחדש. היסט הפעלה מחדש = X.
1841. מפתח הפעלה Null התקבל מ- SSPI.
1842. אין אפשרות לפענח את הקריאה לשיטה הנכונה.
1843. Win32 edit control cannot have a child element.
1844. רק קידומות Uri בעלות שם מארח חוקי נתמכות.
1845. אין אפשרות לאתר ערך עבור יישום מרוחק 'X'.
1846. האישור הוא מסוג X509Certificate2 ומכיל את מפתח הפרטיות.
1847. אין אפשרות לשנות נסיגה כאשר מאגר אינו ריק. קריאה קודמת ל- Convert()‎ השאירה נתונים במאגר הנסיגה.
1848. רק קורא אסינכרוני אחד מותר לשימוש בכל רגע נתון.
1849. כמות זמן ה- CPU בה השתמש התהליך מחוץ לליבת מערכת ההפעלה.
1850. נעשה ניסיון לבצע פעולה שאינה מותרת על-ידי מארח ה- CLR.
1851. כמות הזיכרון הווירטואלי המירבית אותה הקצה התהליך מאז הפעלתו.
1852. Cannot call Save on an Encoder more than once.
1853. השם 'X' מכיל תווים שאינם חוקיים עבור תרבות או אזור.
1854. אורך השורה המרבי קטן מדי.
1855. WaitAll עבור מספר מטפלים בהליך משנה STA אינו נתמך.
1856. ההיסט והאורך חורגים מגבולות המערך או שמספרם גדול ממספר האלמנטים מהאינדקס ועד לסוף אוסף המקור.
1857. ערך דגלים לא חוקי.
1858. שדה singleton שצוין כבר קיים באוסף ואין אפשרות להוסיף אותו.
1859. סוג הקריאה הסינכרוני בלבד נתמך עבור הודעות שאינן מסוג Message.
1860. Error processing WebResponse.
1861. אין לעדכן כותרות מאוחסנות במטמון.
1862. מערך היעד אינו ארוך מספיק כדי להעתיק את כל הפריטים באוסף. בדוק את אינדקס המערך ואת אורכו.
1863. סוג ההרשאה הראשונה שנכשלה היתה:
1864. הוסף תמיכה עבור מצב הפעלת SQLServer.
1865. אין אפשרות למחוק עץ משנה של כוורת הרישום.
1866. Expected X, got Y.
1867. מופע ספק זה כבר אותחל.
1868. Unexpected property type or value.
1869. ערך לא חוקי הוזן עבור X. המערכת תשתמש בערך הקודם.
1870. זרם צל חלקי אינו תומך בפעולה זו או שארגומנט פעולת שירות כלשהו נמצא מחוץ לטווח.
1871. מחלקה של ספק &חברות:
1872. The return value of TextEmbeddedObject.Format contains an out-of-range value for the Width property.
1873. שם המאפיין שצוין כבר קיים.
1874. אין אפשרות להגדיר דגלים.
1875. ארגומנט הועבר לתוך המטפל בעובדים (worker handler) מתוך BackgroundWorker.RunWorkerAsync.
1876. 'X' has already started.
1877. פרוטוקול אחסון במטמון דחה את תגובת השרת. כדי לאפשר ניסיון חוזר אוטומטי להצגת הבקשה, הגדר request.AllowAutoRedirect=true.
1878. אירעה שגיאת קלט/פלט.
1879. ההרשאות שנדחו היו:
1880. תגובה 304 התקבלה בבקשה לא מותנית, אך קוד התגובה הצפוי הוא 200 או 206.
1881. הערך המאוחסן במטמון כולל כותרת Authorization ולא קיימת הוראת Cache-Control שעשויה לאפשר את השימוש בערך זה.
1882. יש לציין מפתח ציבורי.
1883. Image does not contain any frames.
1884. מספר סיביות העצירה לכל בית ששודר/התקבל.
1885. קריטריוני המסנן שצוינו אינם חוקיים.
1886. Items refresh of the DataGrid failed. One of the probable causes is that the SortDescriptions added are not valid, in which case probable solutions are to set the CanUserSort on the Column to false, or to use SortMemberPath property on the Column, or to handle the Sorting event on DataGrid.
1887. לא קיים אזור המשויך אל Invariant Culture (Culture ID: 0x7F).
1888. הפעולה הקודמת עדיין מתבצעת.
1889. ניתן להגדיר את 'X' פעם אחד בלבד בתוך AppDomain.
1890. מציין טווח שונה נוסף כבר לבקשה זו.
1891. העדיפות שיחסית אליה מופעלים הליכי המשנה בתהליך.
1892. ‏‏X אינו ערך חוקי עבור Y.‏
1893. תגובת 5XX הניתנת להחלפה על-ידי ערך מטמון קיים.
1894. האובייקט Object Name הושלך ואין יותר אפשרות להשתמש בו.
1895. נווט ביומן
1896. תאריך HttpWebResponse ישן יותר מהתאריך המאוחסן במטמון.
1897. היסטים אינם נתמכים בעת שליחת בקשת FTP באמצעות HTTP proxy.
1898. התקן מאגר אחורי אינו חוקי.
1899. הסרת אישור עם אינדקס 'X' נכשלה.
1900. שגיאת עריכה בסידרה.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions