English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hebrew to get their english version

1101. Cannot modify the Visual children for this node because a tree walk is in progress.
1102. ערוך כלל הרשאות שנבחר.
1103. המחלקה ResourceReader לא יודעת כיצד לקרוא גירסה זו של קבצי .resources . גירסה נדרשת: X קובץ זה: File Name
1104. אין אפשרות להמיר את מחרוזת ה- ANSI שהועברה מקידוד ברירת המחדל של ANSI ל- Unicode.
1105. כותרת המסוף ארוכה מדי.
1106. תכונות סוג שגויות. דגל ניראות לא-מקונן הוגדר בסוג מקונן.
1107. ‏‏אין אפשרות להפעיל תוכנית. הפקודה שהופעלה היתה X.‏
1108. אין אפשרות להשיג מפתח ציבורי עבור StrongNameKeyPair.
1109. שמות הקטגוריות צריכים לכלול 1024 תווים או פחות.
1110. אין לתהליך אפשרות לגשת לקובץ כיוון שתהליך אחר משתמש בקובץ.
1111. נתוני עריכה בסידרה לא חוקיים או פגומים עבור אובייקט ההודעה.
1112. האובייקט IAsyncResult לא הוחזר מהשיטה האסינכרונית המתאימה במחלקה זו.
1113. כותרת קובץ ה- wave פגומה.
1114. לא נמצא קובץ תצורה ישן לשחזור.
1115. אין אפשרות להמיר אובייקט מסוג 'שם סוג' לסוג 'שם סוג'.
1116. אנא ציין מזהה משתמש, או השתמש באפשרות ‎-E עבור חיבור מהימן.
1117. עבור להתחלה
1118. נמצא תו לא חוקי בזרם Base-64.
1119. Cannot modify this property on the Empty Rect3D.
1120. Windows Media Player version 10 or later is required.
1121. נציג הלקוח לא סיפק אישור, ולא קיימים אישורים אחרים שסופקו על-ידי המשתמש. יש לנסות להפעיל מחדש את ההפעלה.
1122. בחר את השרת ואת מסד הנתונים
1123. The ApplicationGesture array must contain at least one member.
1124. קובץ לא זמין (לדוגמה, לא נמצא, לא נגיש)
1125. מציין את שם השרת ואת היציאה בהם מצב ההפעלה מאוחסן באופן מרוחק. הדבר נדרש כאשר המצב הוגדר כ- StateServer.
1126. מחסנית ריקה.
1127. אין אפשרות לשמור ModuleBuilder אם הוא נוצר מתחת ל- AssemblyBuilder. קרא במקום זאת ל- Save ב- AssemblyBuilder.
1128. דגל לצפייה בספריות משנה.
1129. Empty arrays are not a valid argument value.
1130. [MaxAge] בדיקת תפוגה של זמן (רגישות לסטיית שעון), תפוגת מטמון: X.
1131. יצירת proxy שקוף נכשלה. אם נעשה שימוש ב- RealProxy, הבטח שהוא מגדיר את סוג ה- proxy.
1132. הבקשה מאפשרת באופן מפורש אחסון במטמון = Cache-Control: X.
1133. הבית שבו יש להחליף בתים שהתקבלו עם שגיאות זוגיות.
1134. הליך המשנה הנוכחי אינו במצב Single Thread Apartment (STA). כדי להפעיל תהליך כאשר UseShellExecute מוגדר ל- True נדרש שהליך המשנה הנוכחי יהיה במצב STA. ודא שבפונקציה Main שלך STAThreadAttribute מסומן.
1135. עקב הגבלות אבטחה, אין אפשרות לגשת אל הסוג שם סוג.
1136. שורת המצב של הערך = HTTP/X Y Z.
1137. תאריך OleAut לא חוקי.
1138. לא מאפיין ניתן לכתיבה.
1139. אין אפשרות לבצע פעולה זו לאחר שבקשה נשלחה.
1140. שיטת non-CLS זו אינה ממומשת.
1141. האובייקט אינו תואם לסוג היעד.
1142. לא היתה אפשרות להשלים את הפעולה, מבוי סתום פוטנציאלי.
1143. ספריה לא חוקית בכתובת URL.
1144. ‏‏אין אפשרות לאתר בנאי עבור מחלקה Class Name.‏
1145. סוף קובץ לא צפוי.
1146. הסוג שצוין חייב להיות נראה לעין מ- COM.
1147. ערך LeadingZero לא חוקי "X" בקובץ LDML.
1148. קוד זה נוצר על-ידי כלי.
1149. ערוך/הוסף הגדרות יישום
1150. אין תמיכה ב- ISO-2022-CN Encoding (קידוד 50229).
1151. קיבולת היתה קטנה מהגודל הנוכחי.
1152. עריכה בסידרה בינארית אינה נתמכת כעתעל-ידי LocalFileSettingsProvider.
1153. Possible constructor recursion detected.
1154. ה- TcpListener אינו יכול להיות במצב האזנה לפני ביצוע פעולה זו.
1155. ארגומנט ההחזרה הוא מסוג לא חוקי.
1156. פעולת האיפוס אינה נתמכת ב- Enumerator.
1157. לסוג 'שם סוג' יש יותר מפונקציית ביטול רישום COM אחת.
1158. 'X' attribute in XML namespace 'מרחב שמות' not recognized. Note that attribute names are case sensitive.
1159. אין אפשרות לקרוא מעבר לקצה הזרם.
1160. הבקשה בוטלה: X.
1161. StylusPointCollection cannot be empty when attached to a Stroke.
1162. הפרמטר לא יכול להיות ססטי.
1163. Cannot perform this operation on an AutomationElement that contains only cached data. The requested operation requires a Full or Lightweight reference.
1164. כתובת הזיכרון בה התבצעה טעינה של המודול.
1165. אובייקט השרת עבור URI 'X' אינו רשום בתשתית ה- remoting (ייתכן שהוא נותק).
1166. Column Header: Display Index: X
1167. פעולת הקריאה נכשלה, עיין במצב החריג הפנימי.
1168. פעולת ChangeType אינה נתמכת.
1169. אין אפשרות לבצע המרה של סוג הרשאת יעד.
1170. תוכן חלקי
1171. אין אפשרות לציין את הארגומנט 'X' מספר פעמים.
1172. לשרת אין אפשרות לנקות מקטעי תצורה מתוך קבוצות מקטעים. על להיות צאצא של .
1173. אין אפשרות לפענח מספר חברים בעלי אותו שם.
1174. אלמנט לא מזוהה.
1175. Value is read-only.
1176. עולה בכל פעם שיישום כלשהו כותב ערך ליומן האירועים.
1177. ערך ליטרלי לא נמצא.
1178. אין אפשרות לטעון את הקובץ שצוין.
1179. StandardOut לא נותב מחדש או שהתהליך עדיין לא התחיל.
1180. משתנה מקומי נוכחי שגוי עבור הגדרת מידע סמל.
1181. Color context is null.
1182. הגדר את סוג הכלל לערך 'דחה'.
1183. MethodAttributes או CallingConventions שגויים עבור DynamicMethod. קיימת תמיכה רק ב- public, ‏static, ‏standard
1184. המטמון לא מתעדכן על בסיס מדיניות = X.
1185. זרם הזיכרון אינו ניתן להרחבה.
1186. אין אפשרות להסיר עם שם Null.
1187. בחר אפשרות התקנה
1188. שמור בשם
1189. אין אפשרות להפעיל תוכנית. ההתחזות נכשלה.
1190. לא קיים Bytecode של Shader. יש להגדיר את UriSource או לקרוא ל- SetStreamSource.
1191. חבר 'פריט' במחלקה 'Class Name' לא נמצא בזרם הסדרתי ולא מסומן ב- X.
1192. שגיאה ביצירת מדיניות האחסון במטמון של בקשת האינטרנט שצוינה במקטע התצורה 'system.net/requestCaching'.
1193. מסנן תבנית הקובץ.
1194. CodeDomProvider זה אינו תומך בפעולת שירות זו.
1195. אירע כשל Pipeline
1196. אורך הנתונים להצפנה אינו חוקי.
1197. 'X' and 'Y' cannot both be null.
1198. על האובייקט להיות מהסוג UInt16.
1199. Accessed an uninitialized media resource.
1200. המחסנית אינה מכילה פריטים.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions